פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 319

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ו (03 באוגוסט 2016), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 (מ/1078)

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - סעיף 92), התשע"ו-2016 (פ/3252/20), של חה"כ נחמן שי

דיון בהצעות ובקשות לדיון מחדש:1. בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל, אורן חזן, נורית קורן, דוד אמסלם, דוד ביטן, מיקי רוזנטל, רועי פולקמן, יעקב פרי, רוברט אילטוב ויצחק וקנין ודיון מחדש בסעיף 1.
2. בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ רוברט אילטוב ודיון מחדש בסעיף 2.
3. בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל, נחמן שי, יעקב פרי ומיקי רוזנטל ודיון מחדש בסעיף 3.
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן

איילת נחמיאס ורבין

רועי פולקמן

יעקב פרי

עיסאווי פריג'

נורית קורן
חברי הכנסת
רוברט אילטוב

דוד אמסלם

עמר בר-לב

יגאל גואטה

אילן גילאון

עליזה לביא

מיקי רוזנטל

נחמן שי
מוזמנים:
שלמה פילבר - מנכ"ל משרד התקשורת

דנה נויפלד - היועצת המשפטית, משרד התקשורת

חגית ברוק - עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

תמר הכהן - הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

יחיאל שבי - דובר משרד התקשורת

אפרים מלכין - סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רכז תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג - רפרנטית חינוך, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

שרית גולדשטיין - מ"מ מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת

מוריה חלמיש - יועצת השר לירושלים ומורשת

שלמה נאמן - יועץ מקצועי בכיר לשר לירושלים ומורשת

בן ציון פיגלסון - עוזר אישי לאפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים

מוטי בבצ'יק - עוזר שר הבריאות יעקב ליצמן

ניר ברקת - ראש העיר ירושלים

אמנון מרחב - מנכ"ל עיריית ירושלים

תומר דרור - יועץ לסגן ראש העיר ירושלים

אלדד קובלנץ - מנכ"ל תאגיד השידור הציבורי והטלוויזיה החינוכית

גיל עומר - יו"ר המועצה, תאגיד השידור הישראלי

רן היילפרן - סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי

אודי הכהן - סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות, תאגיד השידור הישראלי

אביגדור דנן - היועץ המשפטי, תאגיד השידור הישראלי

קרן הראל הררי - מנהלת רגולציה, תאגיד השידור הישראלי

ברי בר ציון - מנכ"ל רשות השידור

לינדה בר - המנהל המיוחד, רשות השידור

אמנון לורך - בעל תפקיד, יועץ משפטי, רשות השידור

יאסר עטילה - מנהל קול ישראל בערבית, רשות השידור

משה זמיר - נציג העובדים, רשת מורשת, רשות השידור

אדיסו וובה - ועד הנדסה וטלוויזיה, רשות השידור

משה זמיר - נציג העובדים, רשת מחורשת, רשות השידור

תמנה עורב - יו"ר ועד העובדים האקדמאים בדירוג מח"ר, רשות השידור

מירי עדרי - יו"ר ועד משולב, רשות השידור

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים

ליאור תמאם - אחראי על היצירה המקורית, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה

דורון קרני - מזכיר ארצי, הסתדרות עובדי המדינה, ההסתדרות החדשה

יאיר טרצ'יצקי - יו"ר ארגון העיתונאים

חובב ינאי - המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

מירב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 (מ/1078)

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - סעיף 92), התשע"ו-2016 (פ/3252/20),

של חה"כ נחמן שי
היו"ר איתן כבל
צהרים טובים. גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, הרשם, דוברת הוועדה, חברותיי וחבריי חברי הכנסת הנכבדים. אנחנו מחדשים את הדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מסד 5), התשע"ו-2016. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו סיימנו את הדיון הקודם עת חבר הכנסת עיסאווי פריג' טען טענה לנושא חדש. בעקבות דבריו גם אני טענתי טענה לנושא חדש. ועדת הכנסת התכנסה והסרנו את הטענה לנושא חדש וגם את הטענה האחרת לגבי העניינים של העובדים בכל הנוגע לנושא חדש.

ובכן, אנחנו מתכנסים פנימה אל תוך ההצעה שאני מקווה שבא לציון גואל ומבחינתי תיבנה ותכונן ירושלים, אמן. אני מבקש מהיועצת המשפטית להקריא. זה לא הנוסח אלא אחר כך היא תסדיר את הניואנסים הקטנים.
אתי בנדלר
כיוון שהיו דברים שלא היו ברורים במאה אחוזים, אני מבקשת לקרוא לכם מה שהצוות הממשלתי יחד עם מירב ואתי ניסחנו. אני מבקשת שתראו אם זה תואם לכוונות שלכם כדי שניתן יהיה להצביע על כך. כאמור, הנוסח איננו נוסח סופי אבל הוא אמור להביא לידי ביטוי את כל ההסכמות.

יהיה סעיף חדש: הוראת שעה, מקום מושבו של התאגיד.
היו"ר איתן כבל
יש לי בקשה. אנא לא להתנפל. אם יש הערות, נשמע אותן.
אתי בנדלר
על אף האמור בסעיף 5 – סעיף 5 הוא הסעיף שקובע שמקום מושבו של התאגיד ועיקר שידוריו יהיו בירושלים – החל ביום – אני מדלגת על התאריך העברי – 1 בינואר 2017 ועד יום 31 במאי 2018 יחולו הוראות אלה:

מיום 1 בינואר 2017 ישיבות הנהלת תאגיד השידור הציבורי הישראלי והמועצה יתקיימו בירושלים והתאגיד ישדר את מהדורות החדשות של קול ישראל מירושלים.

מיום 1 ביולי 2017 ועד ה-31 במאי 2018 מקום מושבם של לפחות חמישים אחוזים מעובדי תאגיד השידור הציבורי יהיה בירושלים.

תאגיד השידור הישראלי ידווח לוועדת הכלכלה על יישום הוראות סעיף קטן (א). דיווח ראשון יימסר לוועדת הכלכלה בחודש ינואר 2017 ואחת לחודשיים עד ליום 31 במאי 2018.

על אף האמור בסעיף 80 – סעיף 80 הוא הסעיף שמעביר חלק מאגרת רישיון הרכב ישירות לתאגיד השידור הציבורי – נכח שר האוצר שתאגיד השידור הישראלי אינו מקיים את הוראות סעיף 92(א) במועדים הנקובים בו, רשאי הוא להורות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים שלא להעביר את כספי התקציב בהתאם לסעיף האמור, בסעיף זה – עיכוב תקציב – בסכומים המפורטים בסעיף קטן (ב) והכול כמפורט להלן:

שר האוצר יודיע לתאגיד השידור הישראלי על כוונתו להורות על עיכוב תקציב והתאגיד יהיה רשאי לטעון טענותיו בפני שר האוצר לעניין זה.

החליט שר האוצר לאחר ששמע את טענות התאגיד כאמור בפסקה (1) להורות על עיכוב התקציב, יורה לעשות כן. הוראת שר האוצר טעונה אישור ועדת הכלכלה.

החלטה סופית על עיכוב תקציב תתקבל בתוך 25 ימי עבודה מיום הודעת השר לתאגיד על כוונתו להורות על עיכוב תקציב.

התקציב שניתן לעכבו יהיה בסכומים של שני מיליון שקלים חדשים בגין החודש הראשון שבו תאגיד השידור הישראלי לא קיים את הוראות סעיף 92(א) ובשל כל חודש נוסף שבו התאגיד לא קיים את ההוראות כאמור ייווסף סכום של שני מיליון שקלים חדשים על הסכום שעוכב בחודש שקדם לו ועד לגובה של עשרה מיליון שקלים חדשים בחודש לכל היותר.

קיים התאגיד את הוראות סעיף 92(א), שר האוצר יורה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר לתאגיד את התקציב שעוכב בתוך – איקס ימים שאתם מוזמנים להחליט עליהם.

