ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/10/2016

תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון - הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם) (הוראת שעה), התשע״ז-2016, תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 273

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ז (31 באוקטובר 2016), שעה 10:00
סדר היום
1. תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון) (הוראת שעה), התשע"ז-2016

2. תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
שולי מועלם-רפאלי
מוזמנים
סמנכ"ל משאבי טבע, איכות הסביבה

אלון זס"קעו"ד-לשכה משפטית, איכות הסביבה

נטע דרוריפרקליטה-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לילך וגנרייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
_
עמרי בן צביסמנכ"ל בכיר למימון והשקעות, משרד החקלאות

צביקה כהןפקיד יערות ראשי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ארז ברקאיעו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דפנה גוטנברגמשרד החקלאות
_
חגי שנירקמ"ט איכה"ס, משרד הביטחון

בני אלבזרמ"ד תשתיות זורמות במנהא"ז, משרד הביטחון

חיים בן חייםמנהלת המחלקה לאפידמיולוגית סביבתית, משרד הבריאות

איזבלה קרקיסמנכ"ל, איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

יצחק מאירמנכ"ל, מועצה אזורית מנשה

חגי פלמריו"ר ועד מקומי מצפה אילן, מועצה אזורית מנשה

עמית נצרמועצת פרדס חנה
_
חיים געשראש עיריית חדרה
_
צביקה גודלמןסגנית ראש עיריית חדרה
_
חדווה יחזקאלראש מ"א, מועצה אזורית מנשה
_
אילן שדהמנהלת איכות סביבה, מועצה אזורית מנשה

נועה סגלראש מועצת חריש, ראש מועצה מקומית

יצחק קשתפרוייקטור, משרד הבינוי, מועצה מקומית חריש

עמית אדריר' המועצה, מועצה מקומית זיכרון יעקב

זיו דשאסגנית ראש העיר, עיריית חדרה

חדווה יחזקאליתושב

דן אהרןתושבת, מטה מאבק במפחמות

חוה אהרןשדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג את מפחמות מנשה

משה ביבישדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג את מפחמות מנשה

יהושע שלמה זוהר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון

תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון) (הוראת שעה), התשע"ז-2016
היו"ר דוד אמסלם
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: 1. תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון) (הוראת שעה), התשע"ז-2016.

2. תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו)(הוראת שעה), התשע"ז-2016.

לפני שנשמע את משרד החקלאות ואיכות הסביבה, מבחינתי, אני מחלק את הנושא לשני חלקים. החלק הראשון – החלק של הצווים. הנושא מבחינתי בא לסגור או לפחות לפתור את סוגיית הגדמים מישראל לרשות הפלסטינית.

הנושא השני – הטיפול ברשות הפלסטינית ובמפחמות עצמם ובכניסת הפחמים למדינת ישראל. בנושא הזה אני מקיים דיון נפרד - לדעתי יהיה בעוד כשבועיים.

בעצם, אני מקיים היום את הדיון לגבי הנושא של התקנות מפני שהבנתי שהן כבר סגורות ומוכנות אז לא היה טעם לחכות ולהביא את כל הנושא במכלול אחד, ולכן, הייתי מבקש ממשרד החקלאות לקרוא את התקנות ולהתייחס אליהן. בבקשה.
דפנה גוטנברג
תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו)(הוראת שעה), התשע"ז - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א ו- 26 לפקודת היערות (להלן – הפקודה), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, ולעניין תקנה 6 - באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 , ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 15א לפקודה ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 1. בתקנות אלה -

"גידול חקלאי" –גידול של תוצרת צמחית ;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול עצים במטע חקלאי לצורך מכירת תוצרתם;

"מטע חקלאי" – יחידת ייצור חקלאית המאופיינת בגידול חקלאי אחיד שנשתל בקרקע חקלאית לצורך שיווק התוצרת המתקבלת ממנה;

"תקנות ההובלה" – תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון – הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם)(הוראת שעה), התשע"ז – 2016.

בקשה למתן 2. (א) מגדל יגיש בקשה לרישיון לכריתה של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו שגדל

רישיון לכריתת במטע חקלאי, תוגש לפקיד היערות, על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת

עצי הדר הראשונה אשר ותכלול את הפרטים הבאים:

ועצי אבוקדו

(1) שם המגדל ומספר תעודת הזהות שלו פרטי המגדל;

(2) כתובת המגדל;

(3) מיקום המטע החקלאי;

(4) פרטי העצים המיועדים לכריתה ובכלל זה מין העצים, תמונות העצים ושנת נטיעתם;

(5) מועד הכריתה המתוכנן;

(6) השימוש המתוכנן במטע לאחר הכריתה;

(7) השימוש המתוכנן בעצים לאחר הכריתה ואסמכתאות המאמתות אותו;

(8) אם השימוש המתוכנן הוא ריסוק בשטח המטע, יצורף הסכם תקשרות

עם בעל המקצוע שעתיד לבצע את הריסוק;

(89) אם השימוש המתוכנן דורש פינוי משטח המטע החקלאי תצורף בקשה

לרישיון הובלה לפי תקנות ההובלה הפקודה וכן הסכם עם האתר הקולט;

(910) הסיבות לכריתה.

(ב) ראה פקיד יערות אזורי כי הטיפול בבקשה מחייב מידע נוסף, רשאי הוא, בכל עת עד להחלטתו בבקשה, לדרוש מהמבקש כי ימסור לו את המידע הדרוש לו, וכן רשאי הוא לדרוש כי תוצג בפניו חוות דעת מומחה בעניינים עליהם יורה.

מתן רישיון כריתה 3. (א) פקיד היערות רשאי לתת רישיון כריתה של עץ בוגר מסוג הדר או

לעץ הדר או אבוקדו אבוקדו, לאחר ששקל את השיקולים בסעיף 15א(א) לפקודה ואם שוכנע

כי השימוש המתוכנן בעץ לאחר הכריתה הוא אחד מאלה:

(1) ריסוק במטע החקלאי שבו גדל העץ, או שימוש מועיל אחר בשטח המטע החקלאי שאינו דורש את פינוי העץ;

(2) פינוי לאתר טיפול, איסוף או מיתקן לשם ריסוק, שימוש להפקת אנרגיה או כל שימוש מועיל אחר, ובלבד שיעד הפינוי הוא יעד שאושר לפי תקנה 4(ב) לתקנות ההובלה..

(ב) רישיון כריתה כאמור יינתן למגדל על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה ויכלול את הפרטים הבאים:

(1) מספר רישיון;

(2) פרטי מבקש בעל הרישיון;

(3) פרטי העצים המיועדים לכריתה;

(4) מועד הכריתה;

(5) השימוש של העצים;

(6) אם השימוש המתוכנן דורש פינוי משטח המטע החקלאי כאמור בסעיף (א)(2) – יעד הפינוי, כפי שנקבע ברישיון ההובלה שיצורף לרישיון הכריתה; קיבל פקיד היערות בקשה לרישיון הובלה נוסף או חלופי, לאחר מתן רישיון הכריתה, ומצא כי הבקשה עומדת בתנאים שנקבעו לפי תקנות אלה, יעדכן את רישיון הכריתה.

(ג) פקיד היערות רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון להבטחת ביצוע הכריתה לפי הוראות הפקודה ותקנות אלה.

ביטול או התלייה 4. פקיד היערות רשאי, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את

של רישיון טענותיו, לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) הרישיון ניתן בניגוד לתנאים הקבועים בתקנות אלה, ובלבד שבהחלטה

על ביטול או התלייה של רישיון מסיבה זו, יינתן משקל הולם .לאפשרות שבעל הרישיון הסתמך על מתן הרישיון ושינה את מצבו בעקבות זאת.

