ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2016

הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 261

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו (01 באוגוסט 2016), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו-2016 (פ/3071/20), של חה"כ מכלוף מיקי זוהר
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מכלוף מיקי זוהר
חברי הכנסת
יואל רזבוזוב
מוזמנים
יוסי אפשטיין - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

דודו מלכא - סגן ראש מנהל הספורט, משרד התרבות והספורט

פיני קבלו - קשרי כנסת ושלטון מקומי, מרכז השלטון המקומי

דודו דהאן - הארגונים החברתיים בכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו-2016,

פ/3071/20, של חה"כ מכלוף מיקי זוהר
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. ה-1 באוגוסט 2016, כ"ו בתמוז התשע"ו. השעה 14:05. הצעת חוק הספורט (תיקון – פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו-2016 פ/3071/20 של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר שמאוחדת עם חבר הכנסת יואל רזבוזוב.
לפרוצדורות
מאחר והעברנו את החוק בוורסיה מיוחדת ואנחנו מבקשים להחזיר אותו לדיון אז אני את זה קודם כל להצבעה. אז אני מקריא: בהתאם לסעיף 89(א) לתקנון הכנסת, אנחנו מודיעים ליו"ר הכנסת כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה היום לחדש את דיוניה בהצעת החוק שבנדון שהונחה על שולחן הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. על זה אנחנו מצביעים. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
2 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. בקשת חידוש הדיון אושרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני, אני רוצה לחולל מספר שינויים ממה שהיה בדיון הקודם. ראשית, אני רוצה להחזיר את הצעת החוק כפי שהיתה במקור, ללא שום שינוי. זה פעם ראשונה - -
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שסעיף 2 חוזר להצעת החוק. פעם שניה, אני כן רוצה לעשות שינוי בהגדרות בחוק בהתאם למה שהציעו משרד הספורט. יחדדו את ההגדרות, נאמר אותן, נחזיר את הסעיף שהוצא - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, רגע. היועצת המשפטית תוכל להסביר?
מירב ישראלי
אני אסביר: מה שקרה זה שבישיבה הקודמת לגבי החלופה השנייה, זאת שנמחקה ושרוצים להחזיר אותה עכשיו, היא אמרה כך: היא אמרה שחובת הביטוח לא תחול גם לגבי ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, בענף ביטוח נפגעי עבודה;

הסעיף הזה הושמט מכיוון שנציגי משרד המשפטים והביטוח הלאומי אמרו שהפעילות נלווית לעבודה – זה דבר שנתון לפרשנות של בתי הדין - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שביל זה אנחנו פה, כדי לפרש את הדברים, להבהיר אותם.
מירב ישראלי
לא אני אמרתי את זה, הם אמרו את זה. הם אמרו שהנושא ייבדק לפי הנתונים העובדתיים של כל מקרה ומקרה ולכן, הם לא יכולים להיות בטוחים שבכל מקרה הספורטאי אכן יהיה מבוטח.
היו"ר יעקב מרגי
אז הוא ימצא במצב שהוא לא מבוטח.
מירב ישראלי
נכון, שהוא לא מבוטח. עכשיו, משרד הספורט אמר שבעצם כל הנושא של ליגה למקומות עבודה הוא בכלל לא נכנס להרחבת הביטוח. אנחנו מדברים לא על שארגון ספורט מארגן את הדבר הזה אלא שמקום העבודה מארגן את הדבר הזה. כשמקום העבודה מארגן את הדבר הזה, הוא בכלל לא נכנס להגדרה של הרחבת הביטוח מכיוון ששם מדובר רק במימון ספורטאים, אגודת ספורט וכולי. אני מבינה שעכשיו מדברים על מקרה שארגון ספורט מארגן את הדבר במקום העבודה. ואז אנחנו יכולים להימצא במצב שהספורטאי בלי ביטוח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
טוב, אז אני רוצה להשיב בעניין הזה, שיש פרשנות של בית משפט, שהחוק הזה ממש מסיר את אותה פרשנות מסדר היום, שאומר שגם בליגה למקומות עבודה, חלה חובה לעשות ביטוח לפי חוק הספורט. אותה פרשנות משפטית של אחד מבתי המשפט, זו שגרמה לכל אותם גופים לעשות את הביטוח - החוק הזה בעצם מסיר את הפרשנות הזאת מסדר היום וקובע חד-משמעית שלא חלה עליהם החובה. זה פעם ראשונה.

פעם שניה, בכל מה שקשור לכפיפות החוק, האם החוק הזה באמת מכפיף אליו גם את הליגה למקומות עבודה או לא, מבחינתי, אני לא חושב שזה צריך לבוא לפתרון עכשיו, זו לא הסוגיה שעומדת כאן על הפרק. מהרגע שהסרנו את אותם גופים שמפעילים את הליגה למקומות עבודה מהחובה הביטוחית גם תחת חוק הספורט, לאחר מכן השוק החופשי והמדינה תקבע את הדברים הנוספים. אני מבקש להצביע על החוק יחד עם סעיף 2 לחוק.
היו"ר יעקב מרגי
מה תיקוני הנוסח?
מירב ישראלי
הוא לא רוצה, זה בא להחליף אותו.
היו"ר יעקב מרגי
מישהו רוצה להתייחס? תציג את עצמך.
יוסי אפשטיין
אני נציג הלשכה המשפטית של משרד החינוך. אין לנו הערות על הנוסח, אנחנו רק רוצים להסב את תשומת לב הוועדה לעניין מה שגם דובר פה מקודם, סעיף (2) לתיקון החוק המוצע לגבי ילדים שלגביהם הביטוח לא חל, אין חובת ביטוח.
מירב ישראלי
סיכמנו את זה בסוף.
יוסי אפשטיין
אני רואה את זה בסיפא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקי. אז אבקש להקריא את הנוסח המלא כולל הסעיף.
מירב ישראלי
אז בין (1) ל-(2), בנוסח שמונח לפניכם, נכנסת חזרה החלופה שהיתה בקריאה הראשונה. שוב: "חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:" הראשון זה השכר מינימום ואז מתווסף בחזרה הפסקה: "ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק או תומך בפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי בענף ביטוח נפגעי עבודה."
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הנוסח כפי שהוקרא?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הנוסח אושר.
היו"ר יעקב מרגי
באין מתנגדים ובאין נמנעים, הצעת החוק אושרה ותעבור - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מזל וברכה.
דודו מלכא
אתם לא רוצים לשנות את ההגדרה?
היו"ר יעקב מרגי
שאלתי התייחסות. אתה לא נותן לי לנעול את הישיבה. אני שאלתי אחרי ההערה הזאת שאין לו צורך, אם יש התייחסויות ולא הגבת. אולי לא הקשבת לי. בכל מקרה זה הוצבע.
דודו מלכא
אדוני, אנחנו רוצים בהזדמנות זאת לעדכן את ההגדרה שבלאו הכי אנחנו עתידים לתקן אותה בעתיד.
היו"ר יעקב מרגי
תתקנו, אנחנו נעזור לכם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:14.

קוד המקור של הנתונים