עוכב תקציב לפי הוראות סעיף זה ותאגיד השידור הישראלי לא קיים את הוראות סעיף 92(א) עד לתום השנה שבה עוכב התקציב, רשאי שר האוצר להחליט שהתקציב שעוכב לתאגיד השידור לא יועבר.
דוד ביטן (הליכוד)
מה כתבת לגבי החדשות?
אתי בנדלר
אני אומר לך בדיוק מה כתבנו. אם טעיתי, אני אשמח לשמוע.
דוד ביטן (הליכוד)
גם הטלוויזיה.
אתי בנדלר
הטלוויזיה, מתי? ב-1 בינואר 2017?
קריאה
כן.
רועי פולקמן (כולנו)
הטלוויזיה מיולי. זה אמרנו שיהיה בפרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
חברים, מרגע זה אני לא מתכוון לנהל את הדיון כמו בפעם הקודמת.
אתי בנדלר
לא יולי 2018. החל ב-1 ביולי 2017. התייחסנו רק למקום מושבם של חמישים אחוזים מעובדי התאגיד. לא התייחסנו לשידורים ומה צריך להיות בשידורים.
רועי פולקמן (כולנו)
זה היה הסיכום. הם יכולים להגיד לפרוטוקול.
דוד אמסלם (הליכוד)
בעיקרון אמרנו שהרדיו ישדר ומהדורת החדשות של הטלוויזיה תשדר.
רועי פולקמן (כולנו)
אלדד אמר את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
למה זה מפריע אם זה יהיה בחוק?
רועי פולקמן (כולנו)
אלדד אמר את זה לפרוטוקול. אולי לא היית בהתחלה. הוא אמר את זה לפרוטוקול בדיון הקודם.
דוד ביטן (הליכוד)
למה זה לא בחוק?
רועי פולקמן (כולנו)
כי אמרנו שלא יודעים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היה סיכום שמודיעים את זה לפרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
חברים, זה היה הסיכום.
דוד אמסלם (הליכוד)
היועצת המשפטית, אני רוצה האזנה. אנחנו החלטנו שזה לא ייכנס לחוק עצמו אבל ההפרות מתייחסות לזה גם כחלק מהפרוטוקול.
אתי בנדלר
ההפרות מתייחסות אך ורק להוראות שנקבעו בחוק.
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו כרגע מדברים על זה. לא רצינו להיכנס לרזולוציה של החוק, לאיזה שידורים ומתי ומאיזה מקום. אנחנו אמרנו שכחלק ממה שנקרא פרוטוקול של הישיבה, אנחנו נכניס את הדברים האלה כך שהחדשות ישודרו מירושלים. כשאנחנו מדברים על הסנקציות, אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים בעיקר על המעבר מבחינת לוחות הזמנים ועל התכנים. הרי על מה אנחנו מדברים? על איזה סנקציות אנחנו מדברים?
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא בחוק.
קריאה
הדאגה שלנו שלאלה שגרים בירושלים תהיה עבודה. זה מאוד חשוב.
היו"ר איתן כבל
חברים, עשינו כאן כברת דרך ואפילו אדם כמוני כיווץ את עצמו יותר מהגובה שלו, שגם כך זה בעייתי. עכשיו אני רציני. כאן, די. הלכנו כברת דרך, עשינו כאן מעשה בחקיקה שלא היה כדוגמתו לפחות אל מול גופים ומערכות. בואו לא ניכנס יותר לרזולוציות האלה. הסברנו את עצמנו. אנא מכם, בואו נסכם ונקבל את העניין הזה.
קריאה
אבל יש נושא פתוח. מתי הם מחזירים את הכסף.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הם לא משדרים מירושלים, אתה לא יכול להטיל עליהם סנקציות.
אתי בנדלר
לא לפי הסעיף הזה. אי אפשר בחקיקה להטיל סנקציות בשל הפרת הוראות שלא קבועות בחוק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני רוצה להבין את השאלה של ביטן. אתה רוצה סנקציות על תוכן?
היו"ר איתן כבל
די, נגמר. אל תענה. אני רוצה לסיים עם החוק. אתה לא בא לקדם אותנו אלא אתה בא לנפנף. רוצים לסיים ועכשיו אתה מביא לי את זה? לפעמים אני כבר לא יודע מי רוצה ומי לא רוצה. אני מתחייב שאתה תגיד מה שאתה רוצה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אתה תסיים את החוק.
היו"ר איתן כבל
לא. אני לא מסיים החוק.
אדיסו וובה
עיסאווי יודע מה הוא אומר.
היו"ר איתן כבל
אני עדיין לא שם. אנחנו עוד תקועים בשורה הראשונה.
אדיסו וובה
אתה אומר שאתה הולך אתנו אבל אתה לא נותן לנו.
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך. עוד לא התקדמתי. אני בשורה הראשונה של החוק. כל השעתיים אני בשורה הראשונה של החוק.
דוד אמסלם (הליכוד)
הסנקציה הייתה אמורה להיות מופעלת על הפרה בעיקר בנושא של לוחות הזמנים מבחינת השידורים וכמויות האנשים.
היו"ר איתן כבל
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
כמו שאת ציינת בחוק שהשידורים של הרדיו – קול ישראל, הכוונה הרדיו – אז אני מניח שאותו סעיף - - -
אתי בנדלר
כתבתי. ישדר את מהדורת החדשות של קול ישראל.
היו"ר איתן כבל
כי טלוויזיה זה לא זה. הרדיו מופיע.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה יכול במילה אחת לשנות.
היו"ר איתן כבל
לא. אני רוצה לשמוע את עמדת התאגיד.
רועי פולקמן (כולנו)
אנחנו ישבנו אתמול הרבה מאוד בינינו ועשינו דיון.
היו"ר איתן כבל
אדוני המנכ"ל ואדוני היושב ראש, האם מבחינתכם יש בעיה אם נאמר שגם שידורי חדשות הטלוויזיה יהיו מירושלים?
רועי פולקמן (כולנו)
1 ביוני 2017.
קריאה
מה פתאום יוני? זה היה יולי.
גיל עומר
התחנה השנייה – ה-1 ביולי 2017 – נוכל לשדר גם את החדשות של הטלוויזיה מירושלים כי המערכת תהיה שם. אבל מאחר ודיברנו על תחנות, זאת אומרת, זאת התחנה השנייה, לא השלישית, אז מאחר ואני מרגיש שאני נורא צריך להיזהר כי כל רגע נוחתים עלי מיליון שקלים במקרה הטוב - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיליון שקלים? ארבעים מיליון שקלים.
גיל עומר
הכוונה המאוד ברורה היא שב-1 ביולי 2017 המערכת אמורה לשבת בירושלים. באמירה הזאת אנחנו כאילו מייתרים את התחנה השלישית ולכן מבחינתי היה עדיף שזה יהיה יותר מאוחר למרות שהכוונה שלנו לחלוטין היא שזה יקרה אז, אבל אני נזהר.
היו"ר איתן כבל
דודי, בוא ניענה לבקשה שלו בעניין הזה.
דוד אמסלם (הליכוד)
בסדר. מקובל. רק בגלל שביקשת, לא בגלל שהוא צודק.
היו"ר איתן כבל
תודה. חבר הכנסת גואטה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אדוני היושב ראש, תודה. אני מודה ומתוודה שאני קצת מפחד מהקטע של הסנקציות בכסף. אני לא מבין למה בכלל הולכים לערוץ הזה. אני מצטער שאני קצת מעלה את זה בזמן שאתה רוצה לסיים וזה מובן והכול בסדר. אבל אני קצת מפחד שבסופו של יום הסנקציה הזאת בכסף תפגע בעובדים. תגיד שאם הוא לא יגיע בזמן, המנכ"ל יעוף הביתה והיושב ראש יעוף הביתה וכולם יעופו הביתה.
רועי פולקמן (כולנו)
בלי סנקציות אי אפשר.
היו"ר איתן כבל
פולקמן, אני נראה לך אילם? אני מדבר בשפת הסימנים? אני יודע לענות לו. אני מסביר את עצמי היטב. אני יודע לדבר. אל תעזרו לי.
יגאל גואטה (ש"ס)
איך אנחנו מגבים את עצמנו בזה שהסנקציות האלה בסופו של יום לא ינחתו על ראשם של העובדים?
דוד ביטן (הליכוד)
אם יבצעו, אין בעיה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אצלך אף פעם אין בעיה. דבר שני, אם השר כן יחליט להחזיר להם את הכסף, צריך לראות תוך כמה זמן. נכון שצריך לקבל החלטה על כך. מה סימן השאלה? אם צריך להחזיר להם, במידית צריך להחזיר להם.
אתי בנדלר
בתוך 14 ימים.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא. בתוך יום. הכסף קיים. מה זה 14 ימים? תנו להם את הכסף. למה 14 ימים?
היו"ר איתן כבל
שירה, מבחינת האוצר, מה הכי מוקדם שאפשר?
יגאל גואטה (ש"ס)
זה כסף קיים. אני אתן להם את החשבון שלי בשוויץ ושיעשו העברה באותו יום.
אתי בנדלר
מי מעביר את הכסף?
יגאל גואטה (ש"ס)
זה כסף שקיים ומעכבים להם אותו. תנו להם אותו.
שירה גרינברג
שר האוצר בעצם יורה לשר התחבורה ושר התחבורה צריך להעביר.
היו"ר איתן כבל
שבוע ימים, זה מספיק. חברים, אני לא אלמד את כל מי שלא היה לאורך כל הדרך את כל שלבי החוק ואיך הכסף עובר. שבוע ימים, זה זמן מספיק.
אתי בנדלר
תוך שבעה ימים?
היו"ר איתן כבל
תוך שבעה ימים.
שירה גרינברג
אני הייתי אומרת 14 ימים כי לעתים בחשבות יש אילוצים כאלה ואחרים.
היו"ר איתן כבל
14 ימים. בסדר.
יגאל גואטה (ש"ס)
שבוע ימים זה בסדר?
היו"ר איתן כבל
14 ימים.
יגאל גואטה (ש"ס)
למה?
היו"ר איתן כבל
עדיף. הם יכולים כבר להשתמש בכסף.
יגאל גואטה (ש"ס)
אדוני יתייחס לנושא הזה של איך לגרום לכך שהסנקציות האלה בסופו של יום לא יפגעו בעובדים.
היו"ר איתן כבל
תודה. עיסאווי, אני תכף נותן לך את זכות הדיבור. אני רוצה לענות לחבר הכנסת גואטה. חבר הכנסת גואטה, כל אשר שאלת כתוב בפרוטוקולים. אנחנו כבר דנו בזה. אני אומר את זה בכבוד אמיתי וכן אליך. עסקנו בשאלות האלה, התקדמנו, הבנו את העניין הזה ואנחנו כבר בנוסח הסופי ואחרי הסופי של אחרי הסופי ואחרי ויכוחים. כבר היינו בוועדת הכנסת על הדברים האלה. אז בבקשה, אני לא רוצה לחזור לאחור.
יגאל גואטה (ש"ס)
סליחה, ומי אמר שלא טעיתם? סליחה על השחצנות.
היו"ר איתן כבל
אפשר להגיד את זה על כל החלטה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל למה סנקציות?
היו"ר איתן כבל
אדוני חבר הכנסת גואטה, אני אתך אבל אני לא רוצה לפתוח את הדיון. אחר כך תקיים דיון בקואליציה.
יגאל גואטה (ש"ס)
למה? שלשום פתחנו דיון בוועדה להתחדשות עירונית והשגנו הישג אדיר של 250 מיליון לציבור המוחלשים. אז מה? למה?
היו"ר איתן כבל
תודה.
יגאל גואטה (ש"ס)
בגלל שדנו לא נחזור על זה עוד פעם?
היו"ר איתן כבל
אני מציע שתוציא את דודי והוא יסביר לך.
יגאל גואטה (ש"ס)
אתה הבנת את זה?
היו"ר איתן כבל
אני הבנתי עוד לפני שזה עלה.
יגאל גואטה (ש"ס)
ואתה מצדיק את זה?
היו"ר איתן כבל
אני מצדיק אותך.
יגאל גואטה (ש"ס)
אותי.
היו"ר איתן כבל
כן.
יגאל גואטה (ש"ס)
יופי. אז אני מבקש לשנות את זה כך שלא תהיה סנקציה כזאת. איתן, מה הסיפור?
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, בבקשה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני ביקשתי התייעצות.
היו"ר איתן כבל
בחוץ.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבין שעמדתי היא עמדת מיעוט.
היו"ר איתן כבל
אתה מדבר על הסעיף הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כן. על הסעיף הזה. אני מבין שעמדתי הולכת להיות עמדת מיעוט. אני לא ארים את היד בעד סנקציות. זה לא מקובל עלי. סנקציות בתנאים, זה דבר שלא מקובל עלי.

הדבר השני שאני מבקש כדי שנזרום. אני חישבתי את זה בשישה חודשים והסכום הגיע לארבעים מיליון שקלים. אתה מקים תאגיד סטטוטורי חדש שזה לא פשוט. אמרת שאם זה עובר את דצמבר 2017, לשר האוצר יש את הסמכות לא לשלם בכלל והלך עליכם.

אדוני היושב ראש, זה מחמיר ולא מקובל עלי. בוא נגיע לפשרה בסוגיה הזאת. אתה מדבר על תאגיד סטטוטורי חדש עליו דיברנו שנתיים וחצי. אתה לא מעניש אותו בכסף. אתה שם לו מכשולים לא להצליח.
היו"ר איתן כבל
זאת חזרה לדיון הקודם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא חזרה. עמדתי היא שלא נגיע לארבעים מיליון שקלים ואת זה אתה יודע.
היו"ר איתן כבל
הבנתי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שאלה אחרונה.
היו"ר איתן כבל
זאת לא שאלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שאלה אחרונה. אני פונה אליך ופונה אל החברים מהליכוד, במיוחד אל דוד ביטן, האם בדצמבר 2017 כוונתם אם התאגיד מכל סיבה שהם יקשו עליו בהעברת הכספים וישימו מכשולים כדי שלא יוכל להניח את הצעת החוק לחזור אחורה לרשות הישנה, האם זה מה שעומד מאחורי כל המסלול שמביאים לנו?
היו"ר איתן כבל
תודה. אני רוצה להשיב ואני מבקש שתקשיב.
יגאל גואטה (ש"ס)
השלמה קטנה. בעקבות מה שהסבירו לי, זה כמעט הניח את דעתי, אבל שאלה קטנה לפני שאדוני היושב ראש מסביר את כל העניין. אני עכשיו ספק של תאגיד השידור הציבורי ואני אמור לספק לו סחורה ממחר בבוקר אבל אני יודע שבעוד כמה חודשים יכול להיות שהוא יגיד שאין לו כסף כי עשו עליו סנקציה ולקחו לו ארבעים מיליון שקלים או שני מיליון שקלים ולכן הוא מבקש שאני בינתיים אמתין. מה אני אמור לעשות?
היו"ר איתן כבל
תודה. אני אשיב.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה קצת לא נורמלי.
היו"ר איתן כבל
חברים, עכשיו אני מבקש קשב.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה בהנחה שהוא כן ישלם לעובדים.
היו"ר איתן כבל
אתה שואל את עצמך או אתה שואל אותי?
יגאל גואטה (ש"ס)
שואל אותך.
היו"ר איתן כבל
זה נשמע כאילו אתה מנסה להבין את מה שאתה אמרת. אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. תקשיבו טוב טוב. בשונה מחלק מהאנשים שיושבים כאן, אני מהיום הראשון נלחם על התאגיד. שילמתי כאן מחירים כבדים במערכות שונות. הייתי עקבי לאורך כל הדרך, יותר מכל אחד. אני אפילו לא חוזר לימים של כתיבת החוק. יש הרבה אנשים שלא רוצים בו, מדוד שאומר את זה בגלוי ועד אחרים כמו ראש הממשלה שאני כבר לא יודע מה הוא רוצה או אחרים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא.
יגאל גואטה (ש"ס)
ראש הממשלה אמר לביטן להגיד אבל הוא לא אמר.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא אמר ולא שום דבר.
היו"ר איתן כבל
אני אומר גם לעיסאווי. תראה, אפשר לצאת מהסיפור הזה. אנחנו בחלק הקשה שלא ממליצים על הדלקת משואה למי שאומר אבל אני נגד. אנחנו כבר לא בשלב הזה. אנחנו בשלב שכבר עברנו ואנחנו כפסע, האם מוציאים אותם סוף סוף בעזרת השם לדרך או כל אחד רושם לו או מצייץ אני התנגדתי, אני אמרתי. אני בשלב של אחרי. אני מנסה להגיד לכם שמנקודת המבט שלי אני סיימתי את הסבב הזה ואני מעלה להצבעה את הסעיפים.
יעקב פרי (יש עתיד)
למה? אני ביקשתי להתייחס.
היו"ר איתן כבל
אתה צודק. אני מתנצל.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני אהיה מאוד קצר. הוצאתם אותי מדעתי והבאתם לי את הסעיף. אני לא ארים את ידי בעד מה שנחשב כאן כסנקציות או כעיצומים כספיים ואם אני לא אשתכנע שלפני שהתאגיד יתחיל לשדר יסודרו ענייני העובדים. נקודה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אדוני, לפני ההצבעה, אתה צריך להגיד.
היו"ר איתן כבל
קיימנו על זה דיון.
רועי פולקמן (כולנו)
זה היה.
יגאל גואטה (ש"ס)
רועי, גם בהתחדשות עירונית אמרת לי שזה היה וכמעט דפקנו אלפי אנשים. אני רוצה להבין. מה זה כאן, שלטון דיקטטורה? מה הולך כאן? אני רוצה להבין על מה אני מצביע.
רועי פולקמן (כולנו)
זאת שיטה שלך.
יגאל גואטה (ש"ס)
סליחה, אל תגיד לי מה שיטה ומה לא שיטה.
רועי פולקמן (כולנו)
עשית את זה גם בהתחדשות עירונית.
יגאל גואטה (ש"ס)
והצלחתי ברוך השם, בניגוד למה שרצית.
רועי פולקמן (כולנו)
לא הצלחת.
יגאל גואטה (ש"ס)
הצלחתי ועוד איך. אתה רק לא מבין איך זה עבר על הראש שלך כי אתה שנתיים שם ולא הבנת מה קורה. גם כאן אתם לא מבינים מה קורה.
רועי פולקמן (כולנו)
תצביע נגד.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני רוצה להבין על מה אני מצביע.
היו"ר איתן כבל
פרי, עיסאווי, אתם רוצים להסתייג עכשיו? אז אנא, אני אעלה להצבעה הסתייגויות.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא. אני אצביע נגד.
אתי בנדלר
אתה רוצה להציע הצעה לתיקון הסעיף?
עיסאווי פריג' (מרצ)
סוגיית הארבעים מיליון, בסוף אין לכם מה להציע.
אתי בנדלר
יש לך הצעה קונקרטית שנוכל להצביע עליה או רק בעד ונגד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש לנו הצעה. אני מגיש הסתייגות.
אתי בנדלר
מה ההסתייגות?
עיסאווי פריג' (מרצ)
ההסתייגות אומרת בלי סנקציות.
אתי בנדלר
שהסעיף יימחק.
דוד ביטן (הליכוד)
רוברט הוא נציג הליכוד ולכן אנחנו יכולים להחליף אותו.
יעקב פרי (יש עתיד)
כל סיעת יש עתיד מצטרפת להסתייגות של עיסאווי.
אתי בנדלר
בסדר. רציתי לדעת אם יש לכם הצעה קונקרטית.
היו"ר איתן כבל
אתם רוצים להצביע נגדי? אתם לא מבינים. כאילו אתם בסדר ואני לא בסדר? חברים, אני מציע, יש בחוץ טפסים להדלקת משואות. אני יצאתי רע. באמת. כל מדליקי המשואות. אתם לא מבינים שאם לא גומרים את זה עכשיו, אין תאגיד? אתם רוצים את זה? אתם עושים סיבוב על הגב שלי? אני פונה לחברים שלי בסיעה. עיסאווי, אתם תעשו מה שאתם רוצים.
יגאל גואטה (ש"ס)
שיהיה כתוב שהסנקציה הזאת לא תפגע בעובדים ובספקים. אם זה יפגע בעובדים, איך נצביע על זה?
היו"ר איתן כבל
כבר דנו בזה.
קריאה
זה לא קשור לעובדים.
יגאל גואטה (ש"ס)
למה זה לא קשור?
היו"ר איתן כבל
נא להקשיב ליועצת המשפטית.
אתי בנדלר
מצביעים עכשיו על סעיף 1 להצעת החוק שעניינו תיקון סעיף 5 לחוק העיקרי שאומר שהסעיף הזה יחול במלואו לא יאוחר מ-1 ביוני 2018 ועל ההשלמה של שני הסעיפים שקראתי עכשיו לגבי השלבים עד לאותו מועד.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה סעיף שכולל את הסנקציות? אני לא מבין.
קריאה
כן.
לאה ורון
חבר הכנסת מיקי רוזנטל מצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה.

חבר הכנסת רוברט אילטוב מצביע על המכסה של הליכוד.
אתי בנדלר
במקום חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, על המכסה של הליכוד.

אנחנו מצביעים על סעיף 1.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף 1 כפי שהוקרא עם התוספות והתיקונים?
אתי בנדלר
זה בלי הסנקציות.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 1 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
סעיף 1 אושר פה אחד.
אתי בנדלר
אני מבקשת להצביע על שני הסעיפים שקראתי בנושא של הוראת שעה לעניין מקום מושבו של התאגיד והסנקציות שיוטלו אם לא יעמדו בכך.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 2

הסעיף נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אתי בנדלר
לסעיפים האלה אני מבינה שסיעת מרצ וסיעת יש עתיד מבקשים להסתייג כך שהסעיפים יימחקו. יש לנו חתימות שלכם.
יעקב פרי (יש עתיד)
כן.
אתי בנדלר
אם כך, אפשר להצביע לפי הסדר.
לאה ורון
לבקשה לדיון מחדש בסעיף 2 שהגיש חבר הכנסת רוברט אילטוב. הוא לא נמצא בחדר. ניסינו לקרוא לו ושלחתי לו גם SMS. אני מציעה שבינתיים נדלג ונמשיך.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע.
אתי בנדלר
הבקשה כבר התקבלה. אני מזכירה שהועמדו להצבעה כל הבקשות לדיון מחדש והתקבלו. לכן אם אין עכשיו הצעה אחרת, אינני יודעת אם אדוני רוצה להצביע שוב על סעיף 2. אני מבינה שאתה מעמיד להצבעה על נוסח הוועדה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור נוסח הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נוסח הוועדה נתקבל.
היו"ר איתן כבל
אושר פה אחד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיש הסתייגות לסעיף 3.
אתי בנדלר
בסעיף 3 להצעת החוק יש מספר הוראות. ההוראה המשמעותית בקשר אליה הוגשה הבקשה לדיון מחדש היא ההוראה לגבי מועד תחילת השידורים.
היו"ר איתן כבל
אני אסביר. חבר הכנסת מיקי רוזנטל ביקש ממר פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת, לבדוק אפשרות לייצר מנגנון הפוך. מה אומר המנגנון ההפוך? אם הצעת החוק שלנו כפי שהיא מונחת כאן מדברת על המנגנון שאומר שהמועצה, שרים, ואז לדחות לאפריל, הוא אומר שנקבע את המנגנון של ה-1 בינואר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם המועצה תבקש דחייה, זה יגיע.
היו"ר איתן כבל
האם אדוני בדק?
שלמה פילבר
בדקתי. לא קיבלתי הסכמה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לפיכך אני מבקש להגיש הסתייגות.
אתי בנדלר
צריך להצביע קודם כל על ההצעה של חבר הכנסת רוזנטל. אם היא לא תתקבל, מצביעים על נוסח הוועדה ואז אתה מגיש הסתייגות.
היו"ר איתן כבל
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת מיקי רוזנטל? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים – 1

הצעתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הצעתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל לא התקבלה.
אתי בנדלר
ההסתייגות שלך היא אישית או של הסיעה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אישית.
אתי בנדלר
אני מבקשת להעמיד להצבעה את כל הסעיף כנוסח הוועדה.
היו"ר איתן כבל
סעיף 4. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 3 נתקבל.
אתי בנדלר
אתה מעמיד להצבעה את סעיף 3 עם כל השינויים עליהם החליטה הוועדה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף 3 כנוסח הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – מיעוט

