ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2016

חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) , חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 424

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), שעה 12:20
סדר היום
1. הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)

2. הצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

באסל גטאס

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
סתיו שפיר
מוזמנים
שי באבד - מנכ"ל משרד האוצר

אמיר לוי
יעל מבורך
הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר
סגנית הממונה על התקציבים

לילך ויסמן - ראש אגף תקשורת והסברה, משרד האוצר

אסי יוסף מסינג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

דודי קופל - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

איליה כץ - רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס
נירית איבי
שאול כהן

רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר
יועצת למנכ"ל משרד האוצר
יועץ למנכ"ל משרד האוצר

זמר בלונדהיים - עו"ד, משרד המשפטים

שרית פלבר - משרד המשפטים

אורן כהן - עוזר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

רעות קינן - התאחדות התעשיינים

חובב ינאי - המשמר החברתי

עמר שכטר - המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
הצעת חוק-יסוד
תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)

הצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016.

מי מקריא את החוק?
דודי קופל
אני אקריא את החוק.

הצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016

הגדרות

בחוק זה –
"חוק היסוד" – חוק יסוד
תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה).

"חוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה" – חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992.

"חוק התקציב הדו שנתי" – חוק התקציב הדו שנתי לשנים 2017 ו-2018, כמשמעותו בחוק היסוד.

"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

"תקציב התאמות" – תקציב ההתאמות לשנת 2018 כמשמעותו בסעיף 1(א)(3) לחוק היסוד.

הוראות לעניין חוק יסודות התקציב

לעניין חוק יסודות התקציב –

ההוצאה, ההוצאה המותנית בהכנסה, ההרשאה להתחייב ומספרי שיא כוח אדם בחוק התקציב הדו שנתי בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018, תהיה עד לסכום או למספר הנקוב בסעיף התקציב ביחס לאותה שנה.
היו"ר משה גפני
תסביר.
דודי קופל
זאת הוראה שבאה בהתייחס לחוק יסודות התקציב. היא אומרת שבשנת התקציב 2017 ו-2018 כל אחד מההוצאה, הוצאה מותנית, הרשאה להתחייב, מספרי שיא, תהיה בנפרד לגבי 2017 ובנפרד לגבי 2018.
היו"ר משה גפני
שאלה אותך היועצת המשפטית של הוועדה, ואני מצטרף לבקשה, שתגיד מה זה שונה לעומת מה שהיה קודם.
דודי קופל
זה לא שונה בשום דבר ממה שהיה קודם.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על התקציב הדו שנתי הקודם.
דודי קופל
זה לא שונה ממה שהיה קודם.

לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018 יהיה נקוב, בסעיף תקציב, בתחום פעולה או בתכנית, בחוק התקציב הדו שנתי, סכום או מספר המתייחס לאותה שנה, ויראו אותם כסעיף תקציב, כתחום פעולה או כתכנית לאותה שנה.

נקבע בדין כי ייקבע סכום בתקציב שנתי למטרה מסוימת, ייקבע סכום כאמור בתקציב הדו שנתי לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018.

(א) על אף הצעת השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב, חוץ מסעיף תקציב "הכנסת" רשאי שר האוצר, בכפוף להוראות חוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להעביר הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה והרשאה להתחייב, המתייחסת לאחת מהשנים 2017 ו-2018, לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנה האחרת או לסעיף אחר בהתאם להוראות סעיף 11(ד) לחוק יסודות התקציב, ואולם אין להעביר כמה משרות משנה אחת לשנה אחרת.
היו"ר משה גפני
תסביר.
דודי קופל
הסעיף הזה אומר ששר האוצר רשאי בכפוף למגבלות שקבועות בחוק הפחתת הגירעון, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לבצע העברה מתקציב 2017 לתקציב 2018.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל במה זה שונה ממה קורה היום?
דודי קופל
זה לא שונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא שונה. זה צינור וזאת צינורית.
דודי קופל
ההבהרה כאן היא שהיום כאשר מתבצעות העברות תקציביות, הן מתבצעות בתוך תקציב של שנה מסוימת, בין סעיף מסוים בתקציב 2016 לסעיף אחר. כאן אנחנו מדברים על העברה תקציבית בין השנים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
גם היום אנחנו עושים בין שנים.
דודי קופל
לא. היום מה שעושים, זאת העברה של עודפים. אנחנו לא מדברים כאן על העברה של עודפים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה באישור ועדת הכספים?
דודי קופל
כן. כתוב בשורה השלישית, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) לגבי סעיף תקציב "הכנסת" רשאית הוועדה המשותפת האמורה בסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב, לפי הצעת יושב ראש הכנסת, להעביר הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה והרשאה להתחייב המתייחסת לאחת מהשנים 2017 ו-2018, לסעיף תקציב "הכנסת" המתייחס לשנה האחרת, ואולם אין להעביר כמה משרות משנה אחת לשנה אחרת.

נותר סכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו שנתי המתייחס לשנת 2017, יהיה השימוש באותו סכום מותר, בשנת 2018, רק בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק יסודות התקציב. סכום שהשימוש בו הותר כאמור, יראו אותו כסכום שהתווסף לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנת 2018.

שר האוצר רשאי להשתמש בסמכותו להעברת עודפים לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, לעניין העברת עודפים בין 2017 ל-2018.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כלומר, אותו דבר כפי שקיים כיום.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה כמו היום?
דודי קופל
כמו היום בהעברה שמתבצעת בין שנות תקציב, הוא יוכל לבצע העברת עודפים בין שנת 2017 לשנת 2018.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אותו מנגנון שקיים היום יהיה גם לגבי זה.
היו"ר משה גפני
אגב, רציתי לשאול אתכם. יש חמישים מיליון שקלים שאתם מבקשים להעביר למוסדות הכנסיתיים. אתם יכולים לנתק את זה מכל הדברים האחרים ולהביא את זה לאישור? הם מאוד לוחצים עלי.
אמיר לוי
למה אתה לא מאשר את הפנייה?
היו"ר משה גפני
כי אין שם דברי הסבר. אני רוצה להעביר את החמישים מיליון. יש פניות אלי.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
חשבתי שכבר עברו.
היו"ר משה גפני
לא עברו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל למה רק לנוצרים? מה עם החרדים? עם המוכר שאינו רשמי?
אמיר לוי
לחרדים אנחנו מעבירים בנפרד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הרבה?
היו"ר משה גפני
כן. הרבה. שם יש קיצוץ. בקיצוץ פלט במשרד החינוך, רק לחרדים.

אתם יכולים לנתק את הפנייה הזאת?
אמיר לוי
המקור התקציבי הוא בפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
אבל עם כל הכבוד, לא הגשתם דברי הסבר. יוצא כאילו אני נגדם.
אמיר לוי
יש שם דברי הסבר. מה חסר בדברי ההסבר?
היו"ר משה גפני
הם לא מספיקים. אני רוצה להעביר את זה. אף על פי שנעשה שם מעשה שלא ייעשה. בפלט של משרד החינוך הורדתם רק בסעיף של החרדים, של הבנות. אולי זה לא אתם אלא משרד החינוך. אנחנו מקבלים כל הזמן כסף, אנחנו החרדים. כל הזמן. לא מפסיקים אבל כל הזמן לא רואים את האמת. תנתקו את בתי הספר הנוצרים.

לגבי העודפים. יש עודף משנת 2017 והוא עובר לשנת 2018. מה התהליך?
אמיר לוי
רגיל. מעבירים פנייה עם דברי הסבר מפורטים לוועדה והוועדה לא מעבירה את זה. העברנו לדעתי שלוש שנים אחורה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כשאתה אומר דברי הסבר, למה אתה מתכוון?
אמיר לוי
למגילה. אני מתכוון למגילה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אמיר, אני שאלתי שאלה רצינית.
אמיר לוי
אני עניתי בשיא הרצינות. למגילה. מעולם לא כתבנו דברי הסבר כאלה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מגילה יכולה לא להגיד שום דבר ויכולה להגיד הרבה. מה קשור האורך?
היו"ר משה גפני
אני אמרתי כאן בוועדה ואני אמרתי גם לכם. אמרתי שנסיים את הגל הראשון, נתכנס עוד הפעם גם עם הוועדה אבל קודם נתכנס אנחנו ונראה אם צריך לעשות שינוי בנוהל.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה זאת אומרת לעשות שינוי?
היו"ר משה גפני
אני יושב ראש הוועדה. תשמע מה שאני אומר.
אמיר לוי
אני מקשיב ליושב ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
אמרתי שיהיה נציג מהאופוזיציה ונציג מהקואליציה כדי לראות האם יש בעיות בנוהל כי יש בעיות. אנחנו עובדים כאן מאוד קשה. באמת. לא רוצים לעכב שום דבר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הבעיה היחידה בנוהל היא שמשרד האוצר לא רוצה לעמוד בו.
היו"ר משה גפני
למה את מפריע לי? אני באמצע המשפט. אני באמצע רשות דיבור.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני עוזרת לך.
היו"ר משה גפני
אל תעזרי לי. זה לא עוזר לי בכלל.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זאת הבעיה עם הנוהל.
היו"ר משה גפני
זה לא עוזר לי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אז בבקשה שמשרד האוצר יכתוב - - -
היו"ר משה גפני
אין בבקשה. לא לשמוע מה שהיא אומרת.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
שהנוהל היה עניין פיקטיבי שהשתמשתם בו כדי לבטל את הבג"ץ. אין לכם שום כוונה לעמוד בו.
היו"ר משה גפני
סתיו, זה לא בסדר מה שאת עושה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה לא בסדר מה שהם עושים.
היו"ר משה גפני
אז תלכי לדבר אתם. תקבע אתה פגישה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אנחנו לא בסדר? אתם תשבו לא בתוך הוועדה ותשנו את הנוהל שהצבענו עליו בוועדה? איזה מין דבר זה? אולי גם על התקציב תדונו מאחורי דלתות סגורות?
היו"ר משה גפני
זה לא בסדר מה שאת עושה עכשיו. אמרתי את זה בוועדה כמה פעמים. יעבור הגל הראשון, נראה את הניסיון, זה נוהל חדש, יכול להיות שאנחנו נרצה שינויים, יכול להיות שאתם תרצו שינויים. אנחנו באים לעניין הזה בלב פתוח ובנפש חפצה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מי זה אנחנו להגדרתך? על מה אתה מדבר?
היו"ר משה גפני
מישהו מהאופוזיציה, מישהו מהקואליציה. אם נצטרך לעשות שינויים, נעשה אותם כאן על השולחן. יש דברים שרואים במהלך החיים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה לא מקובל, גפני. לא מקובל שאחרי שהוועדה הצביעה על הנוהל, אתם תלכו לדון בשינויים איפה שהוא בחדר והדבר הזה יתבטל.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי יתבטל.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
משרד האוצר רוצה שינוי, שיודיע את זה לבג"ץ - - -
היו"ר משה גפני
תודה. סתיו, תודה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
את עושים צחוק מהוועדה.
היו"ר משה גפני
סתיו, אני מבקש, אנחנו לא שם. אמרתי את הדברים. קחו את הדברים שלי ברצינות. אני מבקש שיתוף פעולה בעניין הזה. אנחנו נשב אחרי כן לדון ונראה. יש דברים שאולי אי אפשר לעמוד בהם, יש דברים שאולי צריך לשנות.

ממשיכים.
דודי קופל
בשנת 2019 יותר שימוש, בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, רק בסכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו שנתי המתייחס לשנת 2018.

