ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/11/2016

פרק ה' כולו (אנרגיה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
Naama David

2016-11-21MOJנוסח לדיון בוועדה ב-24.11.16
פרק ה': אנרגיה

תיקון חוק הגז (בטיחות ורישוי)

בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989

-

בסעיף 8ט -

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) הרשות להסמכת מעבדות תיתן החלטתה לעניין הסמכת גוף בודק כאמור בסעיף קטן (ב) תוך חמישה חודשים מהמועד שבו הוגשו לה כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה בהתאם להוראות לפי סעיף זה.";

בסעיף 8טו -

בסעיף קטן (א)(2)(א), במקום "עד תום שלוש שנים מיום קביעת תקן בעניין המיתקן" יבוא "עד יום ח' בתמוז התש"פ (30 ביוני 2020)";

בסעיף קטן (ב) -

האמור בו יסומן "(1)", ובו, במקום "בתקופה של שנה מיום התחילה יחולו הוראות סעיף 8י" יבוא "הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2)(א) או (ב), בתקופות האמורות בה, והכל";

אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2)

לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) - בתקופה של חצי שנה מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן;

לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(3) - בתקופה של חצי שנה מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן.";

בסעיף קטן (ג) -

בפסקה (2), אחרי "בתוספת הרביעית" יבוא "אישור לפי פסקה זו לגבי מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס יינתן עד ליום ג' באדר התשע"ז (1 במרץ 2017), ולגבי כל מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן כאמור – עד ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)";

בפסקה (3), בכל מקום, במקום "מכון התקנים" יבוא "הגורמים המנויים בפסקה (1)", ובמקום "וגוף בודק כאמור" יבוא "וגוף בודק כאמור ברישה לפסקה זו";

אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) אישורים שניתנו לפי פסקה (2) יעמדו בתוקפם עד ליום ה' באייר התשע"ז (1 בפברואר 2017), אלא אם כן נקבע בהם מועד מוקדם יותר; ואולם, גוף המחזיק באישור כאמור והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד ליום ה' באייר התשע"ז (1 בפברואר 2017) קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד ליום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017), אלא אם כן נקבע בו מועד מוקדם יותר.";

בסעיף קטן (ד) -

פסקה (1) - תימחק;

בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "ועד למועד" יבוא "ועד ליום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017) או עד למועד אחר שיקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים מהמועד האמור;";

בפסקה (3), במקום "כאמור בפסקאות (1) או (2)" יבוא "כאמור בפסקה (2)", ובמקום הסיפה החל במילים "כ"ד באייר" יבוא "ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017)";

אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), החל גורם מהגורמים המנויים בפסקה (1) של אותו סעיף קטן או גוף בודק שניתן לו אישור לפי הוראות פסקה (2) של אותו סעיף קטן, בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ד)(2) או (3), לפי העניין, יחולו הוראות אלה:

הגורם שהחל בבדיקה יהיה רשאי, לבקשת מבקש האישור, להשלים את הליך הבדיקה לגבי אותו מיתקן, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג)(3) ו-(4), גם לאחר תום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, ובלבד שאותו גורם קיבל את כל המסמכים הדרושים למתן האישור, ביצע בדיקה מקדימה אחת לפחות במיתקן והשיב לפניית מבקש האישור תוך פירוט הדרישות לפי התוספת הרביעית, עד תום התקופה האמורה;

אישור תקינות למיתקן לפי הוראות סעיף קטן זה יכול שיינתן עד תום חצי שנה מתום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, לכל המאוחר; בפסקה זו: "אישור תקינות" - למעט אישור תקינות זמני."

קוד המקור של הנתונים