ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2016

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
Tehila Dayan

2016-07-24MOJהצעת חוק מטעם הממשלה לדיון בוועדה ביום 24.7.16

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו – 2016

הגדרות

בחוק זה -

"דרך" – כהגדרתה בפקודת התעבורה

;

"עבירת תעבורה" – עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, כאמור בתוספת הראשונה;

"עובר דרך" - המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת, המנוי בטור א' לתוספת השנייה;

"פקח" – פקח שהוסמך בהתאם להוראות סעיף 3;

"רכב" – רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה, המנוי בטור א' לתוספת השנייה;

"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים;

"השר" – השר לביטחון הפנים;

"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א–1961

.

סמכות רשות מקומית
רשות מקומית רשאית, באישור מליאת המועצה שלה, לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה, בהתאם להוראות חוק זה. ובכפוף לנוהל אחיד שיחול על הרשויות המקומיות ויאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה.

(ב)

הסמכת פקחים
סוגיית הגורם הממשלתי האחראי על גיבוש הנוהל עדיין מצויה במחלוקת

ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם אכיפת עבירות תעבורה, כולן או חלקן, בתחומי אותה רשות.

לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לשמש כפקח;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים.

הרשות המקומית תפרסם הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט שלה.

סמכויות פקח
לשם אכיפת עבירות תעבורה בתחום הרשות המקומית, יהיו נתונות לפקח סמכויות פיקוח ואכיפה בתחום הרשות המקומית בה הוא עובד כמפורט להלן, בכפוף להוראות סעיף 5:

הסמכות לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך; בפסקה זו, "מסמך" - לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995

;

הסמכות להורות לעובר דרך, לאחר שמצא כי עבר עבירת תעבורה של שימוש שלא כדין בחלק מדרך שיועד, הוקצה או סומן בתמרור לסוג אחר של עוברי דרך, לפנותו או לחדול מהשימוש שלא כדין כאמור באופן אחר;

הסמכות להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי רכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, לאחר שמצא כי נעברה באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי-גרימת נזק לרכב;


לתפוס/לגרור או להרחיק רכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, או חלק מרכב כאמור, לאחר שמצא כי נעברה באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש ברכב, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי-גרימת נזק לרכב ובכפוף לחוקי העזר שהותקנו כאמור בסעיף 8.

סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996

, בשינויים המחויבים.

אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שניתנו לו לפי כל דין.

תנאים להפעלת סמכויות פקח

על אף הוראות סעיף 4, פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי הסעיף האמור, אלא לשם אכיפת עבירת תעבורה כאמור בטור ב' לתוספת השנייה, הנעברת בידי עובר דרך המנוי לצידה בטור א' לתוספת השנייה, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לגבי אותה עבירה בטור ג' לתוספת השנייה, ככל שמפורטים תנאים כאמור.

חובת הזדהות
פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

סייג לגבי גופי ביטחון והצלה

פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה כלפי כל אחד אלה:

עובר דרך המשרת בגוף המפורט להלן או עובד בגוף כאמור, בעת מילוי תפקידו, אם יש בקיום הוראות הפרטים שבתוספת הראשונה כדי למנוע מעובר הדרך האמור את מילוי התפקיד:

משטרת ישראל;

צבא ההגנה לישראל;

שירות הביטחון הכללי;

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

הרשות להגנה על עדים;

שירות בתי הסוהר;

גוף אחר המנוי בהגדרה "רכב ביטחון", כהגדרתו לפי פקודה זו;

רכב של גוף כאמור בפסקה (1).

סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר

על אף הוראות סעיף 77 לפקודת התעבורה, מועצה של רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר לעניין סמכותה האמורה בסעיף 4(א)(5) בהם יוסדרו נושאים אלו:

(1)

אופן התפיסה או ההרחקה של רכב או חלק מרכב;

(2)

אופן החסנתו;

(3)

הנסיבות והתנאים לשחרורו מהחסנה, למכירתו או לסילוקו בדרך אחרת - ובלבד שהוא לא יימכר או יסולק כאמור אלא לאחר 30 ימים מיום תפיסתו, ולאחר ניסיון לאיתור בעל הרכב או החלק מהרכב לפי העניין;

(4)

חיוב בתשלום אגרות או תשלומים, בעד התפיסה, ההרחקה, ההחסנה, המכירה או הסילוק כאמור.

הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף 258 לפקודת העיריות וסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות

, יהיו נתונות, לגבי חוקי עזר כאמור בסעיף קטן (א), גם לשר התחבורה והבטיחות בדרכים; ואולם על אף האמור בסעיפים אלה לא יפורסם חוק עזר כאמור אלא כעבור 90 ימים מהיום שהביא ראש הרשות המקומית את חוק העזר לידיעת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים.

עבירת קנס

נקבע כי עבירת תעבורה היא עבירת קנס לפי סעיף 30 לפקודת התעבורה, יהיה פקח שהוסמך לכך רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס, אם נוכח כי אותו אדם עבר עבירת תעבורה כאמור, הכל בהתאם להוראות סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982

.

ייעוד קנסות
על אף האמור בכל דין, קנס שהטיל פקח או שהוטל בבית משפט בשל הפעלת סמכותו של פקח לפי חוק זה, ישולם לקופת הרשות המקומית.

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה

השר, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

שמירת דינים

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק בתי המשפט

בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984
, בתוספת השלישית, אחרי פרט 42 יבוא:
"(43) חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו–2016".

תוספת ראשונה

עבירת תעבורה

(סעיף 1)

עבירת תעבורה כמפורט להלן ובלבד שלא נעברה בנסיבות שתקנה 72(א)(2) או (2א) לתקנות התעבורה חלה לגביהן, ואינה עבירה המנויה בתוספת האחת-עשרה לפקודת התעבורה:

עבירה על תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 34(א) לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 38(א) לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 114 לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 122א(ב) לתקנות התעבורה, וכן עבירה על תקנה 129(א) ו-(ב) לתקנות התעבורה לרבות כפי שהוחלה על תלת אופן לפי תקנה 135 לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 124 לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 129(ז) לתקנות התעבורה לרבות כפי שהוחלה על תלת אופן לפי תקנה 135 לפקודת התעבורה ועל גלגינוע לפי תקנה 122ב(ד) לתקנות התעבורה;

עבירה על תקנה 169 לתקנות התעבורה.

תוספת שנייה

תנאים להפעלת סמכויות פקח

(סעיף 5)
טור א'
טור ב'
טור ג'
עובר הדרך
עבירות התעבורה
התנאים להפעלת סמכויות פקח1.
רוכב על אופניים או תלת אופן
עבירות המנויות בפרטים 1 עד 8 לתוספת הראשונה.
לעניין עבירות המנויות בפרטים 1, 6 ו- 8 לתוספת הראשונה- הרכיבה היא על מדרכה כהגדרתה בתקנות התעבורה (בתוספת זו – מדרכה);
לעניין עבירות המנויות בפרטים 2 עד 5 לתוספת הראשונה – הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על מדרכה, ומתקיים אחד מאלה:
יש שביל אופניים באותה הדרך;
אין שביל אופניים באותה הדרך ואולם דרך זו היא "אזור מיתון תנועה" כהגדרתו בתקנות התעבורה, וגיל הרוכב הוא מגיל 16 ומעלה.
(2) אין שביל אופניים באותה הדרך והיא אינה אזור מיתון תנועה ואולם המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיכו לעניין זה, לבקשת ראש הרשות המקומית, אישר הפעלת סמכויות פקח במדרכה בדרך זו לאחר שנוכח כי קיים צורך ייחודי לכך ורשאי הוא לקבוע תנאים נוספים להפעלת סמכויות הפקח כאמור; הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את המדרכות שלגביהן ניתן אישור לפי פסקה זו. 2.
רוכב על אופניים או תלת אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותם או המסייע בכך
עבירות המנויות בפרטים 1 עד 8 לתוספת הראשונה.
לעניין עבירות המנויות בפרטים 1 עד 3, 5, 6 ו-8 לתוספת הראשונה – הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על אחד מאלה:
מדרכה;
שביל כהגדרתו בתקנות התעבורה, שאינו מדרכה (בתוספת זו - שביל) שסומן בתמרור 226 .3.
רוכב על גלגינוע (קורקינט חשמלי) כהגדרתו בתקנות התעבורה
עבירות המנויות בפרטים 1 עד 8 לתוספת הראשונה.
לעניין עבירות המנויות בפרטים 1 עד 3, 5, 6 ו-8 לתוספת הראשונה:
הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על אחד מאלה:
מדרכה,
שביל שסומן בתמרור 226
בפרט זה - שימוש אסור אחר למעט שימוש בנסיבות האמורות בתקנה 72(א)(2) לתקנות התעבורה ביחס לאופניים. 4.
הולך רגל
עבירה המנויה בפרט 2 לתוספת הראשונה.
הולך הרגל עושה שימוש בנתיב המסומן בתמרור כשביל אופניים.5.
רוכב על אופנוע או תלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה
עבירות המנויות בפרטים 2 עד 4 לתוספת הראשונה.
לעניין עבירות המנויות בפרטים 2 ו-3 לתוספת הראשונה - הרכיבה היא על אחד מאלה:
מדרכה;
נתיב שסומן בתמרור כשביל אופניים;
שביל שסומן בתמרור 226.

קוד המקור של הנתונים