ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/08/2016

צו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), התשע"ו-2015, בדבר נסיעה אסורה בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

פרוטוקול

 
öå äúòáåøä (òáéøåú ÷ðñ)(úé÷åï îñ'32), äúùñ"ä-2005

öå äúòáåøä (òáéøåú ÷ðñ)(úé÷åï îñ'32), äúùñ"ä-2005

çååä

2016-08-03MOTצו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה1) (להלן – הפקודה), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(א) לפקודה ולפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת2), וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 3), אני מצווה לאמור:

תיקון 1. בתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 4) –

התוספת

(1) בפרט 1 –

(א) אחרי מספר סידורי 22 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"22א

22(א)

אי ציות לתמרורים 501 ו-503

ג"

(ב) אחרי מספר סידורי 34 יבוא:

מספר
סידורי

מספר
התקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת
הקנס

"34א

34(א)

בכביש או נתיב שיועד לתחבורה ציבורית בלבד

ג"

תחילה 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

_________התשע"ו

( _________2015 )

(חמ 250-3)

______________________________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

ס"ח התשל"ז, עמ'226; התשנ"ד, עמ' 348.

ק"ת התשס"ב, עמ' 932.

g:\msp\word\mishpatim\חקיקה\תחבורתית\צו קנסות אכיפת פקחים בנתצ.doc

קוד המקור של הנתונים