ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/08/2016

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016, תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית 17092/ג - בית ספר שדה הר מירון, תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי נחל אלכסנדר ועל חלק משמורת טבע נחל תנינים וברכת תמסח הרחבה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 265

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א באב התשע"ו (15 באוגוסט 2016), שעה 8:00
סדר היום
1. תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי נחל אלכסנדר ועל חלק משמורת טבע נחל תנינים וברכת תמסח הרחבה

2. תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית 17092/ג - בית ספר שדה הר מירון

3. תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי תכנית מס' חפ/1020/י - 304-0095497, לחילופי שטחים אוניברסיטת חיפה לרשות הטבע והגנים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אכרם חסון
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי

איתן ברושי
מוזמנים
מיכל מריל - מנהלת אגף א' תכנון ובקרה, מינהל התכנון

דרור יוסף - מרכז פרויקטים בוועדה לתשתיות לאומיות, מינהל התכנון

נאוה אלינסקי רדעי - מנהלת אגף תשתיות לאומיות, מינהל התכנון

אפרת ברנד - לשכה משפטית, מינהל התכנון

יסמין טלמון - מינהל התכנון

ענת יציב - מנהלת אגף תכנון ובניה, רשות הטבע והגנים הלאומיים

אורלי קרקו - סגנית מנהל אגף לתכנון סטטוטורי, נתיבי ישראל

טל צפריר - יועץ משפטי, החברה להגנת הטבע

גרשון פלג - מנכ"ל, החברה להגנת הטבע

משה פריד - מנהל נכסים, החברה להגנת הטבע

גדי רובינשטיין - אדריכל מתכנן התב"ע, החברה להגנת הטבע

בנימין הימן - בא-כח ועד מושב בית חנניה, ועד הישוב

אודי שריג - מנהל תחום תכנון מוקדם וסטטוטוריקה

דודו כחלון - יועמ"ש ד. כחלון ושות'

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי בן שמחון

תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי תכנית מס' חפ/1020/י - 304-0095497, לחילופי שטחים אוניברסיטת חיפה לרשות הטבע והגנים
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי תכנית מס' חפ/1020/י - 304-0095497, לחילופי שטחים אוניברסיטת חיפה לרשות הטבע והגנים. אנחנו כבר דנו על הנושא, רק רצינו שתקריאו את האכרזה בדיון הקודם.
יסמין טלמון
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורות טבע הר הכרמל) (תיקון) התשע"ו – 2016.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, עירית חיפה ועירית נשר, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לאכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל), התשל"א - 1971, (להלן - האכרזה העיקרית), אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

"(י) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המוקף בקו חום והמקווקו בקווים אלכסוניים דקים בצבע שחור בתשריט בקנה מידה 1:2,500, מס' ג/חפ/חפ/1020/י, החתום ביד שר האוצר ביום __________ התשע"ו, (___________ 2016)".

תיקון סעיף 2

2. בסעיף 2 לאכרזה העיקרית, אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

"(י) העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1(י), מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הממונה על מחוז חיפה בחיפה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל".

תיקון התוספת 3. בתוספת לאכרזה העיקרית –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "ובסעיף קטן (ט)" יבוא "ובסעיף קטן (י)".

(2) אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

"(י) גוש 11882 - חלקות 7-17, 28-47, חלקי חלקות 5-6, 18-19, 48-50, 96-99;

גוש 11885 - חלקות 1, 73, חלקי חלקות 80, 84;

גוש 11892 - חלקי חלקה 1;"

על החתום משה כחלון שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

התיקון אושר.
היו"ר דוד אמסלם
בעד רוב, אין מתנגדים, אין נמנעים. סך הכול הגריעה אושרה.

נעבור לנושא הבא.

תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית 17092/ג - בית ספר שדה הר מירון
היו"ר דוד אמסלם
הנושא: תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית 17092/ג - בית ספר שדה הר מירון.

בבקשה, תציגו את העניין.
יסמין טלמון
מדובר בבית-ספר שדה הר מירון שהוא קיים פיזית, נמצא בתוך שמורת טבע הר מירון, וכעת הוגשה תכנית לשיפור הבינוי בתחום הבית-ספר, כולל מגורים של תלמידים, מגורים של סגל. שר האוצר פונה ליושב ראש הוועדה, ומבקש את אישורו כנדרש בחוק לגריעה של 66.55 דונם משמורת הטבע המוכרזת הר מירון.
היו"ר דוד אמסלם
לצורך מה?
יסמין טלמון
לצורך אישור התכנית לבית-ספר בהר מירון. בית-הספר קיים בפועל, אבל מסדירים כעת את התכנית שלו, מרחיבים מעט את הבינוי הקיים, מציעים עוד חדרי כיתות וחדרי אירוח, וחדרי אירוח זה לא עובד ביחד עם שמורת טבע, וצריך לגרוע את השטח.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם תסריט, משהו?
יסמין טלמון
יש לנו את התסריט בוודאי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בית-הספר הוא על 65 דונם?
יסמין טלמון
כן, זה על אותו השטח של בית-הספר הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
מה, אתם מסדירים מצב קיים?
יסמין טלמון
גם, וגם מוסיפים עליו. משפרים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה המצב הקיים, כמה דונם בעצם נמצא בטופס המצב הקיים?
יסמין טלמון
מוסיפים על הבינוי בתוך התחום של אותו בית ספר שקיים.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא הסדרתם את זה עד היום?