פטור מנטיעה 5. כריתת עץ מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי, ואשר ניתן לה רישיון לפי

חלופית או תשלום תקנות אלה תהיה פטורה מנטיעה חלופית ומתשלום היטל כספי, אם מתוכננת

היטל כספי נטיעה, שתילה או זריעה של גידול חקלאי אחר או שהמטע החקלאי נמצא נגוע במחלה המחייבת כריתתו.

פטור מאגרה 6. בקשה לרישיון כריתה של עץ מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי פטורה

מתשלום אגרה.

7. הוראות תקנות היערות 1926 לא יחולו על כריתה לפי תקנות אלה.

דיווח לכנסת 8. השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, באחד בינואר

ובאחד ביולי, על יישום הוראות תקנות אלה, לרבות על רישיונות שניתנו מכוחן

ועל פעולות שנעשו לצורך אכיפתן.

תחילה ותוקף 9. (א) תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב) תוקפן של תקנות אלה חמש שנים מיום התחילה.
היו"ר דוד אמסלם
מה לגבי הסנקציות, זה לא בתקנות? זה בפקודה.
תומר רוזנר
אני אענה. בפקודת היערות יש הוראה שמי שעובר, מי שכורת שלא כדין, בעצם לא ביקש רישיון וכו', הוא עובר עבירה, יש על זה גם עבירות מנהליות, זאת אומרת, זה כבר קיים – שכריתה שנעשית שלא כדין יש עליה גם עבירה פלילית שאפשר להגיש נגדו כתב אישום, אפשר גם להגיש נגדו מה שנקרא דוח מנהלי, כאילו רפורט – קנס מנהלי.
היו"ר דוד אמסלם
מהן הקנסות?
חגי שניר
קנס על כריתה ללא רישיון הוא 7,500 שקלים לעץ.
היו"ר דוד אמסלם
7,500 שקלים לעץ. ואם הוא קיבל את הרישיון על בסיס מידע שגוי או מידע כוזב - אז הוא קיבל רישיון ונניח הוביל אותו למקום אחר. אני אתן דוגמה, נניח שהמטע יש לו מחלות והוא צריך לכרות אותו, אתה נותן לו רישיון והוא מספר לך שהוא מפנה אותו למקום X, ובסופו של דבר הוא לוקח אותו למקום Y, כאילו הכריתה נעשתה בסדר, כל התהליך הוא מלכתחילה בטל.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הרישיון הוא כאילו מתחילתו ועד סופו.
תומר רוזנר
הרישיון יהיה מותנה בתנאי. המגדל שרוצה לכרות צריך להגיד מה הוא רוצה לעשות עם העצים. הוא יכול להגיד, אני רוצה להשתמש בהם בתחום המטע שלי, אני מרסק אותם, אני לא יודע מה אני עושה איתם, או אני מוביל אותם החוצה. יגיד לו פקיד היערות, התנאי שלי לכריתה שאתה תעמוד במה שאמרת – שאתה תפנה אותם למקום זה או למקום אחר, זה יהיה תנאי ברישיון. אם בעצם הוא כורת ולא פועל לפי תנאי הרישיון שניתן לו, כאילו לא קיבל רישיון. כלומר, הוא הפר את תנאי הרישיון, ולכן הוא כאילו כרת שלא כדין.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מקרה אתה אומר, תומר, שגם אם הוא לא קיבל רישיון – זאת אומרת, בכל נקודה בהליך ברגע שהוא מפר אותה לכאורה אנחנו חוזרים לזה שבטל לו הרישיון ואז - - -
תומר רוזנר
לא בטל לו הרישיון, הוא פעל בניגוד לרישיון.
היו"ר דוד אמסלם
כן, פעל בניגוד לרישיון, ואז בעצם הקנס הוא 7,500 שקלים על כל עץ.
תומר רוזנר
הקנס המנהלי.
זיו דשא
לנוטע יחיד, זה לא על עץ. לנוטע יחיד, אם יש לו מטע, יקבל על כל עץ - - -
חגי שניר
הקנס המנהלי לא מבחין בין מטע לבין עץ - - -
זיו דשא
לא, לא מבחין בין מטע לעץ.
היו"ר דוד אמסלם
זה לכל עץ או לכל המטע?
חגי שניר
לכל עץ. היום גם כאשר מישהו כורת ארבעה עצי אורן ללא היתר, הוא יקבל 7,500 כפול 4. אם הוא כרת 20 עצי מטע, זה יהיה 20 עד המגבלה המקסימלית שזה 60 אלף שקל בפקודה.
צביקה גנדלמן
אז יהיה עץ כפול 7.5 גם במטע אבוקדו. מה לגבי הובלה - המוביל.
תומר רוזנר
אנחנו עוד לא שם.
דפנה גוטנברג
אבל יהיה לנו. יש תקנות שכבר נכתבו.
זיו דשא
חלק מהעבודה החקלאית - - - גם אתה צריך היתר - - -

- - - מכיר את עבודת החקלאים, צריכים לעקור עץ - לזה הוא צריך גם היתר עץ של משמש, או עץ של אבוקדו?
קריאה
כן.
זיו דשא
כל מה שנאמר פה זה נכון ואני בעד, אבל צריך לראות שלא יוצרים מצב אבסורדי שהחקלאי רוצה לעקור עץ אז הוא צריך לרוץ לקבל היתר. היום צריך לקבל היתר על כל עץ שהוא עוקר?
היו"ר דוד אמסלם
כן. זה המצב היום.

יש סוגי עצים מפורטים בחוק, דרך אגב, גם עצים רגילים לא של פרי. גם פיקוס אצלך בגינה, אתה רוצה לעקור אתה צריך לבקש רישיון.
זיו דשא
רק אבוקדו והדרים.
תומר רוזנר
לא. על פי המצב המשפטי הקיים, כל עוד לא הותקנו תקנות אחרות, כל עץ בוגר שקוטרו מעל קוטר מסוים וגובהו מעל גובה מסוים, כריתתו טעונה רישיון. לשר יש סמכות לפטור עצים מסוימים, הוא עוד לא הפעיל את הסמכות הזאת. השר יכול להתקין תקנות, לתת פטור לעצים מסוימים. גונבה שמועה לאוזניי שלגבי עצי מטע שוקל השר לתת פטור, אבל כרגע אין פטור.
חדווה יחזקאלי
כבוד היושב ראש, אני משמשת גם כסגנית יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה. אנחנו הגשנו נייר מסודר על התייחסות האיגוד לנושא של הכריתה. ברור הוא שיש בעייתיות בחלוקת האחריות בין המגדל למוביל. בנקודה הזו צריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
חדוה, את מתחילה את הדיון, הרי אני מתעסק עם זה שנה. ברוכה הבאה.
חדווה יחזקאלי
יש לנו כאן את כל - - -
היו"ר דוד אמסלם
חדווה, אנחנו מדברים על זה שנה, אנחנו ביקשנו לקשור את האירועים.
חדווה יחזקאלי
אבל מתברר שאכיפה ככל שהיא תהיה היא איננה אכיפה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נגיע גם לזה.

