ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/07/2016

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
øùåîåú

øùåîåú

User

2016-07-07MOTתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התשע"ו – 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977

, וסעיף 2(ד)(1) לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם – 1980

, לפי הצעת רשות שדות התעופה, באישור הממשלה, באישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985

, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ה – 1994

(להלן – התקנות העיקריות) –
בהגדרת "המדד הבסיסי", במקום "מדד המחירים הכללי לצרכן" יבוא "המדד", ובסופה יבוא: "ואולם לעניין תקנה 2(ד)(5) – המדד של חודש יוני 2015";
בהגדרת "המדד הקובע", במקום "מדד המחירים הכללי לצרכן" יבוא "המדד".

תיקון תקנה 2

2.

בתקנה 2(ד) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (4) יבוא:"(5) על אף האמור בפסקה (4), נוסע היוצא מישראל דרך מסוף יצחק רבין לאחר שנכנס אליה דרך מסוף זה באותו יום, והמחזיק ברישיון עבודה בישראל המאפשר העסקה בבתי המלון בעיר אילת, ישלם אגרה של 20 שקלים חדשים."

_____________________ התשע"ו _______________________

ישראל כ"ץ

(________________________2016) שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 3-128-ת1)

דברי הסבר

סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 קובע, כי רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשאית להציע לשר התחבורה תקנות בדבר תעריפי אגרות שישתלמו לה או לאחרים בעד השימוש בשדות התעופה של הרשות ובמיתקנים שבהם ובעד השירותים שנותנים בהם היא או אחרים, ובדבר סדרי גבייתם ותשלומם; תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור הממשלה ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

סעיף 3 לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980 (להלן: "חוק הוראת השעה") קובע, כי הקמת מסופי המעבר אחזקתם, תפעולם, ופיתוחם וכל הוצאה של הרשות למילוי תפקידיה וביצוע סמכויותיה לפי חוק זה ימומנו, בין היתר, מהאגרות שייגבו במסופי המעבר.

מכוח סמכויותיו של שר התחבורה כאמור, הותקנו תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) התשנ"ה - 1994 (להלן: "התקנות העיקריות"), הקובעות חובת תשלום אגרת נוסע יוצא לנוסעים היוצאים את תחומי המדינה במעברי הגבול היבשתיים.

תקנה 2(א) לתקנות העיקריות קובעת, כי נוסע היוצא מחוץ לישראל ממסוף מעבר ישלם לרשות אגרת נוסע בסך של 84 שקלים חדשים. נכון להיום, אגרת נוסע עומדת על סך של 101 ₪ (בהתאם למנגנון ההצמדה הקבוע בתקנות).

התקנות העיקריות קובעות, בין היתר, גם אגרות מופחתות לסוגי נוסעים שונים. בין אלה, אגרה מופחתת לנוסע הנכנס ויוצא מישראל דרך מסוף יצחק רבין באותו יום ומחזיק ברישיון עבודה בישראל. אגרה זו, נכון להיום, עומדת על סך של 10 ₪ (צמוד בהתאם למנגנון הקבוע בתקנות).

יצוין כי, אגרה מופחתת זו נוגעת ל- 200 עובדי יום אשר העסקתם במרחב אילת הותרה לאחר אישור פרוטוקול עקבה - אילת (AECC), אשר נחתם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הממלכה ההאשמית של ירדן, ביום 7.3.2000, המחזיקים ברישיון עבודה יומי התקף במרחב אילת (להלן: "אגרת פועלי יום"). תעריף זה נקבע בהתבסס על העובדה כי הטיפול במעבר יומי של 200 עובדי יום חייב שינויים מינוריים יחסית במערך כוח האדם (תוספת בת חצי שעת עבודה ביום) ולכן לא נדרש שום שינויי בתשתיות.

עוד יובהר, כי אגרה זו ממומנת, בפועל, במלואה על-ידי המעסיקים.

