ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/08/2016

כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 325

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ה' באב התשע"ו (09 באוגוסט 2016), שעה 11:00
סדר היום
כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
מנהלת אגף מערכות תשלומים וסליקה, בנק ישראל - רונית ציטיאט

עו"ד, עוזרת ליועמ"ש, בנק ישראל - חן פליישר

כלכלן, בנק ישראל - אורי אלטלט

כלכלנית, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל - מיכל וינשטוק

כלכלנית, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל - דורית מרקוביץ

משפטנית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - לירון מאוטנר לוגסי

אח"מ, חטיבת החקירות, משטרת ישראל - רפ"ק טובי בן שלום

ע' יועמ"ש, משטרת ישראל - רפ"ק קובי עזרא

חטיבת הדוברות, משטרת ישראל - שבתי גרברצ'יק

עו"ד, איגוד הבנקים - לבנת קופרשטיין -דאש

מנהל יחידת נהלים ומחשוב, איגוד הבנקים - רוני רחמים

מנהל פרויקטים, הבנק הבינלאומי - עזרא ששון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רם

כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני ברשותכם מבקש לפתוח את הדיון השני שלנו היום, ועתה אנחנו עוסקים בכללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דובר. אורחים, מאיפה?
קריאה
אנחנו מנהלים של התוכנית "צוערים לשלטון המקומי".
היו"ר איתן כבל
יפה. שיהיה לכם בהצלחה.
קריאה
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
ב-10 בפברואר אנחנו קיימנו דיון בחוק.
לאה ורון
והוא אושר.
היו"ר איתן כבל
והחוק אושר. לשם ביצוע החוק נדרשה התקנת תקנות.
לאה ורון
כללים. כללי סליקה אלקטרונית.
היו"ר איתן כבל
כללים, סליחה. כללי סליקה. אז קודם כול, למרות שאף אחד לא מקבל צל"ש על מה שקיים, על מה שהוא חייב שייעשה, למרות זאת, כיוון שזה לא מן המפורסמות שמשרדי ממשלה עומדים בלו"ז שהם מגדירים, פה אפילו הפרזתם והגעתם לפני הזמן מבחינת הלו"ז, וזה למרות הכול ראוי לציון ויפה. אז בבקשה, בואו נעשה את זה ואני מקווה שאין פה בעיות מיוחדות. בבקשה. מי הקראי?
רונית ציטיאט
לומר אולי כמה מלים?
היו"ר איתן כבל
ודאי. שני משפטים. בבקשה.
רונית ציטיאט
שמי רונית ציטיאט, מנהלת אגף מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל. תודה על ההתכנסות ככה הזריזה, ובפגרה. זו נקודה ראשונה.

חשוב לומר שהמערכת הבנקאית התחילה כבר בהיערכות ואנחנו באמת היום אמורים לקבל אישור על כללי השמירה, ושמונה-עשר חודשים מהיום למעשה החוק נכנס בצורה מלאה. אנחנו נוכל בתקופה הזאת לעבוד במקביל. מי שתנחה את הקריאה זו חן פליישר מהלשכה המשפטית אצלנו.
מרב תורג'מן
את הזכרת כאן את כללי השמירה, את אומרת שקיבלתם אישור. הכללים האלה כבר פורסמו? קיבלתם אישור מהשר לביטחון פנים?
רונית ציטיאט
אנחנו קיבלנו אישור מהשר לביטחון פנים ועשינו התייעצות.
חן פליישר
עשינו התייעצות וזה בהסכמה עם משרד המשפטים.
מרב תורג'מן
אוקיי. אז זה ממש בישורת האחרונה?
רונית ציטיאט
ממש בסוף.
מרב תורג'מן
גם לעניין הזה? כדי שהחוק הזה ייכנס לתוקף, אני לא חושבת שיש הוראה מפורשת בעניין הזה.
חן פליישר
יש. סעיף 7(ב) קובע שכללים ראשונים לפי סעיף 4, ייקבעו בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.
מרב תורג'מן
אבל אני מדברת על סעיף 4, על חובת השמירה.
חן פליישר
זה זה. בעצם הכללים האלה הם מכוח סעיף 4 לחוק, כשסעיף 7(ב) קובע שצריך לעשות את זה בתוך שישה חודשים.
מרב תורג'מן
סליחה, סעיף 3.
חן פליישר
3, אין לו קציבה אבל אנחנו גם בישורת האחרונה.
מרב תורג'מן
זה מה שאני מדברת, שאין לו קציבה. זו השאלה שלי. אתם בישורת האחרונה?
חן פליישר
כן.
לאה ורון
3(ב)?
מרב תורג'מן
כן.
לאה ורון
לעניין סעיף קטן (א), הנגיד רשאי לקבוע בכללים, לעניין סריקה ממוחשבת של שיק, אופן שמירתו וכו'.
מרב תורג'מן
כללים לגבי השמירה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. בבקשה.
חן פליישר
חן פליישר, המחלקה המשפטית, בנק ישראל. אני רק אגיד שהכללים האלה מחולקים לשני סעיפים. סעיף אחד מתעסק בשמירה של השיקים עצמם, שיקים פיזיים; הסעיף השני מדבר על שמירת השיק הממוחשב, כלומר הקבצים שנסרקו, והדין הוא שונה. אני אתחיל להקריא?
היו"ר איתן כבל
כן.
חן פליישר
"כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני קובעת כללים אלה:
שמירת שיק שהופקד לגבייה
1.