הערות לגבי התקנות.
תומר רוזנר
לגבי תקנה 2 ו-3 - לגבי השימושים שצריך לציין המגדל ופקיד היערות, אנחנו מבקשים להוסיף את המלה "כדין", "שימוש כדין", זאת אומרת, שלא יהיה מצב שבו הוא יגיד שהשימוש המועיל שהוא רוצה לעשות זה לשרוף את זה, שזה ספק אם זה שימוש כדין, אבל אני לא רוצה לקבוע מסמרות בעניין, אבל צריך שיהיה שימוש כדין.
חגי שניר
מה המשמעות של זה?
תומר רוזנר
אם הוא יגיד לכם שהוא רוצה עכשיו לעשות שריפה בחצר - אתם תחליטו. אם זה לא אסור, זה מותר.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא רוצה להקים מפעל פחמים במדינת ישראל אז לא. קודם כל, כל שימוש שאתה נותן זה שימוש כדין בוודאי, זה טריוויאלי, הוא רק מדגיש את זה.
תומר רוזנר
כדי להדגיש את זה, זה צריך להיות שימוש כדין.
חגי שניר
כלומר, מבחינתך, תומר, כל שימוש שהוא לא אסור – מותר.
תומר רוזנר
וודאי. כל שימוש שהוא לא אסור בחוק. אתן לך דוגמה, אני לא קובע מסמרות בעניין זה, אבל אם שריפת העצים במטע גורמת למפגע סביבתי, ייתכן שזה אסור, אני לא יודע, זה צריך לבדוק. או אם הוא רוצה לעשות פחמים. עכשיו הוא החליט שהוא יעשה את המפחמה אצלו בחצר, אז כנראה שהוא צריך רישיון עסק בשביל זה, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אבל כל עוד שימוש שהוא לא אסור הוא מותר.

לכן אנחנו מבקשים להוסיף גם בתקנה 2 וגם בתקנה 3 איפה שנקבע לגבי השימוש, שהשימוש יהיה כדין גם ב-2 וגם ב-3.

תקנה 4 – בעצם אנחנו חושבים שהיא מיותרת, כי היא עלולה לעורר קשיים בהבנת התקנות. יכול להשתמע ממנה משהו שאני חושב שמשרד החקלאות לא מתכוון אליו שרק אותו פקיד יערות שנתן את הרישיון הוא זה שיכול לבטל אותו. אני חושב שיש לנו הוראות כלליות בחוק הפרשנות שמאפשרות טיפול והתליה של כל דבר באותה דרך שבה הדברים ניתנו. משרד החקלאות יכול לקבוע הוראות איך עושים ביטול של דברים. אני חושב שאפשר לוותר על התקנה הזאת, אם מתעקשים על זה, אני כמובן לא מתנגד.
חיים געש
למה זה מפריע לך שזה פה?
תומר רוזנר
כי עלול להשתמע מזה – הכוונה שאנחנו הבנו שרוצים להסיק בעניין הזה, שפקיד יערות בכיר יותר יבוא ויראה מצב שבו יש - - -
דפנה גוטנברג
לא בהכרח, גם הוא עצמו.
תומר רוזנר
בסדר, זה הדין כאילו, זה לא משהו שחדש. אני חושב שזה רק עלול להגביל יותר ממה שהדין הכללי מאפשר. זה מה שאני מנסה לומר.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה שאומר תומר, הרי גם היום יש לנו את פקודת היערות. גם היום יש לך הליך שימוע כזה.
חגי שניר
לא מעוגן בפקודה.
תומר רוזנר
גם בחוק הפרשנות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה רוצה לעגן את זה פה. מבחינתי זו שאלה טכנית. זה מבחינתי הליך טכני, שב עם תומר, סגור את הפינה הזאת, אין לי בעיה עם זה.
חגי שניר
אני לא חושב שהוא טכני, דודי.
תומר רוזנר
אני לא מתנגד. אני רק אומר שזה עלול להשתמע - אני אומר את זה יותר מדיי לאוזניה של היועצת המשפטית שלכם, שזה עלול להשתמע שזה דווקא מגביל יותר מאשר הדין הכללי שמאפשר ביטול.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר ששם יש לך מרחב מחייה הרבה יותר גדול מאשר פה.
תומר רוזנר
הרבה יותר גדול, נכון.

למשל, רק דוגמה מתוך הקריאה שנאמרה פה. נאמר פה מידע שגוי או כוזב, אבל לא נאמר פה על מידע חלקי. אם הוא מידע חלקי, אז הוא לא שגוי והוא לא כוזב. יש בדין הכללי עילות ברורות לביטול רישיון שניתן במצבים שהוא ניתן שלא כדין, או שהוא ניתן בטעות, או שהוא ניתן על יסוד דברים כאלה.

אני ממליץ לכם לוותר על הסעיף הזה בכלל. אבל אם אתם מתעקשים – ההחלטה היא שלכם.
היו"ר דוד אמסלם
תשבו עם תומר. תחליטו. הוא נתן לכם את זה כהערה לשיקול דעתכם – זה לא משהו מהותי.

אני רוצה להבין מבחינתי איך אנחנו קושרים את המוביל לאירוע.
תומר רוזנר
זה בתקנות הבאות, תקנות ההובלה.
היו"ר דוד אמסלם
זה כריתה. נקריא את תקנות ההובלה, ולאחר מכן נדבר על הכול.

תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון) (הוראת שעה), התשע"ז-2016
תומר רוזנר
אני מבין שגם בטפסים כפי שהוגשו לוועדה יש מספר שינויים, רק תקריאי את השינויים.
דפנה גוטנברג
תהליך הכריתה.

סעיף 3. השימוש המתוכנן בעצים, הוספה רובריקה שצריך יהיה להתייחס אליה שמתייחסת לנושא של שימוש אחר בשטח המטע החקלאי שאינו דורש פינוי עצים בשטח המטע, ככל שיש כזה לציין אותו בצורה מפורטת.

סעיף 4. מסמכים ואישורים נדרשים:

יש פה תיקוני ניסוח, אני אקריא אותם.

פתרון קצה יש לצרף אישור, ואז יש לנו סעיפים. הסעיף הראשון – בקשה לרישיון הובלה – "לפי תקנות ההובלה של העצים או הגדמים".

"ריסוק ופיזור בשטח – יש לצרף הסכם עם בעל המקצוע המבצע את הריסוק", כפי שהוספנו את הדבר בתקנות עצמן.

הסעיף האחרון באותו סעיף על סעיף קטן "שימוש אחר בשטח המטע החקלאי שאינו דורש פינוי העצים משטח המטע", אז יש לפרק אותו.
בתוספת השנייה יש תיקון בכותרת
רישיון לכריתת עצי אבוקדו ועצי הדר.

בסעיף 3 לאותו תוספת – תנאי הכריתה: הסעיף הראשון – "הובלה של העצים הגדמים למקום שאישר פקיד היערות, כפי שנקבע ברישיון ההובלה המצורף לרישיון זה". אלה התיקונים מבחינת הניסוח של הטופס.
היו"ר דוד אמסלם
נעבור לתקנות ההובלה.
דפנה גוטנברג
תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון - הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם) (הוראת שעה) התשע"ו – 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א) ו-26 לפקודת היערות (להלן – הפקודה) ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן – חוק העונשין) אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה 1. בתקנות אלה – "מגדל" – מי שעוסק בגידול עצים במטע חקלאי לצורך מכירת

תוצרתם;

"מטע חקלאי" – יחידת ייצור חקלאית המאופיינת בגידול חקלאי אחיד שנשתל בקרקע

חקלאית לצורך שיווק התוצרת המתקבלת ממנה.

עצים בוגרים 2. הובלתו של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי, וכן הובלת גזעים וגדמים

שהובלתם טעונה של עץ בוגר כאמור טעונה רישיון.