כמה זמן הבינוי שם קיים?
יסמין טלמון
משנת 65'.
היו"ר דוד אמסלם
היום אתם מסדירים את זה בגלל שאתם רוצים להתרחב?
יסמין טלמון
הם רוצים להסדיר את המבנים, לשפר אותם, לשפץ אותם, להתאים אותם לעידן המודרני, להוסיף איזשהם חדרי כיתות, חדרי לימוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הצבענו ודחינו את הבקשה של הר הכרמל.
יסמין טלמון
זו התוכנית כולה שכל השטח מסביב נשאר שמורת טבע, ורק השטח של הבינוי אנחנו מבקשים.
היו"ר דוד אמסלם
זה כל השמורה?
יסמין טלמון
לא, השמורה היא 100 אלף דונם.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה הקו הכחול שעשיתם?
יסמין טלמון
זו התכנית כולה, היא מתייחסת רק לשטח של התכנית של בית-הספר. השמורה היא 100 אלף דונם.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה ירוק מסביב?
יסמין טלמון
זה מה שבתוך התכנית אבל נשאר שמורת טבע.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם לא גורעים את זה מהתכנית?
יסמין טלמון
אה, לגרוע אותה מהתכנית? התכנית רצה עם הקו הכחול הזה.
היו"ר דוד אמסלם
למה? מי החליט? נפל לכם פה הצבע על הקו הזה?
טל צפריר
מה שקרה, שמורת מירון היא מהשמורות הוותיקות.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, את זה אנחנו מכירים, לא צריך את האידיאולוגיה. אני שואל שאלה.
טל צפריר
בית-הספר שדה הוקם לפי תכנית ישנה שנקראה מס' 400 למחוז הצפון. התכנית הזו סימנה כתם של 110 דונם שיועד לבית-הספר שדה. התכנית הזו משום מה לא נגרעה מתחום ההכרזה בזמנו בשנות ה-60'. ולכן, כשבאים היום לבצע פעולות מסוימות בבית הספר שדה, פעולות מתחייבות אפילו כדוגמת הוספת ממ"ד, אנחנו צריכים להסדיר את המעמד של בית-ספר שדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל את רשות מינהל התכנון. אתם הרי באתם להסדיר מצב קיים ולתת עוד זכויות שיכולות עתידיות, לא חשוב לי. אתם באתם להסדיר את המצב. לכאורה, היה בלגן, משנת 65', אני לא מכיר איזשהו שטח שאמור להיות בנוי בתוך שמורת טבע, אז למה אתם לא הולכים על הקונטור של הבנייה, ומחריגים אותו? הרי מה יקרה? הם ימשיכו לבנות שם בתוך השמורה, ובעוד 20 שנה גם תבואו להסדיר את זה?
אפרת ברנד
אני מהלשכה המשפטית במינהל התכנון. קודם כל רק חשוב להדגיש שאנחנו בביטול ההכרזה שטח ההכרזה נשאר מוכרז, זאת אומרת, הבקשה לביטול ההכרזה הוא רק לגבי שטח הבינוי.
היו"ר דוד אמסלם
זה התרנגולת והביצה, הרי גם זה היה פעם שמורה. עכשיו הוא גם שמורה.
אפרת ברנד
מעבר לכך, מעיון בהוראת התכנון רואים שיש הוראות גם לגבי שמורת הטבע.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה אחרת, אתם כל הזמן הולכים סחור סחור. היות ואתם באים להסדיר את המצב, הרי עכשיו אתם באים לגרוע את הקטע הבנוי מהשמורה. אני שואל שאלה, היות ובמסגרת הקו הכחול של התכנית עדיין יש שטחים שהם מוגדרים כשמורת טבע, אז למה לא בעצם החרגתם אותם מהתכנית לגמרי?
יסמין טלמון
כמה שנים אחרי ההכרזה – ההכרזה של שמורת הטבע הר מירון הייתה בשנת 65' – כמה שנים אחרי ההכרזה תוכננה תכנית אזורית שנקראת תכנית אזורית לכל האזור של הר מירון שנקראת ג/400. בתכנית הזאת סומן שטח לבן שהיה מיועד - - -

אני אחזור על מה שאמרתי, כמה שנים אחרי ההכרזה של הר מירון שהייתה בשנת 65', תוכננה תכנית אזורית לאזור הר מירון שנקראת ג/400. בתכנית הזאת סומן בתוך השמורה כתם לבן שהוגדר כמוסדות ציבור והיה מיועד לבית-ספר שדה.

התכנית הנוכחית לוקחת את כל שטח הלבן הזה, את כל הכתם הלבן הזה, אז לא נגרעה חלק מהשמורה. הם לוקחים את כל השטח הלבן הזה, ובעצם מחזירים את היעוד של שמורת הטבע בכל השטח שהוא בפריפריה של בית-הספר שדה, ואנחנו גורעים רק את השטח שמיועד לבינוי בתחום בית-הספר ממש, בתחום הגדר של בית-ספר שדה. לכן יש הסדרה בתכנית הזאת שהיא לוקחת גם את השטח - - -
היו"ר דוד אמסלם
בעלות של מי?
יסמין טלמון
בעלות מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
כולל מה? הם בחכירה שם? מה המעמד של בית-הספר מבחינת המדינה, מבחינת הקרקע.
משה פריד
אני מנהל הנכסים בחברה להגנת הטבע.

חכירה עד 2029 ל-110 דונם.
היו"ר דוד אמסלם
זה כולל רק את השטח הבנוי, או שיש שם עוד שטחים שהם בחכירה?
משה פריד
לא, זה כולל את השטח הבנוי, ועוד שטחים, אבל אנחנו מחזירים אותם עכשיו, זאת ההסדרה. אנחנו רוצים רק את הקטע מסביב לבית-ספר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הסדרה לא באה להסדיר את הנושא של הבעלות. צריך להבין, אנחנו כרגע לא מסדירים את נושא הבעלות. אנחנו מסדירים את הנושא הסטטוטורי.
משה פריד
אחרי זה אנחנו נתאים את הבעלות - - -
היו"ר דוד אמסלם
תבינו מה קורה כאן. אני הרי רוצה בסופו של דבר לנעול את הגריעה עם מה שנקרא במסגרת רק התכנית, כדי שבעצם בעקבות זה גם יוסדר כל הנושא של החכירה. הרי אנחנו מכירים את הסיפורים שגם הגריעה הקודמת שגרענו מחיפה זה בתוך שמורת טבע בגלל שהם היו הבעלים ובנו שם, ובסופו של דבר נאלצנו להתאים את המצב הקיים – הרי זה מה שקורה בפועל. עוד 50 שנה יבואו, יישב פה מישהו אחר, אני מניח, וירצה להסדיר מצב קיים בגלל שהם הבעלים גם, הם החוכרים. לכן אני רציתי להתאים את התכנית לגריעה עצמה, אבל תסדירו את הנושא של החכירה ביניכם לבין רשות שמורות הטבע.
משה פריד
רשות מינהל מקרקעי ישראל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הבעלות היא לרמ"י.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. כמו שאמר תומר, אנחנו מתנים את הסיפור הזה של הגריעה שבעצם יוסדר כל נושא העלות, או החכירה יוסדר רק לשטח הגריעה, ומה שמעבר לזה, יוחזר חזרה למדינה. השטח הבנוי, אני מדבר כרגע רק על השטח הבנוי. הרי אתם לא גורעים את כל התכנית. אתם כרגע לא גורעים מהשמורה את כל התכנית.
יסמין טלמון
לא, רק את התחום של הבינוי.
היו"ר דוד אמסלם
פה אני מנחש איפה הוא, הוא לא מסומן לי פה.
קריאה
הייעוד לשמורת טבע נשאר - - -
היו"ר דוד אמסלם
היות והם בעצם החוכרים, גם של חלק משמורות הטבע, אז אני מבקש להסדיר את הבעלות, זאת אומרת החכירה. מה שבעצם גרענו שלהם, לכאורה בחכירה, ומה שמחוץ, שיחזירו למדינה.
יסמין טלמון
בעצם השטח שנגרע זה רק השטח עם הפסים השחורים האלה שמתייחס רק לאזור הבנוי. כל מה שמסביב נותר שמורת טבע, וזה מסדיר את ה-ג/400 ההיא שאמרתי שהיה בו כתם לבן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אני לא רוצה באופן בסיסי לעכב אתכם, בגלל שאם הייתי רוצה קצת יותר מסודר, הייתי אומר לכם, תלכו, תחזרו, תביאו רק את הגריעה במסגרת התכנית. רק התכנית של הגריעה ותסדירו - - -
יסמין טלמון
אבל זה מה שמוגש.
היו"ר דוד אמסלם
מישהו רוצה להתייחס לעניין לפני ההצבעה?
יסמין טלמון
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורות טבע הר הכרמל) (תיקון) התשע"ו - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית מרום הגליל, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לאכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורת טבע הר מירון תשכ"ו-1965, (להלן - האכרזה העיקרית), אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:

"(יב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המתואר בתוספת המקווקו בקווים אלכסוניים בצבע שחור ומוקף בקו כחול בתשריט מס' ש1/24/יג, המסומן לפי תכנית ג/170/92 בקנה מידה 1:2,500, החתום ביד שר האוצר ביום __________ התשע"ו, (___________ 2016)".