שר האוצר יוכל להעביר עודפים לשנת התקציב 2019, רק עודפים שנותרו בשנת 2018. אם נותרו עודפים משנת 2017, לא ניתן יהיה להעביר אותם לשנת 2019.
היו"ר משה גפני
מה בסעיפים כאלה שבוצעו שנים קודמות אבל זה תהליך רב שנתי? למשל חוזה שעשו לחמש שנים או לשלוש שנים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בכל מקרה זה יצטרך להיות כמו עכשיו אבל יעבירו מ-2017 ל-2018 ומ-2018 ל-2019.
אמיר לוי
כרגיל.
דודי קופל
אבל מה שלא עבר, לא יוכל לעבור. אי אפשר יהיה להעביר מה שלא עבר מ-2017 ל-2018.
מיקי לוי (יש עתיד)
ההעברות יבואו לכאן?
אמיר לוי
כן. עודפים מגיעים לכאן. ברור. זה נוהל. זה לא מחייב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם ב-2019 לא יהיה תקציב – לא הייתי בחלק הזה של הישיבה – מה עושים אז?
היו"ר משה גפני
מה היה ב-2015? אותו דבר. לא היה תקציב. אחרי כן באו עודפים בכמויות.
אמיר לוי
אנחנו מגיעים. ביקשתם ואנחנו מגיעים.
היו"ר משה גפני
שואל מיקי רוזנטל מה קורה אם נניח ב-2019 אין תקציב מאושר. מה עושים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין תקציב. אני לא הייתי כאן ויכול להיות שאני מתפרץ לדלת פתוחה, אבל תסביר לי. אין תקציב. החשבת ממונה על התקציב, היא עובדת באחד חלקי 12. ואז יש פתאום בעיה גדולה עם הרכבת הקלה בתל אביב וצריך להעביר חמישה מיליארד שקלים ויש כבר תקצוב של שנים קודמות. היא צריכה יותר מההעברה. מה עושים במקרה כזה?
אמיר לוי
החוק קובע אחד חלקי 12 מתקציב שנה קודמת. אי אפשר להוציא יותר. יש גמישות מסוימת בתוך התקציב. אנחנו לא צופים שפתאום יהיה גידול בין השנים של חמישה מיליארד אבל רצוי מאוד להעביר תקציב ב-31 בדצמבר לשנה הבאה. אם הכנסת לא מעבירה, יש מחיר שהמשק משלם. זה המצב. אתם המחוקק. תעבירו תקציב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשיש אחד חלקי 12, בתוך האחד חלקי 12 היא עושה מה שהיא רוצה. היא יכולה לקחת חמישה מיליארד שקל לאן שהיא רוצה.
אמיר לוי
זה לא נכון.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
יש ועדת חריגים.
אמיר לוי
גם הוועדה מוגבלת. אנחנו צופים גם שנה קדימה ולא לוקחים על עצמנו התחייבויות שאחר כך הממשלה לא תוכל לעמוד בהן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מדבר על ההתחייבויות. בתוך האחד חלקי 12. היא יכולה להחליט שיש לה חמישה מיליארד מאוד חשובים עכשיו לרכבת ולקחת אותם.
אמיר לוי
אם לא היה את זה בשנה קודמת, אי אפשר לעשות את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. היה סעיף תקציבי אבל ההעברה לא מספיקה. נוצר איזה משבר.
אמיר לוי
יש ועדת חריגים אבל זה צריך להיות מידתי מאוד. אי אפשר ליצור בעצם מחויבות חדשה לממשלה הבאה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא לא מדבר על מחויבות חדשה.
היו"ר משה גפני
זאת שאלה שנצטרך למצוא לה פתרון. זאת הבעיה שהייתה ב-2015.

ממשיכים.
דודי קופל
לעניין סעיף 40א לחוק יסודות התקציב -

יראו בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018 כשנת תקציב.

המועד להנחה על שולחן הכנסת של תכנית התקציב התלת שנתית, לעניין שנת התקציב 2018, יהיה לא יאוחר מהמועד להגשת הדוח לעניין קיום הפרשים לפי סעיף 3(ב) לחוק היסוד.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
איפה יש לנו תקציב תלת שנתי?
דודי קופל
תכף נסביר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא להפריע. הגענו לתקציב התלת שנתי.
דודי קופל
אנחנו מדברים כאן על מה שמכונה הנומרטור.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתסביר את הדבר הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איך זה נהיה תקציב תלת שנתי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש גם לא לחייך עת אתה מסביר את זה.
דודי קופל
אנחנו מדברים כאן על מה שמכונה הנומרטור. סעיף 40א לחוק יסודות התקציב. במסגרת הזאת מוגשת יחד עם חוק התקציב תכנית תקציב תלת שנתית לשנות התקציב שלאחר שנות התקציב בן עוסק התקציב שהוגש. יש לכך, לפי סעיף 40א גם השלכות מבחינת המגבלות שמוטלות על הממשלה.
היו"ר משה גפני
במה הסעיף הזה ישנה?
דודי קופל
אנחנו אומרים כאן שבעצם אנחנו מתייחסים לכך שאם מוגשת תכנית תקציב תלת שנתית פעמיים בשנה, היא תוגש אכן פעמיים בשנה, ב-2017 וב-2018, באמצע השנה, בסוף השנה ותכף נתייחס קונקרטית ל-2017, וב-2018 גם באמצע השנה, ויחד עם התקציב שיוגש לגבי שנת 2019.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא נעים לי להגיד לך אבל זה כמו שוד שהסתבך. אתם לא רציתם תקציב דו שנתי, אבל כפו עליהם תקציב דו שנתי, אז אתם עושים את זה תלת שנתי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה כמו ניסיון ההפיכה בתורכיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה כמו שוד שהסתבך.
היו"ר משה גפני
הבנו את העיקרון ועכשיו אני רוצה לדעת את הפרטים.
דודי קופל
עוד השלמה אחת. התקציב הדו שנתי בסוף 2017 יוגש עד 15 בנובמבר כדי שבעצם נוכל לאחד את הדוחות שמוגשים יחד עם הדוח שדיברנו עליו קודם וחוק היסוד יוכל להיות מוגש יחד עם הדוח.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל מה זה תקציב דו שנתי?
היו"ר משה גפני
הנומרטור.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל זה לא תקציב.
דודי קופל
זאת תכנית.
היו"ר משה גפני
זאת תכנית. מה זה משנה? יש משהו שאני לא מבין, וזה לא הדבר היחיד שאני לא מבין ואני לא רוצה להגיד את הסיבה לגבי הלימודים שלי. עד היום כשהוגש תקציב חד שנתי או דו שנתי, עשו חשבון של יעד הגירעון, עשו חשבון של ההכנסות ועשו חשבון של ההוצאות והתקציב היה מאוזן לפי יעד הגירעון, לפי התחזיות של משרד האוצר. ההכנסות הן בגובה מסוים, ההוצאות בגובה מסוים וצריך להתכנס למשהו שהוא מאוזן. נכון? עד היום כך היה. הגשתם תקציב. אמיר, אני טועה כאן במשהו?
אמיר לוי
לא.
היו"ר משה גפני
מה עכשיו, בעקבות הסעיף הזה, הנומרטור, מה יקרה שונה?
איתי טמקין
אפשר להסביר?
היו"ר משה גפני
בטח. חייבים. מישהו צריך להסביר כי אחרת אני לא אבין.
איתי טמקין
בעצם התכנית התלת שנתית, זאת שזכתה לכינוי נומרטור, מה שהיא עושה, היא מטילה מגבלות על הממשלה לגבי היכולת שלה להתחייב לשלוש שנות התקציב שמעבר לשנת התקציב הנוכחית שמתקיימת כרגע. כלומר, אם אני לוקח את שנת 2016, כיום הממשלה, בגלל אותה חקיקה, יש לה מגבלות לגבי היכולת שלה לקחת מחויבויות תקציביות לשנים 2017, 2018 ו-2019. שלוש שנים קדימה.
היו"ר משה גפני
מה שפעם היא כן יכלה לעשות?
איתי טמקין
מה שפעם היא כן יכלה לעשות. בדיוק. היום, בגלל שכבר היום היא צופה שיש לה חריגה מהמגבלות ל-2017, 2018 ו-2019, בעצם היא עוצרת והיא לא יכולה לקחת עוד מחויבויות תקציביות חדשות על עצמה.
היו"ר משה גפני
לשנה השלישית.
איתי טמקין
לשנה הבאה. עוד שנתיים ועוד שלוש, היא לא יכולה לקחת לאף אחת מהן בנפרד או לכולן ביחד.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני רק רוצה לדעת. את תקציב 2019 אנחנו לא מאשרים עכשיו.
איתי טמקין
נכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מאשרים עכשיו את תקציב 2018. כשאנחנו מאשרים את תקציב 2018, צריך גם שיהיה איזון כמו ב-2017. בלי הנומרטור היא גם לא הייתה יכולה להתחייב על שנת 2018, דבר שחורג מהמסגרת של האיזון התקציבי.
איתי טמקין
נכון. הנומרטור בעצם מתייחס לשנים שבגינן עוד לא אושר תקציב.
היו"ר משה גפני
2019.
איתי טמקין
נכון. עכשיו מה שהסעיף הזה בעצם אומר, הוא אומר שבמהלך שנת 2017, המגבלה תתייחס לשנים 2018, 2019 ו-2020. במהלך שנת 2018, המגבלה תתייחס לשנים 2019, 2020 ו-2021. זה מה שהסעיף הזה בא להבהיר.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אם הממשלה רוצה לעקוף את הנומרטור, היא יכולה לבקש מאחד מחברי הכנסת שיגיש הצעת חוק שהיא הצעת חוק פרטית.
דודי קופל
לא. היא לא יכולה לתמוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מוגבל. אנחנו הסכמנו.
היו"ר משה גפני
היא לא תתמוך, אבל אפשר להגיש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש דרך הרבה יותר קלה. לשנות את המספרים ולהגיד שעכשיו אני חוזה את ההכנסות שיוכפלו ונגמר הנומרטור. אין שום בעיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לעשות את זה, זה חמור מאוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יעשו את זה. אתה רוצה להתערב שיעשו את זה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מתערב, אבל אני אומר שאם מישהו יעשה את זה, זה דבר מאוד חמור לעשות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בדיוק מה שיעשו לקראת הבחירות ב-2019.
שלומית ארליך
אם מדברים על הנומרטור. איך הנומרטור חי עם כל מנגנון ההתכנסות? קיבלנו את הנומרטור, אמרנו שאי אפשר לקחת כל מיני מחויבויות, צריך להראות את המקור התקציבי במידה שאנחנו כן לוקחים התחייבויות נוספות. איך כל זה עומד יחד וחי יחד עם מנגנון ההתכנסות? מנגנון ההתכנסות בעצם יכלול הרבה מאוד צעדים בתכנית שתביאו ותרצו לשנות. יהיו לזה השלכות תקציביות. איך הם חיים יחד?
איתי טמקין
מנגנון ההתכנסות, כשמו כן הוא. הוא מנגנון שיבוא במידה ותתבצע חריגה. מנגנון ההתכנסות או שהוא יפחית הוצאות ממשלה או שהוא יעלה את ההכנסות. במצב כזה, להפך, הוא רק תומך בנומרטור והופך את התמונה הרב שנתית לחיובית יותר. לכן אין כאן שום סתירה בין שני הדברים.
שלומית ארליך
זאת אומרת, כיוון שלא מדובר בהוצאות אלא רק בהכנסות, במנגנוני התכנסות שמגדילים את ההכנסות, הם חיים בשלום.
איתי טמקין
נכון.
היו"ר משה גפני
זאת תשובה מקצועית. התשובה הלא מקצועית היא שהנומרטור קיים ומה שאתה רוצה לענות כן, אתה אומר שאפשר לסדר את זה עם הנומרטור, ומה שאתה רוצה לענות לא, אתה אומר נומרטור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הנומרטור לא מאפשר.
היו"ר משה גפני
זה לא מקצועי.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
עוד השלמה לשאלה של שלומית. שאלה שהיא יותר שאלה של הגיון. אם הנומרטור עובד, לא אמורות להיות בעיות באמצע-סוף 2018.
היו"ר משה גפני
לא, אבל על זה דיברנו קודם.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אלא בסוף 2017, אם ההכנסות נפגעות. אתה כאילו בשליטה.
איתי טמקין
נכון.
היו"ר משה גפני
זה כבר נשאל קודם. בסדר, זאת שאלה טובה. יהיו כאן הרבה שאלות טובות ואני לא יודע כמה התשובות יהיו טובות אבל נצטרך להתקדם.

אני לא מתכוון בחוק הזה לפתור את כל התחלואים בהם נתקלנו כל הזמן. הנומרטור, ביום כיפור אני אצטרך לבקש סליחה על כמה דברים ובין היתר למה העברתי את הנומרטור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון, ושלא תגיד שלא הזהירו אותך.
היו"ר משה גפני
הזהירו אותי.
שי באבד
זה לא מתכפר כי זה בין אדם לחברו.
היו"ר משה גפני
נכון. הוא צודק. זה בין אדם לחברו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
גפני, יש נומרטור על מספר הנדרים שאתה יכול לצבור לקראת יום כיפור.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה יודע מה הוא אומר. הוא אומר בלי נדר ואז הוא מוריד את זה.
דודי קופל
לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018 יראו את הסכום שנקבע לפי סעיף 48 לחוק יסודות התקציב, לשם קבלת הלוואה מבנק ישראל, כסכום שנקבע לאותה מטרה לאותה שנה.

סעיף 48 לחוק יסודות התקציב מאפשר קביעה במסגרת חוק התקציב של סכום לקבלת הלוואה מבנק ישראל וכאן מובהר שזה יהיה סכום נפרד לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018.

אישור תקציב ההתאמות לשנת 2018 ושינויים בתקציב

תקציב ההתאמות יהיה בסכום של 3.5 מיליארד שקלים חדשים.

השימוש בתקציב ההתאמות ייעשה בהתייחס לשנת 2018 ובהתאם להוראות סעיף זה בלבד.

הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בתוך 21 ימים לפני תחילת שנת 2018, את הצעת הממשלה –

לשימוש בתקציב ההתאמות ולהקצאתו בשנת 2018.

לשינויים בחלק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת 2018, בשים לב לשינויים שבוצעו לגבי חלק התקציב המתייחס לשנת 2017 וכן לשינויים הדרושים לממשלה באותו מועד. לעניין פסקה זו, "שינויים" – כמשמעותם בסעיף 11 לחוק יסודות התקציב.

ניתן אישור להצעות כאמור, יראו את הסכומים שאושרו כסכום שהתווסף לתקציב המתייחס לשנת 2018.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 11 לחוק יסודות התקציב, ומהוראות סעיף 2(4) לחוק זה.
היו"ר משה גפני
תסביר את כל הסעיף. קודם כל, תתחיל בהסבר איך נקבע סכום של 3.5 מיליארד שקלים.
קריאה
אחוז.
היו"ר משה גפני
השאלה אם זה מספיק.
איתי טמקין
פעם אחת, כמו שנאמר קודם, לקחנו אחוז ממגבלת ההוצאה. פעם שנייה, כמו שהצגנו בדיונים קודמים בוועדה, הניסיון האמיתי היחידי שלנו בתקציב דו שנתי מלא הוא בשנים 2011 ו-2012. אם מסתכלים על שנת 2012, תוקצבה רזרבת התאמות של 1.6 מיליארד שקלים באותה שנה ולא רק שהרזרבה לא הספיקה באותה שנה אלא התבצעה חריגה נוספת של 1.6 מיליארד שקלים. כלומר, סך החריגה ממה שתכננו היה 3.2 מיליארד שקלים. אם אתה לוקח את אותם 3.2 מיליארד שקלים ושם אותם במונחי התקציב הזה, זה פחות או יותר המספר שמתקבל, 3.5 מיליארד שקלים. כך הגענו לסכום הזה.
יצחק וקנין (ש"ס)
יש לי שאלה עקרונית. אני חושב – והדברים זכורים לי – שרוב הכסף הלך לביטחון.
היו"ר משה גפני
אמרתי את זה.
יצחק וקנין (ש"ס)
זאת לא חכמה להגיד שנתנו עוד שלושה מיליארד שקלים וחרגו כי הכול הלך לביטחון וזה קורה כמעט כל שנה.

אני אגיד לך ממה אני חושש. לא הייתי כאן כשאתה אמרת את זה, כך שאולי כיוונתי לדעת גדולים. אני אומר לך מה הבעיה כאן. במידה ובאמת תהיה איזושהי בעיה מסוימת, תקציבית, אנחנו כאן לא נוכל להוסיף כי אם כל הכסף ילך עוד פעם לביטחון, כי מתקצבים אותו בתקצוב נמוך, או שתהיה בעיה אחרת.
היו"ר משה גפני
לא נפתח פה לשטן, אבל זה יכול להיות.
יצחק וקנין (ש"ס)
כן. יכולה להיות בעיה אחרת ונצטרך לתקצב את משרד הביטחון בתוספת של עוד מיליארד או שני מיליארד שקלים וזה ייקח את כל הרזרבה הזאת.
היו"ר משה גפני
בקדנציה הקודמת הייתי יושב ראש ועדת המדע. יאיר לפיד היה שר האוצר והוא העביר לי את החוק של רווחי הגז כאשר אנחנו מדברים על 340 מיליארד שקלים לטווח של 25 שנים. קבענו בחוק, ואמרנו גם מה ההגדרות, שצריך להיות מקרה מאוד מאוד חריג להוציא משם כסף ולתת לזה, אבל הגדרנו את הדברים החריגים. לא כל דבר אבל מקרים חריגים יכולים להיות. הוא צודק. יכולים לבוא, לקחת את הכסף הזה ולהעביר אותו לאיזה דבר שמציק שהוא לא הדבר הכי בעייתי.
שי באבד
אני מזכיר לכולם שהכסף הזה מראש הוגדר כרזרבה במידה ואנחנו מתחילים להתבדר. אם יהיה מקרה קיצוני שבו חס וחלילה לא עלינו - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב מה. דברים משמחים אבל צריך הרבה כסף עבורם.
שי באבד
זאת לא המטרה של החוק. זאת לא המטרה של הכסף.
היו"ר משה גפני
מה שאומר המנכ"ל, הוא אומר שהכסף הזה מיועד למקרה שבו פתאום התפזר התקציב.
שי באבד
לא בגלל אירוע חריג. התבדרנו. תחזית ההכנסות לא עמדה.
היו"ר משה גפני
וצריך את האישור של הוועדה כאן כדי לקחת את הכסף הזה ולהעביר אותו.
שי באבד
היה גידול בהוצאות שלא צפינו אותו. לדוגמה, אנחנו תכננו בתקציב החינוך שיגיעו כך וכך תלמידים וכך וכך כיתות או שהשכר יהיה כך וכך - - -
היו"ר משה גפני
או בביטוח הלאומי.
שי באבד
או בביטוח הלאומי או בניצולי שואה או באלף ואחד סעיפים שיש להם קריטריונים בחוק, והתבדרנו. לשם כך נועד הכסף. אם חס וחלילה או לדברים משמחים הכסף הזה, אם תיקחו כפעולה חריגה, אנחנו משערים שממשלת ישראל תקבל החלטה לגבי הדבר החריג שנדרש לו עכשיו כסף. זה לא קשור לתהליך ההתכנסות של התקציב.
היו"ר משה גפני
אני בדעה שצריך לשים שם יותר כסף.
שי באבד
אני מזכיר. יש שלושה וחצי מיליארד רזרבה.
היו"ר משה גפני
אני יודע. בחלוקה הפנימית אני חושב שצריך יותר. נגיע לזה.
שי באבד
יש עוד שניים וחצי מיליארד שקלים של עודפים. יש עשרה מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
שואלת חברת הכנסת סתיו שפיר לגבי הנושא של ניתן אישור להצעות כאמור. נכון.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר משה גפני
תסבירו את זה. לחברת הכנסת סתיו שפיר יש רגישות לנושא של ההעברות. היא טוענת שלא צריך העברות אלא להכניס את הכול בבסיס התקציב.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה לא מה שאני טוענת. אני טוענת שצריך לתכנן תקציב כמו שצריך ושההעברות הן דרך בשבילכם לא לתכנן באמת תקציב אלא לבוא לכאן.
היו"ר משה גפני
אני אמרתי את זה יותר עדין.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אז אני אתקן. אלא לבוא לכאן עם משהו שהוא לא תקציב אמיתי ואז לשנות ולהסיט אותו לאורך כל השנה בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
כן, זה באמת מה שהיא אומרת.
יצחק וקנין (ש"ס)
וזה כשהוא היום רגועה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
השאלה איך אנחנו נמנעים במצב כזה כי גם כל הדברים שאתם קוראים להם תכנית התאמות, היא למעשה להביא לנו מקבץ של העברות תקציביות שכך יתוכנן התקציב הבא.
שי באבד
ההעברות שנעשו במהלך שנה ושנה הן העברות שנעשות לצורך התאמות בסעיפים השונים בתקציב, חלק בתוך המשרדים וחלק במסגרת המשרדים בתוך מסגרת התקציב. כאן לא מדובר. ההתאמות שמדובר כאן, מדובר רק על מצבים שבהם חרגנו מהמסגרת. חרגנו. אנחנו לא במסגרת. העברות שנעשות כאן בשוטף הן בתוך המסגרת.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
עכשיו אתה מדבר גם על שינוי המסגרת בהעברה תקציבית.
שי באבד
לא.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זאת השאלה.
שי באבד
יש מצב – אנחנו מקווים שלא נגיע אליו ושואפים לא להיות בו – שאנחנו נתבדר מהמסגרת. מדובר בתקציב דו שנתי, חלק ממנגנוני ההגנה בדיוק נעשו כי זה מה שקרה בתקציב 2011 ו-2012, בתקציב הדו שנתי שהיה. במידה והתבדרנו מהמסגרת, שזאת לא העברות רגילות ולא העברות שנעשות במסגרת ועדת הכספים באופן שוטף ורגיל, אנחנו מציעים כאן את המנגנון שבמסגרתו אנחנו נחזור חזרה למסגרת. הדרך בה אנחנו חוזרים בחזרה למסגרת היא דרך פעם אחת תקציב רזרבה והתאמות של תקציב הרזרבה, ופעם שנייה על ידי פלט, ופעם שלישית על ידי עודפים. אבל המטרה כאן היא לא בגלל שלא נערכנו לתקציב או שאנחנו עושים העברות בין סעיפים. כל המנגנון כאן נועד לכנס חזרה למסגרת כדי שלא יהיה מצב שבו אנחנו הבאנו לכנסת ולממשלה או הבאנו בפני הכנסת גירעון של 2.25 או 2.5 או מה שלא יהיה ובסוף הגירעון הוא 2.4.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הדרך בה אתם הולכים לשנות את המסגרת, אתה קורא לזה להתכנס בחזרה, זה להביא לכאן משהו שהוא ייראה כמו העברה תקציבית.
שי באבד
לא. כי זאת לא העברה מסעיף לסעיף. אלה קיצוצים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
איך זה ייראה? תאר לי איך נראה המסמך. על מה אנחנו מצביעים. זה עובר כחוק? כמה זה עובר?
היו"ר משה גפני
שי, היית מאוד ברור אבל רק רגע. יעל, לפני שאת משיבה, חבר הכנסת טרכטנברג.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני מנסה להבין את התאריכים ואיך שני החוקים מסתדרים מבחינת התאריכים. כאן כתוב ב-(ג) שב-9 לדצמבר או ב-10 לדצמבר - - -
היו"ר משה גפני
21 ימים לפני תחילת 2018.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נכון. ב-9 או ב-10 לדצמבר צריך להביא לוועדת הכספים את התכנית הזאת.
שי באבד
מה-9 לדצמבר עד סוף השנה.
היו"ר משה גפני
זה לא בסדר. 21 ימים לא מספיקים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
יש שלושה תאריכים שלא מסתדרים ואני לא מבין אותם. יש את ה-15 לנובמבר, יש את ה-10 לדצמבר ויש את ה-29 לדצמבר. מה קורה כאן?
היו"ר משה גפני
יעל, תעני לסתיו שפיר ואחרי כן לגבי התאריכים כשגם אני מצטרף לשאלה.
יעל מבורך
לגבי תכנית ההתאמות. קודם כל, החשש מההתבדרות הוא בעיקר בצד ההכנסות. היכולת להתבדר בהוצאות בתקציב שהוא קבוע בחוק ברמה הנומינלית היא נמוכה. החשש הוא מזה שמשהו קורה בשוק והכנסות המדינה מסיבות מקומיות, מסיבות בינלאומיות, קטנות.

תכנית ההתאמות יכולה להיראות מכל מיני סוגים. אנחנו לא יודעים להגיד את זה היום. זה תלוי במצב ובפתרונות לצורך העניין שתקבל הממשלה בעת ההיא. זה יכול להיות, האחד, הגדלת גירעון, לשנות את המסגרות ולהגדיל אותן – זה תיקון חקיקה ראשי והוא לא ייראה כמו פנייה אלא יבוא בשלוש קריאות. זה יכול להיות שינוי במסים, חלק ניכר מהמסים, וגם הוא תיקון חקיקה. זה יכול להיות ביטול של פטורים. אני שמה את הספקטרום ולאו דווקא תכנית קונקרטית.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה בגדול יכול להיות חוק הסדרים.
יעל מבורך
זאת לא הכוונה. הכוונה היא להתאמות פיסקליות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל זה יכול להיות.
יעל מבורך
לא. אלה התאמות פיסקליות.
מיקי לוי (יש עתיד)
למשל, עכשיו יחקקו את החוק של סמוטריץ'.
קריאה
סתיו צודקת. חוק ההסדרים הוא אחת הדרכים להתמודד עם זה.
יעל מבורך
חוק ההסדרים לא ממוקד במאה אחוז פיסקלי.
אמיר לוי
אם תהיה חקיקה במהלך השנה הזאת שפורץ את מסגרת התקציב של 2018, כמו חוק הטבות מס כזה או אחר שפתאום עובר בכנסת, זה פיסקלי.
קריאה
יכולים לדחות אותו בחוק ההסדרים.
היו"ר משה גפני
בואו לא נשפוך את התינוק עם המים. לא הולך להיות חוק הסדרים. לא הולך להיות חוק הסדרים ואם הולך להיות חוק הסדרים, אז בואו נתפזר כולנו.
שי באבד
מתי לא הולך להיות חוק הסדרים? בשנה הבאה.
היו"ר משה גפני
לא. בהתאמות לא הולך להיות חוק הסדרים. לא עכשיו. עכשיו הולך להיות חוק כזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
על פי החוק כי זה בלתי אפשרי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה בלתי אפשרי כי הרי חוק הסדרים זה רק עם אישור התקציב.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא לא יכול להביא פעמיים חוק הסדרים.
היו"ר משה גפני
סליחה, לא התנסחתי נכון. הולך לבוא חוק הסדרים עכשיו עם אישור התקציב, כזה גודל. אנחנו נצטרך לצמצם אותו. זה יתחיל אצל היועץ המשפטי, אצל יושב ראש הכנסת, אצל כולם. חוק ההסדרים הוא לא דבר נכון.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אפשר לקבל את המשך התשובה?
היו"ר משה גפני
רגע. אנחנו רצים רחוק מדי. עם כל הכבוד, צריך להתנהג נורמלי. אנחנו במהלך השנה לא מוותרים על זכויות החקיקה שלנו. עם כל הכבוד, אם סמוטריץ רוצה להעביר חוק שהוא רוצה לתת הטבות מס ליהודה ושומרון, מותר לו להעלות את זה. אני אצביע נגד אבל מותר לו להעלות את זה. התאמות המס, זה יפרק את החוק בכלל. הוא רוצה לתת ליהודה ושומרון על ביטחון, צריך לתת בנפרד וצריך לקבל על כך החלטה. אנחנו פתאום נגיד שאנחנו מוותרים על זכויות החקיקה שלנו כי אולי יהיה גירעון או לא יהיה גירעון? לא בא בחשבון.

עכשיו אנחנו מגיעים לסוף 2017 ותכף נדבר על התאריכים עליהם שאלת. אם אין בעיה, אז אין בעיה, אבל אם מתברר שיש בעיה, ואני אומר לכם מראש – ותרשמו את מה שאמרתי – שיש בעיה. אין ויכוח בכלל שיש בעיה. יש בעיה ואז יש תכנית. צריך להתכנס לתכנית הזאת. בין יתר הדברים זה אישור של ההתאמות. יש 3.5 וחצי מיליארד שקלים בתקציב שהוא צריך לבוא לממשלה וצריך לבוא לכאן וצריך להגיד מה עושים עם ה-3.5 מיליארד שקלים אלה. איך פותרים את הבעיה שנוצרה כתוצאה מהגירעון. השלושה וחצי מיליארד שקלים עומדים על שולחן הממשלה ולאחר מכן הם באים לשולחן ועדת הכספים. אנחנו צריכים להחליט מה עושים עם העניין הזה. לא יכולה הממשלה פתאום לבוא עם חוק הסדרים חדש, להכניס את קופת חולים עם פתרון בגלל שלא הסתדרו כל השנה. זה לא בא בחשבון. זה לא יהיה. לפי דעתי הם גם לא מתכוונים לזה ובואו לא נכניס להם רעיונות לראש כי הם עלולים עוד לקלוט את זה.

יש את התכנית הזאת, תכנית ההתאמות. אין קשר לשאלה שלך לגבי העניין של ההעברות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני מחכה לתשובה.
היו"ר משה גפני
יש קשר לדיון שיהיה כאן בנושא של תכנית ההתכנסות על כל מרכיביה כולל הנושא של תקציב התאמות שהוא נועד רק עבור זה.

יעל, אם את מוכנה לקחת אותי כעוזר שלך כדי להסביר לחברת הכנסת סתיו שפיר, בסדר.
יעל מבורך
בעצם תכנית התאמות אחת שהיא תכנית הדיפולט היא מה שמונח כאן עכשיו בחוק והוא יאושר, לכשיאושר ואם יאושר, בשלוש קריאות. זה המנגנון שמופיע כאן להתאמות. אבל הממשלה והכנסת יוכלו לבחור כל מנגנון התאמות אחר נוכח המצב המשקי והפיסקלי שהם יראו כאשר רובו יצטרך חקיקה. כמו שציינתם, אם זה העלאת גירעון, אם זה העלאת מסים וביטולי פטורים. זה יצטרך תיקון חקיקה וגם הוא יבוא לכנסת. זה לעניין תכנית ההתאמות.

את צודקת, ואנחנו גם אמרנו את זה כאן בוועדה, שככל שבונים את התקציב מוקדם יותר, בגלל שהתקציב כולל לא תקצוב לקוי אלא הוא כולל הנחות, וכשאנחנו עושים הנחות ב-2017, יש להם רמת ודאות יותר גבוהה מאשר כשאנחנו עושים הנחות לגבי 2018, הנחות כדוגמת מה שיעור האבטלה, מה נפח השכר, תקציב של ביטוח לאומי, מה המיצוי של כבישי תחבורה ועוד הנחות שנעשו בבניית התקציב. רמת הוודאות שלהן יותר נמוכה וזה ידרוש יותר שינויים בתקציב ב-2018 בתוך מסגרת השינויים. זה אינהרנטי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
והן יגיעו, כמה? אתם תבואו בסוף שנת 2017 עם חוברת ענקית כמו שעשיתם בהתאמות של התקציב הקודם.
יעל מבורך
החוק הזה בעצם מאפשר, כמו שהוא מוצע כאן, לעשות תיקון לגגות של 2018. ב-29 בדצמבר 2017 אנחנו נוכל לתקן את גגות 2018. מה שלא יתוקן במועד הזה, יתוקן במהלך שנת 2018.
קריאה
לא. זה לא ב-29 בדצמבר אלא לפני.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
להבהיר משהו לוועדה. זה אומר שאנחנו נגיע ביומיים לפני סוף השנה של 2017 ונקבל פה ספר של העברות תקציביות ואנחנו נצביע על כל תקציב 2018 כהעברה תקציבית. אני רוצה שזה יהיה ברור. במקום להביא תקציב ל-2018, הם יביאו לנו העברה תקציבית, בומבה של העברה תקציבית, וזאת תהיה ההצבעה על התקציב. זה ממש עוקף את הכנסת ואת המחויבות של הכנסת ואת החשיבות של הפיקוח של הכנסת בהצבעה על תקציב מדינה. במקום לעשות תקציב מדינה, הם יעשו כאן העברה תקציבית. זה מה שזה אומר.
איתי טמקין
אני אענה לשאלה של חבר הכנסת טרכטנברג ואחרי כן אולי עוד הבהרה בעניין הזה. קודם כל, לשאלתו של חבר הכנסת טרכטנברג. ניקח תהליך תקציב רגיל. תהליך תקציב רגיל, לוח הזמנים שלו הוא שהממשלה מחויבת להגיש לכנסת עד ה-1 בנובמבר או ה-2 בנובמבר את התקציב ולכנסת יש שישים ימים לדון בו והוא מגיע לקריאה שנייה ושלישית. אם התקציב לא אושר עד ה-31 בדצמבר, נכנסים לתקציב המשכי וכדומה. מכאן אתם מכירים את התהליך.