רשיון

הגשת בקשה

לרישיון הובלה 3. (א) מגדל יגיש בקשה לרישיון להובלת עץ בוגר לפי תקנה 2 לפקיד היערות,

על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ותכלול את הפרטים הבאים:

(1) פרטי המגדל;

(2) פרטי תוצרת העץ, לרבות סוג העץ והכמות המיועדת להובלה;

(3) פרטי המוביל שהוא בעל הרכב המוביל, מספר הזהות שלו ומספר הרכב

המוביל;

(4) יעד הפינוי המתוכנן; לטופס יצורף הסכם או אישור של מפעיל האתר הקולט את העץ;

(5) מועד ההובלה המתוכנן.

(ב) ראה פקיד יערות כי הטיפול בבקשה מחייב מידע נוסף, רשאי הוא, בכל עת עד להחלטתו בבקשה, לדרוש מהמבקש כי ימסור לו את המידע הדרוש לו.

מתן רישיון הובלה 4. (א) פקיד היערות ייתן רישיון להובלת עץ בוגר לפי תקנה 2 אם ראה כי

ניתן למגדל, רישיון כריתה לפי הפקודה לגבי אותו עץ.

(ב) פקיד היערות יקבע ברישיון את יעד הפינוי; יעד הפינוי יהיה אתר טיפול

או איסוף של העץ או חלקיו, מיתקן לשם ריסוק העץ, שימוש בעץ להפקת אנרגיה או כל שימוש מועיל אחר בעץ, והכל אם השימוש המתוכנן בעץ ביעד הפינוי אינו גורם למפגע סביבתי.

(ג) רישיון הובלה כאמור יינתן למגדל על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה ויכלול את הפרטים הבאים:

(1) פרטי בעל הרישיון ומספר הזהות שלו;

(2) מספר רישיון הכריתה;

(3) מקורו של העץ;

(3א) פרטי תוצרת העץ להובלה לרבות כמות העץ המותרת להובלה;

(4) פרטי ההובלה;

(5) יעד הפינוי, כאמור בסעיף (ב);

(6) פרטי המוביל, שהוא בעל הרכב המוביל, מספר הזהות שלו ומספר הרכב

המוביל;

(7) מועד הפינוי.

תנאים ברישיון 5. (א) קיבל מגדל רישיון הובלה לפי הוראות תקנות אלה, לא יוביל את העץ

ההובלה הבוגר לפי תקנה 2 אלא לפי הוראות הרישיון.

(ב) לא ימסור בעל הרישיון את העץ הבוגר לפי תקנה 2 ליעד הפינוי אלא אם כן קיבל אישור על מסירת העץ הבוגר כאמור מיעד הפינוי.

(ג) המגדל ישמור את העתק הרישיון וכן אישור על קבלת העץ מיעד הפינוי לתקופה של שנה.

(ד) פקיד היערות רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון, להבטחת ביצוע ההובלה לפי הוראות הפקודה ותקנות אלה.

ביטול או התלייה 6. פקיד היערות רשאי, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו,

של רישיון לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) הרישיון ניתן בניגוד לתנאים הקבועים בתקנות אלה ובלבד שיינתן משקל

הולם לאפשרות שבעל הרישיון הסתמך על מתן הרישיון ושינה את מצבו לרעה.

תחילה ותוקף 7. (א) תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב) תוקפן של תקנות אלה חמש שנים מיום התחילה.

סייג לתחולה 8. תקנות אלה לא יחולו על הובלה למטרת העתקה.

דיווח לכנסת 9. השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה באחד בינואר

ובאחד ביולי, על יישום הוראות תקנות אלה, לרבות על רישיונות שניתנו מכוחן ועל פעולות שנעשו לצורך אכיפתן.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין, הסנקציות על אותה עקירה?
חגי שניר
לא, כאן זה משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
יש לנו גם סנקציה על ההובלה.
דפנה גוטנברג
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מה הסנקציה על ההובלה?
לילך וגנר
אני ממשרד המשפטים. יש לי טיוטת התקנות שיובאו לוועדת חוקה בעקבות התקנות האלה, בעניין הובלת גדעים וגדמים של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו – 2,000 שקלים ליחיד לכל טונה או לחלק ממנה, 4,000 לתאגיד לכל טונה או חלק ממנה.

כפי שתומר אמר קודם - העבירה הפלילית של הובלה ללא רישיון נמצאת בפקודה. הוקנה טיוטת תקנות מנהליות שיאפשרו לפקידי היערות להטיל את הקנסות בהתאם - - -

אני מקריאה את הסנקציות שנקבעו בטיוטת התקנות המנהליות.
תומר רוזנר
שיציעו לוועדת החוקה.
לילך וגנר
זה מה שאמרתי בטיוטה. נתייחס לזה כטיוטה כי זה דורש אישור ועדת חוקה. שוב אחזור לעניין הובלת גדעים וגדמים של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו – 2,000 ליחיד לכל טונה או חלק ממנה, ו-4,000 לתאגיד לכל טונה או חלק ממנה. ולעניין עץ – 1,000 ליחיד לכל עץ, 2,000 לתאגיד לכל עץ.
היו"ר דוד אמסלם
בעצם הסנקציה 1,000 או 2,000 זה תלוי אם זה תאגיד או בן-אדם פרטי לעץ, ובטונה אותו סיפור – 2,000, או 4,000.
דפנה גוטנברג
מעבר לכריתה.
היו"ר דוד אמסלם
היות ובעצם אני מבין שגם בתקנות כאן, השינוי המהותי שבעצם הגשה לבקשה לרישיון זה המגדל הגיש בקשה, כאן קשרנו אותו, אז בעצם הוא מקבל כך. אנחנו מטפלים פה גם בנושא של הכריתה עצמה ללא רישיון, הרי אם לא נתנו לו אז זה בעיה, וגם בנושא של ההובלה שהוא משלם את זה, בגלל שהוא בעל הרישיון של ההובלה.
לילך וגנר
העבירה בחוק היא על הובלה ללא רישיון, היא חלה לגבי כל מי שמוביל ללא רישיון. לא רק בעל הרישיון למעשה מחויב בעבירה פלילית של הובלה ללא רישיון. כל מי שמוביל עצים שאין לגביהם רישיון הוא עובר את העבירה הפלילית של הובלה ללא רישיון, זו העמדה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, זה גם המגדל וגם הנהג.
חגי שניר
גם וגם, מה שחדוה רצתה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, זה מה שרצינו. רצינו בעצם שכולם יהיו שותפים שכל אחד יקבל את הקנסות של עצמו כדי שכל אחד במעגל שלו יזהר, ידאג.
לילך וגנר
העבירה לא מנוסחת כי חלה רק על מי שחייב ברישיון ומוביל ללא רישיון.
צביקה כהן
היום יש חילוט של משאיות בחלק מהדברים והעבירות, למה זה לא נכנס פנימה?
לילך וגנר
הסמכויות של פקידי היערות קיימות.
צביקה כהן
כולל חילוט המשאית.
לילך וגנר
כל הסמכויות לפי הפקודה קיימות, אתם יכולים לעבור על זה. הסמכויות נמצאות בפקודה.
צביקה כהן
אפשר לחלט את המשאית?
תומר רוזנר
זה לא פשוט במקרה הזה.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל אנחנו מתקדמים בסיפור, וזה מה שרצינו לקשור המגדלים כולם, כל הרשת הזאת כדי שכולם יהיה להם סנקציה מול כל אחד, ושכל אחד ידאג לא לגלגל את הסיפור לבן-אדם השני.
תומר רוזנר
קודם כל כמו בתקנות הקודמות גם בתקנה 3 וגם בתקנה 4 אני מציע להוסיף את המלים "כדין", שהשימושים יהיו כדין. אם תחליטו להשאיר את התקנה של הביטול עם התליה וכו', אנחנו מציעים להוסיף את העילות שבסעיף קטן 1 - את העילות של מידע חלקי. המידע צריכה להחליט, אין דבר כזה. או אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון. בקיצור, יש פה עילות שלא מופיעות, ועלולות להשתמע מהן שכאילו דווקא - - -

פיסקה 2 - שינה את מצבו לאו דווקא לרעה, יכול להיות שהוא שינה את מצבו לטובה.
דפנה גוטנברג
למעשה זה תיקון שהכנסנו בנוסח הקודם.
תומר רוזנר
גם בשני התקנות כמובן.

