ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/06/2016

המלצות הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה – הצבעה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 12

מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסה"י בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"

יום רביעי, כ"ג בסיון התשע"ו (29 ביוני 2016), שעה 8:30
סדר היום
המלצות הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה – הצבעה
נכחו
חברי הוועדה: רועי פולקמן – היו"ר

עאידה תומא סלימאן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

המלצות הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה – הצבעה
היו"ר רועי פולקמן
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה המסכמת של הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה. הסבר על הפרוצדורה: קיימנו כבר ישיבה מסכמת עם כל השותפים - נציב שירות המדינה, הנציבות, ארגוני החברה האזרחית ומשרדי הממשלה - ביום שני השבוע. הוצג מסמך ההמלצות המלא בפני כל חברי הוועדה, הוא סגור ב-90%. מכיוון שרציתי לתת לחברי הכנסת זמן להגיב לא הצבענו על מסמך ההמלצות ביום שני.

כיון שעל-פי החלטת ועדת הכנסת תוקף הוועדה המסתיים ב-30 ביוני ולא רצינו לייצר עוד בקשה ועוד הארכה מיוחדת רק בשביל ההליך הפורמלי של האישור, זימנו שוב ישיבה הבוקר - יום אחד לפני היום האחרון למועד תוקפה של הוועדה המיוחדת - כדי לאשר פורמלית את המלצות הוועדה. פנינו שוב לכל חברי הוועדה להערות, ואותם חברי ועדה שהיו בדיון וגם פנו ואמרו שיש להם הערות, גם פנינו אליהם באופן אישי. מנהלת הוועדה פנתה באופן אישי טלפוני, והם העבירו הערות שיוכנסו להערות הדוח המסכם, ונאשר אותו הבוקר עם ההערות של חברי הוועדה.

יתכן שלא בפרק ההערות אלא באופן רחב יותר יהיו עוד הערות בשוליים שיתקבלו מהארגונים. ככל שיהיו, אם יהיו דברים מהותיים - נביא אותם בפני חברי הוועדה; דברים נוספים הם כבר בתוך ההמלצות שמאושרות כרגע. לא יהיה שום שינוי מהותי בפרק ההמלצות. אם יהיו הערות או דיוקים לפני הנחת המסמך על שולחן המליאה – אם יהיה משהו מהותי נביא לתשומת לב הוועדה, אבל אין כוונה כזאת שיהיו שינויים.

עכשיו נאשר את פרק ההמלצות כפי שהוצג לחברי הוועדה וכפי שחברי הוועדה שרצו בכך העירו לעניין. חלק מההערות, למשל של חבר הכנסת טרכטנברג, נאמרו בדיון עצמו ונכנסו. התקבלו עוד הערות מחברי כנסת נוספים – מחברת הכנסת ישראל אייכלר ומחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אעבור באופן מהיר על ההמלצות ונראה איפה הוספנו הערות. בעקבות הדיון והערות חברי הכנסת הוספנו פרק של המלצות כלליות. אני מבקש שהוא יהיה בתחילת המסמך, לפני הפירוט. יש הערה שמדברת על השלטון המקומי, מכיוון שרוב הרפורמה עסקה במשרדי הממשלה. יש כאן פירוט של ההמלצות שמונחות בפני הוועדה, אז אני עובר על זה.

"השלטון המקומי כולל בתוכו שליש מעוברי המגזר הציבורי המועסקים על ידי 257 רשויות מקומיות וגופים נלווים להם (איגודי ערים, ועדות מרחביות, תאגידים עירוניים). מדובר בגוף שמהווה מצד אחד גוף דמוקרטי שלטוני מקומי ומצד שני זרוע ארוכה של השלטון המרכזי.

יש לפעול כך שתוגדר ותבוצע רפורמה מקיפה אף ביחס לניהול ההון האנושי במגזר חשוב וקריטי זה, בשינויים המחויבים לאור המאפיינים השונים של השלטון המקומי ביחס לשירות המדינה בחקיקה, ביחסי העבודה ובמציאות והשוני הקיים בין הרשויות השונות.

בהתאם, מומלץ כי תוקם על ידי שר הפנים ועדה ציבורית שתנסח עקרונות לרפורמה מקיפה לשלטון המקומי בדגש על שינוי חקיקה והסכמי שכר נדרשים וחיזוק יכולת משרד הפנים לסייע לרשויות המקומיות בתחום חשוב זה במסגרת תכניות ארגוניות שונות." זה נושא השלטון המקומי. התוספת הזאת נאמרה בדיון המסכם, ונכניס אותה.

"על משרד ראש הממשלה לקדם את פתרונות המחשוב שיוכלו לתמוך ברפורמה ובחדשנות בתחום ההון האנושי וזאת בזמן קצר ובלא עיכובים." גם זו הערה מהדיון המסכם, רק ניסחנו אותה בעקבות הערות חברי הוועדה. יש לי רק בקשה להכניס כפתיח.

