ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/11/2016

תקנות נתוני אשראי, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
Liron Moutner

2016-11-22MOJנוסח לדיון בוועדה ב-23.11.16

תקנות נתוני אשראי, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי הגדרת נותן אשראי שבסעיף 2 ולפי סעיפים 19(ב),(ד)(1), 22(ה)(1), 26(א)(3), 26(ג), 30(א), 35(א), 36, 42(ב), 46, 49(א), (ב), 107, 115, ו-125(ד) לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016

(להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר לעניין תקנות 2, 18 והתוספת הראשונה, בהסכמת הנגיד לעניין תקנות 2 עד 4, 6 עד 9, 18, התוספת הראשונה והתוספת השלישית, בהתייעצות עם הנגיד לעניין תקנות 5, 12 והתוספת השניה, ובאישור ועדת הכלכלה לעניין, תקנות 2 עד 13, 16 עד 18 והתוספת הראשונה עד התוספת השלישית, אני מתקינה תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

בתקנות אלה-

"הכונס הרשמי"- כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל;

"חוק ההוצאה לפועל"- חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

;

"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות"- חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

;

"חוק מרשם האוכלוסין"- חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה- 1965

;

"חוק שיקים ללא כיסוי"- חוק שיקים ללא כיסוי, השתמ"א-1981;"מספר זהות" , לעניין תושב- מספר זהות לפי מרשם האוכלוסין, כמשמעותו בסעיף 2(ב) לחוק מרשם האוכלוסין ואם אין מספר זהות לפי מרשם האוכלוסין מספר דרכון בצירוף פרטים לגבי המדינה שבה הונפק הדרכון;

"סכום החוב בפתיחתו"- קרן החוב, הריבית וההצמדה שנצברו עד מועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל, שכר טרחה א', הוצאות ואגרת הוצאה לפועל;

"פקודת פשיטת הרגל" – פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980

;

"תושב" – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין;

"תעודה מזהה" – תעודת זהות, דרכון ורישיון נהיגה ובלבד שהם בתוקף ונושאים תמונה.

פרק ב': העברת נתוני אשראי למאגר בידי מקורות המידע

העברת נתוני אשראי

בנוסף על האמור בסעיף 19(ב) לחוק, מקור מידע ומקור מוסמך כאמור בטור א' בתוספת הראשונה יעביר למאגר נתוני אשראי את הנתונים המפורטים בטור ב' לצדו ויחולו התנאים להעברה לפי טור ג' לצדם.

פרק ג': נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים

נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים לענין הכללה במאגר נתוני אשראי

נתוני אשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים, לעניין סעיף 22 לחוק, הם כמפורט כלהלן:

נתון מהכונס הרשמי- מתן צו כינוס, פתיחת הליך לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל, הכרזה על פשיטת רגל,;

נתון מלשכות ההוצאה לפועל- קיומו של תיק הוצאה לפועל, שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000 שקלים חדשים או קיומם של שני תיקי הוצאה לפועל או יותר בסכום מצטבר העולה על 4,000 שקלים חדשים, לפי תנאי ההעברה וסוג התיק, הקבועים בפרט 2 לתוספת הראשונה;

נתון מבנק ישראל לפי פרט 3 לתוספת הראשונה, למעט נתון בדבר ביטול הגבלה או סיומה;

נתון בדבר חוב של לקוח אצל תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיס חיוב או מקור מידע- כשסכום החוב מעל 10,000 שקלים חדשים, ונפתחו בשלו הליכים בבית משפט;

נסיבות שיש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים לעניין חיווי אשראי

נסיבות שיש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים, לעניין סעיף 35 לחוק, הן כמפורט להלן:

קיומו של נתון מהכונס הרשמי- מתן צו כינוס, פתיחת הליך לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל, הכרזה על פשיטת רגל,;

קיומו של תיק הוצאה לפועל שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000 שקלים חדשים או קיומם של שני תיקי הוצאה לפועל או יותר גם אם סכומם נמוך יותר בסכום מצטבר העולה על 4,000 שקלים חדשים, , לפי תנאי ההעברה וסוג התיק, הקבועים בפרט 2 בתוספת הראשונה;

קיומם של נתון מבנק ישראל לפי פרט 3 לתוספת הראשונה, למעט נתון בדבר ביטול הגבלה או סיומה;

קיומו של נתון בדבר חוב של לקוח אצל תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיס חיוב או מקור מידע- כשסכום החוב מעל 10,000 שקלים חדשים, ונפתחו בשלו הליכים בבית משפט;

קיומו של נתון מתאגיד בנקאי או מבנק הדואר בנוגע להתראות בשל סירוב שיקים לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי;

פרק ד': הוראות לעניין הסכמת הלקוח לדוח אשראי

הוראות לעניין זיהוי הלקוח, קבלת הסכמתו להעברת נתוני האשראי אודותיו ותיעודה

ההוראות לעניין הסכמתו המפורשת של הלקוח להעברת נתוני האשראי לגביו ללשכת האשראי, לשם עריכת דוח אשראי שיימסר לנותן האשראי, הן אלה:

נותן האשראי יזהה את הלקוח זיהוי בעצמו או באמצעות צד שלישי שמבצע זיהוי בעל מהימנות גבוהה, באחד מדרכי הזיהוי הבאים:

פנים אל פנים באמצעות תעודה מזהה;