סעיף 3 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
על מה מצביעים?
לאה ורון
על סעיף 3. אחרי שהצעתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל לא התקבלה.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש עכשיו הצבעות במליאה.
אתי בנדלר
סעיף 4 אושר. הגענו לסעיף שעניינו פינוי המתחמים של רשות השידור ברוממה ובשרונה.
היו"ר איתן כבל
שירה, מה העליתם בחכתכם?
שירה גרינברג
יש שני נושאים, את האחד יציג בבצ'יק לגבי רוממה, נציגו של ליצמן, והשני הוא לגבי שרונה. אנחנו ביררנו. רמ"י ביקשו בכל לשון של בקשה, יש להם שיווקים נוספים שם שהם אמורים להוציא והנושא של פינוי שרונה הוא זה שיעכב את הדבר הזה. הם ביקשו באמצע פברואר. הם שאלו האם אפשרי יהיה שהעובדים יוכלו לעבור בינתיים לרשות השידור ברוממה כדי לפנות. אם ההחלטה הזאת לא אפשרית מבחינת הוועדה, אז אנחנו מעדיפים להוציא את - - -
היו"ר איתן כבל
שירה, אני רוצה להוציא את הסעיף הזה. סליחה. אני רוצה להוציא את הסעיף הזה. אתם תשבו ביניכם. הרי ממה נפשך, אם הכול חרבנה, אז ממילא חרבנה, אז מה זה משנה כך או כך או לפני פברואר או אחרי פברואר? מה זה משנה? זה עניין שכל המערכות צריכות לתת כתף, אתם בתוך המערכות שלכם וכל אחד בתוך המערכות שלו. לא צריך את זה. תודה רבה.
אתי בנדלר
כל הסעיף?
היו"ר איתן כבל
כן.
שירה גרינברג
יש את החלק של רוממה.
היו"ר איתן כבל
בסדר. גם זה רוממה. תנהלו את זה מתוככם. אני אתו, אבל אני חוזר ואומר, אני לא חושב שזה צריך להיות בתוך החוק.
מוטי בבצ'יק
אפשר להחזיר את זה לוועדת השרים.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה להחזיר את זה עכשיו. אני לא רוצה כאן סיפורים לוועדת שרים. עזוב אותי. כבר הגענו לכאן.
ברי בר ציון
אני מבקש לדבר.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
ברי בר ציון
סעיף 107(ד) לחוק השידור הציבורי אומר שפעולות המדינה בכל הנוגע לשימוש במקרקעין שהזכויות בהן או לגביהן הוקנו למדינה לפי סעיף זה, להלן רוממה וכל מקום אחר שאתם רוצים, ייעשו בתיאום עם המפרק ובלבד שהמשך פעילותה השוטפת של הרשות לרבות קיום השידורים בידיה עד יום התחילה לא ייפגע. ברגע שאתם מבקשים או שהמחוקק אומר צאו נא מרוממה או מכל מקום אחר במועד שלא מאפשר לנו פינוי זמן מספיק לאחר מכן, זאת המשמעות של מה שאתם הולכים להצביע כאן עליו, המשמעות היא שהכונס שמתעתד לעמוד בחוק יפסיק את השידורים מספיק זמן קודם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה מנוגד לחוק.
אמנון לורך
אני בעל תפקיד ברשות היוצאת וקראתי את החוק הזה עשרים פעמים ואת התיקון שאתם רוצים לעשות לגבי רוממה. אני אומר לכם מה התוצאה של זה. התוצאה האחת היא או שברי יפסיק את השידור לגמרי או שהעובדים יעבדו ברחוב. בעיה שנייה, והנושא הזה לא עלה בשום שלב בוועדה הזאת אבל יש שם אנטנות AN שהן דרושות במקרה חירום במדינת ישראל ואנחנו לא נתחזק אותן, הם לא יתחזקו אותן, אין שום מעבר כי אי אפשר לבצע דבר כזה מהיום להיום. אנחנו אמורים לשדר עד ה-1 באפריל ולפנות ב-1 באפריל 1,200 עובדים עם כל הציוד שלהם. הציוד הזה, זה לא ברזלים. הציוד הזה הוא אוצרות תרבות של מדינת ישראל והוא ייזרק לרחוב. אני לא אעמוד בתור בעל תפקיד של בית משפט ואפר את החוק. הכול ילך למזבלה. אנחנו אמורים לעמוד בחוק חובת מכרזים, למכור את זה. רק תחשבו על כמות הנחושת והכבלים שיש שם. אלה מיליוני שקלים. אתם רוצים לזרוק את כספי המדינה? אין בעיה אבל אנחנו איננו מסוגלים ב-1 לאפריל להפסיק לשדר וב-1 לאפריל לצאת עם כל הציוד ולעמוד בכל חוקי מדינת ישראל האחרים.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לבדוק את האפשרות לתת יותר זמן. אני אומר לכם עכשיו, גם לאנשי רשות השידור, גם לתאגיד וגם לאוצר.
דוד ביטן (הליכוד)
צריך לעלות למליאה.
היו"ר איתן כבל
אתה יכול ללכת.
דוד ביטן (הליכוד)
כולם צריכים ללכת.
היו"ר איתן כבל
בוא נתקזז.

45 ימים מיום התחילה פינוי ולא יאוחר מה-1 ליוני 2017.
ברי בר ציון
לא יתכן. לא יבוצע.
קריאה
45 ימי עבודה של הכנסת.
היו"ר איתן כבל
חברים, הפסקה עד שעה 14:45.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:15 ונתחדשה בשעה 14:45.)
היו"ר איתן כבל
חברים, אנחנו מחדשים את הישיבה.

בבצ'יק, אני מציע ארבעה חודשים מיום התחילה.
מוטי בבצ'יק
30 לאפריל אנחנו סוגרים את המקום ומפסיקים את השידורים ואת העבודה במקום ושלושה חודשים לפינוי. במקביל לשלושת החודשים האלה, או אפילו מעכשיו, אפשר להתחיל להוציא מכרזים. 30 לאפריל, כמו שסוכם.
קריאה
מתי מפסיק השידור?
מוטי בבצ'יק
30 לאפריל מפסיקים את השידור ושלושה חודשים לפינוי.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, יש לך 30 באפריל פלוס שלושה חודשים.
קריאה
זה מסתדר להם?
אמנון לורך
הם אומרים שהם צריכים שלושה חודשים למשוך את הארכיון הפילמי ואני צריך אחר כך להוציא מכרז על כל התחולה בהנחה שמשרד התרבות לא יחשוב שאולי יש שם נכסי תרבות נוספים שכדאי לשמר אותם.
קריאה
מתי אתה מפנה את הכול?
אמנון לורך
כרז כזה, צריך זמן סביר שזה בסביבות 45 ימים. מוטי, זה בדיוק העניין. מה זה משנה עוד חודש או פחות חודש? אני מסכים אתך שאפשר להוציא מכרזים ולא יהיה לכם היתר בנייה גם שנה אחר כך. סתם אתם רוצים לזרוק דברים לזבל?
יעקב פרי (יש עתיד)
מה שבבצ'יק אומר זה שתוציאו את המכרז תוך התקופה הזאת.
אמנון לורך
לא אנחנו. הוא מדבר על מינהל מקרקעי ישראל. אנחנו נוציא, אין בעיה. הסכמתי.
היו"ר איתן כבל
יש כאן שני קווים מקבילים. יש את העבודה של רמ"י ויש את העובדה של מי שעוסק במלאכה סביב התאגיד/רשות השידור. אומר התאגיד שהוא צריך שלושה חודשים.
ברי בר ציון
אני חושב שזה לא ריאלי, אבל אם אודי חושב שהוא יכול להוציא את הארכיון בשלושה חודשים, אני מצדיע לו. אני חושב שלא.
היו"ר איתן כבל
אני יודע מה הפחד שלך, ודרך אגב, אני מסכים אתך. כאשר מדינה מודיעה, מי כמוך יודע, גם בלי ענייני שמים שמתערבים, זה עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. אנחנו מכירים את זה. רק מה, אני רוצה שתזכור את הדבר הבא והוא לא קשור אליך. התהליך של התאגיד הוא לצאת משם ללא שום קשר אליך. הוויכוח עכשיו הוא ויכוח מקצועי ענייני, כמה זמן באמת נדרש כדי שהתהליך הזה יתאפשר לעשות אותו בצורה סבירה.

לכן אני שואל כמה זמן אתם צריכים בתאגיד כדי לפנות את כל הדברים?
אודי הכהן
ארבעה חודשים. זה כולל גם את הארכיון וגם את האמצעים הטכנולוגיים.
היו"ר איתן כבל
ארבעה חודשים. ממתי?
אודי הכהן
מיום התחילה.
קריאה
מהיום שהפסקנו לשדר.
ברי בר ציון
אני קונה את יום התחילה פלוס ארבעה חודשים. קניתי.
היו"ר איתן כבל
בבצ'יק, בוא תלך אתי. תנו לי לסיים את התהליך לשמו אנחנו מתכנסים. בבצ'יק, 1 באפריל ממילא זאת התקרה הרחוקה בה השידור מרוממה אמור להיפסק. נכון.
ברי בר ציון
יום קודם.
היו"ר איתן כבל
30. אני מתנצל. מהמועד של הסיום, במקום שלושה חודשים, יהיו ארבעה חודשים.
אמנון לורך
הם צריכים ארבעה חודשים.
היו"ר איתן כבל
כן. הם.
אמנון לורך
אז אנחנו באוגוסט. באוגוסט אף אחד לא יבוא לקנות כלום. תסתכלו על היומן.
היו"ר איתן כבל
מה אתה מציע?
אמנון לורך
מה שברי אמר בהתחלה וזה צריך לרצות את מוטי. אנחנו מתחייבים לצאת תוך שישה חודשים מיום התחילה כולל ארבעת החודשים.
היו"ר איתן כבל
אנחנו הלכנו לחומרה. אני מודיע לך שאם החומרה יהיה באפריל, אני לא יודע בכלל אם יהיה תאגיד או לא שזה דיון בפני עצמו. הנחת העבודה שלנו היא שבכל מקרה כפי שהדברים אמורים להיות ב-1 לינואר, אתה בכלל עוד תחזיר לנו חודשים.
ניר ברקת
ברשותך, אני יכול להעיר לך הערה?
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
ניר ברקת
אני רוצה להסביר. אנחנו עשינו בדיקה קצרה. קודם כל, לא ברור לי למה זה לא שווק מראש. אין שום קשר בין השיווק לבין היציאה, הזנב של היציאה. לא דחפנו ועד היום לאור הפלונטר שהיה זה לא היה על סדר יומנו, של העירייה. העליתם את זה אתמול. עשינו בדיקה. נכון שהמינהל אחראי על השיווק של המקום. אני מוכן לקחת אחריות ולדחוף. אני רוצה שהם יצליחו ואני רוצה לשווק את הקרקע. אין סתירה בין השניים. אין כאן קונפליקט. קודם זה היה קונפליקט בין התאגיד לעיר ועכשיו זה כאילו קונפליקט בין היציאה של התאגיד לשיווקים. אין קונפליקט. אפשר גם וגם, בשמחה. לכן מה שצריך לעשות זה להודיע למינהל מקרקעי ישראל שיצאו לשיווקים, להוציא שיווק רציני ל-300 ומשהו יחידות דיור, עם שטחי ציבור, וזה לפחות חצי שנה, ולזכות במכרז זה לפחות חצי שנה, ומי שיזכה במכרז – לעלות על הקרקע זה לפחות שנה וחצי. מינימום שלוש שנים עד הטרקטור. עד שעולה על הקרקע לחפירה, לפחות שלוש שנים. שנתיים, בסדר.
אמנון לורך
מול הבניין הזה - - - אתם יודעים להוציא היתר בנייה.
ניר ברקת
אין דרך אחרת. אנחנו יכולים לעזור. תן להם את השפיל שלהם ובמקביל הוא יצא לשיווקים. אין סתירה בין השניים.
היו"ר איתן כבל
שישה חודשים. סגרנו.
אתי בנדלר
שישה חודשים מיום התחילה.
ניר ברקת
אני אעזור לכם. חד משמעית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שמעתי שגם לראש הממשלה יש הסתייגות. הוא רוצה לקרוא לתאגיד השידור הציבורי על שם ז'בוטינסקי. לשנות את שם החוק.
היו"ר איתן כבל
אדוני ראש העיר, אני מבקש שבמכתב למינהל תכתב גם אותנו, את ועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
מה סוכם לגבי מתחם שרונה?
היו"ר איתן כבל
הוא ירד.
אתי בנדלר
אם כן, הסעיף יתייחס לפינוי מתחם רוממה בירושלים. רשות השידור תפנה את מתחם רשות השידור ברוממה ירושלים עד תום שישה חודשים מיום תחילת שידורי התאגיד.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.

אני רוצה להעלות סעיף נוסף. אני רוצה להזכיר לכם שאתמול העליתי את עניין החוזה של מנכ"ל התאגיד, כשיצא מכרז הוא יזכה. אדוני המנכ"ל, צא החוצה בבקשה. תודה.
קריאה
הוא צודק. זה דיון אישי.
קריאה
אבל יש שידור.
היו"ר איתן כבל
העליתי את העניין שנוצר מצב שהוא אבסורד. במידה והמנכ"ל הנוכחי ייגש למכרז ובהנחה שזכה, הוא יוכל לכהן רק תשעה חודשים בלבד, דבר שכמובן מעמיד אותו במצב אחר. אני לא רוצה להיכנס לתוך התהליך שהציגה היועצת המשפטית לוועדה. זה תיקון שנעשה על ידי הכנסת ולא על ידי הממשלה. באתי בדברים גם עם האוצר ואמרו שאין להם שום בעיה שהסעיף יתוקן והוא בעצם יחזור למתכונתו הקודמת.