בפרק המכרזים לא היו שינויים מהנוסח שהוצג בפני הוועדה. סטודנטים בשירות המדינה – לדעתי גם לא היו שינויים מהנוסח שהוצג לחברי הוועדה ביום שני. הוספנו בהאצלת סמכויות מנציבות שירות המדינה: על הנציבות לפעול לקבלת מעמד של רגולטור קובע סטנדרטים, מבצע דוחות והכשרות, מודד ומבקר את משרדי הממשלה, אך לא גוף המבצע בעצמו את כלל הליכי ניהול ההון האנושי. גם זה כתוצאה מהדיון שהתקיים ביום שני וההערות שהתקבלו ביום שני.

בפרק הסטודנטים יש הערה של עאידה, שאמרה: פיתוח תוכניות עתודה והתמחות ייחודיות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשירות המדינה על-פי חוק. הערה חשובה שנכניס אותה, התקבלה מחברת הוועדה עאידה תומא. נוסיף את ההערה הזאת למסמך ההמלצות.

גם בפרק האצלת הסמכויות יש הערה של חברת הכנסת עאידה: יפותח בנציבות מנגנון בקרה אשר מטרתו לפקח על השימוש בסמכויות שהואצלו למשרדי הממשלה. גם זו הערה שנאמרה בדיון הקודם, נכניס אותה לפרק ההמלצות.

עיקר השינויים הם בפרק שרגיש מבחינת חלק מחברי הוועדה, והוא פרק הייצוג ההולם. יש כאן כמה תיקוני נוסח, ואעבור על הנוסח שהוא מקובל מבחינתי.

"מוצע כי המשרד לשוויון חברתי ייזום הקמת ועדה מיוחדת לקידום ומימוש התפיסה הממשלתית בדבר ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי".

שלום, אנחנו בדיוק עוברים על ההערות שלך. טוב שבאת. בוקר טוב, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אנחנו עוברים על ההערות שלך ומכניסים אותן פורמלית לנוסח ההמלצות בהליך האישורי. בפרק הסטודנטים הוספת: פיתוח תוכניות עתודה והתמחות ייחודיות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. אנחנו מכניסים את זה בדיוק בנוסח שכתבת. בפרק האצלת סמכויות כתבת: יפותח בנציבות מנגנון בקרה אשר מטרתו לפקח על השימוש בסמכויות שהואצלו למשרדי הממשלה. אנחנו מכניסים את זה בדיוק בנוסח הזה.

עכשיו אנחנו עוברים על הפרק לייצוג הולם. "מוצע כי המשרד לשוויון חברתי ייזום הקמת ועדה מיוחדת לקידום ומימוש התפיסה הממשלתית בדבר ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי על פי חוק לקבוצות אוכלוסייה ולנשים, ולהסרת חסמים בפני השתלבותם בשירות המדינה". זה הנוסח, נכניס אותו.

"מעקב אחר מימוש כלים לקידום איזון חיי משפחה ותעסוקה, הסרת חסמים בפני נשים - - - כמו כן, בחינת סגירת הפערים שכר, הנובעים מסיבות שאינן קשורות מספר שעות העבודה". את הנוסח הזה אנחנו מכניסים. " פיתוח תוכניות עתודה והתמחות ייחודיות לקבוצות אוכלוסייה שמובטח להן ייצוג הולם על פי חוק." זה כמו בסעיף הקודם.

מעקב פרלמנטרי – פה הייתי מעדיף - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
היה לך סעיף על הורות שוויונית.
היו"ר רועי פולקמן
והורדת אותו מפה?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
הורות שוויונית זו לא מטרה של ועדה שדנה ברפורמה.
היו"ר רועי פולקמן
נכון. את אומרת מעקב אחרי מימוש כלים לאיזון חיי - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
כן. המטרה היא לקדם את הייצוג ההולם, והורות שוויונית – תשאירו את זה להיום אחרי הצהרים.
היו"ר רועי פולקמן
מה יש היום אחרי הצהרים?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
הצעת החוק.
היו"ר רועי פולקמן
בסדר, מקובל. הדבר היחידי, שברשותך, לא הייתי מפרט זה האם זה בידי ועדה מיוחדת או הוועדה לביקורת המדינה, אולי חלק מזה יקרה בוועדה שלך. אני חושב שצריך לכתוב "מעקב פרלמנטרי". נושא הייצוג ההולם, בעיניי, צריך להיות במעקב אצלך במידה רבה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
נכון. אני מקיימת דיון בשבוע הבא.
היו"ר רועי פולקמן
מצוין, ובאופן כללי אנחנו צריכים ללחוץ על השרה גמליאל שתקיים את אותו שולחן עגול ותווח אחת לכמה זמן.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
יש לי הצעה, שזה לא ייקרא שולחן עגול.
היו"ר רועי פולקמן
ועדה? מצוין. לכן אני מציע שמה שנכתוב פה בסיכום זה "מעקב פרלמנטרי אחר היעדים הממשלתיים בתחום הגיוון התעסוקתי והייצוג ההולם של אוכלוסיות על פי חוק וכלי המדיניות להשגתם." זה נוסח מאוד טוב – לוקחים את הנוסח שעאידה כתבה, רק בלי הסוגריים.