שיחת ווידאו באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית, בצירוף שליחת העתק תעודה מזהה בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעי דיגיטלי מאובטח, במהלך השיחה, יחד עם הצגתה במהלך השיחה;

אימות טלפוני מוקלט או מקוון לפרטים מזהים של הלקוח הנמצאים במאגר מסוים על פי קביעת הממונה לפי סעיף 68 לחוק;

קוד זיהוי אישי שהוסכם בין הלקוח לבין הגורם המזהה כאמצעי זיהוי עתידי לאחר שבוצע זיהוי לפי פסקאות (א) עד (ג), שתוקפו או שמספר השימושים בו מוגבלים;

זיהוי בידי עורך דין או רשם של בית משפט;

באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת של רשות האוכלוסין , לפי סעיף 25(ב)(3) לחוק מרשם האוכלוסין, או באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת המצורפת למסר אלקטרוני;

זיהוי של אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך- זיהוי פנים אל פנים באמצעות תעודה מזהה של האפוטרופוס או מיופה הכוח המתמשך, ובמקרה של אפוטרופוס שהוא תאגיד- באמצעות תעודה מזהה של מורשה חתימה או נציג מוסמך מטעם התאגיד שהעתק ממנה יצורף לייפוי הכוח בלווי אישור רואה חשבון או עורך דין של התאגיד;

נותן האשראי שזיהה את הלקוח יקבל את הסכמתו, לרבות באמצעות האפוטרופוס או מיופה הכוח המתמשך, במועד הזיהוי, באמצעות טופס ההסכמה ערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה, באחת מן הדרכים הבאות, לפי אופן הזיהוי:

פנים אל פנים;

בטופס הסכמה מקוון;

בשיחה טלפונית, או בשיחת היוועדות חזותית; הגורם המזהה ימלא ללקוח את טופס ההסכמה, ובלבד שמיד בסיום השיחה ישלח העתק מהטופס המלא לכתובת הדואר האלקטרוני או מספר הפקסימיליה שמסר הלקוח, או שישלח אליו מסרון עם קישור לאתר אינטרנט שבו יוצג לעיונו הטופס המלא או באמצעי דיגיטלי מאובטח אחר, שהוסכם עם הלקוח;

נותן האשראי שמבקש לקבל את הסכמת הלקוח שלא במעמד הזיהוי, יוודא עם הלקוח כי הלקוח מילא את טופס ההסכמה שבתוספת השנייה, על בסיס פרטי קשר שנמסרו במעמד הזיהוי;

נותן האשראי יתעד את הסכמת הלקוח בכתב, לרבות בטופס הסכמה מקוון, או בהקלטה, אם ההסכמה נמסרה בשיחה טלפונית או היוועדות חזותית; מסמך או הקלטה כאמור ישמרו לתקופה של שבע שנים ממועד פקיעת תוקף הסכמת הלקוח;

נותן האשראי יצהיר במסגרת הבקשה לקבלת נתוני האשראי כי בוצע זיהוי של הלקוח והתקבלה הסכמתו כנדרש וכי הסכמת הלקוח ניתנה לצורך ביצוע עסקת אשראי מסוימת;

מונה ללקוח אפוטרופוס, האפוטרופוס יציג לנותן האשראי צו מינוי אפוטרופוס לענייני רכוש או לעניינים מסוימים הכוללים את הסמכות לקחת אשראי או לתת הסכמתו למסירת נתוני אשראי בשם הלקוח לפי החוק ;

מונה ללקוח מיופה כוח מתמשך, כהגדרתו בסעיף 32ב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, האפוטרופוס יציג לנותן האשראי את הפרטים הבאים:

ייפוי כוח מתמשך לפעול בענייני רכוש או בעניינים הכוללים את הסמכות לפעול בנוגע לקבלת אשראי לפי חוק נתוני אשראי;

אישור הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;

אישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך לפי סעיף 32יט לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;

הצהרה של מיופה הכוח כי ייפוי הכוח בתוקף.

פרק ה: ייפוי כוח בתמורה

ייפוי כוח בתמורה

ייפוי כוח בתמורה יהיה ייפוי כוח לקבלת דוח ריכוז נתונים רגיל לשם ייעוץ פיננסי בתחום האשראי.

ייפוי כוח חד פעמי או מתמשך

ייפוי כוח לפי פרק זה יכול להיות חד פעמי או לתקופה ובלבד שהתקופה לא תעלה על שלוש שנים, כפי שקבע הלקוח.

ייפוי כוח בכתב

ייפוי כוח לפי פרק זה יהיה בכתב, לרבות באמצעים מקוונים, באמצעות טופס ייפוי הכוח ערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

הצהרת מיופה כח בתמורה

מיופה כח בתמורה יעמיד לעיונו של הלקוח התחייבות בדבר עמידתו בחוק נתוני אשראי.

הוכחת קיומם של תנאים להעברת דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה כוח בתמורה

אופן הוכחת קיומם של תנאים להעברת דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה כוח בתמורה לפי סעיף 42(ב) לחוק:

לשכת אשראי תעביר דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה הכוח בתמורה לאחר שזיהתה אותו באמצעי הזיהוי המפורטים בתקנה 5(1) או באמצעות קוד זיהוי אישי שנתן הממונה או לשכת האשראי למיופה הכוח בתמורה;

לשכת האשראי וידאה כי מיופה הכוח בתמורה רשום במרשם מיופי כוח בתמורה ולפי המרשם לא הוגבלה או נאסרה פעולתו;

מיופה הכוח בתמורה הצהיר בפני לשכת האשראי כי הלקוח ייפה את כוחו, וייפוי הכוח נמצא ברשותו.