אני מבקש שבסעיף 95 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ד), הסיפא החל במילה "ואולם" תימחק, ובכך אנחנו בעצם מיישרים קו.
קריאה
מה זה אומר?
היו"ר איתן כבל
יהיה מכרז והוא מקבל תקופה.
קריאה
תקופת הזמניות לא תיחשב לו.
היו"ר איתן כבל
נכון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר. תודה.

המנכ"ל יכול להיכנס.

אני רוצה להעלות שתי נקודות. בבצ'יק, אתה רשאי ללכת להתפלל. תודה.

אני רוצה קודם כל להתחיל עם העובדים ואחר כך עם הארכיון. לפני שאני נותן לאדיסו את רשות הדיבור, אני רוצה לומר לגבי העובדים. אני רוצה שיובהר - ונמצאים כאן נציגי האוצר, נציגי הממונה על השכר, סגן הממונה על השכר, נציגי התאגיד, נציגי רשות השידור וגם נציגי ההסתדרות ונציגי העובדים - ולומר לכולם שאני באופן אישי מתכוון ללוות את הטיפול בעובדים. אני אומר זאת בצורה הכי ברורה. אני מתכוון לפנות ליושב ראש ההסתדרות וכבר פניתי גם לממונה על השכר – כפי שאמרתי, סגנו כאן – אנחנו נקים צוות של שלושה שילווה באופן צמוד ופרטני את הבעיות. הרי בכל מערכת כל כך גדולה, יש כל מיני עניינים של זוגות נשואים, כן גישור, לא גישור, ולא חסרות בעיות. אני לא פותח את החוק שהוא כבר אושר אבל אני מנסה לומר לכם בשורה התחתונה - - -
אילן גילאון (מרצ)
אלה עניינית. אני הגשתי הסתייגויות מהותיות ועיסאווי הציג אותן כאן הבוקר כי אני לא יכולתי לעשות זאת ואני הבנתי שאמרו שזה נושא חדש. לא נושא חדש ולא נעליים. זה נושא שקשור לעניין של החוק. אחת התייחסה לעניין של ועדת החריגים והשנייה לנושא של התחולה ב-30 באפריל או המאוחר ביניהם.
היו"ר איתן כבל
אילן, ברשותך, באמת ברשותך, אנחנו כבר אחרי זה. זה התקיים. היה דיון בוועדת הכנסת והתקיים כאן דיון. אנחנו כבר אחרי הדיון.
אילן גילאון (מרצ)
אבל מאיזו סיבה זה נושא חדש?
היו"ר איתן כבל
כבר הצבענו על הדברים האלה כבר לפני ארבע-חמש שעות. אי אפשר להחזיר אותנו לתוך התהליך הזה וללכת לאחור, ברשותך. אני אומר לך בכנות.
אילן גילאון (מרצ)
אני שואל במהות, האם זאת הייתה הסתייגות מהותית או לא? אם התנגדו לזה, סבבה, אבל זה לא נושא חדש.
היו"ר איתן כבל
היית צריך לבוא לוועדה.
אילן גילאון (מרצ)
עיסאווי הציג את זה כאן הבוקר. אני הגשתי את זה שלשום. על מה אתם מדברים? אני לא באתי לדבר כאן. לי היו שני דברים ואני רוצה מינימום פצועים במצב הזה. אני מבין לאן זה מוביל. הבנתי את הכוונה ואני לא מוצא כלום. אמרתי שלפחות האחרונים, הנכים, הפסחים, לא יודע מה, שתהיה להם קדימות, ויותר מזה – שלא בגלל התמנייקות של כמה ימים מישהו יוציא את העניין של הפנסיה כי הוא עוד לא הגיע לגיל חמישים. זה הכול. אני לא משלה את עצמי בכלום, איתן, ואני סומך עליך שתעקוב אחרי זה, אבל למה זה לא התקבל?
היו"ר איתן כבל
אבל אילן, אני מדבר אתך. קיימנו את הדיון בעניין הזה. עכשיו אתה מחזיר אותי לקיים דיון. זה ירד מסדר היום. לכן אני אומר לך כאן שאתה בדיוק נכנס כשאני אומר שיוקם צוות בראשותי יחד עם יושב ראש ההסתדרות, יחד עם סגן או הממונה על השכר במשרד האוצר. את מה שאתה רוצה, אנחנו נלווה בכל העניינים הנוגעים למה שהעלית.
יגאל גואטה (ש"ס)
מי יהיה מטעם הוועדה?
היו"ר איתן כבל
אני. איתן כבל.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה היושב ראש.
היו"ר איתן כבל
אדיסו, בבקשה.
אדיסו וובה
אדוני היושב ראש וחברי הכנסת הנכבדים, חבר הכנסת גילאון דווקא העלה נושא שמאוד חשוב בנושא העובדים ומשום מה, איתן, אני סומך עליך שתקים ועדה שתעקוב אחר כל מה שאתה אומר אבל אני לא הבנתי למה אתם לא רוצים לכלול את כל הנושאים האלה בתוך החוק. אתם מפחדים לפתוח את החוק ואני מבין שאגף התקציבים משבש להם איזשהו מהלך וסדרי עולם כאשר מדובר בעובדים שנתנו עשרים שנים מהחיים שלהם ואולי חס וחלילה לא ילכו עם איזושהי גאווה ובראש מורם הביתה כי כאשר זורקים אותם, הכוונות לקבל אותנו לעבודה, יורדות לאפס. אני לא מבין למה אתם מטשטשים את כל הנושאים האלה.

לי אין כוונה לצעוק כאן סתם. כבר שנתיים מאז הקמתם ועדה בצורה שהקמתם אותה, העברתם אותנו מדורי גיהינום עם כל מיני ועדות שהקמתם, אבל עם כל הכבוד להן בסופו של דבר אתם זורקים 1,200 עובדים הביתה. אני לא מבין איך אתם מטייחים את כל האלה. מה זה כל התירוצים שאתם ממציאים כאן? זה נשמע לכם הגיוני? 1,200 עובדים הולכים כפי שהעברתם את הדברים. זה פשוטו כמשמעו של כל הדברים שאתם מציינים, איתן.

עם כל הכבוד, תטענו שזה על פי חוק. חברים, אני כבר שומע את הניואנסים של הדברים. אי אפשר לפתוח הסכמים מכיוון שמה? כי עובדי רשות השידור לא טובים? לא עסקו במלחמות? לא כמעט נפצעתי בצפת עת נפלו קטיושות עת סיקרתי את המקום? אנחנו לא נחשבים לטובים? זה שהיו כאן הרבה בלגנים ברשות השידור, אני לא אשם בכך, חברים שלי לא אשמים בכך. כשקיבלו את הפקודות, הם יצאו באש ובמים, בשבתות ובחגים ובכל סיטואציה שאתם רוצים. אז אתם סוגרים את הכול ואחרי כן אתם נותנים לי לדבר ולומר שהוצאת קיטור ועכשיו לך הביתה? כך אני מבין את הדברים, עם כל הכבוד. אני באמת אומר לכם, כך אני מבין. כך מרגישים חבריי ברשות השידור, לפחות אלה שאני מייצג אותם. מרגישים שנזרקנו בלי כבוד.

חברים, זה המצב. יש כאן כל מיני קבוצות עובדים עם כל מיני סיפורים והסכמים שנחתמו לאורך ארבעים שנים. אני נמצא רק 23 שנים. הם יוצאים עם פנסיה עלובה. אז הסקטור שלי נושק לגיל החמישים, פשוט לא מתקדם והוא לא שם ולא פה. אז מה תעזור לי הוועדה? בכנות אני שואל. איך זה בדיוק הולך לפתור את מצוקת העבודה שהאנשים האלה נזרקים לרחוב? יש לנו ילדים שאו-טו-טו מתגייסים. הבת שלי שואלת אותי אם אני הולך להיות מפוטר. מה אני צריך לענות לה, איתן? תן לי תשובה ולכל החברים שלי. יש לכם תשובה? פולקמן, יש לך תשובה בשבילי? אתם לא לוקחים אותנו בחשבון, חברים. אז מה זה סגירת הדיל הזאת? מה זה עוזר? אתם סוגרים את כל הפאנל ואנחנו בצד. מישהו יכול לתת לי תשובה? אתה יכול להבטיח לי שאתה תקבל אותי? לא. אני לא נראה בשבילך כבר, אז מה העניין? אני לא מבין מה הסיפור. מה סגירת הדיל שאתם יוצרים כאן כאילו הכול בסדר, סגרנו, אפשר לפזר את העניינים כאן. לא. איתן, אני סומך עליך אבל אני חושש שהרבה עובדים ימצאו את עצמם ללא ביטחון תעסוקתי. בירושלים התחום המקצועי שאנחנו עובדים בו מאוד צפוף, אין מקום עבודה כזה. הניסיון שלי הוא התחום שעסקתי בו 23 שנים. במה אני הולך לעבוד?

אני אספר לך על אנשים שפחדו מכל הגיהינום שעברו והלכו. אנשים מקצועיים ברמה גבוהה הלכו להיות סדרני מחסן בכל מיני סופרמרקטים. נשמע לכם הגיוני? נשמע לכם הגיוני? אנשים שנתנו את החיים שלהם, יצאו עם ניסיון מקצועי של מעל 25 שנים והפכו להיות אפס? במה הם השקיעו את החיים שלהם בעבודה, כדי שכאן הדיל ייסגר ולאנשים לא יהיה ביטחון כלכלי? אין לי מלים לכל הדברים שנעשים כאן. אתם תתנו את התשובה שאתם עכשיו סגרתם את הדיל, אנחנו הוצאנו קיטור, אחרי כן סוגרים ואף אחד לא יעניין אותי כי אני רואה את מה שקורה. אני בקשר עם החברים שלי, אני צריך לתת תשובה, כולם מסתכלים אלי כאילו אתם כבר לא שווים, אנחנו לא שווים בעיניהם.

יש לי חדשות בשבילכם. אנחנו נציגי העובדים לא שווים בשבילם, לא יכולים לדאוג להם להתקבל ולא יכולים לתת להם פרנסה. אז מה אנחנו? אפסים? איתן, באמת, אני שואל. בגלל שיש איזושהי סטייה של סעיף תקציבי, כולם עובדים כדי שחס וחלילה מישהו לא יזוז, אז אנחנו צריכים לשלם את המחיר?\
היו"ר איתן כבל
אדיסו, ברשותך, תקשיב. אני רוצה להזכיר את הדבר הבא. בכל הכבוד, ואני מכבד אותך ואני מכבד את העובדים, אני יודע שלצערי או לא לצערי הוועדה הזאת הפכה להיות כמו ממשלה. במידה מסוימת הרבה פעמים אני מוצא את עצמי כאן בוועדה עושה עבודה של שר של ממשלה.
קריאה
תקרא לזה קול השפיות.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר לך, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני לא כתבתי ולא הכנתי את המשא ומתן הראשון. אני מבין, אבל תרשה גם לי לומר. אני יודע לתת לך לנסות, לתת לך פתרון שאף אחד לא נתן לך, שהממשלה הייתה צריכה לתת אותו, שהשרים שהניחו את החוק כאן היו צריכים לתת. אדיסו, אם אני קורא לממשלה, האוצר אומר שישב עם ההסתדרות, סגרנו את העניינים, עובדה היא שרק אתה כאן ויש כאן עוד גופים מגופים שונים – אני אומר בגדול, תמנע, ולא אומר את זה עכשיו ברמה הפרטנית – היה הסכם, לחצו ידיים, אי אפשר כל פעם להתקדם בעניין הזה.