ביום 29.06.2014 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1773 בנוגע להעסקה של עד 1,500 עובדים, שהם אזרחי ירדן, בעבודות בבתי מלון בעיר אילת. החלטה זו אושררה ועוגנה בפרוטוקול וועדת תיאום עקבה-אילת שנחתם על ידי הצדדים ביום 11.05.2015. וועדת תיאום עקבה-אילת ביקשה להצמיד את גובה אגרת המעבר של עובדים אלה לאגרת פועלי יום ועל כן ציינה בהחלטתה, כי אגרת המעבר שתגבה מעובדים אלה לא תעלה על סך של 10 שקלים חדשים.

יצוין, כי בעוד שהחלטת הממשלה התייחסה לתוספת התשומות של רשות האוכלוסין וההגירה שיידרשו לצורך הטיפול בעובדים הנוספים, לא נרשמה התייחסות לתוספת התשומות להן תידרש הרשות לצורך הטיפול הביטחוני והמנהלתי בעובדים אלה (הקמת תשתיות, רכישת והתקנת ציוד והוצאות בגין כוח האדם נוסף).

היקף ההשקעות הנדרשות בהקמת התשתיות הנדרשות ובתוספות כוח האדם הנדרש לביצוע תהליך המעבר של העובדים הירדניים הנוספים, על בסיס יומי, נבחן ע"י משרד האוצר (אגף תקציבים) ומשרד התחבורה (אגף תכנון כלכלי), כמי שאחראים על תקציב מסופי הגבול היבשתיים של הרשות.

יצוין, כי מסופי הגבול היבשתיים הבינלאומיים של ישראל פועלים במתכונת של "משק כלכלי סגור" בתוך רשות שדות התעופה כשמימון עלות הוצאות ההפעלה והפיתוח של המסופים הינו ממקורות תקציביים פנימיים של המסופים, הנגזרים ברובם (כ-80%) מאגרות מעבר.  

הוחלט, על דעת כל גורמים אלה, כי יש להעמיד את גובה האגרה על סך של 20 ₪, בהנחה כי יאושר להעביר את העובדים הירדנים בתהליך של ביקורת גבולות ביומטרי. התבקש שככל שלא יתקבל אישור שכזה, לקבוע אגרה בסך של 25 ₪ לכל עובד. בהקשר זה יצוין, כי התהליך של מעבר גבולות ביומטרי לעובדים הירדניים אושר.

הירדנים הביעו מחאה בעניין גובה האגרה שכן סברו שאין להפריד בין פועלי היום העובדים בישראל מכוח הסכם שנת 2000 לבין פועלי בתי המלון ועל כן נרשם בהסכם כי שיעור האגרה ייוותר ללא שינוי מהקבוע כיום לאוכלוסיית הפועלים הכלליים. בפניית נציגי ועדת ההיגוי להסדרת עבודת פועלי בתי המלון (צוות אשר מונה מכוח החלטת ממשלה מס' 1773) להתאחדות בתי המלון, הביעו האחרונים הסכמתם למימון הפער באגרה, היה וייקבע כי יש להעלות את שיעור האגרה. יו"ר התאחדות בתי מלון באילת הסכים להסדר המוצע על ידי הירדנים (תחת מחאה).

על מנת לאפשר מעבר מהיר ככל שניתן ללא עיכובים מיותרים של 500 עובדים ירדניים נוספים ביום (בפעימה הראשונה) ולאחר מכן מעבר של עוד שתי פעימות בנות 500 פועלים כל אחת, ובסה"כ 1,700 עובדים ירדניים (בתשתיות ובבתי המלון), נדרשת הרשות להקים תשתיות ולפתח טכנולוגיה, אשר יאפשרו מעבר מהיר ויעיל של ציבור העובדים. מטבע דברים, הדבר כרוך בהשקעה כספית בלתי מבוטלת, הן בהקמת התשתיות והן בהוצאות במסגרת העבודה השוטפת לרבות הוצאות שוטפות, כתוצאה מהגדלת מצבת כוח האדם.