לשכת האשראי הצהירה בפני בנק ישראל כי זיהתה את מיופה הכוח בתמורה והתקיימו יתר התנאים הקבועים בתקנה זו.

תקופת החזקת נתוני אשראי בידי מיופה כוח בתמורה

מיופה כוח בתמורה יחזיק בדוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח לתקופה שאינה עולה על 60 ימים מיום הפקת הדוח או עד למועד שבו הסתיימה תקופת ההסכם למתן השירות עם הלקוח, לפי המוקדם ביניהם; אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של מיופה הכוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח, מעודכן, לפי תקופת ההתקשרות הקבועה בייפוי הכוח.

בחלוף המועד כאמור בתקנת משנה (א), מיופה הכוח בתמורה ימחק את דוח ריכוז הנתונים הרגיל לגבי הלקוח, כך שלא ניתן יהיה לאחזר את הנתונים.

פרק ו': שונות

מתווך בעסקאות אשראי

לעניין החוק יראו מתווך דרך עיסוק, בין מלווים ללווים שהם לקוחות, באמצעות מערכת מקוונת אם המתווך מנהל לצדדים את מתן ההלוואה לרבות קביעת תנאי ההתחייבות וגביית התשלומים בעסקת אשראי, כנותן אשראי.

נותן אשראי בסיכון נמוך

נותן אשראי בסיכון נמוך לעניין סעיף 26(א)(3) לחוק הוא נותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות כשהאשראי ניתן לתקופה שאינה עולה על שנים עשר חדשים וסכומו אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים.

נתוני אשראי שניתנים למסירה יחד עם חיווי אשראי

נתוני האשראי שאותם רשאית למסור לשכת האשראי, יחד עם חיווי האשראי לגבי לקוח, לפי בקשת נותן האשראי, הם כלהלן:

הימצאותו של הלקוח במרשם חייבים משתמטים לפי פרק ו2 חוק ההוצאה לפועל;

הימצאותו של הלקוח במרשם חייבים מוגבלים באמצעים לפי סעיף 69ה לחוק ההוצאה לפועל;

האם הלקוח הוא לקוח מוגבל או מוגבל חמור לפי חוק שיקים ללא כיסוי;
נתונים בדבר פשיטת רגל, לפי פקודת פשיטת רגל
מתן צו כינוס;

הכרזה על פשיטת רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל;

ביטול צו כינוס או ביטול הכרזה על פשיטת רגל לפי סעיפים 181 או 55 לפקודת פשיטת הרגל;

קבלת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל;

אישור הסדר נושים לפי סעיפים 19א, 35 או 52 לפקודת פשיטת רגל.

השלמת הסדר נושים שאושר לפי סעיפים 35 או 53 לפקודת פשיטת הרגל.

נתוני אשראי שלא ימסרו ללשכת האשראי

אין לכלול בנתוני אשראי הנמסרים ללשכת אשראי לפי סעיף 46 לחוק את שיעור הריבית, עמלות או הוצאות שונות שמשלם הלקוח.


בקשת לקוח שלא יימסרו נתוני אשראי לגביו מהמאגר

הלקוח רשאי לבקש ממאגר בנק ישראל שנתוני אשראי לגביו לא ימסרו לשם עריכת דוח אשראי לנותן אשראי מסוים, לסוג מסוים של נותני אשראי או לכלל נותני האשראי.

תקופת החזקת נתוני אשראי בידי לשכת האשראי

לשכת האשראי לא תחזיק בנתוני אשראי שקיבלה לשם מתן שירות נתוני אשראי או שירות המתבסס על נתוני אשראי יותר מ- 30 ימים.

פרטים מזהים הכלולים בנתוני אשראי

הפרטים המזהים של הלקוח לשם הכללתם במאגר נתוני אשראי לצורך פרק ו' לחוק יהיו שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת; הפרטים המזהים של לקוח לצורך פרק ז' לחוק יהיו שם פרטי ושם משפחה ומספר זהות.

הוראות

התקופה שאליה יתייחסו נתוני אשראי שיועברו ביום התחילה למאגר או במועד שנקבע לפי סעיף 123(ג) לחוק תהיה לגבי תאגיד בנקאי ומנפיק כרטיס חיובמיום כ"ג ניסן התשע"ו (1 במאי 2016) ולגבי שאר מקורות המידע מיום כניסת התקנות לתוקף.

הצמדה

סכומים לפי תקנות 3(2), (4), 4(2), (4) ו- 12 יתעדכנו ב- 1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום העדכון, לעומת מדד ינואר 2017, ויעוגל לסכום הקרוב השלם שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; שר המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.

