ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/11/2016

תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"ו-2016, בדבר מידע תעבורתי ופרטי רישיון נהיגה לקציני בטיחות בתעבורה

פרוטוקול

 
team team

2016-09-28*תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"ו- 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה 1 (להלן-הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שינוי 1. בתוספת החמישית לפקודה, בסופה יבוא:

התוספת

החמישית

הגוף שלו יימסר המידע

פרטי המידע שיימסר

"9.

קצין בטיחות, כהגדרתו בתקנה 579 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 2) (בפרט זה – התקנות), לצורך ביצוע האמור בתקנה 585א לתקנות ובכפוף לעמידתו בתנאים האמורים בתקנה 585ב לתקנות.

(1) פרטי רישיון נהיגה כהגדרתם בתקנה 585א(ז) לתקנות;
(2) לעניין נהגים כאמור בתקנה 585א(א)(1) או (ד), גם מידע תעבורתי כהגדרתו בתקנה 585א(ז)."

תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' )

התשע"ו-2016 3).

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

_____________התשע"ו

(____________2016)

(חמ 3-4501)

_______________________________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ק"ת התשע"ה, עמ'238.

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

ק"ת התשע"ו, עמ' (יושלם בדפוס)

g:\msp\word\mishpatim\תקנות\תקנות תעבורה\תוספת החמישית - קציני בטיחות 2-2016 מאושר משפטים.doc

קוד המקור של הנתונים