ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/11/2016

צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 361

מישיבת ועדת הכלכלה

יום חמישי, כ"ג בחשון התשע"ז (24 בנובמבר 2016), שעה 16:18
סדר היום
צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

רועי פולקמן
מוזמנים
יאשה יורבורסקי - הממונה על ענייני הנפט, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

צחי בר ציון - עו"ד, ייעוץ משפטי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

חיים מלמד - רשות הגז הטבעי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

עדי חכמון - רכזת אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר רשף - אגף התקציבים, משרד האוצר

עפרי גופר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יערה למברגר - עו"ד, משרד המשפטים

אילן לנדסמן - סמנכ"ל הסמכה, הרשות להסמכת מעבדות

נתנאל היימן - מנהל אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

יותם אדמי - עו"ד, יועץ משפטי, סופרגז

יצחק טל - מנהל תחום גז טבעי, אמישראגז

בוריס סגלין - מהנדס, דור אלון טכנולוגיות גז

אילן מירון - סמנכ"ל הנדסה ופיתוח, פזגז

ברוך פוקס - מנהל טכני, תחום הגז הטבעי, פזגז
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני שמח לפתוח את הדיון. הנושא שמונח על סדר יומנו הוא צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016.
לאה ורון
תציגו את הצורך שהתעורר לאחרונה בצו. תודה לנציג התאחדות התעשיינים.
צחי בר ציון
אני מהלשכה המשפטית, משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי. המטרה של הצו היא בעצם לקשור את זה לדיון שיבוא מיד לאחר מכן. בדיון שאנחנו מיד נגיע אליו אנחנו מבקשים להאריך את תקופת המעבר בחוק עד ה-1 ביולי אבל תקופת המעבר אמורה להסתיים ב-1 לדצמבר. מכיוון שחוק ההסדרים במסגרתו אנחנו עושים את התיקון ייכנס לתוקף רק ב-1 בינואר, ייווצר מצב של חודש בו יהיה איזשהו חלל, ואקום משפטי, שיכול לעורר שאלות כאלה ואחרות. כדי למנוע את התקלות האלה, אנחנו מבקשים – זה פשוט הליך פורמלי – לעשות הארכה של התקופה עד ל-1 בינואר ואז מה שיוחלט בדיון שיתקיים לאחר דיון זה, הוא בעצם יבוא ויסגור את הפער שלאחר מכן.
לאה ורון
תודה לנתנאל היימן. למה לא פניתם לפני כן לוועדה?
צחי בר ציון
בתיקון שעשינו, כשבאנו לוועדה חשבנו שאפשר יהיה לפתור את זה בחוק עצמו. יש בעצם שתי דרכים לפתור את החודש הזה. אפשר לפתור את זה בצו ואפשר לפתור את זה במסגרת זה שבדיון הוועדה תיתן לזה תוקף רטרואקטיבי. משיחות שעשינו עם היועץ המשפטי של הוועדה, הגענו למסקנה שיותר קל, פחות מסובך לעשות את התיקון של החודש של הצו.
יערה למברגר
התשובה היא שזה נותן תוקף משפטי לא לעשות את זה רטרואקטיבי אלא לעשות את זה כך.
רועי פולקמן (כולנו)
למרות שלכאורה נראה בכנסת שאנחנו בעד לחוקק דברים רטרואקטיבית.
לאה ורון
עורכת הדין למברגר עושה את הכול כדי להימנע מחקיקה רטרואקטיבית.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מדבר על עולמות תוכן אחרים.
צחי בר ציון
צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8טו(ד)(3) לחוק הגז (בטיחות ו רישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לצו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8ט(ד)(3) לחוק), התשע"ו-2016, במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)".
היו"ר איתן כבל
יש הערות?

מי בעד אישור צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הצו אושר.

תודה רבה. במעבר חד נעבור לנושא לשמו התכנסנו.

הישיבה ננעלה בשעה 16:22.

קוד המקור של הנתונים