כדי לסגור את העניינים בצורה יותר מוחלטת, וגם בהיבט האכפתי לקבוע תקנה נוספת שלא מופיעה כאן כרגע שמטילה על המוביל, על הנהג, או מי שמוביל את העצים בפועל לשאת אתו העתק של הרישיון לכל תהליך ההובלה. אני רוצה לומר שלמשרד המשפטים יש הסתייגות בעניין הזה, אז כדאי לשמוע מהם.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם מסתייגים?
לילך וגנר
אנחנו חושבים שקביעת עבירה פלילית בהקשר הזה היא לא נחוצה. כפי שאני ציינתי, המוביל עצמו אם הוא מוביל עצים שאין להם רישיון אז הוא עובר עבירה פלילית. לגבי עצם הנשיאה של הרישיון במצב שבו ממילא פרטי המוביל אמורים להיות מופיעים גם ברישיון של הכריתה, וגם ברישיון הובלה, והבדיקה תהיה ממילא מול פקיד היערות כדי לראות מה נכלל ברישיון, ומה - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה זה מפריע לך?
לילך וגנר
גישתנו היא שעבירות פליליות הן שעוריות, לא קובעים אותן סתם אם לא צריך אותן, בהקשר הזה זה נראה לי לא נחוץ, אלא אם יבואו אנשי המקצוע ויגידו לי, זה חיוני.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין את הרעיון.

יש לנו נהג שלוקח סחורה כלשהי, צריך להיות לו תעודת משלוח.
לילך וגנר
זה עניין שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אם הפקח תפס אותו?
לילך וגנר
נכון, הוא ייתן את הפרטים שלו. הפקח בודק מול פקיד היערות האם יש רישיון לעצים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
לפני שאני עושה דיון פילוסופי כאן, אני שואל, אם אני מכניס את זה לחוק יש לכם בעיה מהותית בעניין הזה.
לילך וגנר
הבעיה היא לא מהותית.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אכניס את זה, ואני אסביר גם מדוע.

בסופו של דבר, אני חושב שכל בן-אדם שמקבל רישיון, כמו שיש לי רישיון נהיגה, ואם אני לוקח אותו איתי ומציג אותו לשוטר, זה עבירה כשלעצמה ואני מקבל על זה קנס. אנחנו לא צריכים עכשיו מערכת שלמה כדי לברר אם יש לי רישיונות או אין. גם פה, אם הבן-אדם יצא, בסופו של דבר איזה פקח תופס אותו באמצע הדרך, הוא שואל אותו יש לך רישיון?
לילך וגנר
הרישיון הוא של המגדל. החובה שלו היא לשאת רישיון של מישהו אחר. שוב, בעיניי ממילא הצטרכו לבדוק את הפרטים שלו מול פקיד היערות כי אחרת יכול להיות שהוא נושא רישיון פיקטיבי. אנחנו לא רוצים לתת ידינו לזה שאנשים הסתובבו עם רישיונות שהם לא נכונים. ממילא תצטרך לעשות איזושהי בדיקה. גם במשרד הרישוי כאשר עוצרים רכב לא מסתפקים בזה שתציג להם רישיון - בודקים האם באמת יש בן-אדם כזה וזה הרישיון שלו. אז אם ממילא עושים את הבדיקה הזאת, הפרטים של המוביל מופיעים ברישיון, כולל תעודת זהות שלו, אני לא רוצה את הנחיצות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אין את הרישיון. הוא ישאל אותו למשל, יש לך רישיון? יגיד לו, זה לא אני, בבית, זה אצל המגדל לא לקחתי. הוא ישאל אותו, מי זה המגדל? אומר לא זוכר כל כך את השם שלו. אני באתי מאיזה מושב, הרי בסוף הוא נהג משאית. אז למה לא להכריח את המשאית, זאת אומרת, זה גם אחריות של אותו מגדל, כל האחריות של כל השרשרת.

כשאנחנו מבקשים שאתה תצא, גם הפרטים של הרישיון יהיו בדיוק כמו תעודת משלוח רגילה. נניח סחורה יוצאת ממקום למקום, פקח לא אומר לו. אומר לו, יש לך תעודת משלוח או אין? אם אין לו תעודת משלוח נותן לו קנס גם אם הוא שכח אותה. מה זאת אומרת, פקח לא נמצא כאן כרגע להפעיל מערכות שלמות עכשיו של בדיקות. אתה יש לך חובה, קיבלת אישור, תראה את האישור. אין לך אישור, תקבל קנס - למה זה לא נשמע הגיוני?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם אם אפשר לומר, הדוגמה שנתת לגבי השוואה של רישיון אם הוא בתוקף של משטרה יש לה את כל המערכות. האם כאן הולך להיות כזאת מערכת ממוחשבת, ואיזשהו פקח יש לו באון-ליין - - -?
היו"ר דוד אמסלם
היום בטכנולוגיות של היום זה שטויות. דרך אגב, כל פקח שיוצא לבדוק את האוטו שלך אז יש לו מסופון ובשנייה הוא רואה את כל הפרטים. אני מניח שגם פה אתם תצטרכו לעשות איזשהו מאגר מידע קטן.
חגי שניר
דודי, הלוואי וזה היה פשוט כמו שאתה אומר. אנחנו בנינו מערכת מידע - הפקחים יקבלו קבצים כל בוקר לבדוק, זה הרבה יותר פשוט שתהיה חובה לשאת את הרישיון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, אבל שזה לא יפתור אותם לבדוק שזה בתוקף.
היו"ר דוד אמסלם
זה ברור. שואלת לילך, ואם הוא יזייף את זה?
חגי שניר
יואשם גם בזיוף.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, זה דבר שאתם תצטרכו לפתור אותו, זה דבר קטן. פשוט, אני רואה אותו כפשוט. היום כל פקח עירוני יוצא החוצה עם המסופון שלו עושה כמה טקטוקים ומקבל את בעל הרכב ואת מה שהוא רוצה ואין בעיה עם זה. דרך אגב, עם הפלאפון שלו הוא אפילו לא מקבל מסופון היום. תחבר אותו לאינטרנט, תעשה מאגר, הוא נכנס פנימה רואה הכול – אין בעיה בכלל, וזה לא משהו סודי. אנחנו לא מדברים על דברים סודיים ביותר.