בנק גובה ישמור שיק שהופקד אצלו לגבייה והוצג על ידו לפירעון לפי סעיף 2 לחוק ושסכומו 500,000 שקלים חדשים ומעלה, לתקופה של שנתיים לפחות מהיום שבו הוצג השיק לפירעון."
היו"ר איתן כבל
מישהו רוצה להתייחס? המשרד לביטחון פנים רוצה לומר משהו?
חן פליישר
הסטנדרט הזה נקבע על-פי הבקשה של המשטרה ובהסכמה של השר לביטחון פנים, שהכללים תואמו אתו.
רפ"ק טובי בן שלום
רפ"ק טובי בן שלום, מאח"מ, חטיבת החקירות. זה חלק מעבודת מטה משותפת. ההחלטות האלה הן פרי של עבודה משותפת ועבודת מטה ארוכה.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. מבחינתכם, זה אמור להיות לכם - - -
רפ"ק טובי בן שלום
זה לא חדש לנו, זה בתיאום אתנו.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. בבקשה.
חן פליישר
"

שמירת שיק לפי סעיף קטן (א) תהיה באופן שיבטיח את כל אלה:

שמירה פיזית של השיק מפני נזקי טבע ואדם;

יכולת לאיתור שיק מסוים מתוך כלל השיקים הנשמרים;

יכולת מסירת שיק שאותר למי שזכאי לכך."
מרב תורג'מן
אני אשמח אם תוכלי להתייחס למונח "למי שזכאי לכך".
חן פליישר
את המונח הזה לקחנו בעצם מהחוק עצמו. בסעיף 2(ג) נקבע: "בנק ימסור ללקוח הזכאי לכך, לפי דרישתו, פלט של השיק הממוחשב שמצוינת בו סיבת הסירוב ושם הבנק הגובה."
היו"ר איתן כבל
קיימנו בזמנו דיון על העניין הזה.
מרב תורג'מן
רק נזכיר מי זכאי לכך.
חן פליישר
זכאי זה בעצם לקוח שהפקיד את השיק, והשיק סורב, והוא מעוניין ללכת ולגבות השיק בדרכים אחרות ולכן הוא צריך איזושהי אסמכתה שזה בעצם הפלט בשביל ללכת להוצאה לפועל או לפתוח תיק בבית-משפט.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
מרב תורג'מן
לא בעל השיק אלא מי שקיבל אותו לפקודתו.
היו"ר איתן כבל
זה כבר דיון – אני זוכר, קיימנו אותו בזמנו.
לאה ורון
בעת הכנת הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
כן. סעיף 1(א) ו-(ב), אושר. מישהו רצה להעיר הערה, ברשותכם? לא. הסעיף אושר. הלאה, שמירת שיק ממוחשב.
חן פליישר
"שמירת שיק ממוחשב

2.

(א)

בנק גובה ישמור שיק ממוחשב במשך שבע שנים לפחות ממועד שהוצג על ידו לפירעון.

(ב)

שמירת שיק ממוחשב לפי סעיף קטן (א) תהיה באופן שיבטיח את כל אלה:

שמירת השיק הממוחשב מפני נזקי טבע ואדם;

יכולת לאיתור ואיחזור שיק ממוחשב מסוים מתוך כלל השיקים הממוחשבים הנשמרים;

יכולת הפקת פלט המכיל את תמונת השיק הממוחשב למי שזכאי לכך."
היו"ר איתן כבל
(3), שוב, "מי שזכאי לכך" זה אותו דבר. אוקיי.
מרב תורג'מן
אני רק אזכיר שאין פה התייחסות אומנם לאיכות של הסריקה מכיוון שהחוק מתייחס לזה במסגרת ההגדרה של "סריקה ממוחשבת של שיק" באופן שניתן לאחזר אותו באופן קריא וזהה למקור.
היו"ר איתן כבל
טיפלנו בזה בדיון. כן, אני זוכר. אוקיי. הערות?
מרב תורג'מן
הוראת תחילה, התחילה תהיה מייד עם הפרסום של הכללים.
חן פליישר
נכון.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אין הערות, אז גם סעיף 2(א) ו-(ב) אושר.
לאה ורון
כלומר, כל כללי סליקה אלקטרונית של שיקים אושרו.
היו"ר איתן כבל
כל הכללים אושרו. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים