ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2016

תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 230

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ה' בתמוז התשע"ו (11 ביולי 2016), שעה 14:20
סדר היום
תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
נועה סרברו - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חגי טולדנו - מנהל תחום התחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי), התשע"ה-2015
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי), התשע"ה-2015, פרוטוקול מספר 230.

דנו בנושא בשבוע שעבר ולכן נעשה את זה קצר. אתם ישבתם?
נועה סרברו
כן. ישבנו על הנוסח המתוקן בהתאם להערות שהועלו בוועדה. אני אקריא את הנוסח עם התיקונים.
רוני טיסר
תקריאי רק את התיקונים.
נועה סרברו
בסעיף 1, הגדרות, הוספנו את הגדרת מפקח, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המקרקעין. ו זאת כדי להבהיר שמדובר במפקח לפי חוק המקרקעין.

בתקנה 2(ג) מחקנו את הסיפא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 8,750 שקלים". זה בהתאם להערה שהייתה מלשכת השמאים.

בסעיף 5, נשיאה בשכרו של שמאי של שמאי פינוי בינוי, בתקנת משנה (ב) מחקנו את הסיפא האומרת "לא נענה בעל דין לפי תקנת משנה זו, רשאי המפקח למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור".

בתקנה 6, מלוא השכר, הוספנו בסופה "למעט תשלום בעד המצאת מידע הכרוכה בהוצאות מיוחדות כפי שיקבע השמאי ובאישור המפקח".

בתוספת השנייה, אותו תיקון בהמשך לתקנה 2(ג), מחיקה של "קביעת שכרו של שמאי פינוי בינוי לפי תוספת זו לא יעלה על 8,750 שקלים".
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם הערות?
רוני טיסר
לא. זה היה בהתאם להערות חברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מביא את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
אני כאן לבד ואני מאשר את זה. אני בעד. אין נגד ואין נמנעים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:23.

קוד המקור של הנתונים