דרך אגב, גם היום העצים אתם כורתים אתם חייבים פרסום באינטרנט, מפני אם מישהו אחר מתנגד לכריתה, אומר, אדוני, אני מתנגד, אני רוצה לערער, אז ממילא זה לא משהו סודי.
תומר רוזנר
הערה נוספת היא הערה טכנית לגבי התקנות שמופיעות בכל מיני מקומות שצריך לציין את מספר הזהות של המוביל, אנחנו רוצים להשמיט את זה, מספיק לציין את פרטי המוביל כי המוביל יכול להיות גם תאגיד, האחראי יכול להיות תאגיד, או מישהו אחר שאין לו תעודת זהות. בטופס מופיעים הפרטים - זה עניין טכני.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, תעשו את זה רק שיהיו פרטים שנזהה את הבן-אדם.
תומר רוזנר
הערה אחרונה לגבי תקנה 8 המוצעת לגבי הסייג לתחולה שמציעים פה לסייג את הנושא של העתקה. אנחנו חושבים שזו יכולה להיות פירצה מסוכנת שבה בכל הובלה שהפקח יראה הוא יגיד לו, זה בשביל העתקה. אנחנו מציעים שגם בנושא העתקה יהיה פיקוח של המשרד. לכן אנחנו מציעים שלא תהיה התקנה הזאת, אם הוא מבקש להעתיק יתנו לו רישיון, יגידו לו ברישיון אתה מעתיק, אין בעיה תעתיק, זה הרישיון שלך. אנחנו מציעים פשוט שגם הנושא הזה יהיה בפיקוח. המשמעות של ההוצאה באופן כללי מהתקנות הוא שיכול לבוא המוביל ולהגיד זה בשביל - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. איך היום אתם מעתיקים? איך היום בן-אדם שרוצה להעתיק מקבל רישיון?
חגי שניר
היום יש רישיון העתקה לעצים. אנחנו ביטלנו את רישיון ההובלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל. הרי כשהוא מגיע, הוא מביא את הרישיון. הוא בא, מבקש רישיון כריתה, ואחרי זה הוא מבקש את רישיון ההובלה או שביחד אתם עושים את זה?
חגי שניר
פה זה ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה הבעיה בהעתקה? אני מקבל את מה שהוא אומר, למרות שיש טכניקה אחרת בהעתקה, אתה כבר מזהה. אני שואל מה הבעיה, למה אתה עשית דיפרנציאציה?
חגי שניר
דודי, העתקת עצים מתבצעת בדרך כלל במשתלות. אז יש העתקה משנית מהמשתלה לחצר שלך ושל מי שקנה את העץ. עצים נוסעים על הכביש, נוסעים בצורה מסוימת. העתקה זה טכניקה, כל אחד יכול להבחין בין הובלה לצורך העתקה, לבין הובלה לצורך שימוש אחר בעץ. לדעתי, לא כדאי לערבב את פה, זה יוסיף לנו עוד עבודה, עוד רגולציה שלא לצורך, זה לא משיג פה שום מטרה. אם ייסעו שני עצים מעותקים, מאורגזים, אתה יודע, עם כל הגוש, שכל עץ שוקל חצי טון זה לא רלבנטי, בגלל זה החרגנו, לא להוסיף עבודה. אני לא רוצה להוסיף עבודה, אנחנו ביטלנו את ההובלה.

אגב, רישיון העתקה, יש רישיון העתקה, אז קודם כל תביא לי את רישיון העתקה. אם אין לך רישיון העתקה - - -
תומר רוזנר
על העתקה שניתן לה הרישיון.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני לא פותח את הדיון עכשיו. יש לך הערה לגבי התקנות?
דן אהרן
אני אזרח מודאג. לגבי ההערה למחוק את תעודת הזהות, אני חושב שזה יהיה משגה הן מבחינה ראייתית, הן מבחינה עניינית. כי זיופים מגלים רק בדיעבד, ואחר כך אם אתה זיהית מוביל פרטי - גם דרך אגב, לתאגיד יש מספר רישוי.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מתכוונים בגדול, אני לא נכנס לפרטים. בגדול אנחנו מתכוונים שיהיה זיהוי של הבן-אדם, חד, חד ערכי. אל תדאג.

רבותיי, אני רוצה להתכנס, אלא אם כן יש איזושהי הערה מהותית לגבי הנושא של התקנות בלבד.
יצחק קשת
כל נושא מתקני הקליטה או אתרי הקליטה איפה זה מופיע בתקנות?
תומר רוזנר
זה לא מופיע.
יצחק קשת
למשל, איך מתחזקים אותם, מה התקנות לגביהם? – השאלה איפה זה מופיע.
היו"ר דוד אמסלם
זה משהו אחר. אני אסביר. בתקנות אנחנו לא נכנסים כרגע לאופרציה הזאת, זה לא מהות התקנות. תקנות באות להתקין אם בן-אדם עובר על החוק. זאת אומרת, הוא כותב כאן או למתקן מורשה.

זה מה בעצם כל מה שהתגלגלנו בחצי השנה האחרונה, שמונה חודשים – לחבר את המגדל לתהליך, זה היה הקושי העצום שלנו בכל הסיפור, אז ברגע שקשרנו אותו, אז קשרנו אותו. עכשיו אנחנו לא נכנסים כרגע לגבי מתקני הקצה, זה משרד לאיכות הסביבה יספר לנו. בן אדם לא מפנה שיאכל את הגזר, יקבל קנס. התקנות באות להסדיר או שאתה מפנה למתקן מורשה, או שאתה מקבל קנס, מה זה מתקן מורשה שישברו טוב את הראש, זה לא בתקנות. הוא עוד מעט יספר לך מה הם עושים, אבל זה לא קשור לתקנות. כל עוד זה לא מתקן מורשה אז הוא מקבל קנס לא מעניין אותנו על מה.
זיו דשא
יש לו לבוא אחרי זה למתקנים.
היו"ר דוד אמסלם
בעיה שלו. זה לא מוסדר בתקנות. זה מוסדר בנהלים מה זה מתקן מורשה וכו', רישוי עסקים, יש עוד הרבה דברים שהוא צריך. אבל אנחנו חיברנו רק בין ההובלה לבין הכריתה, זה מה שעניין אותנו, שאם בדרך תופסים אותו – זה מה שמעניין אותנו.
זיו דשא
זה מצוין.
היו"ר דוד אמסלם
התקנות באות להסדיר את המצב הבא. תפסת משאית בדרך - אם לא תפסת אותה לא עשינו כלום. עוד מעט תשאל אותו גם על הפקחים, זה גם חלק מהעניין, אבל זה לא בתקנות. שאלנו, אם תפסת אותו – לפי מה שהיה הבנו, הוא מכדרר אותו – החקלאי אומר זה לא אני, הזמנתי נהג משאית מה זה קשור אליי. הנהג אומר תשמע, זה לא אני בכלל, אני בכלל הנהג, זה לא בעל המשאית בכלל. היינו צריכים לקשור את האירוע שמהרגע שאתה יוצא מהשטח ששם היא נקודת הזיהוי המרכזית. אנחנו אמורים לדעת מאיפה העץ יוצא, זה המקור, והחקלאי אחראי על כל התהליך.
אילן שדה
המטרה היא אחת, למנוע את העשן בסופו של דבר. והתקנות הן חלק מכך, ואנחנו מודים לך על התהליך הקשה שעברנו יחד אתך והובלת אותו עם משרד החקלאות, הגנת הסביבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודות בסוף ניתן. בוא נצביע קודם.
אילן שדה
אנחנו יודעים כמה זה לא היה קל. כפי שאמרת, תנו לי שעה אחת אנחנו גומרים את זה. זה לקח כמה ישיבות, ואנחנו מודים. זה שלב, אבל השלבים הבאים, המטרה אמרנו - למנוע את העשן ואת הנזק. השלבים הבאים הם באמת נושא הפיקוח אני מקווה שנשמע, וגם נושא הקמת האתרים, כי גם אם לא היו אתרים, ובנושא הזה אנחנו אמרנו גם אתמול לאוצר, היינו במקרה באוצר, הוא איננו פה, אמר שהוא יהיה בישיבה. בכל אופן אמרנו, הפתרון שהוצע איננו נותן את הפתרון למי שרוצה, ואנחנו העמדנו קרקע ומוכנים שיהיה אצלנו אתר גדול אפילו, אבל אנחנו לא מוכנים להשקיע בזה ארבעה מיליון שקל כי הרשות אומרת הפתרון הזה עדיין לא ניתן, וצריך לתת גם את הפתרון הזה, כי אחרת יהיה יותר מדיי פרצות.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של הדיון. היות ובעצם אני כרכתי את כל העסק ביחד, הרי אני כמו שאתה אומר, בסוף אני מחפש את התוצאה בקצה. רציתי לעשות את כל הדיון ביחד. בסופו של עניין התבקשתי גם על ידי משרד התמ"ת, הכלכלה, וגם הבנתי בצבא – התבקשתי לדחות בשבועיים בגלל שיש להם עבודת מטה שהם עושים והם מתחילים להתקדם לכיוון. הייתה לי אופציה לדחות את כל הדיון, להגיד לו, אתה יודע מה, ניפגש עוד שבועיים, נקדיש לזה שלוש שעות ונדון על הכול.