בתוך הייצוג ההולם יש את הבולט שכתב חבר הכנסת אייכלר. הוא ביקש להוסיף פסקה שאומרת: "כחלק מתוכנית הגיוון התעסוקתי, ממליצה הוועדה להציב יעדים לקידום תעסוקת חרדים בשירות המדינה, תוך מעקב אחר המלצות הצוות המיוחד במשרד ראש הממשלה העוסק בהסרת חסמים לשילוב ובחינה של סוגיית ההכרה במבחני סאלד, לטובת קבלה לשירות." עשינו את זה הכי רך שאפשר, אבל הוא ביקש.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
גם אני חשבתי על כל הנושא של יעדים ושל הכלים שעומדים בפני הנציבות. הבנתי שאתה נוטה לא להזכיר כלים ספציפיים, כי יש לך נטייה לחושב שאולי צריך לפתח כלים נוספים מעבר.
היו"ר רועי פולקמן
נכון.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אבל האמת, בלי להציב יעדים בכל הנושא של ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי, זה לא יוביל לשום מקום.
היו"ר רועי פולקמן
את לגמרי צודקת. כתבנו בהתחלה: "מוצע כי המשרד לשוויון חברתי ייזום הקמת ועדה מיוחדת לקידום ומימוש התפיסה הממשלתית", ואפשר להגיד: "וקביעת יעדים". נוסיף את זה כללי. אייכלר ביקש, מכיוון שהוא הקדיש לזה פרק - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
בסדר, בעניין החרדים.
היו"ר רועי פולקמן
הוא ביקש שורה אחת על זה. יעדים גם בכללי.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אם תוסיף גם קביעת יעדים בכללי, זה בסדר מבחינתי.
היו"ר רועי פולקמן
בסדר. נוסיף את המילה "יעדים": "גיבוש תפיסה ממשלתית וקביעת יעדים בדבר גיוון תעסוקתי וקידום נשים".
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זה בדיוק למה חשבתי שצריך ועדה ולא שולחן עגול. שולחן עגול זה נשמע משהו לא מחייב, משהו שאין לו סמכויות לקבל החלטות בשם הממשלה. אבל ועדה – בכל זאת.
היו"ר רועי פולקמן
אני מקבל את זה. אלה ההערות שהיו לנו לפרק ההמלצות.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
בגוף הדוח הגדול היה בעניין הפרוטוקולים.
היו"ר רועי פולקמן
זה תיקוני נוסח?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
כן. אחד היה תיקוני נוסח - אני אף פעם לא אומרת "בני מיעוטים", זו לא הטרמינולוגיה שלי.
היו"ר רועי פולקמן
כן, אני רואה – אוכלוסייה ערבית. אפשר להכניס את התיקונים האלה לפי מה שכתוב כאן. בפרק 2.4 - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
הוספתי דברים שאמרתי ולא נכנסו, רק לשם הרישום ההיסטורי.
היו"ר רועי פולקמן
נכניס נוסח מתוקן. אמרתי שהסיבה שאנחנו עושים עכשיו זה רק בגלל הפורמליסטיקה של ה-30 בחודש, שנגמר מועד הוועדה ולא רצינו להאריך. לכן נאשר פורמלית, כי הבנתי שאנחנו צריכים להצביע על אישור הנוסח. פנינו לחברי הוועדה, הכנסנו קצת הערות של פרופ' טרכטנברג, הכנסנו הערות של אייכלר, הכנסנו הערות – אתם גם הייתם הגורם המרכזי הפעיל סביב הוועדה. העברנו לכל חברי כנסת. אם יתקבלו דברים נקודתיים – לא בהמלצות, אלא מסביב – על-ידי המכון לדמוקרטיה או אחרים, כמובן נביא לידיעתכם. אבל בגדול, זה הנוסח, זה הדוח ואלה ההמלצות. ככל שיהיו שינויים נביא אותם בפני חברי הוועדה, אם זה יהיה מהותי.

מי בעד אישור ההמלצות?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

המלצות הוועדה נתקבלו.
היו"ר רועי פולקמן
בעד – פה אחד. אנחנו מודים לצוות שהגיע ב-8:30 בבוקר, ולנועה כמובן, שהגיעה אפילו ב-7:30 בבוקר ואפילו לפני כדי להשלים את התיקונים. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:47.

קוד המקור של הנתונים