החלפת סעיף 2 3. במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:

"העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

תיקון התוספת אחרי סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:

"תוספת

(סעיף 1(יב))

גוש 14163 - חלקי חלקות 14-15;

גוש 14216 - חלקי חלקה 1;"

על החתום משה כחלון, שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני מביא את זה להצבעה. לאחר מכן תסדירו את כל הנושא של החכירה מול רשות מקרקעי ישראל.

נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

התיקון אושר.
היו"ר דוד אמסלם
אישרנו את הגריעה בכפוף למה שביקשתי.

תודה רבה.

נעבור לנושא השלישי.

תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי נחל אלכסנדר ועל חלק משמורת טבע נחל תנינים וברכת תמסח הרחבה
היו"ר דוד אמסלם
נעבור לנושא השלישי: תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי נחל אלכסנדר ועל חלק משמורת טבע נחל תנינים וברכת תמסח הרחבה.

בבקשה, תציגו לנו את העניין.
יסמין טלמון
אנחנו מדברים כרגע על תכנית שנקראת תת"ל 31, תכנית לשיפור כביש מס' 2, כביש החוף שבחלקים ממנו הוא עובר בתחום שמורות טבע, ובתחום גן לאומי, ושמורות טבע נחל תנינים ובריכת תמסח הרחבה, ובתחום גן לאומי נחל אלכסנדר.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה בריכת תמסח הרחבה, סליחה על הבורות.
יסמין טלמון
בריכת תמסח היא בריכה שנמצאת בשטחי הקאבול, ממזרח למעגן מיכאל. ממזרח לכביש 2, והשטח שאנחנו מדברים עליו כולל את התוואי של נחל תנינים.
תומר רוזנר
זה שמורות טבע.
יסמין טלמון
נכון, זה שמורות טבע.

בהמשך דרומה, באזור עמק חפר הכביש חולף בתחום גן לאומי נחל אלכסנדר, ועל פני הנחל, נחל אלכסנדר. שר האוצר פנה לוועדה, וליושב ראש הוועדה, ומבקש אישור לביטול אכרזה על חלקים משמורות והגן בסך 178.5 דונם סך הכול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כול השטחים זה 178?
יסמין טלמון
כל השטחים בסך הכול שמבוקשים לגריעה, כאשר בתחומים שבהם עובר הכביש בגשר מעל הנחל, השטח של הגשר עצמו שמעל פני הקרקע נגרע מהשמורה, ואילו השטח שבקרקע איפה שעובר הנחל לא נגרע.
תומר רוזנר
היום יש גשר שם?
יסמין טלמון
יש שם גשר כרגע, ויש גן לאומי. אני לא יודעת אפילו מי היה קודם, אבל לא הייתה פה גריעה לטובת הכביש הנוכחי הקיים. השמורה מגיעה עד לכביש מצד אחד, מצד שני, רק הפעם בעקבות הרחבה אז יש דרישה גם לגריעה. בנחל אלכסנדר זה חולף בתוך הגן הלאומי. יש לנו לזה אישור הסכמה של ראש המועצה האזורית חוף כרמל, ראש המועצה האזורית עמק חפר, השר להגנת הסביבה המכהן ומועצת גנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה השימושים בעצם, לטובת מה?
יסמין טלמון
כביש מס' 2, כביש החוף.
בנימין הימן
אני מייצג את מושב בית חנניה. נמצא איתי משה מרטין שהוא חבר הוועד. המושב באופן כללי יש לו התנגדות לתכנית הזו תת"ל 31. אני לא אכנס לפרטים כי הם לא רלבנטיים לשיקול דעת שלכם בעניין הגריעה. הגריעה המוצעת היא מתבססת על אותה תכנית תת"ל 31, שהומלצה לאישור על ידי הוט"ל ב-2013 מהתחלת 2014. כשנתיים וחצי התכנית נמצאת על שולחן הממשלה, והיא לא אושרה. האישור הזה הוא לא טכני, הוא לא פרוצדורלי, הוא בגלל מחלוקות מהותיות. לא צפוי ככל שאני יודע איזשהו שינוי נראה לעין לגבי המצב הזה - זה אומר שבעצם התכנית נמצאת בהקפאה עמוקה.

כל הגופים שאישרו עד עכשיו את גריעת השטח שבעצם מנעו אותם, לא התייחסו לבעיה הזו. בעצם נוצרות שתי בעיות - אם הגריעה תתאשר. זה יצור מצב שהשטחים נגרעו מהגן הלאומי ומשמורות הטבע, אבל עוד לא יועדו, ועוד לא צריכים לעמוד לרשות הדרך, זה יכול להיות מצב ביניים שיכול להימשך עוד שנים שהגריעה תיכנס לתוקף, והשטחים האלה לא יהיו מוגנים כי רשות הטבע והגנים אין לה את הסמכות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה מעניין את מושב חנניה?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את הסיפור. אתה אומר שבעצם תהיה הגריעה ועדיין אין תכנית סטטוטורית לגבי הכביש.
בנימין הימן
נכון, וזה יכול להימשך הרבה מאוד זמן.
אפרת ברנד
רק לעמוד על הבעיה המשפטית. אני רק אסביר למה הוט"ל עוד לא אושר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא שם בכלל. אני שואל שאלה פשוטה לגבי הכביש, התכנית של הכביש.
אפרת ברנד
אני רוצה להסביר למה היא עוד לא אושרה.