האמת היא שבא מנכ"ל לאיכות הסביבה ואמר, דודי, אם יש לנו תקנות למה לא נפעיל אותן בעוד שבועיים? בוא נחסוך, אמרתי לו אתה צודק. לכן אני קיימתי היום את הדיון שהוא קצר, הוא טכני, רק על התקנות כדי שמחר הפקח יהיה לו עוד – לא משנה, אבל נתחיל את התהליך הזה, חבל לעצור את זה. בעוד שבועיים שם נדון על כל המכלול, סמוך עליי, גם על הנושא של הפקחים, נרצה לראות את כל התמונה. אחרי שנבין גם את הכניסה מה קורה עם הכניסה של הפחמים, אז נרצה לתפור את כל התמונה מפני שכאן אני הבנתי שאנחנו מתקדמים צעד צעד, כל דבר גם הוא עצמו מסובך. אבל בסוף אני ארצה לראות את כל התמונה, אחרי שנגמור את כל השלבים.

לכן אני מציע, בוא נישאר על התקנות, בגלל שאני גולש לדיון הבא. הכנסתי אותו בין לבין.
חיים געש
אילן הודה, והוא יודע למה הוא הודה. אילן ואני הכי ותיקים במאבק הזה כבר הרבה שנים. לקח חמישה שרי חקלאות כדי להוציא את התקנות האלה – חמישה שרי חקלאות זה הקצב. אני לא יודע כמה שרי הגנת סביבה ושרי בריאות.

אדוני היושב ראש, זה לא טכני, אנחנו נושמים משני הצדדים. תחנת הכוח בחדרה צד אחד, והמפחמות צד שני.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, לאן אתה מושך.
חיים געש
בדם ליבנו, דודי, בדם ליבנו. אני יוצא מהדלת בבוקר לא יכול לנשום. התקנות על הכיפק - כמה פקחים יש לו? אין לו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה פספסת את האוטובוס. למה? האוטובוס הזה שאתה מדבר עליו בא לפני שנה, בגלל זה - - -
חיים געש
אני מברך על הקצב המהיר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים כרגע על מה שעשינו פה, מה היה לפני 15 שנה אני לא כאן. בגדול, התקדמנו לדעתי צעד אחד קטן אבל משמעותי - הוא חלקי. אני מבטיח לכם דבר אחד, שאני לא ארד מהנושא עד שלא נפתור אותו.
חיים געש
הם עם חומרי גלם בין שנה וחצי לשלוש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף אנחנו צריכים למנוע את העשן, ככה איציק אומר לי את זה כשהייתי בחריש.
בני אלבז
מבקשים להגיד משהו שקשור למהלך הזה של כל הכינוס של האנשים פה מטעם האלוף פולי מרדכי.

מאוד חשוב שתדעו. הייתה החלטה של האלוף השבוע, החלטה תקדימית, לא בוצע בכנסת בשנים האחרונות, של ביצוע פעילות אכיפה בשטחי B החלטה אמיצה.
היו"ר דוד אמסלם
מה המשמעות?
בני אלבז
המשמעות להיכנס ולבצע הריסה של מפחמות בשטחי B. פנינו במכתב רשמי לרשות הפלסטינית, ולחוסיין א'-שייך, השר לתיאום אזרחי, ודרשנו ממנו לבצע אכיפה תוך מספר ימים. ברגע שהוא לא יבצע אכיפה, מדינת ישראל בהובלת המתאם יבצע אכיפה בשטחי B.
היו"ר דוד אמסלם
בני, תודה רבה על הדיווח הקצר, זו בשורה חשובה. אבל אנחנו נתעכב עליה בדיון הבא. אנחנו הזמנו את האלוף לכאן, על מנת שייתן לנו את הדיווחים. אנחנו נתאם אתו שהוא יבוא כאן לוועדה ויספר לנו את זה אבל דרככם לא הוא עצמו, אני ארצה להבין מה הם עושים הלכה למעשה.
חדווה יחזקאלי
אני רוצה לומר רק שתי משפטים.

אנחנו עשינו פה דיון טכני, זה בסדר גמור, זה עוד שלב אחד קדימה. חלקו לך שבחים, אבל יחד עם זה אני רוצה שתדע, ששני בג"צים גם ב-2012, וגם ב-2014, נתנו את כל התשתית המשפטית לקיים כניסה למקום, אכיפה כמו שצריך, ושום דבר לא נעשה. אנחנו עדיין 300 אלף תושבים נושמים עשן, ישנים עם חלונות סגורים, עם סמרטוטים רטובים, ולא המנהל אזרחי, ולא מתאם הפעולות בשטחים עושים מה שצריך לעשות.

הדיון הזה, הדיון הטכני השאיר אותנו עם לב חמוץ. אנחנו רואים שבכל אופן אנחנו לא מתקדמים. אנחנו חייבים להיכנס לשטחים שלהם ולגמור את הסיפור הזה פעם אחת לתמיד. מה ביקשנו? ביקשנו לעצור העברת גזם לשטחים זה הכול
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו את הנאומים לאומה כבר עשינו.
חדווה יחזקאלי
אבל במבחן התוצאה כלום לא קורה, אנחנו חוזרים הביתה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מתקדם בנושא שנה. אם מישהו יודע לעשות את זה יותר טוב, דרך אגב, אתם מוזמנים לפנות למי שאתם רוצים זה בסדר, אני כנסת.
חדווה יחזקאלי
אנחנו פונים אליך.
היו"ר דוד אמסלם
את מעודדת אותי, אבל אני כבר נמצא פה.
חדווה יחזקאלי
לא מספיק אולי.
היו"ר דוד אמסלם
אה, לא מספיק?
קריאות
- - -
קריאה
אני חושב שהוא בולדוזר אמתי.
היו"ר דוד אמסלם
אם היית בכל הדיונים, אז אולי הייתי מקבל את מה שאת אומרת.
חדווה יחזקאלי
להיכנס לשטחי B ולסגור את הסיפור.
צביקה גנדלמן
בחדרה יש פלורליזם, ואני מתחיל מהסוף של חדווה. אני מלוא הפרגון.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך, אני לא בקטע.
צביקה גנדלמן
מלוא הפרגון, כי גם אם לא הייתי פה אני מדווח לעניין, ואני יודע מה נעשה גם כנושא באחריות על מירב התושבים בשרון הצפוני.