תוספת ראשונה
(תקנות 2, 3 ו-4)

טור א'
מקור המידע
טור ב'
פרטי המידע
טור ג'
תנאים להעברה והערותהכונס הרשמי
כינוס (לרבות בקשה לצו כינוס, זהות מגיש הבקשה), גובה החוב כפי שהוכרע על ידי בעל תפקיד; הממונה רשאי לקבוע נתונים נוספים בדבר גובה החוב, פשיטת רגל (לרבות הכרזה על פשיטת רגל), ביטול או דחיה של צו הכינוס ושל ההכרזה (לרבות בשל כך שלא היה צריך להיות מוכרז כפושט רגל או הוכח שחובותיו נפרעו במלואם), הפטר, קיומה של תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצידו, פשרה או הסדר לפני צו כינוס (לרבות הסדר נושים, השלמת הסדר נושים);
לעניין פרט זה-
"צו כינוס" – כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל;הוצאה לפועלסוג תיק (פסק דין כספי, שטר, תיק איחוד, תביעה על סכום קצוב, משכון, משכנתה, כביש אגרה, הרשאה לפי פקודת המסים גבייה) צו תשלומים, גובה החוב לרבות הקטנות חוב, נתונים לגבי חייב מוגבל באמצעים, הפטר, איחוד תיקים, נתונים בדבר סגירת התיק (בין השאר, סיבת הסגירה, תאריך הסגירה).לעניין פרט זה-
"תיק איחוד"- כמשמעותו בפרק ז3 בחוק ההוצאה לפועל;
"חייב" – כהגדרתו בחוק ההוצאה לפועל;
"חייב מוגבל באמצעים" – כמשמעותו בסעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל;
"פסק דין" – פסק דין כספי שאינו חיוב במזונות, וכן שטר משכון או משכנתה.עברו שישים ימים לפחות ממועד המצאת האזהרה לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל לחייב, למעט לגבי תיק איחוד, ובלבד שבעת העברת המידע למאגר לא מצוי בתיק צו לעיכוב ההליכים נגד החייב, למעט אם הוא תיק שעוכבו בו ההליכים עקב צירופו לתיק איחוד.בנק ישראלנתונים כאמור בסעיף 19(ב)(1) לחוק שהם נתונים אם הלקוח הוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור ובדבר המגבלה ומועדי ההגבלה, צו מניעה, ביטול או סיום ההגבלה, הסיבה לביטול או לסיום ההגבלה;
תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיסי חיוב או מקור מוסמך שמעביר נתוני אשראי למאגר
פרטי זיהוי בנוגע לעסקת האשראי, , סוג עסקת אשראי (בין השאר: מסגרת אשראי, מסגרת מתחדשת, הלוואה, משכנתא, , ערבות); מטרת האשראי (בין השאר: עסק, רכב, לימודים, נדל"ן, השקעה בשוק ההון, ארגון חוב מחדש, כרטיס אשראי); תנאי עסקת האשראי (בין השאר: תקופה, סכום, קיום בטחונות, תדירות התשלום, ריבית, הצמדה, מטבע); נתונים בדבר ביצוע העסקה והיסטוריית התשלומים במסגרתה (בין השאר: ניצול אשראי, יתרה לסילוק, ביצוע תשלומים, פיגור בתשלום, מחילת חוב, חילוט ערבות, נקיטת הליך משפטי או הוצאה לפועל), פרטי לקוחות הקשורים לעסקה ומהות הקשר שלהם (בין השאר: מספר הלקוחות הקשורים, פרטים מזהים של הלקוחות הקשורים, סוג הקשר לעסקה- לדוגמא, האם ערב או חייב)),;
לגבי "מטרת האשראי"- המידע יימסר רק בעסקת אשראי שמעל ל- 5,000 ₪.
לגבי "פיגור בתשלום" - עברו 30 ימים לפחות מהמועד בו נוצר החוב והחוב שבפיגור הוא מעל 200 ₪; היה המקור המוסמך נותן אשראי אגב מכירת נכס או שירות- עברו 60 ימים לפחות מהמועד בו נוצר החוב והחוב שבפיגור הוא מעל 500 ₪; והכל בלבד שנמסרה התראה על הפיגור בתשלום ללקוח;
לגבי "מחילת חוב"- החוב שנמחל הוא מעל 200 ₪; היה המקור המוסמך נותן אשראי אגב מכירת נכס או שירות- החוב שנמחל הוא מעל 500 ₪.
לגבי "לקוחות קשורים"- לקוח שביקש שנתוני האשראי לגביו לא יכללו במאגר לפי סעיף 22 לחוק, בנק ישראל לא יכלול לגביו במאגר נתונים בדבר היותו "לקוח קשור". תאגיד בנקאי ובנק הדואר
מספר השיקים שהוצגו לפירעון, מספר השיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק, מספר ההוראות לחיוב חשבון, מספר הוראות קבע או הוראות חיוב דיגיטליות שכובדו ושלא כובדו, התראות לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי; הממונה רשאי לקבוע כי ימסרו נתונים גם בדבר סכומי השיקים.
תוספת שניה
(תקנה 5)

טופס 1
טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לגביו לנותן אשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע"ו-2016:פרטי הלקוח:
שם: _________ מספר ת"ז ______/ מספר דרכון: _______
ארץ הנפקת הדרכון:__________ כתובת: _______________
מצהיר בזאת כי אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שנתוני האשראי לגבי הכלולים במאגר יימסרו ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי שיימסר ל___________ (שם נותן האשראי), לשם התקשרות בעסקת אשראי או לשם הבטחת קיום העסקה, כמפורט להלן.
עסקת אשראי חדשה (ניתן למלא יותר מערך אחד)
מסגרת עובר ושב
מסגרת אשראי מתחדשת
קו אשראי
הלוואה _________
משכנתה
ערבות
הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד תאריך _________/ ואם העסקה תצא לפועל עד ______ ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי (יש למחוק את המיותר).עסקת אשראי קיימת:
מספר העסקה אצל נותן האשראי _____________
הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד תאריך _________ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי (יש למחוק את המיותר).שים לב:נתוני האשראי האמורים יוכלו לשמש את לשכת האשראי גם למתן שירותים לנותן האשראי, לרבות דירוג אשראי או ייעוץ.מסירת המידע תלויה בהסכמתך, ואין אתה חייב לתת הסכמתך. _____ __________
תאריך חתימת הלקוח