אומדן עלות הקמת האולם, אשר מיועד למעבר הפועלים, עומד על סך של 8,150,000 ₪; אומדן עלות רכישת ציוד (ציוד ביומטרי וביטחוני) עומד על סך של 4,300,000 ₪ וההערכה של ההוצאות הבלתי צפויות מראש עומדת על סך של 1,250,000 ₪.

הערכת הרשות הינה, כי מתוך 1,500 עובדי בתי המלון, 1,200 עובדים יעברו בפועל בממוצע יומי רב שנתי, חמישה וחצי ימי עבודה בשבוע (ממוצע לעובד, כיוון שתקן כוח האדם בבתי המלון בימי שישי-שבת נמוך) במשך 52 שבועות בשנה - שיעור ההיוון להשקעות 4% למשך 10 שנים.

מכאן, שעלות יישום ההחלטה עולה, בהנחה השמרנית, המוצגת לעיל למול ההכנסות הצפויות מאגרות הינה גרעונית וזאת עד לפעימה השלישית (מעבר של למעלה מ- 1,000 פועלי יום לבתי מלון) בעוד שאם האגרה תעמוד על 10 ₪, פעילות זו תהיה גרעונית בכל מצב.

מימון הקמת התשתיות וההוצאות השוטפות המתחייבות (כ"א, אחזקה, ארנונה, חשמל וכד'), ככל שאכן יהיה גרעוני בסופו של יום, עשוי להוביל לפגיעה ברמת השירות שניתנת לכלל האוכלוסייה שעוברת בכל מסופי הגבול לרבות העובדים הירדנים הנוספים.

על מנת, שהפעלת המסוף לא תהפוך לגרעונית ותוביל לפגיעה ברמת השירות לציבור העובדים וייתכן אף במעברים אחרים, ולאור העובדה כי אושר מעבר העובדים בהליך ביקורת גבולות ביומטרי, מוצע לקבוע כי אגרת המעבר (נוסע יוצא) לעובד ירדני  המועסק בבתי המלון, בתהליך יציאה מישראל דרך מסוף "יצחק רבין", תעמוד על 20 ₪.

אשר למנגנון ההצמדה יובהר, כי תקנה 5 לתקנות האגרות קובע מנגנון הצמדה אחיד לכל תעריפי האגרות (תקנות 2 ו- 3) כאשר המדד הבסיסי, כהגדרתו בתקנות, הינו מדד המחירים הכללי לצרכן שהתפרסם ביום 15 בדצמבר 2006 בשל חודש נובמבר 2006.

היות ותעריף האגרה לעובדי בתי המלון (20 ₪) מעודכן לחודש יולי 2015 הרשות סבורה, כי אין זה נכון להצמיד תעריף זה למדד הבסיס של שנת 2006. בהתאם לכך, מוצע לקבוע, כי הגדרת "המדד הבסיסי" ביחס לאגרה זו, יהיה " המדד של חודש יוני 2015" ולא כהגדרתו בתקנות.

מימון האגרה יהיה, כאמור, בהתאם להסדר שפורט לעיל בעניין חלוקת התשלום בין העובד לבין המעסיק; באופן כזה שהעובד ישלם לא יותר מ- 10 ₪ והיתרה על חשבון המעסיק.

על הרקע האמור והמפורט לעיל מוצע להוסיף תקנת משנה (5) בתקנה 2(ד) לתקנות העיקריות, שתעגן את סמכות הרשות לגבות סכום של 20 ₪ מכל עובד ירדני שיעבור דרך מסוף יצחק רבין לצורך ביצוע עבודתו בבתי המלון באילת, כאשר מדד הבסיס אליו תוצמד אגרה זו הינו מדד יוני 2015.

קוד המקור של הנתונים