ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/11/2016

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ן-2016 בדבר מידע תעבורתי ופרטי רישיון נהיגה לקציני בטיחות בתעבורה

פרוטוקול

 
ú÷ðåú äúòáåøä (úé÷åï îñ'

ú÷ðåú äúòáåøä (úé÷åï îñ'

romanod

2016-09-28MOTתקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(23א) לפקודת התעבורה

(להלן-הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 579

1.

בתקנה 579 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

(להלן – התקנות העיקריות), בפסקה (2) להגדרת "מפעל", במקום פסקת משנה (א) יבוא:

"(א) בעל רישיון מוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001

(להלן-תקנות שירותי הובלה);".

הוספת תקנות 585א ו-585ב

2.

אחרי תקנה 585 לתקנות העיקריות יבוא:

"בדיקת רישיונות ומידע תעבורתי

585א.

(א) בנוסף על האמור בתקנה 585, אם התקיימו התנאים המנויים בתקנה 585ב, קצין בטיחות במפעל –

(1) יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק במפעל בתפקיד נהג או מועסק במפעל בתפקיד כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע אליו;

(2) ייתן לבעל המפעל, על יסוד בדיקתו כאמור בפסקה (1), המלצה מנומקת אם להעסיקו או אם להמשיך להעסיקו כנהג, לפי העניין;

(3) יבדוק לגבי מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב של המפעל, את פרטי רישיון הנהיגה שלו.

(ב) אם מצא כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור בפסקה (1) או (3) בתקנת משנה (א) אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג, יודיע לנהג כאמור בפסקאות האמורות על הממצא, וכן ידווח על הממצא לבעל המפעל.

(ג) דיווח קצין הבטיחות לבעל המפעל שרישיונו של נהג אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג כאמור בתקנת משנה (ב), לא יעסיק אותו בעל המפעל או יחדל מלהעסיק אותו בתפקיד של נהג, לפי העניין, ולא יתיר לו לנהוג ברכב של המפעל, ובלבד שבטרם ייעשה כן ייתן בעל המפעל לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו לגבי תוקף הרישיון או לגבי התאמת רישיונו לנהיגה ברכב כאמור, לפי העניין; אין באמור בתקנת משנה זו כדי למנוע מבעל המפעל להעסיק נהג או להעמיד לרשותו של אדם רכב של המפעל, מסוג אשר לפי פרטי רישיון הנהיגה שלו יש לו רישיון נהיגה תקף ומתאים לנהיגה בו.

(ד) קצין בטיחות העומד לרשותו של בעל רישיון מוביל או המועסק אצלו במתן שירותי פיקוח כאמור בתקנות 2 ו-3 לתקנות שירותי הובלה, יבדוק את פרטי רישיון הנהיגה ומידע תעבורתי של מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב המסחרי שלגביו ניתן רישיון המוביל ואשר לבעלו של אותו רישיון קצין הבטיחות נותן שירותי פיקוח או שוקל להתקשר עמו למתן שירותים כאמור; מצא קצין הבטיחות כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב שבאמצעותו הוא מבצע שירותי הובלה, יודיע לבעל רישיון המוביל על הממצא; היה הנהג האמור בעל רישיון המוביל – לא ייתן לו קצין הבטיחות או יחדל מלתת לו שירותי פיקוח כאמור, לפי העניין; היה הנהג האמור מועסק אצל בעל רישיון המוביל, ייתן קצין הבטיחות לבעל רישיון המוביל המלצה כאמור בתקנת משנה (א)(2).

(ה) לא יבדוק קצין בטיחות פרטי רישיון נהיגה ומידע תעבורתי אלא לפי תקנה זו.

(ו) קצין בטיחות יערוך בדיקה כאמור בתקנות משנה (א)(1) ו-(ד) - אחת לחצי שנה, וכאמור בתקנת משנה (א)(3) - אחת לשלוש שנים, ורשאי הוא לערוך בדיקות אלה גם במועדים נוספים לגבי נהג מסוים, אם היה לו יסוד סביר להניח שחל שינוי בפרטי הרישיון או במידע התעבורתי לגביו מאז הבדיקה האחרונה שערך לפי תקנת משנה זו.

(ו) מי שהגיע לידיו מידע על נהג לפי תקנה זו לא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות תקנה זו או על פי צו של בית משפט.