טופס 2
טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגבי הלקוח לנותן האשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע"ו - 2016:
פרטי הלקוח
שם: _________ מספר ת"ז ______/ מספר דרכון: _______
ארץ הנפקת הדרכון:__________ כתובת: _______________
פרטי נותן ההסכמה
שם: _________ מספר ת"ז ______/ מספר דרכון: _______
ארץ הנפקת הדרכון: __________ כתובת: _______________ מצהיר בזאת כי _________ (הלקוח) אינו יכול לתת בעצמו את הסכמתו, ולפיכך מתוקף סמכותי כאפוטרופוס/כמיופה כוח של הלקוח אני נותן בזאת את הסכמתי בשמו שנתוני האשראי של הלקוח הכלולים במאגר יימסרו ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי שיימסר ל___________ (שם נותן האשראי), לשם התקשרות בעסקת אשראי או לשם הבטחת קיום העסקה, כמפורט להלן. עסקת אשראי חדשה (ניתן למלא יותר מערך אחד):
מסגרת עובר ושב
מסגרת אשראי מתחדשת
קו אשראי
הלוואה _________
משכנתה
ערבות
הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד תאריך _________/ ואם העסקה תצא לפועל עד ______ ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי (יש למחוק את המיותר).עסקת אשראי קיימת:
מספר העסקה אצל נותן האשראי _____________
הסכמתי זו תעמוד בתוקפה עד תאריך _________ולא יאוחר ממועד סיום עסקת האשראי (יש למחוק את המיותר).שים לב:נתוני האשראי האמורים יוכלו לשמש את לשכת האשראי גם למתן שירותים לנותן האשראי, לרבות דירוג אשראי או ייעוץ.מסירת המידע תלויה בהסכמתך, ואין אתה חייב לתת הסכמתך. _____ __________
תאריך חתימת הלקוח

* להצהרה זו יהיה תוקף רק אם צורף לה העתק מתעודת הזהות/הדרכון של הלקוח
וכן:
-- במקרה שאפוטרופוס של הלקוח נותן את ההסכמה - יצורפו המסמכים המעידים כי מונה לאפוטרופוס של הלקוח כדין והמפרטים מהן סמכויותיו מכוח מינוי זה;
במקרה שמיופה כוח לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962,

נותן את ההסכמה – יצורף העתק מייפוי הכוח המתמשך שנערך לפי סעיף 32יג לחוק האמור, אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז לחוק, ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף לפי סעיף 32יט לחוק האמור והצהרה של מיופה הכוח כי ייפוי הכוח בתוקף.

תוספת שלישית
(תקנה 8)
ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה
לכל מען דבעי,

ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה
פרטי מייפה הכוח (הלקוח)
שם פרטי*

שם משפחה*

פרטי מיופה הכוח בתמורה, במקרה שהוא תאגיד

שם התאגיד

מס' ח.פ

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הרשום לעיל או מי מטעמו (במקרה של תאגיד), לפנות בשמי ללשכת אשראי בכדי לקבל באמצעותה דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי (דוח המרכז את נתוני האשראי לגבי לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016).ידוע לי כי בעקבות פניית מיופה הכוח בתמורה, לשכת האשראי תפנה למאגר נתוני אשראי שמנהל בנק ישראל בכדי שיפיק את הדוח האמור לגבי, וכן, שהמאגר ימסור את דוח ריכוז הנתונים הרגיל ללשכת האשראי בכדי שתעבירו למיופה הכוח בתמורה שמיניתי.ידוע לי כי לפי חוק נתוני אשראי והתקנות שהוצאו מכוחו, מיופה הכוח בתמורה לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בדוח האמור או במידע שבדוח למעט למסור לי את הדוח או לספק לי שירותים המבוססים על מידע שבדוח, זאת, לפי הסכם שביני לבין מיופה הכוח בתמורה.

ייפוי כוח זה יעמוד בתוקפו עד תאריך _____________.

ולראייה באתי על החתום

חתימת הלקוח: ____________

תאריך חתימת הלקוח:____________

שם הגורם המזהה:__________

חתימת הגורם המזהה: ____________

התשע"ו (2016) איילת שקד

(חמ 3-3200) שרת המשפטים

דברי הסבר

מבוא

ביום 12 באפריל 2016 פורסם חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן: חוק נתוני אשראי), אשר החליף את חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 (להלן: החוק הקודם). החוק עתיד להיכנס לתוקף 30 חודשים מיום פרסומו, ותקנות מוצעות אלו מותקנות מכוחו.

חוק נתוני אשראי נחקק בעקבות המלצותיה של הוועדה לשיפור המערכת בנתוני אשראי (להלן: "הוועדה"), שמונתה ע"י ראש הממשלה ושרת המשפטים בתאריך ה-26 באוגוסט 2014. מסקנת הוועדה היתה כי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 אינו מקיף דיו, כך שמותיר על כנו פערי מידע משמעותיים בין המערכת הבנקאית ובין יתר המלווים ואינו מגשים את התכליות הציבוריות המבוקשות העומדות בבסיס השיתוף בנתוני אשראי, ולכן מוצע להחליפו בחוק נתוני אשראי.