אני דווקא גם בגלל הרקע הצבאי שלי, בגלל האנרגיות שלך והיכולות שלך, אנחנו צריכים כן לראות שהצבא. אני דיברתי עם שר הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
הקדמת. לדיון הבא הצבא צריך להיות פה.
צביקה גנדלמן
הוא חייב להיות פה.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי.
צביקה גנדלמן
דודי, בסוף, בסוף, שם תיגמר הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רוצה לספר לכם מה קורה מאחורי הקלעים. אני מנהל מאבק עיקש שהפקידים יבואו כולל קציני הצבא, אתם לא מבינים מה קורה לי. אז לכן תבינו, אני שם. הדיון הזה נתתי לו עוד שבועיים לא לחינם, אני לא מספר את כל הפרטים של התיאומים. אנחנו המשימה שלנו בסוף שיפסיקו לייצר שם פחמים.
צביקה גנדלמן
והסיפור עוד שבועיים, ולעמוד על זה שיהיה עוד שבועיים.
היו"ר דוד אמסלם
בשביל זה אני פה. אני מנהל כבר לדעתי דיון שישי שביעי בנושא, אין דברים כאלה בכנסת, רבותיי. הוועדה מנהלת דיון אחד, מקסימום עוד אחד ורבע ונגמר. דרך אגב, יש לי הרבה עבודה מאחור, כל דיון שאני עושה פה, אני נפגש בחדר שלי עוד ארבע חמש ישיבות, בגלל שאותי מעניין להפסיק את הנושא. לא קרדיט, לא מעניין אותי, באמת, זה לא חשוב לי. תלמדו להכיר אותי, מי שלא מכיר אותי יבין שזה לא מעניין אותי. אני יודע שיש שם אנשים שחולים, דרך אגב, אחת מהן ישבה פה. חדווה בכיסא שלך. דרך אגב, הבחורה הזאת השפיע עליי הכי הרבה. למה היא הנפגעת, היא באה לפה.
חדווה יחזקאלי
בוא למצפה אילן.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך. חבר'ה, אתם נותנים לי מוטיבציות כאילו עכשיו התחלנו את הדרך. לכן אני אומר אנחנו שם, עכשיו מתקדמים שלב שלב. אני שמח על הקטע הזה בגלל שהתקדמנו צעד אחד. מספיק, בוודאי שלא. אבל כל מי שהתחיל מתחילת הדרך איתי פה מבסוט בגלל שהתקדמנו צעד, הוא יודע שהתקדמו. לפני חודש היינו במקום אחר, ואני מקווה שבחודש הבא נהיה בעוד מקום, ואם לא נמשיך. ייקח חצי שנה, חודש - לא יודע, אבל אנחנו מתחילים זה הכיוון שלנו.
יצחק קשת
הלכנו בנושא הזה כברת דרך, ויש פה אנשים ותיקים, אלה שוותיקים ממני שהם בתוך הסיפור הזה אולי עשרות שנים. אני יכול להגיד לכם לפחות גם כן ממה שחווינו פה בחריש, שהיו"ר ליווה אותי בנושא הזה, בקידום הזה שמהרגע שזה התחיל וברגע שהוא לקח את זה לידיים שלו, אני אומר לכם את זה, זה פשוט צעד תקדימי שיוצא דופן, עוד לא נראה כזה דבר בכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
יצחק, אני זה לא הנושא. נשמה, באמת זה לא הנושא.
יצחק קשת
בנקודה הזאת אני רוצה לומר שבאמת, יש פה הירתמות חד-משמעית תקדימית של היושב ראש שפועל פה ללא ליאות על מנת שזה יקרה. אנחנו פה מאחוריו, ואנחנו, דודי, רוצים שאתה תוביל את העסק הזה, לא רוצים שמישהו אחר יוביל את זה. רוצים שאתה תוביל את זה עד לפתרון. יש פה מעל 200 אלף תושבים מאחוריך שאתה תוביל לפתרון. אנחנו כולנו במאבק, אנחנו גם הצענו שעד ה-14 בנובמבר, אם לא נגיע לפתרונות אנחנו נעלה לירושלים. אבל בסופו של דבר, אנחנו סומכים עליך שתעשה את זה הכי טוב שאפשר, ובכל מה שצריך לעשות אנחנו כולנו מאחוריך.
היו"ר דוד אמסלם
משתדלים.
חדווה יחזקאלי
אנחנו פה רוכשים כבוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, חברת הכנסת פארן. בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להצטרף לברכות. באמת, בואו נצביע ונאשר את הצווים האלה.

אבל אני חייבת לשאול. הנושא של הפיקוח פה הוא קריטי, כי אנחנו מכירים כל כך הרבה צווים שלא נאכפים. איך אנחנו הולכים לוודא שהצווים האלה נאכפים? אני לא יודעת, לטעמי יש מעט מדיי פקחים שמשרד החקלאות יכול להקצות לעניין.
היו"ר דוד אמסלם
בדיון הבא אנחנו ניכנס לפרטים. גם שמענו בדיון הקודם את המנכ"ל של המשרד לאיכות הסביבה, הם הגדילו שם את מספר הפקחים, אבל זה דיון אחר. דרך אגב, בדיון הבא אני אקדיש יותר זמן. אני אקדיש לו לפחות שעתיים וחצי, שלוש שעות, שתהיה אופציה גם להיכנס לכל השאלות הטכניות שאנחנו מדברים עליהן.

אגב, אני רוצה לומר עוד דבר אחד קטן שלא קשור לדיון. אנחנו מתכוונים לעשות גם דיון, אבל זה יעניין אתכם. אנחנו מתכוונים לעשות דיון, כבר ביקשתי ממנהלת הוועדה לקבוע אותו, אני לא יודע, ייקח עוד חודש, חודש וחצי, שבועיים, לגבי הנושא של התחנות הפחמיות בחשמל, נביא גם את השר לכאן, כבר דיברתי אתו על זה. זה גם סיפור שנרצה לסגור גם את הפינה שם.
תומר רוזנר
מה החלטתכם לגבי תקנת ביטול שיוני?
דפנה גוטנברג
אנחנו שמענו את הערתך, ולכן כן להשאיר את הסעיף, אבל לתקן את הנוסח באופן שיענה על הקושי שהצגת. התיקון יהיה בסעיף 4 בתקנות הכריתה.

"פקיד היערות רשאי לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים עילה על-פי דין המחייב את ביטולו, התלייתו, לרבות אחד מאלה".
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להביא להצבעה, כפוף לכל השינויים שסוכמו וכו'.

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה), התשע"ז – 2016 אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
תקנות הכריתה אושרו.

לגבי תקנות ההובלה, מי בעד תקנות ההובלה כפי שהקראנו ובכפוף לכל השינויים שהחלטנו עליהם שהם בסדר?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון) (הוראת שעה), התשע"ז-2016, אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
תקנות ההובלה אושרו.

משרד המשפטים, אחרי שאישרנו את התקנות, תעבירו לוועדת החוקה. חשוב, בדיוק כמו שאני עשיתי את זה מהר, אז זה בדיוק שם עשר דקות, רק הצבעה מי בעד, מי נגד. אם זה מתעכב מעבר לשבוע דברו איתי כדי שנכניס את זה לסדר היום.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם על המאמץ שעשיתם - שאפו, למרות שעלינו עליות, מורדות, כעסים - אבל ברוך השם התקדמנו.

בבקשה אלון, סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה. הוא הרוח האחראי על כל הסיפור הזה.
אלון זס"ק
מנכ"ל המשרד היה שמח להיות פה. הוא מוסר את ברכתו על התקנות.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להודות לישראל באופן אישי. הוא נרתם באופן אישי לנושא הזה, כמנכ"ל למשרד איכות הסביבה הוא לוקח את זה בדיוק לא פחות ממני בסיפור הזה. באמת, שאפו, הוא לא נמצא פה בגלל שהוא נמצא בוועדת ביקורת המדינה, זה נושאים שלו. תמסור לו את אהבתי - שאפו.
אלון זס"ק
הוא מוסר ברכות לכולם. הוא ימשיך לעקוב בדרכו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לכולם.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים