ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2016

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ו-2016, בדבר העברת בעלות לציי רכב

פרוטוקול

 
øùåîåú

øùåîåú

havare

2016-07-07MOJתקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת התעבורה

(להלן-הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א (א) לחוק יסוד: הכנסת

, וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977

, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 284

בתקנה 284 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

(להלן – התקנות העיקריות) -

(1) בפסקה (א)(2), אחרי "כי אין הגבלה" יבוא "כמשמעותה בתקנה 283(א)";

(2) בפסקה (א)(2א), אחרי "בעל רישיון סחר", במקום "כהגדרתו בתקנה 291" יבוא "כמשמעותו בתקנה 291(ב) (להלן – בעל רישיון סחר)";

(3) בסופה יבוא:

"(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשות הרישוי רשאית לאשר לבעל רישיון סחר, שלפי המידע שבידה ביקש לרשום לגבי כלי הרכב הרשומים על שמו מעל 1500 שינויי בעלות בשנה בממוצע בשלוש השנים שקדמו למתן האישור, לבקש את רישום שינוי הבעלות בכלי רכב הרשומים על שמו לפי המפורט להלן:

(1) בעל רישיון הסחר (בתקנת משנה זו – המוכר) יחזיק מסוף מקוון אל רשות הרישוי לצורך בקשת רישום שינוי בעלות בכלי רכב הרשומים על שמו ויתקשר עמה בהסכם לצורך זה (להלן- מסוף מקוון);

(2) נציג המוכר שרשות הרישוי אישרה לשם כך, יזהה את הקונה ויבדוק באמצעות המסוף המקוון כי אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א), לגבי רישום שינוי הבעלות;

(3) לא הייתה הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות למעט הגבלה שנרשמה לבקשת המוכר, יחתום הקונה בפני נציג המוכר על בקשה לרישום הרכב על שמו שבו יפורטו בין היתר פרטי הרכב ופרטי הקונה, ועל ייפוי כוח לטובת המוכר שמכוחו יוכל המוכר לבקש את שינוי רישום הבעלות; נציג המוכר ייתן לקונה עותק מהבקשה ומייפוי הכוח וכן ייתן לו התחייבות לפעול כאמור בפסקה (4) ; לענין פסקת משנה זו, "פרטי הקונה" – לרבות שם, מספר זהות ומען, ו"פרטי הרכב" – לרבות תוצר, דגם, מספר רישוי, מספר שלדה ומועד עליה לכביש.

(4) לאחר שחתם הקונה על הבקשה ועל ייפוי הכוח כאמור בפסקה (3), ולא יאוחר מששה ימי עסקים ממועד ביצוע עסקת המכירה, יבטל המוכר כל הגבלה מטעמו על העברת הבעלות, יודיע לרשות הרישוי, באמצעות המסוף המקוון, על המכירה ויבקש את שינוי רישום הבעלות;
(5) לא הייתה הגבלה על העברת הבעלות כמשמעותה בתקנה 283(א), תרשום רשות הרישוי את שינוי הבעלות ותמסור למוכר אסמכתה על כך; הייתה הגבלה על העברת הבעלות ברכב כמשמעותה בתקנה 283(א), שנרשמה לאחר בדיקת נציג המוכר לפי פסקה (2), תודיע על כך רשות הרישוי למוכר והוא ידאג בהקדם האפשרי להסרתה ולשינוי רישום הבעלות על שם הקונה כאמור בפסקה (4);
((6) המוכר יודיע לקונה בדרך שהוסכמה ביניהם, בהקדם האפשרי, על מתן ההודעה לרשות והבקשה לשינוי ועל טיפולו בהסרת הגבלה כאמור בסיפה לפסקה (5), אם הייתה, וכן ימסור לקונה עותק מהאסמכתה על רישום השינוי שנמסרה לו כאמור ברישה לפסקה (5) ;

(7) רשות הרישוי תשלח למוכר אחת לחודש את פירוט סך כל האגרות שעליו לשלם, לפי השיעור הקבוע לאגרה בחלק ג' בתוספת הראשונה, בעד שינויי בעלות שנרשמו כאמור בתקנת משנה זו בחודש שקדם להגשת הפירוט והמוכר ישלם את סכום האגרות שבפירוט בתוך שבעה ימים מקבלתו.

(8) עד היום העשירי בכל חודש יעביר המוכר לרשות הרישוי קובץ ובו עותקים סרוקים של המסמכים האמורים בפסקה (3) לגבי שינויי בעלות שביקש לרשום בחודש שקדם להעברה לרשות.

(ד) נרשם שינוי בעלות כאמור בתקנת משנה (ג), תשלח רשות הרישוי לקונה אישור בדבר רישום הבעלות על שמו, לא יאוחר משלושים ימים לאחר שנרשם השינוי.

(ה) רשות הרישוי רשאית לבטל אישור שנתנה לפי תקנת משנה (ג), אם במשך שנתיים רצופות מתן האישור האמור, פחת מספר שינויי הבעלות שרשם בעל רישיון סחר מ-1500 בממוצע, או אם מצאה שהפר 3 פעמים או יותר במהלך שנה אחת את הוראות תקנת משנה (ג) ובלבד שנתנה התראה על אפשרות הביטול, לאחר ההפרה השנייה שמצאה."

_____________ התשע"ו ישראל כ"ץ

(_____________2016) שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-83 ת1)

קוד המקור של הנתונים