החוק הקודם נחקק בשנת 2002 על בסיס התפישה שקיים אינטרס ציבורי לזהות אדם שאינו מקיים את התחייבויותיו הכספיות ובכך פוגע בתועלת הציבורית. החוק הקודם נועד למנוע מתן אשראי למי שאינו ראוי לכך ושאינו יוכל, בראיית החוק הקודם, לעמוד בהתחייבויותיו. תפישה זו יצרה את מודל החוק הקודם והוא איסוף מידע שלילי בעיקרו אודות אדם, כלומר, מידע שמצביע על כך שאדם אינו פורע את התחייבויותיו.

חוק נתוני אשראי, מבטא תפיסה רחבה יותר של שיתוף בנתוני אשראי, לאור התכליות הציבוריות שנועד להגשים. תכליות אלו הן, בין השאר, הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות לאשראי וצמצום האפליה בתחום זה ולשיפור מוסר התשלומים של משקי הבית וצמצום מינוף יתר במגזר זה.

השינוי העיקרי והמשמעותי בין החוק הקודם לחוק נתוני אשראי החדש הוא בהרחבת המידע הנאסף, כך שלצד המידע השלילי אודות אדם, יאסף גם מידע חיובי, ושינוי במנגנוני ההסכמה לאיסוף ומסירת המידע. כמו כן, חוק נתוני אשראי יוצר מודל חדש ומהווה מערכת הכוללת משתתף ציבורי והוא מאגר נתוני אשראי (להלן: "המאגר") שיוקם וינוהל בידי בנק ישראל. לצד מאגר נתוני אשראי, משתתפים פרטים רבים, כגון, לשכות האשראי, שגם הן שחקן מרכזי במודל החדש המוצע. אם כן, החוק החדש יוצר הסדר המשלב בין שחקנים ציבוריים ופרטיים, ויוצר הסדר מעורב של שיתוף בנתוני אשראי.

מטרתן של תקנות נתוני אשראי היא השלמת ההוראות שמוסדרות בחוק נתוני אשראי, והתוויית הוראות תומכות באשר להסדרים ספציפיים אשר אינם מוסדרים בחוק עצמו.
פרק א': הגדרות
מוצע להגדיר בסעיף ההגדרות מונחים שונים המשמשים בתקנות המוצעות.

פרק ב': העברת נתוני אשראי למאגר בידי מקורות המידע

סעיף 19 לחוק נתוני אשראי מסדיר את העברת נתוני האשראי למאגר. סעיף 19(ב) מסמיך את שרת המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר האוצר, ובאישור הוועדה, לקבוע אלו נתוני האשראי, בכפוף לקבוע בסעיף, יועברו על ידי מקורות המידע, המפורטים בסעיף 19(א). סעיף 2 לתקנות המוצעות, קובע, בדרך של הפניה לתוספת הראשונה, את פרטי המידע שעל מקורות המידע להעביר. פרטי המידע נקובים באופן של ראשי פרקים, לצד מתן דוגמאות מקום שיש בכך צורך, כאשר פרטי המידע הספציפיים יקבעו בהוראות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, בהתאם לסמכותו בסעיף 19(ז) לחוק, לקבוע הוראות מפורטות לעניין נתוני האשראי שיועברו, להורות על אופן העברת נתוני אשראי למאגר והמועד להעברתם.

סוגי המידע שיועברו למאגר בידי מקורות המידע נקבעו לאור החוק הקיים, ולאחר בחינה מעמיקה של הנהוג במדינות אחרות בעולם, ובפרט בארה"ב ובמדינות אירופה.

פרק ג': נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים

תקנה 3 – סעיף 22 לחוק קובע הסדר המאפשר ללקוח לסרב לאיסוף נתוני אשראי לגביו במאגר נתוני אשראי. עם זאת, כאשר קיימים על לקוח נתוני אשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים, הלקוח לא יהיה זכאי לבקשה זו. סעיף 22(ה) לחוק, מסמיך את שרת המשפטים, בהסכמת הנגיד ובאישור הוועדה, לקבוע מהם נתוני האשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים. בהתאם לכך מוצע בתקנה 3 לקבוע כי נתוני האשראי המפורטים בתקנה מהווים נתונים כאמור. נתונים אלו הם נתונים שליליים משמעותיים, בשונה מנתוני אשראי באופן כללי. יצוין כי המקור העיקרי לנתונים אלו הינו סעיף 43 לתקנות נתוני אשראי, תשס"ד-2004, אשר קובע נתונים "בדבר אי תשלום חובות", שימסרו בדו"ח האשראי, לפי החוק הקודם. כאמור, תפיסת החוק הקודם היתה כי רק נתונים שליליים משמעותיים ימסרו בדו"ח האשראי, ועל כן סברנו שנכון ליישם כללים דומים בעניינינו.