אני בא אליך ובאמת אומר לך, ובשום מקום אף אחד לא מוכן להקשיב לי, אבל זה יהיה, ואני אומר לך – ואני בא אליך ואני אומר לך – שאני החלטתי שיקום צוות והוא יקום. הוועדה הזאת עוד מלווה והיא תצטרך ללוות באלף ואחד נושאים את התאגיד ואני אלווה באופן אישי. לא סתם לא אמרתי שאחד החברים כאן ייקח את זה על עצמו. אני אומר לך שהצוות הזה של יושב ראש ההסתדרות, שלי, ואני גם מתחייב לדבר עם שר האוצר שידאג לתת לי את הגיבוי המלא בכל בעיה ובעיה שתידרש אל מול צורך לעובדים, אם זה הגישור. יש לי תיק מסודר עם כל העובדים שזקוקים לגישור, עם כל העובדים שחסרים להם כמה ימים, עם אותם אנשים - - -
אדיסו וובה
יש לך רק חלק.
היו"ר איתן כבל
אני אומר לך שמה שהממשלה לא עשתה, אנחנו נעשה. אני מתחייב לך. ההורים שלי הם פועלים. אני באתי מבית של פועלים, כל החיים שלי הייתי בתוך מערכות כאלה ואני לא אפקיר אתכם. זאת התחייבות שלי.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל בינתיים קורה הפוך. בינתיים המציאות היא הפוכה. אנחנו כל הזמן שומעים כאן הצהרות שלא נפקיר אתכם ולא יפגעו בכם ולא כלום.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להציע הצעה. השר שלך שהוא שר בכיר בממשלה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אם מצד אחד אתה אומר ממשלה, תעצור את הוועדה ותגיד רבותיי, אין לי כלים ואני עוצר את הכול. אל תגיד להם לכו לממשלה והדיונים כאן ממשיכים. זה לא עובד כך, סליחה.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך איך זה עובד. ראשית, אני אגלה לך. הוועדה היא גוף מפקח והיא גוף מחוקק. שנית, אני רוצה להזכיר לך שיש קואליציה ויש אופוזיציה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אין כאן קואליציה ואין אופוזיציה. יש כאן עובדים שלא ישנים בלילה.
היו"ר איתן כבל
בכל הכבוד, התהפכו כאן היוצרות. אני לא מוכן לקבל את זה בשום פנים ואופן.
יגאל גואטה (ש"ס)
מה זה נקרא התהפכו היוצרות?
היו"ר איתן כבל
אני אסביר מה זה אומר. אני אסביר לך בדיוק.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז מה אם אני בקואליציה? אז מותר לדרוך לאנשים על הראש? אני מצטער שהגעתי מאוחר לכנסת. אני ממש מצטער.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הגעת בזמן ועוד יהיו לך הרבה שנים.
יגאל גואטה (ש"ס)
אם ימשיכו לדרך כך על אזרחים, אני מבטיח לך שאני לא נשאר כאן. לא רוצה להיות שותף לזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני אסביר לך. מה שאיתן התכוון זה שאנחנו בתוך הוועדה הזאת הפכנו להיות לגורם הדוחף והמדרבן להקמת התאגיד הציבורי. אצלנו רואים את המכלול, רואים את היוצרים, רואים את הרשות שמתפרקת, רואים את התאגיד שקם ודואגים לעובדים. יצא שזה המקום הזה. אנחנו מגדילים ראש לצורך העניין.
היו"ר איתן כבל
וגם הארכיון.
נחמן שי (המחנה הציוני)
וגם הארכיון שלא נעזוב אותו. אנחנו צריכים גם אותך ואת כל אחד מהחברים כאן שידבר עם השרים הממונים כדי שייפתח הלב ויבינו שעם כל ההסכמים שהיו יש בעיות אישיות שהם לא ידעו עליהן. עכשיו אנחנו יודעים עד הנקודה.
יגאל גואטה (ש"ס)
יתכבד ויודיע היושב ראש שהוא לא ממשיך דיונים בוועדה הזאת עד שהדברים האלה ייפתרו. בבקשה, בואו תעשו את זה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא עושה את זה.
יגאל גואטה (ש"ס)
איך הוא עושה את זה? תעצור את כל דיוני הוועדה הזאת עד שנושא העובדים האלה ייפתר.
קריאה
זה רק למשוך עוד ועוד זמן.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא. התאגיד ימשיך לעבוד.
תמנה עורב
אני רוצה להגיד עוד דבר. בעוד אנחנו מדברים, מתקבלים אנשים נוספים לתאגיד וזה כמובן מונע מאנשי רשות השידור ברשות השידור להתקבל לתאגיד ואני באופן אישי לא מבינה מדוע לוקחים נערה בת 17 שנה לפני שהיא מתגייסת לצבא במקום אישה בת 45 שזורקים אותה לרחוב. אני לא מבינה את זה.
היו"ר איתן כבל
גם אני לא מבין אבל אני אגיד לך מה אני רוצה לומר בעניין הזה. אנחנו כאן בין היתר כי פוליטיקאים בחשו וקבעו אם ילדה בת 17 תהיה או ילדה בת 17 לא תהיה. הגענו למצב שבו אנחנו יושבים כאן. אי אפשר להחזיק את החבל בשני קצותיו ומצד אחד להגיד אנחנו הפוליטיקאים הרסנו – לא אנחנו אלה שיושבים סביב השולחן אלא הפוליטיקה, המעורבות הפוליטית במפלגות – שנכנסו והרסו כל חלקה טובה, כל אחד בזמנו, ועכשיו - - -
תמנה עורב
כל מעשה במחשבה תחילה. חברת הכנסת קארין אלהרר הייתה גיבורה גדולה כשהיא אמרה למה לא התייעצו עם אנשי מקצוע. אנשי מקצוע אמרו לוועדה ב-2014 שלא ייתכן להקים דבר כזה תוך שמונה חודשים.
היו"ר איתן כבל
אני יודע.
תמנה עורב
והלכנו לתיקון החמישי לחוק בתוך שנתיים.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להעלות נקודה נוספת וזה עניין הארכיון. זה כבר עניין של האוצר ואני רוצה שתקשיבו, שירה ואסף. נושא הארכיון הוא בנפשנו. זה לא עניין עכשיו למשחק של מי מהיושבים כאן או אלה שלא נמצאים כאן. לא לחינם אני מלווה את זה באופן אישי יחד עם היועצת המשפטית ויחד עם מנהלת הוועדה, ממש באופן אישי, בישיבות שאנחנו קובעים מעת לעת. העוזר שלי מחרה אחריכם כל שלושה חודשים כמדומני או כל חודשיים ומנסה לקבל ממכם היכן העניין עומד.
קריאה
העלינו את זה.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. קיימנו כאן דיון ויש מעקב צמוד. אני רק אומר לכם שזו משימה שהיא כבר שלכם. כאן זה לא משחק. יש כאן אחריות גדולה. אני כבר לא יודע מה יותר גדול, שמירת הארכיון על כל המשמעויות הגלומות והגנוזות בו, או הקמת התאגיד החדש. באמת שאני לא יודע. לא שאני עושה השוואה.
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, אבל למה אי אפשר בכל זאת – אני יודע שזה קצת מעצבן אותך, אז תירגע ותשמע – להכניס סעיף שאומר שתחילת שידורי התאגיד מותנים - כמו שיכולתם לעשות סנקציות, מה שנקרא סנקציות - עד שלא ייגמרו כל הנושאים של העובדים? למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? זה ייתן דחיפה להסתדרות וייתן דחיפה לאוצר, אם יש להם עניין שהתאגיד יקום.
היו"ר איתן כבל
אני מודה לך אבל זה כבר עלה כאן.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני יודע שזה עלה. אני בכל זאת שואל.
היו"ר איתן כבל
אני לא חוזר לאחור, יקירי. אנחנו כבר בתוך הסיום. אני לא נותן כלים לאף אחד.
יגאל גואטה (ש"ס)
איתן, אולי תעלה נושאים שעוד לא נגעו בהם.
היו"ר איתן כבל
כבר דנו. זה תיקון חמישי.
יגאל גואטה (ש"ס)
שיהיה תיקון עשירי. עד שלאנשים לא יהיה ברור לאיפה הם הולכים, יהיו תיקונים.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אני חושבת שההצהרה שלך עכשיו שאנחנו לוקחים את הנושא הזה ומטפלים בו, גם בפגרה – ואני מוכנה להירתם לזה – זה מאוד חשוב וחשוב גם לי. אני אמרתי לך אתמול עת הצבענו שצריך לדאוג לעובדים. אני חושבת שצריך לבדוק באיזה קריטריונים התאגיד החדש קולט אנשים ואת זה אפשר לעשות ואת זה אנחנו צריכים לעשות.
יגאל גואטה (ש"ס)
אדוני היושב ראש, אם אתה צריך מישהו שישב וישמע את העובדים, אני מוכן להתנדב לכך.
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא לא בשמיעת העובדים.
יגאל גואטה (ש"ס)
זאת בוודאי בעיה.
נורית קורן (הליכוד)
זה לפעול.
יגאל גואטה (ש"ס)
בוודאי שצריך לשמוע אותם.
נורית קורן (הליכוד)
אנחנו נשמע ונלמד.
יגאל גואטה (ש"ס)
אתה יודע למה צריך לשמוע אותם? צריך לשמוע אותם כי במסדרונות כאן חיכו לי הרבה עובדים וגם אני חשבתי בהתחלה שבסדר, רצים אחרי כל אחד בכלל שאותו אדם חושב שיפטרו אותו והחלטתי שאני כן רוצה לשמוע אותם. זימנתי אותם ואני רוצה לומר לך שזה לא דומה, כמו שמדברים כאן במסדרון לזה שאתה מזמין אותם. כשהזמנתי עובד מסוים, ואני אומר כאן שוב שאין לי טענות לאיש, אבל בגלל המרוץ המטורף הזה, הבהלה לזהב של תאגיד השידור הציבורי, כנראה שנופלים דברים בדרך. פנה אלי עובד שהגיש מועמדות למכרז ואמרו לו, אדוני, איחרת את המועד. שאל למה הוא איחר את המועד, יש מועד והוא עדיין מועד? לא, יש כבר פיינליסטים. אמר להם, מה זה פיינליסטים? הוא רוצה להגיש מועמדות. הגיש את המועמדות, אמרו לי, סליחה, אתה לא עומד בתנאי הסף. אמר להם, מה זאת אומרת אני לא עומד בתנאי הסף? אני עושה את התפקיד הה 15 שנים, איך אני פתאום לא עומד בתנאי הסף? אמרו לו, רגע, בודקים. לא, אתה עומד בתנאי הסף, אבל הגשת באיחור. אמר להם, רבותיי, היום ברוך השם יש מיילים, הנה התאריך של ההגשה והנה התאריך האחרון, הגשתי בזמן. אמרו, סליחה, ונגמרו להם התירוצים. זה נראה לכם נורמלי? בן אדם בגיל חמישים-שישים, מספרים לו סיפורים כאלה. אני לא בא בטענות לאף אחד, אבל כשאתה שומע את זה ואתה רואה את המסמכים ואתה רואה את הדברים, אתה אומר, ריבון העולמים, הבן אדם הזה יכול היה לפספס בשנייה והוא עם משפחה, עם חמישה ילדים, ולעוף לרחוב בגיל חמישים-שישים וחוץ מלהיות חבר כנסת, הוא לא יכול להיות כלום.

לכן אני חושב שחשוב קודם כל לשמוע את העובדים. לראות את הדמעות שלהם. לי עכשיו בא לבכות אחרי שראיתי את הדמעות של אותו עובד אצלי במשרד. שלושה חודשים יש פגרה, בוא נזמן את כולם ונשמע אותם.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני סיימתי, אני יכול לנעול את הישיבה. תנו לי לסיים. קודם כל, אני אומר וחוזר ואומר שיש כאן עניינים תקציביים. זה לא עניין פרטי שלי. אני מתנצל אני מדבר בשפה כזאת כאילו אני שר האוצר. לכן אמרתי שבמקום שאנחנו נבלבל את המוח, ועכשיו הרי מה העניין? כבר יצאנו לדרך. אנחנו רוצים, אני בטוח שגם אלה שלא אוהבים כמו עיסאווי את כל הדברים, שבסוף העסק יתחיל לרוץ. אני יודע, אני לא בא לפגוע בציבור עובדים. הרי את כל זה הבנו מהתחלה, ידענו – אתי, את זוכרת שרשמנו כל דבר – ואמרנו כמה הולכים לרחוב. זה לא משהו שעכשיו לצערי אנחנו מתחילים אותו.

לכן אמרתי שאנחנו מקימים את הצוות הזה ואם נידרש, אני אפנה יחד עם הצוות, יחד עם אנשי האוצר, לשר האוצר. לכן לקחתי את זה שזה לא יהיה איזה סיפורים באוויר אלא לטפל בזה באופן אישי.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני יכול להיות העוזר שלך בצוות הזה? אני אחזיק לך את התיק.
היו"ר איתן כבל
אתה עומד בקריטריונים? אם תעמוד בקריטריונים.
יגאל גואטה (ש"ס)
את הקריטריונים אתה קובע.
היו"ר איתן כבל
נכון
יגאל גואטה (ש"ס)
אתה יודע שאנחנו חושבים אותו הדבר.
היו"ר איתן כבל
נכון.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל ההרגשה שלי, וסליחה שאני מתפרץ, אני אומר לך שלפני חמש דקות כמעט התחלתי לדמוע. ההרגשה שלי שכולם רוצים ואנחנו מייצרים כאן איזשהו מצב כאילו עכשיו ההנהלה היא האויבת של העובדים כשבעצם מי עשה את זה, זה אנחנו, הממשלה. אני לא הייתי כאן, אז מה? אבל אני מרגיש אחריות בדיוק כמו שהייתי כאן.
היו"ר איתן כבל
תודה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני רוצה לסיים את דבריי בבדיחה קטנה, רק לשם האווירה הטובה והיא קצת תמחיש לנו מה קורה כאן. אדם נכנס למסעדה, ישב לאכול. קורא למלצר ואומר לו, תעשה לי טובה, חם כאן במסעדה, אתם יכולים להדליק את המזגן? אמר לו, בוודאי. אחרי חצי שעה הוא אומר למלצר, עדיין חם, אתה יכול להגביר את המזגן? אומר לו, כן, בבקשה. אחרי שעה אומר לו, שמע, קר מדי, אתה יכול להנמיך את המזגן? אומר לו, בוודאי. מסתכל עליהם בן אדם מהצד, קורא למלצר ואומר לו שנראה לו שהבן אדם ההוא הולך לשגע אותו. אומר לו המלצר, אל תדאג, אני משגע אותו, אין לנו בכלל מזגן.

אנחנו מדברים ואיתן כבל אומר רבותיי, אני מודיע לכם שאם העובדים ייפגעו אני לא אוותר על כך וכולי וכולי וכולי, וכולם כאן מצהירים וזה יפה ונחמד, אבל אין לנו בכלל מזגן. אתה בעצמך אומר שאין לך יכולות, אז בוא נראה מה עושים.
היו"ר איתן כבל
אני אתייעץ עם יושב ראש הסיעה.
יגאל גואטה (ש"ס)
עם יושב ראש הסיעה שלי? חשבתי שאתה רוצה להתייעץ עם מנכ"ל אלקטרה בקשר למזגן. אתה אומר שאין לנו כלים ומצד שני אתה אומר שאתה מודיע לנו שאתה לא תיתן וכולי.
היו"ר איתן כבל
הסמנכ"ל, אנחנו יכולים לקבל לוח זמנים לגבי הדיגיטציה של הארכיון? מכרז, מתי יוצאים, מתי עוברים ולאן עוברים?
אודי הכהן
לגבי הארכיון, כרגע זה מתנהל במכרז דו שלבי. אנחנו כרגע נמצאים בשלב האיכות.
היו"ר איתן כבל
מה יסתיים לפני, חץ 7 או ההכנה לארכיון?
אודי הכהן
הארכיון.
קריאה
מה נעשה עד עכשיו?
אודי הכהן
בסוף נובמבר התקיים דיון אצל מנכ"ל משרד התקשורת ובו נתבקשנו להתחיל את הטיפול בארכיון. פרסמנו מכרז אחרי שניתחנו את המצב באמצע פברואר ומאמצע פברואר עד עכשיו היינו צריכים לדחות את מועד ההגשה שלוש פעמים – פעמיים בגלל שנעתרנו לבקשות המציעים ופעם נוספת בעקבות חוק הארכיונים שקובע שלא ניתן להוציא ארכיונים מחוץ לארץ.
היו"ר איתן כבל
אחת הפעמים היא בגללי כי פנו אלי כשלא ניתנה אפשרות.
אודי הכהן
זה במסגרת הפניות של המציעים.
היו"ר איתן כבל
אני יודע. כשהם הציעו, אתם לא נעניתם. אבל לא חשוב. הלאה.
אודי הכהן
מה שעשינו, המכרז התייחס לכל אחד מהפורמטים והמדיות באופן פרטני ומה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מגבשים את ציוני האיכות לכל אחד מהמציעים במכרז, לכל אחד מהפורמטים. אנחנו נסיים את שלב האיכות, אנחנו נמצאים בחלק של הפרזנטציות באיכות. אתמול הייתה לנו את הפרזנטציה הראשונה וכמו שאמרתי, אנחנו מעריכים שעד סוף אוגוסט אנחנו נסיים גם את התמחור ואת כל הנושאים של התמחור ואת התוספות וכל מה שקשור בעלויות הכספיות של הארכיון, אנחנו נציג כמו שמסוכם עם אגף התקציבים באוצר, נעלה ונציג לאוצר.
היו"ר איתן כבל
לאן זה אמור לעבור?
אודי הכהן
לאן אמור הארכיון לעבור?
אתי בנדלר
מתי יהיה זוכה?
היו"ר איתן כבל
מתי אתם מתכוונים שיהיה זוכה?
אודי הכהן
עד סוף חודש אוגוסט. ככל הנראה לא יהיה זוכה אחד אלא יהיה זוכה לכל אחד מהפורמטים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לאן זה עובר?
אודי הכהן
אנחנו אמורים לפנות את הארכיון לחברות שההתמחות שלהן היא בטיפול בארכיונים במדיות שהן מדיות אופטיות, חברות כמו הארכיברים או כמו חברות כאלה כאשר הטיפול הארכיוני מנוהל באופן מקוטלג. זאת אומרת, במסגרת איסוף הארכיון אנחנו מסמנים מה יש בכל אחת מהתיבות, מהקרטונים, וזה יורד לאחסון ומשם זה יצא לדיגיטציה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
איפה יהיה הארכיון?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אין כתובת.
אתי בנדלר
האם משמעות העברת הארכיונים לחברות שיטפלו בהם אומר שבאותה תקופה לא ניתן יהיה להשתמש בחומרי הארכיון?
אודי הכהן
במסגרת המנגנון של קיפול הארכיון, כל עוד החומרים לא יצאו מהארכיון, ניתן יהיה לגשת אליהם. ברגע שהם יצאו מהארכיון, יש מנגנון של העברת חומרים וקיבועם. עשיתי מנגנון דומה בחברה הקודמת בה עבדתי וזה עבד. יש מנגנון של שליפה גם בתוך ארבע שעות אם צריך.
נחמן שי (המחנה הציוני)
האם בסוף הארכיון יהיה בירושלים, במקום בו נמצאת ההנהלה, המועצה ומרכז הפעילות החדשנית?
אודי הכהן
הארכיון הדיגיטלי יהיה היכן שנמצא כל הדאתה סנטר של התאגיד, שזה בירושלים. הארכיון הדיגיטלי הוא יותר קטן. הוא צריך ארבעה מטרים מרובעים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אגב, איפה יישמרו כל חומרי הגלם?
אודי הכהן
איזה חומרי גלם?
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה שמעבירים עכשיו לדיגיטציה. הם מושמדים?
אודי הכהן
לא.
קריאה
זה הולך לאיבוד.
אודי הכהן
מהמדיות הדיגיטליות אנחנו כרגע מוציאים את המיטב. מהמדיות הדיגיטליות אנחנו מוציאים את המיטב ואנחנו מייצרים קבצים.
היו"ר איתן כבל
אני הבנתי. צילמת אותי בסרט לפני אלף שנים, לאיפה לוקחים את הסרט הזה?
אודי הכהן
את הסרט הזה שומרים באותו מקום בו נמצאות הקלטות שמובאות מהארכיונים. הן הועברו לדיגיטציה. אצל החברות הפרטיות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
שם הן יישארו אחרי ההעברה?
אודי הכהן
אחרי ההעברה הקבצים הדיגיטליים נמצאים בתאגיד.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אחרי ההעברה הן חוזרות אליכם.
אודי הכהן
כן. אחרי ההעברה הקבצים הדיגיטליים נמצאים בתאגיד.
קריאה
אני אומר לך שזה הולך לאיבוד.
היו"ר איתן כבל
עשו דיגיטציה, הכול נגמר, את הצילום של הסרט שלי סיימו לעשות לו את הדיגיטציה, נשאר חומר הגלם הבסיסי. לאן לוקחים את הסרט, את הפילם הישן?
אודי הכהן
הפילם הישן כרגע אין לו פתרון יותר טוב ממה שאנחנו אמרנו שזה עובר לאחסון בחברות.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה נכס ששווה עשרות מיליונים.
אודי הכהן
חומרי הגלם נמצאים. אני לא אשתמש במילה קבצים. הווידאו שהיה פעם פילם, עכשיו הוא קובץ והוא נמצא בארכיון של התאגיד. הפילמים עצמם חוזרים ויהיו מאוחסנים בתהליך הדיגיטציה בתנאים יותר טובים מכפי שהם מאוחסנים היום ברשות. הם יהיו בטמפרטורה מבוקרת. גם הארכיון של ביטוח לאומי נמצא בארכיברים. כל הגיבוי של מדינת ישראל נמצא בארכיברים. אנחנו ניהלנו את הדיון הזה עם גנזך המדינה. גנזך המדינה לא לגמרי מעוניין לקבל את החומרים האלה אליו.
קריאה
בקיצור, אתה אומר לנו שהוא יהיה באחסון במקום שמור, בארכיברים או בחברה אחרת שתזכה במכרז, שם יהיה כל חומר הגלם.
אודי הכהן
כן.
נורית קורן (הליכוד)
אני מבקשת דבר אחד מאוד מאוד חשוב. החומרים צריכים להיות במקום אחד ולא אצל החברות הפרטיות שמקבלות את המכרזים כי אחר כך לא נמצא אותם ואפילו שגנזך המדינה לא רוצה לקבל אותם כי הוא כנראה צריך להפעיל יותר מדי דברים או חדרים מקוררים וכולי – אני לא מומחית לזה – אני רוצה לומר לכם שרשות השידור הייתה ממלכתית, ציבורית, וזה חייב להיות בגנזך, גם אם הם לא רוצים. אני לא חושבת שאני מפקידה בחברה פרטית ומחר החברה עוברת דירה והכול ילך לפה. אני רוצה להגיד לך שעכשיו אני נתקלת בסיפור הזה של פרשת ילדי תימן. אני רוצה מקום ציבורי ממלכתי ובשום פנים ואופן לא חברה.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שנורית אומרת דברי טעם. אני תמיד אומר שכאשר אנחנו כותבים חקיקה וכל אחד אומר אל תדאג, אני אומר שאם אנחנו כולנו מבטיחים לחיות לעולמים וכל אחד יישאר באותו תפקיד לעולם – זה בסדר, אבל אנחנו לא.
אודי הכהן
אני רוצה שיהיה ברור. כל המידע יהיה זמין. החומרים יהיו נגישים. אנחנו גם מייצרים מנגנונים שיאפשרו נגישות לחומרים האלה בצורה הרבה יותר טובה, מודלית ומתקדמת שתאפשר גם לנו וגם לציבור לדעת מה צולם כאן במדינת ישראל מ-1969 ועד 1991 עת רשות השידור הייתה היחידה שתיעדה את הדברים כאן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין שום הגיון עם כל הכבוד והנוסטלגיה לשמור את חומרי הגלם עצמם. אני אסביר. גם אם אנחנו נשמור את הפילמים ואת התמונות, הדברים האלה בסופו של דבר מתכלים. מה שחשוב זה שנעשה דיגיטציה לכל החומרים האלה והם יישמר לדורות ולהיסטוריה של מדינת ישראל. הפילם עצמו בסוף מתכלה. מה שחשוב זה התהליך של הדיגיטציה ושמירתו של החומר ההיסטורי. הפילם עצמו, אם אנחנו עכשיו נבקש לשמור את חומרי הגלם עצמם, המשמעות היא שאנחנו נשקיע מיליונים בבניין שנשים בו את החומרים האלה במיזוג אוויר ובסוף הם יתכלו בכל מקרה. מה שמשנה לכן זה לא הפורמט שבו זה נשמר אלא עצם השמירה על ערכי האודיו-ויזואליה של מדינת ישראל ולא הפילם עצמו. מה שחשוב זה שכאשר ירצו את זה, אפשר יהיה להשתמש בזה. היום אי אפשר גם להשתמש בחלקים גדולים מהחומר הזה כי הוא הרוס.
היו"ר איתן כבל
למרות הכול, אודי, בדיון הבא שאני אקיים אצלנו למעקב דיגיטציה, אני רוצה שנרחיב בשאלה הזאת.
אודי הכהן
אני רוצה להדגיש דבר אחד. הדיגיטציה של הארכיון היא אחת המשימות גם מבחינת הזמן והאנרגיה שאנחנו משקיעים בו, השימור וכל התהליכים שאנחנו עושים.
היו"ר איתן כבל
יש לי בקשה. כל לוח הזמנים שאתה הצגת, נא להעביר לוועדה בצורה מסודרת.

עמית, רצית להגיד כמה מלים.
רועי פולקמן (כולנו)
לפני כן, תרשום הסתייגות דיבור.
אתי בנדלר
הסתייגות דיבור לחבר הכנסת פולקמן.

עוד מישהו מבקש הסתייגות דיבור?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ל-מרצ יש הסתייגויות רגילות. היא לא צריכה דיבור.
אתי בנדלר
אם יש לכם הסתייגויות רגילות, אתם לא יכולים לבקש רשות דיבור.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ההסתייגויות שלנו רשומות?
אתי בנדלר
כן.
עמית ליאור
אני רוצה להתחיל מהסוף ואני רוצה להודות. באופן פרדוכסלי הולך לקרות כאן משהו שהוא בגדר נס ובאופן מאוד מוזר הולך להירשם לראש הממשלה הישג מטורף שאחרי 14 ועדות ועשר שנים לפחות שאנחנו כאן אתך, איתן, השידור הולך לעבור לציבור וזאת ממשלת נתניהו. בסופו של יום בהיסטוריה יזכרו שזאת הממשלה שפעם ראשונה הסכימה לנתק את היד שלה מתוך הדבר הזה. כמובן זה במידה ואכן זה מה שיקרה ולא יקרו כאן כל מיני תרגילים והליכה אחורה.

אני רוצה להודות לפולקמן, למיקי, לפרי, לראש העיר ניר ברקת שברגע האחרון גם היה ממלכתי ואמר שזאת לא מלחמה של ירושלים נגד תאגיד. הוא לא קרא לנו ברנז'ה. הוא אמר שזה למען ירושלים ולא נגדכם.

אני רוצה להודות לשלמה פילבר ולכל צוות המשרד שלו שאנחנו יודעים כמה הם עובדים קשה כדי לגרום לדבר הזה לקרות. תודה לשר כחלון.
היו"ר איתן כבל
תעביר את הרולר מהר.
עמית ליאור
לשר כחלון ולאנשי משרדו. גם לך כבל שאתה מגלה גמישות שלא רואים בקרקס של נערת גומי באזרביז'אן, בניסיון שלך לגרום לדבר הזה לקרות ואמן שהנס הזה קורה כי בסופו של דבר אחרי עשור שנגרע מהמסך וגם מהציבור מיליארד וחצי שקלים, תבוא יצירה ובעשור הזה שזה לא קרה הייתה כאן יצירה מפוארת.

דבר אחרון. אני רוצה לדבר כמחזאי וכתסריטאי. המילה ציבור היא משורש צבר. תרימו את השמים בלילה ותראו צברי כוכבים. הם בצורה גיאומטרית מטורפת וכל אחד מנצנץ. קחו את המילה מפלגה ותראו כמה פלגנות יש פה בזמן האחרון בניסיון להגיע לדבר הנכון. לא למשהו שהוא לא נכון אלא לדבר הנכון ובמקום לאחד, זה הולך ומתפלג. כמחזאי אני רוצה להגיד לכם שיש את המושג היבריס שזה חטא הגאווה וסוף ההיבריס תמיד הוא טראגי כי זה הרוצה לשלוט יותר מדי, יאבד שליטה והוא יאבד את שליטתו. מה שקרה כאן בשבוע האחרון, זה אובדן שליטה כי בניסיון לגרור אותנו אחורה, השתמשו לשווא בשמה של ירושלים שעברה לפני אלפיים שנים את הרומאים ואף אחד לא הכחיד אותה. השתמשו בה לשווא. כאשר חוק לא מתאים כאן ליושב ראש הקואליציה, הוא אומר לך בשנייה שהוא ישנה את החוק. זאת סוג של עבריינות, סליחה, ברשות החוק. הגדילה לעשות, סליחה, השרה מירי רגב שאמרה - - -
היו"ר איתן כבל
די. לא. עזוב.
נחמן שי (המחנה הציוני)
היא לא כאן. זה לא הוגן.
היו"ר איתן כבל
אתה עדיין לא חבר כנסת. תעשה על זה סרט.
עמית ליאור
אני מבקש להגיד רק משפט אחד אחרון. תקשיבו, אין תסריטאי בעולם שיכול להמציא את התסריט שראיתי כאן בשנה האחרונה. תודה לכל העושים במלאכה ואמן שתראו כאן יצירות מפוארות כי יש כאן יוצרים מפוארים.
היו"ר איתן כבל
תודה.

חברים, אני נותן לכל אחד לומר כמה מילות ברכה. נחמן, בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו אמנם מסיימים את החוק אבל אנחנו לא נסיים את המעורבות שלנו בפיקוח ובבקרה על התהליכים, לא בהתערבות בתכנים ולא בגיוס העובדים אלא בכללים ובעקרונות ובדרך שהתהליך הזה יתנהל. זה התפקיד שלנו וכך נעשה.

בסופו של דבר יצא שאיתן, אתה וקבוצה שיושבת כאן הפכה להיות לגורם המוביל בנושא הזה כדי להציל את השידור הציבורי בישראל שהיה בסכנה בימים האחרונים. אני חושב שהמוצר שיצא מתחת ידיה של הוועדה הוא מוצר טוב, הוא תמיד יהיה נתון לשיפור ולשיקול. הדבר העיקרי שמעסיק אותנו עכשיו, אחרי שאתם מקבלים את המפתחות – אני מדבר על התאגיד – זאת הרשות המתפרקת שצריך באמת לדאוג לעובדים שלה.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לברי שיושב כאן. אתם לא יודעים מה זה אומר להפעיל ארגון שנמצא בסכנת הכחדה עם עובדים שכל יום באים לעבודה עם דמעות בעיניים ויודעים שהם צריכים למשוך ולמשוך ואחדים מהם יודעים שכל יום הוא יום אחד פחות בשבילם בתוך הארגון וזה לא היום הראשון אלא זה היום האחרון שלהם. על זה צריך להודות לברי ולעובדים היום ברשות עם כל הכבוד.
היו"ר איתן כבל
תודה. עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מצטרף לכל האיחולים אבל יש לי תקווה ובקשה ושדוד ביטן ישמע אותי. כאשר ראש הממשלה רוצה לומר משהו, הוא דוחף את דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד הפעם הוא מדבר שטויות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מאוד מקווה וכולי תקווה שאכן מה שעבר כאן לא יחכו לנו עוד עזים, מכשולים וחסמים.
דוד ביטן (הליכוד)
למה? אתה יודע שהליכוד - - - אנחנו עובדים אצלו שהוא יכול להגיד את זה? אנחנו עובדים יפה מאוד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מאוד מקווה שאחרי עבודה של שנתיים ומשהו לא נצטרך לבוא לכאן ולדון שוב ושהעזים שמחכות לנו בדרך מצד שר התקשורת אכן לא יהיו.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אני רוצה לומר תודה בראש ובראשונה לצוות כאן שעמל ונתן מעצמו. לאה, תודה. אתי והצוות שלך, תודה. בלעדיכן לא הייתי מצליח לעשות דבר וחצי דבר בכל התהליך הזה. זאת התחלה. תודה לצוות של הממשלה. דנה, את ואני מלווים את החוק הזה יותר מכל אחד אחר. תודה לחגית ברוק. תודה לכן מעומק הלב. תודה לרן על השכל והחכמה, תודה למנכ"ל שלך שידע גם מתי לשתוק כי לפעמים השתיקה שלו באמת שווה זהב.

אני באמת מודה לחברי הכנסת, החברים שלי. גם אחרי הוויכוחים, בסוף הוצאנו תחת ידינו עבודה נפלאה וטובה, עם בעיות ואני לא מתכחש לזה.

תודה לחבר'ה של התאגיד שאני באמת מחזיק לכם אצבעות. אני מרגיש שהתאגיד הזה הוא בשבילו כמו רך נולד. כל דבר שנאמר עליו, כל דבר שקשור אליו, אני מרגיש את זה באופן אישי בבטן יום יום ושעה שעה. באמת כך אני מרגיש והאחריות המונחת לפתחכם היא עצומה. אסור לכם לאכזב אותנו. זה מונח לפתחכם ואני אומר את זה לך אדוני המנכ"ל.

יחד עם זאת אני גם רוצה לומר תודה לכל משרדי הממשלה ובסוף תודה לעובדים. אני אומר את זה מכל הלב. אני התחייבתי ואני אעמוד בהתחייבות שלי כלפיהם.

בסוף אני רוצה להודות לעצמי על השעות שהשקעתי. יצא לא רע. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:15.

קוד המקור של הנתונים