ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/07/2016

תקנות התכנון והבניה (רישוי מתקני גז טבעי) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
ú÷ðåú äúëðåï åäáðéä (øéùåé îú÷ðé âæ èáòé) (úé÷åï), äúùò"å – 2016

ú÷ðåú äúëðåï åäáðéä (øéùåé îú÷ðé âæ èáòé) (úé÷åï), äúùò"å – 2016

ãøåøé

2016-07-18MOJתקנות התכנון והבניה (רישוי מתקני גז טבעי) (תיקון), התשע"ו – 2016

מתוקן בהתאם להערות הלשכה המשפטית של הכנסת

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119ו(ב) ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

(להלן –החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1.

בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (רישוי מתקני גז), התשס"ג- 2003

(להלן –התקנות העיקריות) -

(1)

הגדרות "הממונה", "מיתקן גז לצריכה עצמית", "מנהל עבודה",
"מפרט" ו"מתכנן מיתקן הגז" - יימחקו;

(2)

אחרי ההגדרה "היתר" יבוא:
" "חוק הגז בטיחות ורישוי" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט –

1989;";

(3)

אחרי ההגדרה "מיתקן גז" יבוא:
""מיתקן להפחתת לחץ (PRMSׂ)" - מיתקן להפחתה או ויסות של לחץ גז טבעי או מדידתו;";

(4)
אחרי ההגדרה "עורך הבקשה" יבוא
""רשות הכבאות" - רשות הכבאות וההצלה כמשמעותה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012

;".

תיקון תקנה 3

2.

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

(1)

בתקנת משנה (א), במקום "או בידי צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית" יבוא "או בידי צרכן גז טבעי כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי לגבי מיתקן גז המחבר בין המונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק משק הגז הטבעי ובין מתקנים בחצריו של הצרכן";

(2)

בתקנת משנה (ב), המילים "בשלושה עותקים" והמילים "בצרוף מפרט, שיוגש בחמישה עותקים" - יימחקו;

(3)

בתקנת משנה (ג) –

(א)

ברישה, המילה "ומפרט" - תימחק;

(ב)

אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א) מתכנן שלד הבניין, אם ישנו;";

(4)

אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ה) מתכנן המחוז רשאי לפטור מהצורך בחתימת מתכנן מיתקן הגז ביחס למיתקן להפחתת לחץ.".

תיקון תקנה 4

3.

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

(1)

בתקנת משנה (א), במקום "העתק מן" יבוא "הודעה בדבר הגשת", ובמקום "המצאת הבקשה" יבוא "המצאת הודעה בדבר הגשת הבקשה";

(2)

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א1) בהודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר יפורטו התכנית שמכוחה הוגשה הבקשה, משרדי רשות הרישוי שבהם ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה תצלום אויר בקנה מידה 1:1000 של הנכס, אשר סומנו עליו מיקומו של מיתקן הגז, רצועת הצינור ותחום המגבלות הנובעות מהם.".

תיקון תקנה 5

4.

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -

(1)

בתקנת משנה (א), במקום "שהומצא לו העתק" יבוא "שהומצאה לו ההודעה בדבר הגשת";

(2)

בתקנת משנה (ג) ו(ד), במקום "לבעל הנכס" יבוא "למתנגד".

תיקון תקנה 7

5.

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -

(1)

בתקנת משנה (א), אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) טבלת חישובי שטחים;";

(2)

בתקנת משנה (ב), במקום "עורך הבקשה ומתכנן מיתקן הגז" יבוא "ועורך הנספח".

החלפת תקנה 9

6.
במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא
"מפת איתור העבודה

9. (א) מפת האיתור העבודה תיערך בקנה המידה של המפה המצבית ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים בנכס ובין שמבקשים להקימם:

(1)

בנינים ודרכי הגישה אליהם;

(2)

מיתקן גז לרבות סימון המגבלות הנובעות ממנו;

(3)

דרכי הגישה למיתקן הגז;

(4)

כניסות ויציאות של מיתקן גז;

(5)

חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;

(6)

קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כמשמעותם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995

;

(7)

כל התשתיות הנמצאות בתחום הבקשה, לרבות תשתיות שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית לפי החוק;

(8)

ארובה וגובהה;

(9)

גדרות;

(10)

תיאור התנאים הפיסיים של השטח שבתחום הבקשה.".

החלפת תקנה 10

7.
במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא
"תכנית בניה

10. (א) תכניות בניה למיתקן גז ייערכו בקנה מידה 1:100 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מתקני הגז, גבהים, מידות חתכים וחזיתות של מבנה.

(ב) תכניות בניה לקו גז ייערכו בקנה מידה 1:1000 ויכללו את סימון הקו, חתכי אורך במקום שקיימת בו חציית נחל או תשתית אחרת וחתכים אופייניים נוספים.".

תיקון תקנה 14

8.

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום "על דעת יושב ראש הועדה המחוזית ומנימוקים" יבוא "מנימוקים".

ביטול תקנה 15

9.

תקנה 15 לתקנות העיקריות – בטלה.

תיקון תקנה 16

10.

בתקנה 16 לתקנות העיקריות-
(1) האמור בה יסומן (ב) ולפניו יבוא :

"(א)

לא יינתן היתר, למעט היתר לעבודות פיתוח או להקמת מבנה שאין בהם הנחת צנרת גז, אלא אם כן נמסר לרשות הרישוי על ידי מבקש ההיתר:

(1)

במתקן גז, למעט מתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי – אישור שניתן למפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי, הכולל את פרטי הבקשה להיתר ותואם לה;

(2)

במתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות שמוגשת לגביו בקשה להיתר לפי תקנות אלה – הודעה בכתב מאת גוף בודק כמשמעותו בחוק האמור כי המתקן המתואר בבקשה להיתר תואם לנדרש לפי תקן כהגדרתו בחוק הגז בטיחות ורישוי, לשלב התכנון.

(3)

אישור קיום היוועצות עם רשות הכבאות ביחס לבקשה להיתר, למעט ביחס לקו תת קרקעי ומיתקן נלווה לפי תקנות התכנון והבניה (מתקנים נלווים לקו תשתית), התשע"ה –

2015; לא הגיבה רשות הכבאות בתוך 30 ימים מיום שהועברה אליה הבקשה להיתר, ניתן להמשיך בהליכים למתן היתר גם ללא קבלת עמדתה.";

(2) בתקנת משנה (ב)-

(א)

ברישה, אחרי "להתנות בו תנאים" יבוא "ביחס למיתקן גז או להקמתו";

(ב)

בפסקה (7), אחרי "חשמל" יבוא "חומרים מסוכנים";

(ג)

בפסקה (11), בסופה יבוא "והשבת המצב לקדמותו".

תיקון תקנה 17

11.

בתקנה 17 לתקנות העיקריות-

(1)

בתקנת משנה (ג) בסופה יבוא "הודעה בדבר מתן ההיתר תימסר לרשות הכבאות";

(2)

תקנת משנה (ד) – בטלה.

תיקון תקנה 18

12.

בתקנה 18(א) לתקנות העיקריות, במקום "שנועץ בממונה ומצא" יבוא "שמצא".

תיקון תקנה 20

13.

בתקנה 20 לתקנות העיקריות -

(1)

בתקנת משנה (ב), במקום "שנה" יבוא "שנתיים";

(2)

בתקנת משנה (ו), הצירוף "(ד) או" - יימחק.

תיקון תקנה 21
14.
בתקנה 21 לתקנות העיקריות במקום האמור יבוא
חלק ט' לתקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע"ו-2016

(להלן- תקנות הרישוי)יחול בשינויים המחוייבים , על בקשה להיתר ; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו- 4 שבתוספת בהתאמה..

תיקון טופס 2 בתוספת

15.
בטופס 2 בתוספת לאחר האחראי למיתקן הגז יוסף
מתכנן שלד הבנייןט.פ.

תחולה

16.

תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום תחילתן ואילך, על אף האמור, תחילתה של תקנה 19 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 12 לתקנות אלה ביום תחילתם של תקנות הרישוי.

____________________ התשע"ו (________________2016)

(חמ 3-3216)

______________
משה כחלון
שר האוצר

קוד המקור של הנתונים