תקנה 4 – סעיף 35 לחוק קובע הוראות בדבר מסירת נתוני אשראי מהמאגר לשם מתן חיווי אשראי. שירות חיווי האשראי, המוגדר בסימן ג' לחוק, נועד לסייע לנותן האשראי, במועד כריתת עסקת האשראי, להחליט האם לתת אשראי ללקוח. הסעיף קובע כי בנק ישראל ימסור ללשכת האשראי את נתוני האשראי אודות לקוח, שלגביו הוגשה בקשה לחיווי אשראי, במידה ומצא כי יש לגביו נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים. הסעיף מסמיך את שרת המשפטים, בהסכמת הנגיד ובאישור הוועדה לקבוע נסיבות כאמור. מוצע לקבוע בתקנה 4, בדומה לתקנה 3 מהן הנסיבות שיש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון התשלומים לעניין חיווי האשראי. יצוין כי הפגיעה בפרטיות בחיווי האשראי פחותה יותר מאשר הכללת הלקוח במאגר על אף בקשתו שלא להיכלל, עקב נתוני אשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים. מכאן כי ישנו הבדל בין שתי התקנות, כך שתקנה 4(5) מונה כנסיבה מובהקת את קיומו של נתון מתאגיד בנקאי או מבנק הדואר בנוגע להתראות בשל סירוב שיקים לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי, ואילו תקנה 3 אינה קובעת זאת.

פרק ד': הוראות לעניין הסכמת הלקוח לדוח אשראי

תקנה 5 – סעיף 26(א)(4) לחוק קובע כי לצורך העברת נתוני אשראי על לקוח לשם עריכת דוח אשראי, יש לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך. סעיף 26(ג) לחוק מסמיך את שרת המשפטים, בהתייעצות עם נגידת בנק ישראל (ובאישור הוועדה (סעיף 26(ד)), לקבוע הוראות לעניין אופן מתן ההסכמה המפורשת בידי לקוח ולעניין אופן הוכחת קיומם של התנאים להעברת נתונים לשם עריכת דוח אשראי. תקנה 5 מסדירה את ההוראות לעניין זיהוי הלקוח, קבלת הסכמתו להעברת נתוני אשראי אודותיו, ותיעוד של ההסכמה.

תקנות 5(1)-(2)- קובעת באילו דרכים על נותן האשראי לזהות את הלקוח טרם קבלת הסכמתו לצורך העברת נתוני אשראי אודותיו ללשכת האשראי. עקב רגישות נתוני האשראי כאמור, ההוראות המוצעות דורשות זיהוי בעל מהימנות גבוהה.

תקנה 5(3) קובעת את אופן קבלת הסכמת הלקוח, לאחר שזוהה. כדי לאפשר גמישות באופן קבלת ההסכמה מחד, וקבלת הסכמה מהימנה מאידך, ניתן לקבל את הסכמת הלקוח בכמה אופנים, בין במועד הזיהוי, ובין שלא במועד הזיהוי, באופן שיבטיח כי הלקוח הוא זה שהסכים למסירת המידע.

תקנה 5(4) מטילה חובה על נותן האשראי לתעד את הסכמתו של הלקוח, ולשמור את התיעוד לתקופה של שבע שנים.

תקנה 5(5) מטילה חובה על נותן האשראי להצהיר כי בוצע זיהוי של הלקוח והתקבלה הסכמתו כנדרש לצורך ביצוע עסקת אשראי מסוימת.

תקנות 5(6)-(7) מסדירות את קבלת הסכמת הלקוח שמונה לו אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

פרק ה': ייפוי כוח בתמורה

סעיף 2 לחוק נתוני אשראי מגדיר את "מיופה כוח בתמורה" כאחד השחקנים במערכת השיתוף בנתוני אשראי. מיופה כוח בתמורה הוא מי שלקוח ייפה את כוחו לפנות למאגר ולבקש עבורו דוח ריכוז נתונים רגיל, ועושה זאת בתמורה או דרך עיסוק. סעיף 42(ב) לחוק מסמיך את שרת המשפטים, בהסכמת הנגידה ובאישור הוועדה, לקבוע הוראות לעניין אופן מתן ייפוי הכוח על ידי לקוח ולעניין אופן הוכחת קיומם של התנאים להעברת דוח ריכוז נתונים לשם מסירת דוח ריכוז נתונים רגיל.

תקנות 6 עד 10 מסדירות את ההוראות לעניין מיופה כוח בתמורה, קובעות כי הוא צריך להיות בכתב, במסגרת טופס ייפוי הכוח הקבוע בתוספת השלישית לתקנות, וקובעות הוראות לעניין אופן הוכחת קיומם של תנאים להעברת דוח ריכוז נתונים רגיל למיופה כוח בתמורה (כגון דרישת זיהוי ,בדיקה במרשם, ועוד). כמו כן התקנות קובעות הוראות לעניין תקופת החזקת נתוני האשראי בידי מיופה הכוח, בהתאם להסמכה הקבועה בסעיף 49(ב).

פרק ו': שונות

תקנה 11- "מתווך בעסקת אשראי" – סעיף 2 לחוק נתוני אשראי קובע כי "נותן אשראי" הוא גם מי שמתווך, כדרך עיסוק, בעסקאות אשראי בין מלווים ללווים, וכן מסמיך את שר המשפטים, באישור הוועדה לקבוע את סוגו של מתווך האשראי בתקנות.

מוצע לקבוע כי פלטפורמות "הלוואות עמית לעמית", המוכרות בעולם כ- "Peer to Peer Lending" יוגדרו כמתווכים בעסקת אשראי, ועל כן יוכרו כנותני אשראי לצורך החוק. פלטפורמה זו יוצרת תשתית אינטרנטית מקוונת המאפשרת ללווים לקבל הלוואות הממומנות על ידי צדדים שלישיים, ולמעשה מתווכת ביניהם, וכן מסדירה את תנאי התחייבות ההלוואה ואת גביית התשלומים.