(ז) לעניין תקנה זו -

"מידע תעבורתי" – מידע על מועדיה ותחולתה של כל פסילה התקפה במועד הבדיקה וזהות הגורם שהטיל את הפסילה; מידע על פסילה שהסתימה ותוקפה היה לתקופה של 3 חודשים או יותר ובלבד שהוטלה במהלכן של חמש השנים קודם למועד הבדיקה; מידע על הנקודות שנרשמו לחובתו של הנהג, לרבות מועד ביצוע כל אחת מן העבירות שבשלן נרשמו ומספר הנקודות עקב כל אחת מן העבירות האמורות, וכן את אמצעי התיקון כמשמעותם בתקנה 548, אם הוטלו עליו לפי תקנה 549, והמועד שבו ביצע אותם, אם ביצע, והכל לעניין חמש השנים שקדמו למועד הבדיקה;

"פסילה" – פסילת רישיון נהיגה לרבות הגבלה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

, והתליה לפי הפקודה;

"פרטי רישיון נהיגה" – תוקף רישיון הנהיגה במועד הבדיקה, דרגותיו לפי סימן ב' בפרק השני לחלק ג', מועד נתינתו לראשונה, מועד תום תקופת תוקפו, ותנאים שכללה בו רשות הרישוי שהם בתוקף במועד הבדיקה, הנוגעים למאפייני הרכב שבו רשאי נהג לנהוג או לתנאי הנהיגה, וכן מידע על תחולתה של כל פסילה התקפה במועד הבדיקה ועל מועד סיומה, אם נקבע.

תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי

585ב.

(א) לא יועבר מידע לפי תקנה 585א באופן מקוון אלא אם כן יופעלו בידי רשות הרישוי ובידי המפעל אמצעי אבטחת מידע נאותים כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכון לשימוש לא מורשה במידע שמקורו במאגר רשות הרישוי, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין, והכל בהתאם לנוהל אבטחת מידע שתקבע רשות הרישוי, בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

(בתקנה זו – נוהל אבטחת מידע).

(ב) בנוהל אבטחת המידע יפורטו האמצעים הטכנולוגיים שבהם ייעשה שימוש לתכלית האמורה בתקנת משנה (א) ובכלל זה אמצעים לעניין אופן זיהוי קציני הבטיחות, בקרת הגישה למידע ותיעוד אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש בו ללא הרשאה או תוך חריגה מהרשאה.

(ג) לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(א) והבטחת העברת המידע בהתאם לנוהל אבטחת המידע ונקיטת אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בידי המפעל, יתקשר המפעל בהסכם עם רשות הרישוי כדי שהיא תעמיד לרשות קצין הבטיחות באופן מקוון את המידע הדרוש לו; לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(ד) יתקשר קצין בטיחות כאמור עם רשות הרישוי במישרין; הסכם כאמור יכלול בין היתר התחייבויות והסדרי אבטחה שיבטיחו כי המידע על פרטי רישיון נהיגה או מידע תעבורתי (להלן – המידע), יימסר רק לקצין בטיחות ויכלול רק את המידע שקצין הבטיחות רשאי לעיין בו לפי תקנה 585א; כמו כן הסכם כאמור יכלול את נוהל אבטחת המידע שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

(ד) לא יימסר מידע לקצין הבטיחות אלא לאחר שהצהיר באופן מקוון כי הוא מבקש את המידע במסגרת מילוי תפקידו ובהתאם לתקנה 585א(א)(1), (3) או (ד), לפי העניין, כי הודיע לאדם שהוא מבקש לגביו את המידע כי הוא עומד לעשות כן וכי ידוע לו שעיון במידע שלא בהתאם לאמור בתקנה 585א או שלא בהתאם לאמור בתקנה זו מהווה עבירה.

(ה) מסירת המידע לפי תקנה 585א לקצין הבטיחות תהיה מותנית בציון מספר הזהות ומספר רישיון הנהיגה של הנהג שלגביו ביקש את המידע.

(ו) מצאה הרשות כי הפר קצין בטיחות, בעל מפעל או מפעל את התחייבויותיו לפי ההסכם עם רשות הרישוי או לפי תקנות אלה, תודיע על כך לרשות הרישוי; הודיעה הרשות לרשות הרישוי כאמור, או נודע לרשות הרישוי בדרך אחרת כי קיים חשש ממשי כי הופרו התחייבויות כאמור, רשאית היא לנתק את התקשורת המקוונת עם אותו מפעל או קצין בטיחות, עד שיתקיימו תנאים שעליהם תורה לשם הבטחת עמידתו בהוראות תקנות אלה ובהתחייבויותיו לפי ההסכם."

תחילה

3.

תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

____________ התשע"ו ישראל כ"ץ

(___________ 2016) שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-83 – ת1)

G:\MSP\WORD\mishpatim\תקנות\תקנות תעבורה-אגף הרכב\תקנות התעבורה - מידע לקציני בטיחות 11-4-16.doc

קוד המקור של הנתונים