סעיף 26 לחוק גנים אומר: "לא יבוטל ייעודו של שטח עד שלא תבוטל האכרזה". ולכן, למעשה, ההט"ל אושרה על ידי הוט"ל, כפוף לביטול האכרזה.
היו"ר דוד אמסלם
מתי יובא לאישור הממשלה?
נאוה אלינסקי רדעי
הוט"ל דנה בתכנית, בהשגות, בהמלצות שניתנו על ידי חוקרת ששמעה את כל ההשגות לתכנית, והמליצה להעביר אותה לאישור הממשלה באוקטובר 2013?
היו"ר דוד אמסלם
אז למה זה בא עכשיו?
נאוה אלינסקי רדעי
תהליכי הגריעה - - -
תומר רוזנר
לא, לא הליך הגריעה - - -
נאוה אלינסקי רדעי
סעיף 26 לחוק גנים ושומרות מבקשים כמה תנאים כדי להגיע לגריעה, כמה הסכמות. ההסכמות האחרונות שנדרשו הגיעו לפני מספר חודשים, כחצי שנה בערך, ואז הוכנו המסמכים לדיון הזה. הרי הדיון בוועדה הוא התנאי האחרון, או בוא נאמר, לאחר דיון בוועדה יכולים השרים לחתום על שינויי האכרזה, ולהגיע לממשלה – זה ההליך.
היו"ר דוד אמסלם
הקצב של שלוש שנים הוא בלתי נסבל, בכלל, אני לא אתן תשובה כזאת. בגדול, אין דבר כזה. אנחנו גם פקידים, אנחנו יודעים איך זה עובד, כנראה בממשלה יש פקידים אחרים בקצב אחר. שלוש שנים זה דבר שהוא בלתי נסבל. אם זה חשוב, אז מקדמים, אם כביש 2 לא חשוב, אז לא מקדמים, אבל לא יכול להיות שהוא חשוב ונרדמים.
נאוה אלינסקי רדעי
לפי אותו הליך הקבוע לגריעת גן לאומי או שמורה נדרשנו לכמה דברים. הסכמות – אחד התנאים, זה אישור הרשויות המקומיות, זה הגיע יכולים להתקדם לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
הסטטוטוריקה הסתיימה בעניין הזה.
יסמין טלמון
כרגע יש לנו את כל האישורים, כל ההסכמות. אנחנו מחכים לאישור הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שזה יילך לממשלה ויאושר, ואז מה? התכנית כבר מאושרת גם כן?
אפרת ברנד
אם הממשלה מאשרת.
היו"ר דוד אמסלם
מבחינת הסטטוטוריקה של הכביש.
אפרת ברנד
כן.
בנימין הימן
האינפורמציה הזאת היא חד-משמעית לא נכונה. התכנית לא התעכבה עד עכשיו בגלל העניין הטכני המאוד שולי של הגריעות של הגן הלאומי.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה חשוב לך? אני שאלתי את השאלות בגלל סקרנות שלי לא בגללך.
בנימין הימן
אני רוצה להסביר למה הנושא תקוע. יש לי כאן מכתב של מנכ"ל משרד התחבורה, מר עוזי יצחקי. המכתב הוא מנובמבר 2013, שהוא אומר: "הנני שב ומבהיר כי משרד התחבורה מתנגד להסטת הכביש הנדון" - הנושא במחלוקת על רוב השטח הכביש המורחב על זה אין בעיות, חלק מהשטח הכביש מוסט, והוא מוסט אל עבר האדמות של מושב בית חנניה לכן הבעיה. משרד התחבורה אמר – יש לי גם מכתב משנת 2015, שהוא מאשר את העמדה שלו – מועצת מנכ"ל משרד התחבורה, 18 לנובמבר 2015. משרד התחבורה הביע זה מכבר את עמדתו בנושא שבנדון. זאת אומרת, משרד התחבורה בא ואומר, ואני לא הפרשן שלהם, אין שום צורך תחבורתי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. הבנתי.

נתיבי ישראל, בבקשה.
אורלי קרקו
אני מחברת נתיבי ישראל, הזרוע הביצועית של משרד התחבורה. הפרויקט כמו שנאמר, נעצר רק בגלל הדברים הטכניים של האישורים שנדרשו.
היו"ר דוד אמסלם
את מכירה את המכתב של יצחקי?
אורלי קרקו
אני מכירה, ואין לנו שום הנחיה לעצור את הפרויקט הזה, והוא מיועד גם לחומש הבא, חלקו - - -
היו"ר דוד אמסלם
את מכירה את המכתב של יצחק ודיברתם?
אורלי קרקו
יכול להיות שהוא לא יבוצע בשלב הראשון. אין כרגע שום הנחיה לעצור את הפרויקט מבחינה סטטוטורית.
היו"ר דוד אמסלם
מהו המכתב של יצחקי?
אודי שריג
אני מנהל הפרויקט מטעם נתיבי ישראל. מדובר על פרויקט של 35 קילומטר. החלק הראשון שלו שזה סדר גודל 14 קילומטר מתוכנן לביצוע תיאורטית מחר בבוקר מתוקצב לביצוע בתכנית החומש שאושרה שבוע שעבר במשרד התחבורה של משרד התחבורה, תכנית החומש של נתיבי ישראל.

דבר שני, יש לנו מכתב הפוך שאומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם תוקצבתם לגבי כל הפרויקט?
אודי שריג
לא, תוקצבנו ל-14 קילומטר, מחבצלת עד - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא עובר במסגרת השמורה בקטע האמור?
אודי שריג
יש פה גריעה משתי שמורות, זה עובר בקטע של נחל אלכסנדר. לצורך העניין, זו תכנית סטטוטורית אחת. מדובר על תת"ל 31, תכנית סטטוטורית אחת היא צריכה להיות כמקשה אחת. כדי שנוכל לבצע את ה-14 קילומטר שתוקצבו לביצוע, צריכים לאשר את התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
אודי, אני שואל שאלה כזו. לפי סדר הפעולות זה צריך להיות ככה – שהמשרד, הדירקטוריון, לא חשוב איך, מאשר את כל הפרויקט, ואחרי זה, מקסימום, מבצע אותו בשלביות. השאלה היא אם אישרתם את כל הפרויקט אצלכם בחברה?

אני שואל, האם משרד התחבורה הזמין את העבודה הזאת?
אודי שריג
חד משמעית כן.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. עכשיו התקצוב הוא רב שנתי, שהחלק הראשון לכמה זמן?
אודי שריג
זה פרויקט גדול, רק מה שתוקצב זה בסדר גודל של מיליארד מאתיים. זה 14 הקילומטר הראשונים שיוצאים לביצוע.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי קודם האם חלק מהשמורה הזאת גם חלק מ-14 קילומטר? אתם מכירים את המכתבים של יצחקי, או שהוא סתם קם איזה בוקר ושיעמם לו....
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, הוא אמר שיש לו מכתב הפוך.
היו"ר דוד אמסלם
שיצחקי אוהב לכתוב מכתבים הפוכים גם, אחד ואחרי זה עוד הפוך. ככה זה, הוא אוהב לכתוב מכתבים, ואחרי זה לבטל אותם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יכול להיות שהוא השתכנע ושינה את עמדתו.
אודי שריג
כן, מכירים.
דודו כחלון
בצד הפורמלי, הדיון כרגע הוא לא האם בהתנגדות של מושב זה או אחר אם התכנית תקבע נתיב כזה או תוואי כזה או אחר. אנחנו נמצאים בהליך אחר לגמרי. ההתנגדות הזו נשמעה במסגרת הוט"ל, וזה לא פורום חוזר של התנגדויות. ככל שהממשלה תאשר את התכנית, אז שמורה למושב הזכות להגיש בג"צ.