תקנה 12 – סעיף 26(א)(3) קובע כי נותן אשראי בסיכון נמוך אינו יכול לקבל נתוני אשראי מלשכת האשראי לצורך עריכת דוח אשראי. הסעיף מגדיר נותן אשראי בסיכון נמוך, כעוסק הנותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות, לתקופות קצרות או בסכומים נמוכים, ומסמיך את שרת המשפטים, בהתייעצות עם הנגיד, לקבוע תקופות או סכומים כאמור. מוצע לקבוע מתן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות לתקופה של שנה ובסכום שאינו עולה על 10,000 שקלים.

תקנה 13 – סעיף 36 לחוק קובע כי לשכת האשראי יכולה למסור לנותן האשראי בשאלת החיווי נתונים המפורסמים על פי דין, או נתוני אשראי אחרים הקשורים לנתונים כאמור, הכל כפי שקבע שר המשפטים באישור הוועדה. תקנה 13 מפרטת את נתוני האשראי המפורסמים על פי דין, ונתוני אשראי אחרים הקשורים לאותם נתונים מפורסמים.

תקנה 14 – סעיף 46 לחוק מסמיך את שרת המשפטים לקבוע פרטי מידע, הנוספים לאלו הקבועים בסעיף, שאין לכלול אותם בנתוני האשראי הנמסרים לשם עריכת דוח אשראי, חיווי אשראי או דוח ריכוז נתונים רגיל. בתקנה 14 מוצע לקבוע את הפרטים הבאים: שיעורי ריבית, עמלות, והוצאות שמשלם הלקוח. מדובר בנתונים מסחריים שאין לאפשר לנותני אשראי מתחרים לקבלם, שכן זהו מידע שיש להותיר בידי הלקוח, לשימושו המושכל.

תקנה 15 – בהתאם לסעיף 30 לחוק, מוצע לקבוע כי לקוח רשאי לבקש מבנק ישראל שנתוני אשראי לגביו, הכלולים במאגר, לא ימסרו לשם עריכת דוח אשראי לנותן אשראי מסוים, לסוג מסוים של נותני אשראי או לכלל נותני האשראי.

תקנה 16 – סעיף 49(א) לחוק מסמיך את שרת המשפטים לקבוע את התקופה המרבית שתוכל לשכת אשראי, שקיבלה את נתוני האשראי מהמאגר, להחזיק במידע, לשם מתן שירות נתוני אשראי או שירות המתבסס על נתוני אשראי. מוצע לקבוע כי התקופה המרבית כאמור היא עד שלושים ימים, שכן סביר שלשכת האשראי תזדקק להחזיק במידע לתקופה זו, לצורך תפעול (למשל- מקום בו נותן האשראי, מבקש לערוך בדיקה במידע שנמסר לו מהלשכה) וכן לצורך מתן שירותים המתבססים על נתוני האשראי (למשל- מתן ייעוץ לנותן האשראי, דירוג אשראי, ועוד).

תקנה 17 – סעיף 107 לחוק מסמיך את שרת המשפטים לקבוע את הפרטים המזהים של לקוח שייכללו בנתוני אשראי שמעביר מקור מידע למאגר, ואת הפרטים המזהים כאמור שייכללו בנתוני אשראי שמוסר בנק ישראל מהמאגר. תקנה 17 קובעת פרטים אלו.

תקנה 18 – מוצע לקבוע כי התקופה שאליה יתייחסו נתוני האשראי שיועברו ביום התחילה למאגר או במועד הנקבע לפי סעיף 123(ג) לחוק תהיה לגבי תאגיד בנקאי ותאגיד עזר בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981, המנפיק כרטיס חיוב מיום 1 במאי 2016 ולגבי שאר מקורות המידע מיום כניסת התקנות לתוקף. יצוין כי בנק ישראל הוציא הוראת אגירה לנותני האשראי המפוקחים על ידיו, המורה להם לאגור את נתוני האשראי לצורך החוק מאותו מועד.

תקנה 19- קובעת הוראת הצמדה לסכומים שונים הנקובים בתקנות.

תוספת ראשונה- קובעת בראשי פרקים את פרטי המידע שמקורות המידע צריכים למסור למאגר המידע, ואת התנאים להעברתם. כאמור, הוראות הממונה יקבעו באופן פרטני את פריטי המידע הנגזרים מאותם ראשי פרקים.

לעניין התנאי להעברת המידע מהוצאה לפועל- מדובר בתנאי הקיים כבר היום בתקנות נתוני אשראי, התשס"ב-2002. התנאי קובע כי המידע אודות תיק ההוצאה לפועל ימסר למאגר רק לאחר שחלפו 60 ימים ממועד המצאת האזהרה לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל , ובלבד שבעת ההעברה לא מצוי בתיק צו לעיכוב ההליכים נגד החייב, למעט אם הוא תיק שעוכבו בו ההליכים עקב צירופו לאיחוד תיקים. הנימוק לתנאי זה הוא שבעצם פתיחת התיק בהוצאה לפועל אין בהכרח כדי להעיד על קיומו של חוב ללקוח, ועל כן נדרשת המתנה לצורך המצאת האזהרה לחייב ומתן אפשרות להגיש התנגדות. במידה והוגשה התנגדות בתיק, ינתן צו לעיכוב הליכים והמידע לא יועבר.

תוספת שניה- טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לגביו וכן טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגבי הלקוח.

תוספת שלישית- ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה

-----------------------V

V

קוד המקור של הנתונים