ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016, הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - סעיף 92), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
øùåîåú

øùåîåú

Daphna Gluck

2016-08-01MOJמתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016

תיקון סעיף 5

בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5, אחרי "ישודרו מירושלים" יבוא "לא יאוחר מיום י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018).

תיקון סעיף 80

בסעיף 80 לחוק העיקרי-

בסעיף קטן (א), בהגדרה "הסכום הכולל", במקום פסקאות (1) ו-(2) יבוא:

"(1) בשנת 2017 - 555 מיליון שקלים חדשים;

בשנת 2018- 626.6 מיליון שקלים חדשים;

משנת 2019 ואילך- 650 מיליון שקלים חדשים.";בסעיף קטן (ה), במקום "ביום כ"ו בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)" יבוא "ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)".

תיקון סעיף 92

בסעיף 92 לחוק העיקרי -

בסעיף קטן (א), במקום "סעיפים 2 ו-3" יבוא "סעיפים 2, 3 ו-80" ובמקום הסיפה החל במילים "וביטולו של סעיף 5 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965" יבוא "ביטולו של סעיף 5 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, בסעיף 123 לחוק זה, וסעיף 126, ביום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017) (בסעיף זה- יום התחילה); תאגיד השידור הישראלי יחל בשידוריו ביום התחילה";
אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:
"(א2) תחילתו של סעיף 80 ביום כ"ח באלול התשע"ו (1 באוקטובר 2016).";

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) תחילתו של סעיף 126 ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

(ב2) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

השר ושר האוצר (בסעיף זה – השרים), לאחר התייעצות עם המועצה, רשאים, בצו, להקדים את יום התחילה למועד שלא יקדם ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017);

הודיעה המועצה לשרים, בהודעה מנומקת בכתב, כי תאגיד השידור הישראלי ערוך להתחיל בשידורים במועד הקודם ליום התחילה, אך לא לפני יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), רשאים השרים להקדים, בצו, בתוך 14 ימים מהיום שבו הודיעה להם המועצה כאמור, את יום התחילה למועד שעליו הודיעה המועצה; בהודעה לפי פסקה זו תשקול המועצה את יכולתו של התאגיד להיערך מבחינה טכנית והנדסית לקיים את השידורים ואת קיומו של לוח שידורים.

(ב3) הקדימו השרים את יום התחילה לפי הוראות סעיף קטן(ב2) יחולו ההוראות הבאות:

השרים ימסרו על כך דיווח לוועדת הכלכלה;

יקראו את סעיף 80(א) כך שבהגדרה "הסכום הכולל", במקום פסקאות (1) ו- (2) יקראו:

"(1) בשנת 2017- 555 מיליון שקלים חדשים, בתוספת סכום של 17.5 מיליון שקלים חדשים עבור כל חודש נוסף שתאגיד השידור הישראלי שידר בשנת 2017 בשל הקדמת יום התחילה כאמור בסעיף 92(ב2);

(2) בשנת 2018 – 626.6 מיליון שקלים חדשים, בתוספת הסכום המתקבל מהמכפלה של שני אלה:

סכום ההוצאה השנתית לרכישה של הפקות מקומיות קנויות המיועדות לשידור בערוץ לילדים ולנוער כאמור בסעיף 4 לתוספת, כשהוא מחולק ב-12;

מספר החודשים העודף; בפסקת משנה זו, "מספר החודשים העודף" - ההפרש בין מספר החודשים שבהם תאגיד השידור הישראלי שידר בשנת 2018 בשלושה ערוצים בשל הקדמת יום התחילה כאמור בסעיף 92(ב2) לבין מספר החודשים שהיה משדר אלמלא הקדמת יום התחילה כאמור."

הוספת סעיף 93א

אחרי סעיף 93 לחוק העיקרי יבוא:

"הוראות מעבר – תקציב להקמת תאגיד השידור הישראלי

93א.

בתקופה שמיום כ"ח באלול התשע"ו (1 באוקטובר 2016) עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) יקראו את סעיף 80 בשינויים אלה:

בסעיף קטן (א), ההגדרה "הסכום הנוסף" – לא תיקרא;

בסעיף קטן (ב), המילים "הסכום הנוסף" – לא ייקראו;

בסעיף קטן (ג), המילים "שממנו מופחת הסכום הנוסף שגבה במהלך החודש הקודם (בסעיף זה- הסכום המועבר)" – לא ייקראו;
במקום ההגדרה "הסכום הכולל" יקראו
""הסכום הכולל" – 67.5 מיליון שקלים חדשים;";

סעיף קטן (ד) – לא ייקרא.

הוספת סעיף 107א
אחרי סעיף 107 לחוק העיקרי יבוא:
"פינוי מתחמי רשות השידור

107א.

רשות השידור תפנה את מתחם רשות השידור בתל אביב עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

רשות השידור תפנה את מתחם רוממה בירושלים עד יום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017)."

תיקון התוספת

בתוספת לחוק העיקרי, בסעיף 6, במקום "ב-1 בינואר 2016" יבוא "ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)".

קוד המקור של הנתונים