אבל לעניין וההודעה הסותרת של משרד התחבורה. יכול משרד התחבורה לשקול שיקולים כאלה ואחרים. בתחילת הפרויקט שקל משרד התחבורה כך, היום הוא שוקל בוודאי אחרת לאורך כל התקופה, ומשרד התחבורה לא רק תומך הוא גם מתקצב. לכן המכתב הזה הוא לא רלבנטי, הוא ישן, וההחלטה השתנתה. ואין שום עצירה, ולא הייתה שום הקפאה של הפרויקט. לכן, הטענה כאילו מישהו הקפיא פה את הפרויקט לא נכונה – לא דובים ולא יער.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים אני שואל שאלות כדי להבין איך גופים מתנהלים, לא בגלל שיש לזה משמעות מבחינת ההחלטה שלי. אני רוצה רק להבין, אם משרד התחבורה משנת 2013 מוציא מכתב, ואחרי זה ב-2015 הוא שוב פעם מוציא עוד מכתב שהוא מתנגד, ויכול להיות בין 13 ל-14 הוא אישר, ובין 15, ל-16 הוא חזר בו עוד הפעם, אז חשבתי חבל על הדואר, על הבולים – זה מה שחשבתי. זה אבסורד, אבל בוא נתקדם.
בנימין הימן
אני עומד על כך מתוך הליווי הצמוד. הבאתי את מכתב משרד התחבורה רק בתור דוגמה, יש גם התנגדות ואמירה, יש לי גם את זה בכתובים של רשות העתיקות. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, הבעיה היא בעיה מהותית, אני אסביר את זה מעוד כיוון. הכוונה והמטרה של הסטת הכביש היא כדי לאפשר את הגדלת ג'סר א-זרקא מזרחה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא הזמן ולא המקום, עכשיו יצא המרצע מהשק.
בנימין הימן
אני רוצה להבהיר למה הנושא הוא מהותי, והאמירה כאן שזה כל מיני פרוצדורות זה לא נכון. הנושא של הרחבת הכביש מזרחה עוד לא הופקד, זאת אומרת, אני לא מדבר שזה לא אושר, זה לא נבדק אפילו אם השטח הזה מתאים. זאת אומרת, אין בכלל אישור תכנוני לגבי אותה הרחבה שבשביל זה טוענים לגבי הכביש. זו הסיבה העיקרית שהנושא לא אושר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני שואל, למה זה מעניין אתכם מושב חנניה? אם מרחיבים את ג'סר א-זרקא, מה זה מעניין אתכם, מה זה מפריע לכם? לא, אבל זה נשאר גן לאומי, גן לאומי ולא ג'סר א-זרקא, זה מה שרוצים? לא, זה לא אדמות שלהם. זה גן לאומי, אתה גורע מגן לאומי, לא גורע ממושב חנניה. לכן אני אומר, כל ההשגות שלו זה בתכנית, לא עכשיו.
בנימין הימן
זה לא קשור לעניין הגן הלאומי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, אל תפריע לי.
בנימין הימן
הנושא הזה אין קשר בין ג'סר א-זרקא לבין הגריעות. מה שאני מנסה כאן לבוא ולהגיד, ואנחנו שמענו כל מיני פרשנויות של אנשים שהם לא ממשלת ישראל, אבל הם כאילו מדברים בשם הממשלה. התכנית לא אושרה באופן פוזיטיבי, בעצם זה לא סתם הוקפא. מה שאנחנו רוצים להגיד, שהעיתוי עכשיו הוא עיתוי לא נכון, זה מוקדם מדיי. כאשר התכנית תתקדם לקראת מתן תוקף באופן אמתי, אז יש מקום - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אומרים לך שזה תנאי לקידום התכנית. אתה שומע, זה תנאי לאישור התכנית הגריעה. מה, אתה קובע לנו? שומעים פה משרד האוצר, משרד הפנים אומר לך שזה התנאי לקידום התכנית זה אישור הגריעה פה, ואז חזרה לממשלה. עם כל הכבוד, תגיד שאתה מתנגד לתכנית, תתנגד במקום הנכון, לא פה. כל הכבוד לך.
בנימין הימן
אני מבקש לפחות שבעצם יובנו דבריי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הובנו דבריך, אתה מתנגד לתכנית, זה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה מפריע לי עכשיו בניהול הישיבה. אבל בגדול, אני הבנתי מצוין את מה שאתה אומר, זה בסדר גמור. דרך אגב, אני חושב שטעית בדבר אחד באופן בסיסי - שכאן נציגי מינהל התכנון זה נציגי ממשלת ישראל, זה לא אנשים שהסתובבו ברחוב עכשיו. אז יכול להיות שאתה לא רואה אותם כנציגים לגיטימיים של ממשלת ישראל, אני כן.
בנימין הימן
הם לא הממשלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה משרד אוצר. אתה קובע? זה משרד אוצר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רק אומר לך בגדול, שתבין איך סדרי הדיונים פה. הממשלה לא באה לוועדה, זה הפקידים מייצרים את הממשלה. תודה רבה.
בנימין הימן
אדוני, אני לא סיימתי, אני רוצה הסבר, כל הזמן מפריעים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת, אתה מדבר כבר 20 דקות.
בנימין הימן
אני לא מדבר 20 דקות, באופן נטו אני מדבר אולי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אנחנו לא בית משפט. יש לך משהו לומר בדקה, אז בוא תגיד.
בנימין הימן
אני בא בסך הכול עם כוונה טובה כדי לבוא ולהסיר מכשול - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני קצר בזמן, אני מתחיל דיון עוד ארבע דקות. לכן, אם אתה רוצה לומר, אז תגיד ב-30 שניות, אל תמרח את זה רבע שעה.
בנימין הימן
אני רוצה להביא שתי חלופות. האחת היא – שבעצם לבוא ולהמתין לגבי ההכרעה שלכם כי אתם התחנה האחרונה וכל אלה שעושים - - - את הגריעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
להמתין למה? אומרים לך שמביאים את זה לממשלה, למה להמתין?
בנימין הימן
זה לא הוגן. אתה חבר כנסת, אתה לא חייב לקבל את מה שאני אומר.

החלופה שאנחנו מציעים – שאם תהיה החלטה לגבי גריעה שההחלטה שלכם כי אתם האחרונים בתוך השורה של כל אלה שצריך את האישור שלהם, תהיה החלטה מותנית, ושההחלטה הזאת תיכנס לתוקף רק למחרת יום מתן תוקף לתכנית.
יסמין טלמון
אי אפשר, זה עומד בניגוד לחוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא חוקי.
אפרת ברנד
אי אפשר.
בנימין הימן
זה אפילו לא עולה על סדר יום. לכן החלטה מותנית כזו יאפשר לשמור את השליטה, ולא לאבד את האפשרות כמו שאמרתי.
מיכל מריל
אני ממינהל התכנון. אני רוצה פשוט להשלים את התמונה למי שלא יודע. התכנית של תת"ל 31, התקדמה במקביל לקידום תכני מיתאר לג'סר א-זרקא. תכנית המתאר קודמה על-ידי מינהל התכנון בהובלה שלנו ביחד עם היישוב. תכנית שבעצם ההכנה שלה נמשכה מספר שנים, ובמקביל לקידום תכנית תת"ל 31. אנחנו, במסגרת התכנית, מצאנו שיש צורך בהרחבת היישוב. נבחנו חלופות הרחבה בכל מיני מקומות, וזה האזור היחיד שנמצא נכון וראוי. זה היה חלון הזדמנויות להרחיב את - - -
היו"ר דוד אמסלם
איפה התכנית עומדת היום?
מיכל מריל
התכנית היום עומדת ממש בימים אלה לקראת הפקדה בפועל. היא אושרה על-ידי הוועדה המחוזית להפקדה. זה ממש תוך שבוע, שבוע וחצי - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה לא הפקדתם אותה? זה תנאי להפקדה?
מיכל מריל
זה לא תנאי להפקדה. תנאי ההפקדה היה שורה ארוכה של תנאים שצריך להשלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה לא הפקדתם?
מיכל מריל
ולדון בוועדת המשנה של המועצה הארצית. נדונה בוועדת המשנה של המועצה הארצית, אושרה. נדונה בוועדה לסביבה חופית, אושרה. וכרגע, בימים אלה היא אמורה להיות מופקדת. תושבי בית חנניה רשאים להגיש התנגדויות כחוק כמו בכל תכנית. יש להם 60 יום להגיש התנגדויות, והוועדה המחוזית תדון בהתנגדויות שלהם, זה לא שייך לדיון הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, כל ההתנגדויות של מושב בית חנניה לא בזמן הנכון, ולא במקום הנכון - לא קשורים לדיון עם כל הכבוד. הם רוצים להפריע לתכנית המתאר של ג'סר א-זרקא? אמרה הגברת מיכל - יש מקום, יש זמן, יש להם זכות להתנגד, להגיש תוך 60 יום. ג'סר א-זרקא חנוקה, אדוני, מהיום. האפשרות היחידה להתרחב ב-230 דונם זה לפי התכנית הזאת, לכן אני מבקש לאשר את זה.
תומר רוזנר
השאלה שלי לא מתייחסת לנושא הזה, אלא לנושא הגריעות עצמן. הגשר הזה כבר קיים. אנחנו רוצים להבין את הצורך בגריעה. הגשר של כביש 2 על פני נחל אלכסנדר כבר קיים – עובד, נוסעים עליו, הכול בסדר. אני מבקש לדעת מה הצורך בגריעה הזאת עכשיו?
אודי שריג
קודם כל הגשר שקיים הוא לא בייעוד של שמורה, הוא בייעוד של דרך.
תומר רוזנר
לא למיטב ידיעתי.
אודי שריג
התכנית מולי. תוכל לבוא ולראות. תכנית עח/91 גן לאומי נחל אלכסנדר. קיים בייעוד של דרך.
תומר רוזנר
יפה, למה צריך גריעה? זו בדיוק השאלה.
אודי שריג
הגשר המתוכנן הוא במקום אחר, אנחנו משפרים את הגיאומטריה של הכביש כדי לאפשר מהירות נסיעה של 100 קמ"ש.
תומר רוזנר
הכול בסדר, למה צריך לשנות את הייעוד. למה זה לא יכול להיות ייעוד של דרך בתוך הגן לאומי?
אודי שריג
אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אנחנו בייעוד של דרך בגן לאומי.
תומר רוזנר
לא. אז אני לא מבין.
אודי שריג
התכנית שהוגשה היא בייעוד של דרך.
היו"ר דוד אמסלם
כל מה ששואל תומר, בגדול, אני מבין לפי השאלה שלו, זה דבר שהוא מחדש לי - שבתוך גן לאומי אפשר בעצם במסגרת השימושים של הקרקע בגן הלאומי יש אופציה בעצם לעשות גם דרך, לא ידעתי, הוא חידש לי עכשיו. אם זה נכון, אז בשביל מה הגריעה? תעשו את הכביש איך שאתם רוצים.
אודי שריג
רק דרך שמשרת את הגן הלאומי.
תומר רוזנר
לא ידוע לי שכביש 2 משרת את הגן הלאומי, אבל זה קיים. אמרת עח/91, יש היום כביש 2 בתוך הגן הלאומי.
היו"ר דוד אמסלם
אני אחדד את השאלה של תומר אתכם, לא קשור אליו עכשיו. האם הנחת העבודה שלי לפי השאלה שלו היא נכונה. האם אנחנו יכולים להעביר כביש עובר, לא כביש שרות של תוך השמורה, אלא כביש עובר בתוך שמורת טבע?
אפרת ברנד
לאחרונה לפני זמן לא רב אושרה תמ"א 8/4 שינוי לתכנית מתאר ארצית של שמורות וגנים לאומיים, שבאמת, כפי שציין תומר, מאפשרת להעביר דרך שאינה משרתת את השמורה, ובלבד שהיא עוברת בגשר או במנהרה. כלומר, חלק מהתוואי שעובר בתוך שמורה שעובר בגשר, באמת לא מתחייב הגריעה שלה. זאת אומרת, מה שעובר על פני הקרקע כיוון שזה לא דרך שמשרת את השמורה הגריעה מחויבת, כיוון שתמ"א 8/4 לא מאפשרת, אבל החלק שעובר בגשר, באמת הגריעה לא מתחייבת, ולמרות שהיא לא מתחייבת, אנחנו באים בפני הוועדה ומבקשים כן את הגריעה, מבקשים כן לאפשר לשר האוצר לעשות שימוש בסמכותו ולאשר גם בתוואי הזה את הגריעה, וזאת מכיוון שמדובר בחלק גדול של התוואי שכן מובא לגריעה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שיצירת מציאות, ולפיה חלק מהדרך הבעל הבית עליה יהיה נתיבי ישראל, והחלק האחר בעל הבית יהיה הרשות, זו מציאות שהיא לא רצויה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי מה שאת אומרת, יש לזה גם משמעות אחרת. לדעתי, יש לזה גם משמעות ביטוחית וכו'. לכן אני חושב שהאנדרוגינוס הזה לא שייך לעניין. אני לא התייחסתי לשאלה לגבי הגשר, את ענית, בסדר, הבנתי את התמונה.
ענת יציב
אנחנו תומכים בגריעה של הדרך מהשמורות ומהגן הלאומי. עם זאת, השטח מתחת לגשר, מה שאנחנו מבקשים זה שלא רק הקרקע והמחוברים יישארו כגן לאומי או שמורת טבע, אלא כל החלל שמתחת לגשר.
היו"ר דוד אמסלם
באופן בסיסי אנחנו מתייחסים לקרקע עד גרעין כדור הארץ, ועד השמים למעלה - אין דבר כזה.
תומר רוזנר
גם הבקשה היא לפצל.
אפרת ברנד
אין דבר כזה. כמו שהסברתי קודם, מה שאנחנו רוצים פה, זה בעצם כן ליצור הבחנה בין פני הקרקע, בין השטח שעובר מתחת לגשר, שהוא שטח שנשאר בטבעו גם מבחינת הרציפות.
היו"ר דוד אמסלם
סטטוטוריקה מתייחסת לשימושי הקרקע. לכאורה, אנחנו גורעים בעלות, כאילו אנחנו גורעים סטטוטוריקה. אני לא יכול לגרוע את שמורת הטבע רק בגשר באוויר, ומלמטה בקרקע לא, אין מצב סטטוטורי כזה, אני לא מכיר דבר כזה.
אפרת ברנד
אני שוחחתי עם הממונה על המרשם, כדי באמת מאותה תהייה שאדוני מעלה כדי לברר אם הדבר אפשרי, גם היועץ המשפטי העלה את הקושיה הזאת, ואנחנו ליבנו אותה. נמסר לי שמבחינה רישומית אין בעיה. דרך אגב, כל עולם התכנון היום הולך לעולם של רבדים. רושמים שעל פני הקרקע הערת אזהרה שתקבע שהשטח שעל פני הקרקע נשאר כגן לאומי, רק השטח שעל פני הקרקע. וכל מה שעובר בגשר, מדובר בשישה דונם, והשטח של הגשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, דקה. אני לא מכיר הליך כזה, אני חושב שהוא הזוי, אני אסביר גם מדוע. בגלל שאנחנו עכשיו מתחילים לעשות סטטוטוריקה על האוויר. אגיד לך נילי מה כן נשמע לי הגיוני. מה, עכשיו את תעשי סטטוטוריקה על מה? שבגובה מהקרקע 20 למעלה זה לא גן לאומי, מלמטה כן, ומלמעלה בעוד 40 מטר זה יהיה עוד פעם גן לאומי בגלל שעוברים ציפורים?
אפרת ברנד
עולם התכנון הולך לכיוון הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, עולם התכנון יכול ללכת על משהו אחר. הוא יכול להגיד שזה גן לאומי, אבל בגן הלאומי מותר להעביר בקטע הזה, לא הפוך.
אפרת ברנד
לא, אבל זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים.

אם יורשה להסביר, ברגע שנגיד שגם הגשר הוא בתחום הגן הלאומי, ממילא בעל הבית גם על הגשר היא רשות הטבע והגנים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין יותר מהר ממה שאת חושבת. אולי את לא מבינה את מה שאני אומר. עזבי, הניצבים של הגשר של מי הם?
אפרת ברנד
אין ניצבים בגשר.
יסמין טלמון
הניצבים נגרעים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, בקרקע.
אפרת ברנד
זה בדיוק העניין. שברגע שאנחנו ניצור מציאות שבה חלק קטן מהדרך - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - - משפטית, ואפשר עם הממונה לרשום את זה.
היו"ר דוד אמסלם
- - - משפטית, אבל הם לא יודעים מה הם אומרים. אני הרי בא מהתחום הזה, אני יודע מה קורה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
המנהל לא יודע?
אפרת ברנד
הממונה - - -
היו"ר דוד אמסלם
גברתי, אין דבר כזה, אני עוד לא נתקלתי בדבר כזה. אני חושב שגם רישומית אין דבר כזה. דרך אגב, איך תרשמו את זה מבחינה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הערת אזהרה.
היו"ר דוד אמסלם
גריעה, הכוונה שמישהו לוקח את זה, זה לא שימושים. אני לא עוסק כרגע בשימושים. אם היינו עוסקים בשימושים משהו אחר. אז יש לנו שמורת טבע, יש לה בעלים, אנחנו יודעים מי הם, ואז אנחנו מאשרים בקטע הזה לעשות שימוש כזה או אחר, זה בסדר.
נאוה אלינסקי רדעי
ברקע הדברים יש לנו תכנית שאישרנו לפני לא מעט שנים פה בירושלים של מינהרה שהיא ייעוד אחד בתת הקרקע, ומעליה יש מבנים, וזה עובד וזה קיים.
אפרת ברנד
אני רוצה להביא בפני אדוני איזשהו פן אחר. אנחנו, יש לנו אינטרס שבשמורות טבע ובגנים לאומיים בשטח ערכי יעשו גשרים, למרות שלפעמים הגשרים אולי מייקרים את העלות. ברגע שאנחנו לא נאפשר גריעה, ונגיד השטח הזה נשאר גן לאומי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אפרת, את חוזרת על עצמך כל הזמן. אני מסביר לך משהו עקרוני, תחשבו על האבסורד שאתם מעלים, אז תבינו כמה הוא אבסורד.

אני עוד פעם אומר, אנחנו כרגע לא באים מזווית השימושים. אני לא בא מזווית השימושים, זה בסדר. אפשר לקחת שמורת טבע ולהחליט שבונים בתוכה מנהרות, גשרים, רכבלים, מה שאתם רוצים. סטטוטוריקה באה, מתייחסת לקרקע, היא לא מתייחסת לאוויר. מבחינתי, אני לא מבין משהו אחר. בוא נגיד ככה, אם ככה, רשות שדות התעופה, אני מניח שכל האוויר היה שלה, והיינו מעבירים את זה בסטטוטוריקה גם.

לכן אני אומר בהליך שלכם יש משהו שלדעתי הוא - - -

גם אם רוצים לחשוב ככה, וגם אם יש איזה יועץ משפטי שהחליט בבוקר, אתמול, שיש לו איזה הברקה, והוא מביא את זה בדיוק כמו שהעבירו לנו את רשות השידור למודיעין, זה אני רגיל לכאלה יועצים משפטיים, אבל תכל'ס זה לא הגיוני, כי בסופו של דבר אתם שוברים עיקרון אחד שסטטוטוריקה מתייחסת לקרקע עצמה, לא לשימושים. על הקרקע תחליט מה שאתה רוצה. עכשיו גן לאומי מתייחס לקרקע, לא לאוויר, לקרקע, הקרקע גוזרת את האוויר, ולמטה על גרעין כדור הארץ את הבעלות. עכשיו שימושי משהו אחר. עכשיו עושים מנהרות, גשרים, מה שאתה לא רוצה.
אפרת ברנד
אנחנו מדברים שניתן יהיה גם להפקיע בשכבות.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. מי שלא הבין, לא הבין. מי שהבין, אז צריך לעשות שיעורי בית עם עצמו. ההשלכות של זה הן עצומות מבחינת התפיסה שלכם. תבינו, הרי אתם יכולים כמעט להפקיע כל דבר אם אתם רוצים.

אם בשמורת הטבע מחר מישהו ירצה לבנות בהר מירון על עמודים, וניתן לו בנייה למעלה, ויש שמורה למטה כדי שהחיות יילכו, אז זה בסדר, אז אני רואה את זה מזווית אחרת, אז תבינו מה המשמעויות. אני לא בא לשימושי הקרקע. אני עושה דיון פילוסופי כאן בנושא התכנון, הוא לא קשור כרגע לחוק.

הבקשה שלכם, אני אומר, אנחנו נאשר אותה. ברמת התפיסה היא בעייתית.
יסמין טלמון
יש כאן שלושה צווים, גן לאומי ושתי שמורות טבע.

אכרזה על גן לאומי (נחל אלכסנדר) (תיקון), התשע"ו - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998 בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית עמק חפר, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

החלפת שם האכרזה

1. באכרזה על גן לאומי (נחל אלכסנדר) התשמ"ב - 1982 (להלן - האכרזה העיקרית), במקום שם האכרזה יבוא:

"אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי נחל אלכסנדר), התשמ"ב- 1982".

תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 לאכרזה העיקרית, האמור בו יסומן "(א)" ואחרי "השטח המתואר בתוספת" יבוא: "הראשונה", ואחריו יבוא:

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על שטח הגשר שאינו במפלס הקרקע, המצוין בתוספת השנייה, ומסומן כ"הוראות מיוחדות" בקווים אלכסוניים דקים ושחורים, ועל השטחים המקווקווים בקווים אלכסוניים בצבע כחול, בתשריט מס' ג/מר/תתל/31 בקנה מידה 1:2,500, החתום ביד שר האוצר ביום _________ התשע"ו, (___________2016)."

החלפת סעיף 2 3. במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:

"העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז ברמלה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

תיקון התוספת 1. בתוספת לאכרזה העיקרית, במקום "תוספת" יבוא: "תוספת ראשונה" ובמקום "(סעיף 1)" יבוא: "(סעיף 1(א))" ואחרי "השטח" יבוא: "האמור בסעיף 1(א)".

הוספת תוספת שנייה 2. אחרי התוספת הראשונה לאכרזה העיקרית יבוא:

תוספת שנייה

(סעיף 1(ב))

גוש 8337 - חלק מחלקות 7, 64;

גוש 8338 - חלק מחלקות 78, 80-81, 84, 110, 112;

גוש 8387 - חלק מחלקה 7;

גוש 8390 - חלק מחלקות 12, 15, 18-19, 22-23;

גוש 8391 - חלק מחלקה 8;

גוש 8392 - חלק מחלקות 6, 9-11, 14-17, 19-20;

גוש 8414 - חלק מחלקות 263, 283;

גוש 10583- חלק מחלקות 11, 21;

גוש 10584- חלק מחלקה 13;
על החתום
משה כחלון, שר האוצר.
תומר רוזנר
לגבי נחל אלכסנדר – אנחנו מציעים שלא ייכתב כמו שנאמר לגבי מה שכתוב לגבי מה שאינו במפלס הקרקע אלא הפוך. מה שיהיה גשר, כל עוד אין גשר - לכשיבנה הגשר, הגשר הוא לא יהיה, אבל לא מה שבמפלס הקרקע. כלומר, אם יש שם עץ, אז גם העץ למרות שהוא לא במפלס הקרקע, אלא הוא צומח מלפני מפלס הקרקע, הוא עדיין יהיה חלק מהעניין. הכוונה שלנו שיהיה רשום, כלומר, שינוסח כך - -
אפרת ברנד
שיהיה ברור שזה גשר ושלא ייבנה משהו אחר.
תומר רוזנר
לא, מה שלא יהיה בשמורה זה הגשר.
אפרת ברנד
החשש הוא שלא יפורש כל דבר שלא במפלס הקרקע, אלא שזה גשר. לחלוטין מקובל. הנוסח הזה אושר רק עם משפטים, אני מקווה ששם לא יעשו לנו בעיות, אבל זה מקובל לגמרי. אנחנו נרשום כך.
יסמין טלמון
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

(שמורת טבע ברכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409) (תיקון),

התשע"ו - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, מועצת גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית חוף הכרמל ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לאכרזה על (שמורת טבע ברכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409), התש"ע-2009 (להלן - האכרזה העיקרית), האמור בו יסומן "(א)" ואחרי "השטח המתואר בתוספת" יבוא: "הראשונה" ואחריו יבוא:

"1(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על שטח הגשר שאינו במפלס הקרקע, המצוין בתוספת השנייה, ומסומן כ"הוראות מיוחדות" בקווים אלכסוניים דקים ושחורים ובקווים אלכסוניים בצבע כחול, בתשריט בקנה מידה 1:2,500, מס' ש/חפ/תתל/31, החתום ביד שר האוצר ביום ___________ התשע"ו (_________2016)".

החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא: "העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

תיקון התוספת 3. בתוספת לאכרזה העיקרית, במקום "תוספת" יבוא: "תוספת ראשונה" ובמקום "(סעיף 1)" יבוא: "(סעיף ו(א))" ובמקום "השטח האמור בסעיף 1" יבוא: "השטח האמור בסעיף 1 (א)"

הוספת תוספת שנייה 4. אחרי התוספת הראשונה לאכרזה העיקרית יבוא:

תוספת שנייה

(סעיף 1(ב))

גוש 10972 - חלק מחלקה 16;

גוש 10973 - חלק מחלקות 20, 23;

משה כחלון, שר האוצר
תומר רוזנר
אותה הערה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש גשר שם?
יסמין טלמון
כן, בריכת תמסח יש גשר.

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

(שמורת טבע וגן לאומי - נחל תנינים) (תיקון), התשע"ו - 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, מועצת גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית חוף הכרמל ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לאכרזה על (שמורת טבע וגן לאומי - נחל תנינים), התשנ"ג-1992, (להלן - האכרזה העיקרית), אחרי סעיף קטן 1א יבוא:

"1ב. הוראות סעיף 1, לא יחולו על השטחים המתוארים בתוספת השלישית, המוקפים בקו כחול דק ומקווקוים בקוים כחולים אלכסוניים ודקים, בתשריט בקנה מידה 1:2,500, מס' ש/חפ/תתל/31, החתום ביד שר האוצר ביום ___________ התשע"ו (_________2016)".

החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא: "העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

תיקון התוספת 3. בתוספת הראשונה לאכרזה העיקרית, בסעיף 1, אחרי "למעט המפורט בתוספת השנייה" יבוא: "ולמעט המפורט בתוספת השלישית".

הוספת התוספת השלישית 4. אחרי התוספת השנייה לאכרזה העיקרית יבוא:

תוספת שלישית

(סעיף 1ב)

גוש 10398 - חלקי חלקה 171;

גוש 10971 - חלקי חלקה 19;

גוש 10972 - חלקי חלקה 10;

על החתום משה כחלון, שר האוצר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש לי שאלה. יש עמדת מועצה אזורית חוף כרמל?
יסמין טלמון
כן. יש עמדת מועצה איזורית חוף כרמל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני שואל, אם יש להם עמדה, הם לא נמצאים פה.
יסמין טלמון
כן, הם שלחו מכתב - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם מסכימים, אל תדאג. תנוח דעתך.
היו"ר דוד אמסלם
תנוח דעתך, מה שנקרא. רשום בפנינו. אנחנו נשלח להם את זה.

רבותיי, תודה רבה. אני רוצה להביא את עמדת שלושת הצווים להצבעה.

מי בעד הגריעה שירים את ידו כפי שהוקראה. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

התיקונים נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אנחנו מכריזים על כך שהוועדה אישרה את הגריעה בשלושת הצווים.

תודה רבה לכולם.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:20.

קוד המקור של הנתונים