ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/12/2016

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ו-2016, בדבר רכב זעיר והתקנים לכסאות גלגלים ומערכת התראה על השארת ילדים ברכב

פרוטוקול

 
øùåîåú

øùåîåú

havare

2016-09-28MOJתקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 18 ו- 70(5), (14), (16), (17), (17ד) ו-(17ה) לפקודת התעבורה

(להלן-הפקודה), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א (א) לחוק יסוד: הכנסת

, וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977

, ולעניין תקנות 3 ו-7 – באישורה לפי סעיף 70(17ד) ו-(17ה) לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

(להלן- התקנות העיקריות) -
(1) אחרי הגדרת "טרקטורון" יבוא: ""יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים"- מיתקן הנעה קדמית לכיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלויות, המונע באמצעות מנוע חשמלי, שנתקיימו בו כל אלה:
הוא מיועד להתקנה ולחיבור בחזית כסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלויות, ובלבד שהכיסאות עומדים בדרישות התקן הרשמי ת"י 1279 חלק 1: "כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית"

, וניתנה לגביהם תעודת בדיקה של מכון התקנים או מעבדה מאושרת שאושרה על ידי הממונה על התקינה כאמור בסעיף 12 לחוק התקנים, התשי"ג-1953

;
ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
הספק המנוע החשמלי אינו עולה על w 400 (וואט);
מהירות נסיעתו המרבית, שנקבעה בידי יצרנו, אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;
(5) הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות הטכניות המפורטות בנוהל שקבע מנהל אגף הרכב לעניין בדיקת המעבדה, אשר נמסר למעבדה העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בנוגע לנקודות הבאות:
(א) אופן החיבור לכיסא הגלגלים;
(ב) יציבות יחידת ההינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;
(ג) כושר בלימה;
(ד) תאורה;
(ה) עמידת המיתקן בדרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC);
(ו) האמור בפסקאות (1) עד (4);" (2)אחרי הגדרת "רכב המיועד לניסוי" יבוא:
""רכב זעיר" – רכב המיוצר לפי תקנה (EU) No. 168/2013 ומקיים את דרישות הסיווג L7e-A2 או L7e-CU או המיוצר לפי דירקטיבה EC/24/2002 ומקיים את דרישות הסיווג L7e (Quadricycle), ושנתקיימו בו כל אלה:הוא נע על 4 גלגלים;
ההיגוי בו נעשה באמצעות הגה;
הוא מיועד להסעת נהג ונוסע נוסף בלבד או מטען;
הספק מנועו אינו עולה על 15 KW."
הוספת סימנים ב'5 ו-ב'6 לפרק השני לחלק ב'

2.

אחרי סימן ב'4: "קלנועית בטחון" שבפרק השני לחלק ב' לתקנות העיקריות יבוא:
"סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים
פטור מחובת רישיון רכב
39כא. בעל יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.
פטור מחובת רישיון נהיגה
39כב. הנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.
נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה
39כג. (א) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.
(ב) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו.
(ג) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
סימן ב'6: רכב זעיר
39כד. לא ינהג אדם ברכב זעיר אלא בדרך עירונית בלבד".
תיקון תקנה 83

3.

בתקנה 83 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א1) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים ולא ירשה בעל רכב להסעת תלמידים ומי שהשליטה ברכב כאמור בידו לנהוג ברכב להסעת תלמידים אלא אם כן נמצא ברכב אישור שנתי בדבר תקינות מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה 364ז'. "

תיקון תקנה 180

4.

בתקנה 180(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2א) יבוא :
"(2ב) ברכב זעיר;"

תיקון תקנה 181

5.

בתקנה 181(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא :
"(2) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(1) עד (2ב);"
תיקון תקנה 271א(ד)(4)

6.

בתקנה 271א(ד) לתקנות העיקריות, בפסקה (4), בסופה יבוא : סיווג ראשי
סיווג משנה" L7
רכב זעיר "
הוספת תקנה 364ז'

7.
אחרי תקנה 364ו לתקנות העיקריות, יבוא:
"מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים
364ז'. (א) לא יירשם רכב להסעת תלמידים ולא יחודש רישיונו לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה, אלא אם כן הותקנה ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב העומדת בדרישות תקן ישראלי 6400 "מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים"

חלקים 1, 1.1 ו- 1.2 שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן;
מעבדה מאושרת כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן- מעבדה מאושרת), אישרה כי היא עומדת בדרישות ת"י 6400 חלקים 1 ו- 1.1; לצורך מתן אישור כאמור רשאית המעבדה להתבסס על תיעוד מטעם מעבדה אחרת, בין-לאומית, שאישר משרד התחבורה;
התקנתה בוצעה לפי ת"י 6400 חלק 1.2, בידי אחד מאלה:
(א) יצרן הרכב לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו;
(ב) יצרן המערכת או נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת;
(ג) מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה, לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה מאושרת;
בחידוש שלא לראשונה, לא יחודש רישיונו של רכב להסעת תלמידים, אלא אם כן בידי בעל הרכב אישור שנתי תקף של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה (א)(2) בדבר תקינות מערכת ההתרעה על השארת ילדים ברכב. "

תחילה

8.
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-7, 90 ימים מיום פרסומן.
תחילתן של תקנות 3 ו-7 ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

___________________ התשע"ו ישראל כ"ץ

(____________________ 2016) שר התחבורה

(חמ 3-83 ת1) והבטיחות בדרכים

קוד המקור של הנתונים