מה שאנחנו מציעים כאן, ותכף אני אגע במועד הנוסף הזה שעכשיו אולי קצת בלבל באמצע הדיון, בגלל שמדובר על מנגנון התכנסות – אנחנו לא מדברים על דיון כולל מחדש בכל סדרי העדיפויות – אנחנו חשבנו שאפשר לצמצם את הזמן הזה בשבועיים. כלומר, להגיש את תכנית ההתכנסות ב-15 בנובמבר ולסיים את הדיון בו עד ה-29 בדצמבר. אם התכנית אושרה בדיוק כמו מתכונת של תקציב, התכנית תאושר עד ה-29 בדצמבר – הכול בסדר ואפשר להמשיך את השנה הבאה. אם התכנית לא תאושר עד ה-29 בדצמבר, כמעט כמו שלא אושר תקציב, אנחנו ניכנס לתקציב המשכי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
יש את התאריך הנוסף.
איתי טמקין
נכון. עכשיו אני אגע בתאריך הנוסף. התאריך הנוסף מתייחס למצב עולם בו אין חריגה או שהחריגה קטנה משלושה וחצי מיליארד. תכף ניגע בזה. במצב שאין חריגה, בעצם יש תאריך נוסף ולממשלה יש את אותם שלושה וחצי מיליארד שקלים שבמצב בו אין חריגה מותר לה להגיש הצעה לכנסת איך היא רוצה להשתמש באותם שלושה וחצי מיליארד שקלים. אנחנו כאן לא נמצאים כחלק מההתכנסות אלא נמצאים במצב עולם בו אין חריגה ומותר להשתמש באותם שלושה וחצי מיליארד שקלים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה קורה עם השלושה וחצי מיליארד שקלים במהלך 2017? הם שמורים בתוך התקציב?
איתי טמקין
הם בתקציב 2018. לא מתוקצבים בכלל בתקציב 2017. הם חלק רק מתקציב 2018 והם לא חלק מתקציב 2017.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הם לא נמצאים בכלל.
איתי טמקין
לא ב-2017.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ההגדלה של משרד הביטחון של השבעה מיליארד שקלים והגדלות נוספות שמגדילות את זה בעשרה מיליארד - - -
היו"ר משה גפני
הוא אומר שזה ב-2018.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל זה משהו שייחשב כהגדלה של המסגרת? איך אתם מחשבים את זה? יש הגדלה קבועה של משרד הביטחון.
איתי טמקין
אני אתייחס.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
רגע. חכה. יש משהו לא הגיוני. את חזרת על מה שאני אמרתי לפני כמה דקות. אנחנו אומרים שמה שלא צפוי או מה שצפוי שיקרה, זאת פגיעה בהכנסות. לא בהוצאות כי בהוצאות הנומרטור עושה את שלו. אם יש כבר פגיעה בהכנסות, השלושה וחצי מיליארד שקלים כאילו אינם. כלומר, אתם תממנו או תעשו התאמות מההכנסות שאינן. אם ההכנסות ירדו ובמקום 300 מיליארד שקלים, יש 280 מיליארד שקלים, אז מאיפה תביאו את השלושה וחצי מיליארד שקלים?
יעל מבורך
אני לא משתמשת - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
צריך מנגנון אחר.
איתי טמקין
אם ההכנסות, במקום 300 מיליארד ירדו ל-295 מיליארד.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
או ל-280.
איתי טמקין
ניקח כדוגמה 280. בסדר. כלומר שעכשיו הממשלה צריכה להגיש תכנית התכנסות על עשרים מיליארד שקלים כי חסרים לה עשרים מיליארד שקלים. החוק הזה אומר, וזה סעיף שקודם הקריא דודי, שהשלושה וחצי מיליארד שקלים הראשונים מתוך אותם עשרים מיליארד שקלים, יילקחו מרזרבת התאמות. כלומר, הממשלה לא תוכל להשתמש באותה רזרבת התאמות ולכן היא כבר כיסתה - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
מוחקים את הסעיף.
איתי טמקין
בדיוק. מוחקים את הסעיף. לכן, במקום עשרים מיליארד פער, הפער יעמוד רק על 16.5 מיליארד שקלים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ומה לגבי השאלה שלי?
היו"ר משה גפני
יעל ענתה לך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לקחתי את משרד הביטחון כדוגמה. יש שם הגדלה קבועה של שבעה מיליארד שקלים ואחר כך יש הגדלות נוספות שהגיעו בשנה שעברה למעבר לעשרה מיליארד שקלים. זה משהו שאתם מחשיבים כשינוי במסגרת?
איתי טמקין
לא.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אז בתור מה? השלושה וחצי מיליארד לא מכסים את זה.
איתי טמקין
כל שינוי תקציבי שמגיע לפי סעיף 11 לחוק יסודות התקציב, מגיע כאן לוועדה. תמיד יהיה שינוי בתוך המסגרת.
היו"ר משה גפני
תודה. לגבי הנושא של המועדים.
מיקי לוי (יש עתיד)
שינוי מחוץ למסגרת, הם לוקחים מהרזרבה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה ברור.
איתי טמקין
אבל המסגרת היא חלק מהרזרבה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לדוגמה, השידור הציבורי יעלה לך עוד 280 עד 300 מיליון שקלים. זה לא בבסיס.
איתי טמקין
עוד לא הגשנו תקציב 2017 ו-2018 אבל לצורך העניין תתקבל החלטה שתגזור עוד מאתיים מיליון שקלים בתקציב הזה, הממשלה כשהיא תגיש את התקציב, תצטרך לראות מהיכן היא מפחיתה מאתיים מיליון שקלים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה ברור, אבל לגבי השלושה וחצי מיליארד שקלים הולכים להיות מאוחסנים, במה? ברזרבה.
איתי טמקין
נכון.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
והם לא הולכים להיות כלולים. כל שינוי אחר שתעשו, למשל ההגדלה הזאת של תקציב הביטחון, שאנחנו יודעים מראש שזה ייעשה כי אתם הרי לא תשימו את זה בבסיס, אז השינוי הזה לא נלקח מתוך השלושה וחצי מיליארד הספציפיים האלה אלא זה יילקח מרזרבה אחרת.
יעל מבורך
השלושה וחצי מיליארד האלה, אי אפשר לעשות בהם שום שימוש ב-2017. רק ב-2018, אם אין פער, אפשר לעשות בהם שימוש.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ב-2018 הם יוכלו להיות מה שמכסה את ההגדלה הזאת בתקציב הביטחון?
שי באבד
אם ועדת הכספים תאשר. אם ועדת הכספים תחליט שבמקרה הצורך, זה יהיה הצורך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל אנחנו יודעים שזה קורה כל שנה.
יעל מבורך
זה לא בא לכסות שום דבר ידוע לנו.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה לא שזה לא צפוי. זה קורה כל שנה.
יעל מבורך
רק דברים לא צפויים. השלושה וחצי מיליארד האלה, רק דברים לא צפויים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כל שנה זה קורה.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול כבר עם הדיון הזה. אני רוצה לדעת לגבי המועדים. אנחנו לא מסכימים ל-15 בנובמבר. זה צריך להיות כמו בתקציב, זה צריך להיות ב-1 בנובמבר. זה לא יכול להיות 31. גם בממשלה, זה לא יכול להיות 29 בדצמבר. זה לא יכול להיות אצלנו ב-31 בדצמבר. אם מתברר שלא עומדים בהתכנסות וצריך לעשות שינויים דרמטיים, זה צריך להיות לפחות שבועיים קודם. זה לא יכול להיות. המועדים האלה הם לא רלוונטיים.

גם הנושא הזה של ה-21 יום, גם הוא לא מספיק אלא הוא צריך להיות יותר. אגב, אני לא מבין למה צריך בכלל את הסעיף הזה. זה סעיף מיותר לחלוטין. אתם יכולים להשתמש בסעיף הזה בפסקה (2) בחוק הקיים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רוצה לחדד את הנקודה.
היו"ר משה גפני
לשם מה הוא נמצא בחוק הזה?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מבחינת המועדים, מה שצריך זה שב-1 בנובמבר תוגש התכנית. במקום ב-29 לדצמבר, ב-15 לדצמבר.

יש נקודה שאני לא הבנתי אותה ואני רוצה לחדד אותה. אם מדובר על השימוש בשלושה וחצי מיליארד שקלים, אתם מחויבים להביא את זה לאישור הכנסת.
היו"ר משה גפני
לאישור הממשלה ואישור הכנסת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן. אבל אם מלכתחילה אתם צופים שהפער יהיה יותר גדול, נניח עשרה מיליארד שקלים, תכנית ההתאמות של הממשלה לא תובא לכנסת.
היו"ר משה גפני
תכף נגיע לזה. זה מרחף בחלל. שלושה וחצי מיליארד שקלים, צריך להביא לאישור הממשלה ולאחר מכן צריך להביא לאישור ועדת הכספים. אם אין גירעון והכול אותו דבר, גם אז צריך את אותו הדבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אמרנו את זה. אם יש איזון.
איתי טמקין
אני אסביר ליושב ראש ואני אחדד. שני מצבי עולם. מצב שאין חריגה, כמו שתיארת עכשיו, אישור כנסת, אישור ועדת הכספים איך משתמשים באותם שלושה וחצי מיליארד שקלים. מצב שיש חריגה, אסור להשתמש בשלושה וחצי מיליארד השקלים. הם יורדים מהתקציב.
שי באבד
או בחלק מהם.
איתי טמקין
או בחלק מהם.
היו"ר משה גפני
אבל צריך להביא את זה לכאן.
איתי טמקין
בחוק כתוב שבאופן אוטומטי הם יורדים.
היו"ר משה גפני
עד כאן הבנו.
שלומית ארליך
אני רציתי להתייחס ל-(ג)(2). אני לא בטוחה שאני מבינה את המשמעות שעומדת מאחורי פסקה (2). זאת אומרת, אתם יכולים להגיע עם העברות תקציביות לוועדה. הוועדה מאשרת כל העברה שתגיע אתה לכאן. מה בעצם מוסיפה הפסקה?
היו"ר משה גפני
אני שאלתי את זה. אני לא מבין.
איתי טמקין
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו צודקים, אתה לא חייב להסביר.
איתי טמקין
אני בכל זאת אנסה לשכנע.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך לשכנע. אנחנו נאשר את זה. זה מיותר לגמרי.
קריאה
זה לא סעיף חדש.
היו"ר משה גפני
למה זה כאן בחוק?
איתי טמקין
אני מסכים שגם אפשר ללכת במנגנון שהיושב ראש תיאר. אני אסביר מה בכל זאת ניסינו כאן לחדד. בשנת 2017 אנחנו נבצע שינויים תקציביים. יש שינויים תקציביים שבזמן שנבצע אותם, בשנת 2017, שאנחנו יודעים שבוודאות נצטרך לבצע כמעט את אותו שינוי תקציבי ב-2018. אני אתן דוגמה. אם עכשיו אני רואה שחס וחלילה שיעור האבטלה עלה בשנת 2017, ולכן אני צריך להעביר עוד כסף למוסד לביטוח לאומי. אני כבר יודע להגיד בשנת 2017 שאותו שינוי תקציבי יידרש גם ב-2018. לכן קבענו כאן מועד. לפני שמתחילה שנת 2018 - - -
היו"ר משה גפני
הכול בסדר. הסברת לנו, הבנו אבל הסעיף מיותר לחלוטין. אתם צריכים להוציא אותו. אם לא תוציאו אותו, נאשר אותו כמו שביקשתם אבל הוא מיותר לחלוטין. זה רק טוב כדי לאשש את מה שחברת הכנסת סתיו שפיר אומרת שמדובר על העברות. אם שמתם את זה כדי לנהל את הדיאלוג עם סתיו שפיר, אני תומך בזה. הסעיף הזה לא מוסיף כלום. הוא לא מוסיף דבר וחצי דבר.
קריאה
הוא בא לצמצם פניות ב-2018.
היו"ר משה גפני
הוא רוצה להביא העברה, הוא לא יכול להביא העברה? רק שיגיש אותה עם דברי הסבר.
איליה כץ
היושב ראש, אנחנו יודעים שכל שנה יש העברות ושגם ב-2017 יהיו העברות. חלקן יהיו רלוונטיות גם לגבי 2018. כמו כן, ב-2018 יהיו העברות שרלוונטיות רק לגבי 2018.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ההבדל הוא לא זה. אתם תביאו העברות תקציביות גם ב-2018 ומה שאתם תעשו זה שבתחילת 2018, במקום להעביר תקציב כפי שנהוג בחוק, שהכנסת מאשרת אותו, שהממשלה יכולה ליפול אם הוא לא עובר, אתם תעבירו את כל התקציב בהעברה תקציבית בלי הסברים. זה מה שיקרה.
איליה כץ
כל הפניות הועברו, אושרו ב-2017. במקום לעשות כמות כפולה של פניות ב-2018, גם בגין 2017 וגם בגין 2018, ממקדים את הדיונים ועושים את הדיונים פעם אחת ב-2017 ופעם אחת ב-2018.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אין בינינו אי הבנה. מה שאתה אומר זה שבמקום להעביר הרבה פניות ולהיגרר עם העניין הזה של להעביר לכנסת מידע, אתם תעבירו את הכול בפנייה אחת של העברה תקציבית במקום להצביע על תקציב. זה ההבדל. אנחנו מבינים אחד את השני. זה מה שאתם עושים.

במקום להעביר תקציב מדינה, אתם מעבירים בהעברה תקציבית את התקציב. אתם עושים את זה פשוט כדי לא לעבור את הכנסת. זה לקוי לחלוטין.
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים בהקראה.
שלומית ארליך
עוד דבר אחד. אנחנו נכנסים למנגנון ההתכנסות. בעצם, כמו שאמרנו, החוקים האלה, למעט מנגנון ההתכנסות, מועתקים ואנחנו חוזרים על הדברים משנת 2009. דבר אחד שקיים בחוק ההתייעלות משנת 2009 ובעצם הושמט כאן זה סעיף 179(ב) שמדבר על כל העניין של הדיווחים לוועדת כספים. הוא לא נמצא כאן. הוא כולל דברים שיכול להיות שמחליפים אבל כן היינו רוצים שתסבירו למה בעצם הוא נשמט. לפי מה שקיים היום ב-179(ב), בעצם בתוך תשעים ימים מתחילת שנת הכספים, ונוסף על חובות הדיווח לפי חוק יסודות התקציב או כל דין אחר, הממשלה צריכה להגיש - - -
איתי טמקין
אבל את קוראת כאן מהתקציב ל-2015 ו-2016 שהוא מקרה ייחודי.
שלומית ארליך
אני קוראת את זה מ-2009 עד 2015 ו-2016.
איתי טמקין
זה קריטי בהיבט הזה של מתי.
שלומית ארליך
מבחינת עיקרון הדיווחים ולא הימים. אני אגיד לך מה צריך להגיש ואתה תגיד לי אם זה מתייתר בעיניך. זאת תחזית מקרו כלכלית, התפתחויות בכלכלת עולם, תחזית הכנסות, תחזית הוצאה תקציבית, היערכות ממשלה לעמידה ביעדי המדיניות, הוספנו גם בשנה שעברה דיווח של החשב הכללי לגבי ניהול הוצאות הממשלה, דיווח לעניין שאלת בניית התקציב כתקציב דו שנתי ודיון ועדת כספים בדוח ובתכניות.
איתי טמקין
אני אומר אילו רכיבים קיימים בדיווח הזה ואילו רכיבים חסרים ואפשר לראות אם הוועדה תבקש להוסיף. כל דבר שיש פה לגבי תחזית הכנסות מעודכנת ותחזית לגבי צורכי ההוצאה, מופיע כאן וזה בדיוק כמו שנותנים בדיווח הזה שיש כאן. מה שלא מופיע, אלה שני הרכיבים הראשונים שדיברת עליהם.
שלומית ארליך
שזה מקרו כלכלית והתפתחויות בכלכלת העולם?
איתי טמקין
כן. זה לא מופיע בדיווח שיש לנו כאן ב-15 בנובמבר. אם הוועדה מבקשת, נכניס את זה. כמובן שזה משהו שאפשר לשקול ולהכניס. אין לנו עם זה בעיה.

לגבי הרכיבים הנוספים שציינת. ציינת רכיב אחד שמדבר על ניהול התקציב ההמשכי על ידי החשבת הכללית. כאן אנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזאת. הסעיף הזה נכנס בעצם באותו תקציב התאמות שונה כי חוק ההתאמות הקודם חוקק על רקע של תקציב המשכי בשנת 2015 ולכן בעצם ביקשתם בשנת 2016 שהחשבת הכללית תגיע לכאן ותיתן לכם דיווח. כאן אנחנו מחוקקים עכשיו תקציב דו שנתי, לא על רקע של תקציב המשכי אלא על רקע של תקציב ולכן הסעיף הזה במקרה הזה מתייתר.

הסעיף האחרון, לעניין קביעתי של תקציב דו שנתי, אני חושב שהנושא הזה מוצה בפעם הזאת. אנחנו הגשנו וקיימנו דיון בעניין מטעמנו בנושא.
היו"ר משה גפני
בסדר. נמשיך בהקראה.
דודי קופל
מנגנון התכנסות לשנת 2018

הדוח לעניין קיום הפרשים שתגיש הממשלה לכנסת לפי סעיף 3(ב) לחוק היסוד (בסעיף זה – הדוח לעניין יקום הפרשים), יכלול את אלה:

סכום ההוצאה הממשלתית הצפויה לשנת 2018, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי (בסעיף זה – תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת 2018).

סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב הדו שנתי, בחלק המתייחס לשנת 2018, לרבות מתן אשראי ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינן החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי (בסעיף זה – סכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018).

תחזית הכנסות המדינה הצפויות לשנת 2018.

תחזית הגירעון הכולל הצפוי בתקציב המדינה בלא מתן אשראי לשנת 2018 (בסעיף זה – תחזית הגירעון לשנת 2018).

הסכום המתקבל ממכפלת מגבלת הגירעון המותר לשנת 2018 בתוצר המקומי הגולמי הצפוי לשנת 2018 (בסעיף זה – סכום הגירעון המותר לשנת 2018). לעניין זה, "מגבלת הגירעון המותר לשנת 2018" – שיעור הגירעון הכולל המרבי שרשאית הממשלה לקבוע לפי סעיף 5 לחוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה, לגבי אותה שנה.

תחזית הצמיחה הצפויה של התוצר המקומי הגולמי לשנת 2018.

אם עלתה תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת 2018 על סכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018 – ההפרש שביניהם (בסעיף זה – הפרש ההוצאות).

אם עלתה תחזית הגירעון לשנת 2018 על סכום הגירעון המותר לשנת 2018 – ההפרש שביניהם (בסעיף זה – הפרש הגירעון).

נקבע בדוח לעניין קיום הפרשים כי קיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון, יראו את תקציב ההתאמות כאילו הופחת בסכום הנדרש לשם כיסוי ההפרש האמור.

בדוח לעניין קיום הפרשים תציין הממשלה אם די בהפחתת תקציב ההתאמות, לפי הוראות סעיף קטן (ב), כדי לכסות את מלוא ההפרש כאמור באותו סעיף קטן.

חלה חובה על הממשלה לפי סעיף 3(ג) לחוק היסוד להכין תכנית מאזנת בשל כך שאין בהפחתת תקציב ההתאמות, לפי הוראות סעיף קטן (ב), כדי לכסות את מלוא ההפרש כאמור באותו סעיף קטן (בסעיף זה – התכנית המאזנת), תכלול התכנית המאזנת את כל פעולות האיזון הדרושות לשם כיסוי יתרת ההפרש. בסעיף זה, "פעולות איזון" – חקיקה, התקנת תקנות, קביעת הוראות מינהל או התחייבות של הממשלה בהחלטת ממשלה או בדרך אחרת.
היו"ר משה גפני
הנושא הזה צריך לבוא לכאן. אתם באים ואתם אומרים שיש גירעון וצריך להגיע להתכנסות והצעדים הם א', ב', ג' ו-ד', אם בחקיקה, אם בתקנות, אם בהחלטות ממשלה, אם בתקציב התאמות, כל מה שנלווה לעניין הזה. צריך להביא את זה לוועדת הכספים. אתם מביאים לממשלה.
דודי קופל
זה בהמשך. סעיף קטן (ו).
היו"ר משה גפני
אבל זה לא יכול להיות ב-31 בדצמבר.
דודי קופל
לא, לא ב-31 בדצמבר.
היו"ר משה גפני
מתי?
דודי קופל
מיד עם הגשת התכנית, מגישים אותה לכנסת.
היו"ר משה גפני
מתי זה?
דודי קופל
עד ה-15 בנובמבר.
היו"ר משה גפני
עד ה-1 בנובמבר. מתי זה מוגש לכאן?
שלומית ארליך
רגע, למען הסדר הטוב. מה שצריך להיות מוגש, דוח קיום הפרשים מוגש לכנסת עד ה-15 בנובמבר. בעצם בדוח עצמו אתם בודקים בין היתר האם הפחתת תקציב ההתאמות מכסה את ההפרשים ואם אתם מגלים שתקציב ההתאמות לא מכסה את ההפרשים, אז אתם מביאים את התכנית המאזנת. נכון?
איתי טמקין
נכון.
שלומית ארליך
מתי התכנית המאזנת מגיעה? היא לא מגיעה ב-15 בנובמבר. אתם צריכים להביא אותה יחד?
דודי קופל
הממשלה לא גילתה ב-15 בנובמבר שיש את החריגה הזאת.
שלומית ארליך
לכן חשבנו שזה צריך להגיע קודם לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
בואו נסכים, כדי שלא נחזור על זה כל הזמן. התאריך הוא כמו באישור תקציב, ב-1 בנובמבר.
איתי טמקין
בלי להתייחס לתאריך, הרעיון הוא - - -
היו"ר משה גפני
תתייחס. תהיה חיובי.
איתי טמקין
נניח ב-20 בנובמבר.
היו"ר משה גפני
אני הבנתי. חיובי זה דבר מאוד יחסי.
איתי טמקין
מה שאומרים כאן, בדיוק כמו בתקציב. בתקציב הממשלה מגיעה לכנסת ואומרת שבשנה הבאה כדי להתכנס למסגרות, זה הפער שיש לי ואלה רשימת הצעדים שאני מבקשת שתאשרי לי כדי להתכנס למסגרות. בדיוק אותו דבר כאן.
היו"ר משה גפני
לא סתם אני אומר שתהיו חיוביים. אם אתם רוצים להתעלם מהכנסת, תתעלמו. אם אנחנו שותפים לעניין הזה, אז אנחנו שותפים ואז זה צריך להיות כמו בדבר רגיל, כשאנחנו כאן מדברים על דבר חדש. אתם כבר רואים חודשיים קודם שאנחנו הולכים לכיוון של בעיות כאשר מבחינת התחזית הולך להיות כאן פער בהכנסות. אז אתם יושבים ומכינים תכנית שאתם מביאים אותה לממשלה והתכנית כוללת את מה שיש בחוק הזה. היא כוללת שלושה וחצי מיליארד שקלים של התאמות - - -
קריאה
לא. היא לא כוללת. יש עוד באפר. זה לא כלול בתוך התכנית. זה בא עוד קודם באופן אוטומטי.
היו"ר משה גפני
לא משנה. אוטומטי, תכף נראה את האוטומטי הזה. יש שלושה וחצי מיליארד שקלים, יש חוקים, יש תקנות, יש החלטות ממשלה וכולי וכולי ואת זה אתם מציעים לממשלה והממשלה מאשרת את זה לפני נובמבר.
איתי טמקין
נכון.
היו"ר משה גפני
ב-1 בנובמבר אתם מביאים את התכנית לכאן. אנחנו רוצים לראות את התכנית. לא מה שחייבים חקיקה, חייבים חקיקה ואמרתם נכון שלא משנים סדרי בראשית. מה שתלוי בחקיקה, זאת חקיקה, ומה שבתקנות, אלה תקנות, ומה שבהחלטות ממשלה, זה בהחלטות ממשלה, ומה שיש קיצוץ בתקציב, זה קיצוץ בתקציב. זה בסדר. אתם ב-1 בנובמבר באים לכאן אחרי שאישרתם בממשלה. לא לפני שאישרתם בממשלה. ב-1 בנובמבר אתם באים לכאן ואתם אומרים שיש גירעון של כך וכך כסף ותכנית ההתכנסות כוללת א', ב', ג' ו-ד' ואתם חייבים בהתייעצות אתנו. אתם לא חייבים את האישור שלנו אבל אתם חייבים את ההתייעצות אתנו. אתם צריכים לשמוע אותנו.
יעל מבורך
למעשה לראות את התכנית המלאה.
היו"ר משה גפני
כן. ב-1 בנובמבר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מה שקורה זה שבחוק הקודם נאמר שצריך רק להגיש את הדוח על ההפרשים.
יעל מבורך
נכון.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
וזה מה שלא בסדר וזה יוצר עוד משוכה. צריך להיות שב-1 לנובמבר חד משמעית תהיה תכנית מונחת.
היו"ר משה גפני
תמשיך בהקראה.
דודי קופל
במסגרת פעולות האיזון שבתכנית המאזנת, כאמור בסעיף קטן (ד), רשאית הממשלה להפחית את סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב הקבועים בתקציב הדו שנתי, בחלק המתייחס לשנת 2018, בשיעורים שתחליט.

הממשלה תגיש לכנסת את התכנית המאזנת וכל שינוי בה.

נוכחה הממשלה כי בוצעו כל פעולות האיזון שבתכנית האיזון עד יום י"א בטבת התשע"ח (29 בדצמבר 2017), תאשר זאת בהחלטתה ותניח את אישורה על שולחן הכנסת בהתאם להוראות סעיף 3(ד) לחוק היסוד.
היו"ר משה גפני
כל התאריכים האלה לא מקובלים. הכול צריך להקדים בשבועיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
ב-15 ימים.
היו"ר משה גפני
כן. אי אפשר דבר כזה. אתם לא יכולים לעשות צחוק. זה נראה כאילו הכנסת היא חבורת קונילמל. יושבים כאן חברי כנסת וחוץ ממני, אף אחד כאן לא קונילמל. מגיעים בסוף דצמבר, אז מביאים לנו תכנית? אל תביאו. זאת טעות. גם אתם בשר ודם ולא מלאכים.

אני אגיד לך ממה זה נובע ואיך כתבתם את התאריך הזה. את התאריך הזה כתבתם כשעשיתם חשבון של אישור תקציב. זאת אומרת, התקציב מאושר, היות ואנחנו הולכים לשינוי דרמטי בנושא של 2018, מדובר על מיליארדים רבים, אמרתם שבלאו הכי הכנסת מאשרת את התקציב ב-31 בדצמבר, גם כאן זה יהיה 31 בדצמבר. אנחנו לא שם. אנחנו לא מאשרים תקציב. אנחנו לא דנו בו.
זמר בלונדהיים
אני יכול לנסות להשיב?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה. לא צריך להתווכח על התאריכים.
זמר בלונדהיים
לא. אני רק אסביר.
היו"ר משה גפני
תאמינו לי שבסוף התאריכים האלה יהיו לטובתכם כי אתם תצטרכו את הימים האלה.
זמר בלונדהיים
התכנית המאזנת מונחת הרי בתאריך שיוסכם.
היו"ר משה גפני
כן. 1 לנובמבר. הסכמנו.
זמר בלונדהיים
ב-1 לנובמבר. מה שקורה ב-29 לדצמבר, זה בעצם קציבה אך ורק של הממשלה. כי אנחנו מעדכנים את הכנסת בצעדים שהממשלה עושה.
היו"ר משה גפני
אני לא אוהב את מה שאתם עושים לממשלה. רציתם להעביר חוק נניח של הפחתה של המע"מ אבל לא הצלחתם והכנסת לא אישרה את זה. אתם באים ב-29 בדצמבר לממשלה ואתם אומרים שלא הצלחתם? זה בסדר? ישב שר כזה שהוא לא מי יודע מה הולך עם ראש הממשלה ושר האוצר והוא יצעק שם: תגידו, אתם עושים צחוק? אני חבר ממשלה. תקדימו את התאריכים.
דודי קופל
בוצעו עד יום י"א בטבת התשע"ח (29 בדצמבר 2017) - - -
היו"ר משה גפני
הכוונה ל-15 בדצמבר.
דודי קופל
רק חלק מפעולות האיזון שבתכנית האיזון, אך ההפרש שנותר לאחר ביצוען אינו עולה על תקרת ההתכנסות, תאשר זאת הממשלה, בהחלטתה, תוך ציון סכום ההפרש שנותר, ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 3(ה)(1) לחוק היסוד. לעניין זה "תקרת ההתכנסות" – סכום השווה לצירוף של שניים אלה:

אחוז אחד מסכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018.

2.5 מיליארד שקלים חדשים.
היו"ר משה גפני
מה זה? אחוז אחד, זה קיצוץ פלט.
דודי קופל
נכון.
היו"ר משה גפני
מה זה 2.5 מיליארד שקלים?
דודי קופל
אלה צעדים של שר האוצר. תכף נגיע לזה, בסעיף קטן (ט).
היו"ר משה גפני
קיצוץ פלט צריך אישור של ועדת הכספים. זה לא יכול להיות אוטומטי. לפי דברי הממשלה, הקיצוץ של האחוז האחד, אנחנו כאילו מאשרים אותו עכשיו. אני לא סבור כך.
דודי קופל
הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את אישורה לפי סעיף קטן (ח), יחולו הוראות אלה:
היו"ר משה גפני
אני רוצה להסביר משהו. שתדעו שגם אם יצטרכו אישור ויצטרכו אישור של ועדת הכספים, אם הקואליציה תעבוד, אם זה יהיה ברור ומובן מאליו, זה יעבור פה אחד. אם זה יהיה ויכוח פוליטי שמזה חוששים אנשי הקואליציה, כולל אותי, המשמעות של העניין היא שהקואליציה תתגייס לאשר את זה כי אחרת לא תהיה התכנסות ואם לא תהיה התכנסות, אנחנו נכנסים לתהליך של בחירות. צריך את ההליך הפורמלי הזה כי אתה יכול לבוא מחר עם קיצוץ של אחוז אחד ואתה במשרד אחד תעשה יותר ובמשרד אחר תעשה פחות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לגמרי. תמיד זה כך. זה אף פעם לא יהיה אחיד.
היו"ר משה גפני
ואנחנו גם לא יודעים מה זה הקיצוץ הזה. יכול להיות, כמו עכשיו בקיצוץ הרוחבי, שמשרד החינוך קיצץ רק לחרדים, בקיצוץ הרוחבי שהבאתם. אני לא יודע למה רק לחרדים. מה, החרדים לא נחמדים?
יעל מבורך
אם כי צריך להגיד מבחינת התהליך, המשמעות היא בדיוק כמו שאתה אומר. אם הכנסת, ועדת הכספים, לא תאשר את הקיצוץ הזה, נכנסים לתוך כל המנגנון של בחירות וכולי.
היו"ר משה גפני
נכון. לפי דעתי ועדת הכספים תאשר את זה כי יש כאן בעיה של התכנסות. אף אחד לא ירצה שזה מה שיקרה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
באמת, יעל מציגה את זה כאילו זה דבר נורא. זה מה שאמור לקרות עם התקציב. לכן אמורים לאשר את התקציב. אם הוא לא מאושר, הולכים לבחירות.
היו"ר משה גפני
רגע. אבל אם האופוזיציה תגיד, ויכול להיות שהיא תגיד את זה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה להגיד לכם שאף פעם לא נפלה ממשלה על זה.
היו"ר משה גפני
אף פעם לא. אפילו אם האופוזיציה תגיד שאנחנו לא רוצים לאשר את הקיצוץ הזה מסיבות או מקצועיות או פוליטיות – מקצועיות, אני לא רואה מה כי אין כאן התכנסות וכולם מבינים שצריך לפתור את הבעיה – הקואליציה תאשר את זה. אף אחד לא ירצה. אם רוצים ללכת לבחירות, לא יעזור שום דבר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה שאומר גפני זה שממילא הממשלה שולטת בכנסת.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי את זה. סתיו שפיר לפעמים אומרת דברים נכונים ולפעמים פחות. אני עושה מה שהממשלה אומרת בכל דבר? יעל, אני עושה מה שהממשלה אומרת? זה לא בסדר מה שסתיו אומרת עכשיו.
מיקי לוי (יש עתיד)
האחוז האחד יהיה חייב לבוא לכאן.
היו"ר משה גפני
כן. הוא יהיה חייב לבוא והוא יאושר כאן.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש מקומות שלא נסכים לפלט, למשל במשרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
כן. יצטרכו להתחשב בזה. כשעושים את הפלט, יצטרכו להתחשב.

מה זה השניים וחצי מיליארד שקלים?
דודי קופל
זה בהמשך.

יראו את סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב הקבועים בתקציב הדו שנתי, בחלק המתייחס לשנת 2018, כאילו הופחתו בסכומים שעליהם החליטה הממשלה לפי הצעת שר האוצר, כך שסכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018 יפחת בסכום הנדרש לשם כיסוי ההפרש שנותר, אך לא יותר מאחוז אחד מסכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018.

ככל שנותר הפרש לאחר ההפחתה לפי פסקה (1), יבצע שר האוצר פעולות בתחום סמכותו לפי דין, לשם כיסוי ההפרש שנותר. במסגרת הפעולות כאמור רשאי שר האוצר להחליט שלא להפעיל את סמכותו להתיר שימוש בסכומים עודפים, לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, ואם החליט כאמור, לא יהיה ניתן עוד לעשות שימוש בסכומים אלה. ביצע שר האוצר את הפעולות האמורות, תאשר זאת הממשלה ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 3(ה)(3) לחוק היסוד".

אנחנו מדברים כאן על כך שאם הפער שנוצר אינו עולה על אחוז אחד מסכום ההוצאה, בעצם כיסוי הפער הזה מתבצע על ידי פלט שמאושר על ידי הממשלה או פלט מחויב שמתבצע לפי החלוקה שהממשלה מורה עליה. אם האחד אחוז הזה לא די בו כדי לכסות את ההפרש שנותר, יש שניים וחצי מיליארד נוספים שהם צעדים שמצויים בסמכותו של שר האוצר.
היו"ר משה גפני
איזה פסקה אתה מסביר?
דודי קופל
פסקה (ט)(2).
היו"ר משה גפני
למה צריך את הסעיף הזה? אני עכשיו שואל גם את שלומית. שר האוצר יכול גם היום לא להביא עודפים. הוא צריך להביא עודפים? תמחקו את הסעיף.
איתי טמקין
הסעיף הזה לא מדבר רק על עודפים. העודפים מצוינים בסעיף הזה כאחת האפשרויות.
היו"ר משה גפני
אתה מייעץ לשר האוצר בחוק מה לעשות?
מיקי לוי (יש עתיד)
ממילא הוא עושה בעודפים מה שהוא רוצה.
היו"ר משה גפני
אבל הוא יכול לא להביא.
איתי טמקין
נכון, אבל אני מסביר.
היו"ר משה גפני
אתה מחייב אותו?
איתי טמקין
לא. אני מסביר מה קורה.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להגיד לי שאם יהיה עודף שהוא מחויב המציאות הוא יכול לא להביא אותו?
איליה כץ
הוא חייב להביא צעדים של 2.5 מיליארד שקלים לטובת ההתכנסות.
שלומית ארליך
תסבירו למה זה נמצא כאן.
איתי טמקין
יש שתי דקויות. דקות אחת אומרת דבר כזה. שר האוצר צריך לנקוט צעדים בשניים וחצי מיליארד שקלים. אם הוא בחר לנקוט בצעד של אי העברת עודפים משנה אחת לשנה שנייה, שעד שיעור מסוים הוא יכול לעשות את זה כי מבחינה טכנית הוא יכול לעשות גם את הכול אבל מבחינה מעשית הוא יכול עד שיעור מסוים, הוא לא יוכל באמצע השנה לבוא ולהתחרט ולהגיד עכשיו אני כן מעביר את העודפים. זה חשוב לשים את ההבדל לעומת שנת תקציב רגילה. למה? כי אם הצעד הזה שימש כצעד התכנסות, כדי שבעצם להתכנס בחזרה למסגרות הפיסקליות, אי אפשר פתאום באמצע השנה לבוא ולהגיד, רגע, פתאום אני כן מעביר את העודפים האלה. בעצם השר במונחי שח-מט, נגעת-נסעת, בעצם בזמן שהוא אומר אני מחליט שלא להשתמש בעודפים, הוא לא יכול אחרי כן פתאום להגיד שעכשיו אני כן מחליט להעביר את העודפים.
שלומית ארליך
אבל אם יהיו שינויים שבעצם יאפשרו איזשהו שינוי בעניין הזה? למה לכבול מראש?
יעל מבורך
בואו נעשה רגע זום אאוט מהנושא של העודפים באופן ספציפי.
היו"ר משה גפני
נלך לפי הסדר. יש שלושה וחצי מיליארד שקלים רזרבה.
איתי טמקין
רזרבה.
היו"ר משה גפני
תקציב התאמות.
איתי טמקין
נכון.
היו"ר משה גפני
יש ארבעה מיליארד שקלים של קיצוץ פלט.
יעל מבורך
נכון.
היו"ר משה גפני
נשאר עכשיו הסיפור של השניים וחצי מיליארד שקלים. השניים וחצי מיליארד שקלים, השר מחויב להתכנסות.
יעל מבורך
נכון.
היו"ר משה גפני
הוא מחויב. הוא יכול לעשות את זה בכל מיני אופנים.
יעל מבורך
נכון.
היו"ר משה גפני
הוא לא חייב לעשות את זה במליאת העודפים. הוא יכול לעשות את זה במליאת העודפים. זוהי סמכותו גם אם החוק לא יקבע את זה.
יעל מבורך
נכון.
היו"ר משה גפני
הוא יכול לעשות את זה באופנים אחרים. אבל לא להביא עודפים, הוא יכול גם היום.
יעל מבורך
נכון. אתה צודק.
היו"ר משה גפני
אז למה צריך את הסעיף הזה?
יעל מבורך
יכולנו לא לעשות את השניים וחצי מיליארד ולהגיד במקום אחוז אחד פלט, יהיה 1.6 אחוז פלט. זה הרי שקול בסוף. אבל הממשלה החליטה שבמקום להשית את אותו פלט אוטומטי בשיעור גדול יותר, היא כן רוצה, היא בעצם מטילה את האחריות הזאת על שר האוצר למצוא פתרונות אחרים שהם בתחם סמכותו. אלה יכולים להיות עודפים, אלה יכולים לא להיות עודפים, אלה יכולים להיות צווים שהוא יכול לחתום עליהם, זה יכול להיות כל הספקטרום הזה.
היו"ר משה גפני
זה כתוב.
יעל מבורך
אתם רוצים להשמיט את ההתייחסות הספציפית מהעודפים?
היו"ר משה גפני
כן.
יעל מבורך
נשקול את ההערה.
דודי קופל
יש כאן חשיבות למה שאיתי אמר קודם. יש כאן חידוש מסוים ביחס למנגנון הרגיל של העברת עודפים והוא האמירה - - -
היו"ר משה גפני
תקלו עלינו. את מה שאפשר להוריד, צריך להוריד.
דודי קופל
אבל זה חשוב וזה מהותי כי זה כן מחזק כאן את ההתכנסות. מבחינה זו שאם שר האוצר קיבל החלטה לצורך העניין לא להעביר מיליארד, הוא לא יכול לחזור בו אחר כך ולהגיד שאת המיליארד האלה הוא רוצה להעביר. זה לא קיים כיום.
היו"ר משה גפני
בסדר. את זה לא צריך בחוק. אם שר האוצר לא עושה מה שהפקידים אומרים לו, צריך להדיח אותו. סליחה, לא אמרתי את זה. טעיתי.
יעל מבורך
אנחנו ננסח את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ננסח את זה, בסדר. הלאה, סעיף 5.
דודי קופל
הוראות לעניין חוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה

לעניין סעיף 6א לחוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה –

סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2017, בחוק התקציב הדו שנתי, יתייחס, בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2016 שבחוק התקציב הדו שנתי לשנים 2015 ו-2016.

סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2018, בחוק התקציב הדו שנתי, יתייחס, בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2017 שבחוק התקציב הדו שנתי.

כאן נאמר איך בעצם קובעים את מגבלת ההוצאה ומה הרפרנס לקביעת סכום ההוצאה הממשלתי בכל אחת מן השנים, שנות התקציב 2017 ו-2018.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל זה לא כך כיום?
דודי קופל
יש לנו כאן תקציב דו שנתי. צריך להבדיל. צריך להבהיר שבדו שנתי חלק התקציב של 2017, הרפרנס שלו הוא 2016.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה מובן מאליו. בסדר.
דודי קופל
הוראות לעניין חוק ערבויות מטעם המדינה

לעניין סעיף 3(ב) לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, יראו את הסכומים בתקציב הדו שנתי המתייחסים לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018, כתקציב המדינה לאותה שנה.

חוק ערבויות מטעם המדינה קובע שסכום הערבויות שמדינת ישראל מעניקה לא יעלה לכל היו תר על עשרה אחוזים מסכום תקציב המדינה וכאן יש הבהרה שזה מתייחס בנפרד ל-2017 ול-2018.

הוראות לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי

לעניין סעיף 8(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, יראו כל אחת מהשנים 2017 ו-2018 כשנת תקציב.

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי להוסיף על סל הבריאות עלות של עד אחוז מעלות הסל לאותה שנה. בעצם אנחנו מדברים על אותה שנה. ההבהרה כאן שמדובר על שנת 2017 בנפרד ועל שנת 2018 בנפרד.
שלומית ארליך
ירדה כאן הוראה שהייתה כל השנים לגבי חוק בנק ישראל.
אמיר לוי
כן. היא כבר לא רלוונטית. חוק בנק ישראל תוקן.
היו"ר משה גפני
מה היה קודם?
שלומית ארליך
זה באמת יכול לרדת.
היו"ר משה גפני
בסדר.
דודי קופל
תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015, בסעיף 49(ב)(2), בהגדרה "סכום ההוצאה הממשלתית המותרת", בפסקה (1), במקום "100.5 אחוזים ממגבלת ההוצאה הבסיסית" יבוא "מגבלת ההוצאה הבסיסית".

זאת הוראת מעבר שמצויה בתוך הנומרטור. כיום קבוע בהוראות המעבר שמגבלת סכום ההוצאה לגבי שנת 2018 היא 100.5 אחוזים. כמובן שכיוון שמוצע כאן תקציב דו שנתי גם לשנת 2018, המגבלה צריכה לעמוד על מאה אחוזים כשיהיה כבר תקציב מאושר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, משנסתיימה ההקראה, אני מבקש להצביע. גם נקל על המצפון שלך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אפשר להצביע עכשיו.
היו"ר משה גפני
לא.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה?
היו"ר משה גפני
תכף אני אגיד. תכף תשמע ואתה תהיה אתי בעניין הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
חשבתי להקל על המצפון שלך, אדוני.
היו"ר משה גפני
רבותיי, יש דברים שאנחנו הסכמנו עליהם ויש דברים שעדיין צריכים ליבון ובירור. אני מבקש שתשבו אתם אנשי משרד האוצר עם הלשכה המשפטית שלנו כדי לנסח את זה כמו שדיברנו. לאחר שזה יסתיים, אני אביא את זה לדיון נוסף, זאת אומרת, לומר את השינויים ולהצביע ואני אעשה את זה מחר, בעזרת השם. אם אתם תראו שאתם לא מגיעים – אני אומר ללשכה המשפטית שלנו – אני כן רוצה שתגיעו, אבל אני לא אלך מעל הראש שלכם, נדחה את זה בעוד יום אבל אני לא רוצה שזה יקרה. אני רוצה לסיים את הדבר הזה. אני רוצה גם את הגמישות מצדכם. אני לא רואה את המחלוקות. אני חשבתי שיהיו כאן מחלוקות קריטיות אבל אין מחלוקות קריטיות. יש מצב לא טוב. תקציב דו שנתי, בעייתי, אין ויכוח לגבי העניין הזה, אבל אנחנו כבר אחרי זה. אני בקואליציה כזאת, מה לעשות. אני לא יכול לעשות רק מה שאני רוצה.

בדיונים אתכם הגענו פחות או יותר לכיוון והכיוון מבחינתי הוא נכון במצב הזה שאנחנו מצויים בו. אני רוצה לנסח את זה. אני לא רוצה שיהיו תקלות בעניין הזה ולכן אני לא רוצה – בניגוד למה שמבקשים ממני – להצביע היום. אני לא רוצה להצביע עד שלא ייגמר הניסוח.

אני מבקש ממנהל הוועדה את הסעיף שנקבע למחר לגבי הבורסה להעביר ליום חמישי ומחר לשים את נושא התקציב הדו שנתי עם הצבעות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אפשר לבקש עוד משהו לגבי הפורמט?
היו"ר משה גפני
כן.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אם אפשר לבקש שכשאתם מביאים לנו את התקציב בצורתה הרגילה של החוברת, תעבירו אותו גם בקובץ אלקטרוני כטבלאות אקסל כדי שנוכל להשוות את זה לתקציבים הקודמים כולל השינויים וכולל הביצוע.
יעל מבורך
חלק מהדברים ישנם וחלק מהדברים נראה אם אנחנו יכולים לעשות זאת.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כמו כן, אני העברתי בקשה למשרד האוצר לפני חודש וחצי לקבל הרשאה למרכבה לי ולחברי הכנסת. עד עכשיו לא התקבלה תשובה. יש איזה שהם חילוקי דעות בעניין?
יעל מבורך
החשבת הכללית אחראית על מרכבה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה הועבר גם למנכ"ל וגם לחשבת הכללית מן הסתם ולא התקבלה תשובה.
יעל מבורך
אני לא יודעת לענות לך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אפשר לברר את התשובה לשאלה הזאת? זה גם יכול לפתור את אופן הגשת התקציב.
יעל מבורך
כן.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
תודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה סוגר את הישיבה או אתה עושה העברות תקציביות?
היו"ר משה גפני
אני עושה עכשיו העברות תקציביות.

תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים