ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/06/2016

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
ôðééä ìååòãú äëìëìä áðåâò ìøååéæéåú - ëðñú çãùä

ôðééä ìååòãú äëìëìä áðåâò ìøååéæéåú - ëðñú çãùä

meirovo

2016-06-08îùøã äúçáåøäסעיף בחוק

ציטוט מהחוק כפי שאושר בוועדה

שינוי מבוקש

נימוק

סעיף 1

ההגדרה "יצרן רכב במדינת חוץ"

בסיפה, למחוק את המילה "בישראל"

הנוסח הקיים מגביל מדי, שכן הוא מונע יבוא רכב שאין לגביו יבוא ישיר לישראל

סעיף 31(ב)

"רכב מסוג 2M שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג ומספר הנוסעים המותר בו עד 16 נוסעים"

במקום "16 נוסעים" יבוא "רכב נוסעים מסוג M שהוא אוטובוס זעיר כהגדרתו לפי פקודת התעבורה".

סוג הרכב המתואר הוא אוטובוס זעיר כהגדרתו לפי תקנות התעבורה. ביום 1.3.2016 תוקנו תקנות התעבורה, כך שאוטובוס זעיר הוא עד 19 נוסעים, ומוצע לשמור על התאמה בין החוק הזה לתקנות התעבורה .

סעיף
31א
להוסיף
"(ג) השר, באישור הועדה, רשאי לקבוע נסיבות, שבהתקיימן תהיה הרשות המוסמכת ליבוא רשאית לפטור מייבא רכב האמור בסעיף זה מהתנאים האמורים בו, כולם או מקצתם"

סמכות לתת פטור מהתנאים ליבוא, כמו התאמה אקלימית, קיימת היום בצו יבוא חופשי. מוצע להמשיך ולקיימה במסגרת החוק.

סעיף 67(א)

"משווק רכב המוכר רכב חדש, שמחירו מעל 30,000 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע השר באישור הוועדה"

במקום "30,000" יבוא "50,000", ובמקום "סכום גבוה יותר", יבוא "סכום שונה".

סעיף זה מטיל חובה לתת ערבות בנקאית על תשלום של מעל 20% המחיר. המהלך המכביד והיקר יחסית של מתן ערבות לכספי הקונה, לא מוצדק לגבי תשלום מראש בסך של 6001 ₪ בלבד (מעל 20% מ-30,000 ₪), ומוצע על כן להעלות את מחיר הרכב שלגביו תחול החובה. במקביל מוצע להעניק לשר סמכות להפחית את הסכום, לפי ההתפתחויות בשוק.

סעיפים161 ו-164

164(4) : "סוחר ברכב מיבואן שלא תיאר רכב באופן מלא ונכון, בניגוד להוראות סעיף 68(א)"

להעביר לסעיף 161 – עיצום כספי של 100%

מדובר בהפרה חמורה, בליבת התפקיד של הסוחר.

165ב (30)

"בעל רישיון לסחר ברכב שאינו חדש שהסיע נוסעים בתמורה, בניגוד להוראות סעיף 78ה"

להוסיף אחרי "הסיע נוסעים בתמורה" – "או הוביל מטען בתמורה"

הן איסור הובלת נוסעים בתמורה, הן איסור הובלת מטען בתמורה, נועדו להבטיח שהרכב שנרכש לצורך מסחר בו, לא ישמש להשאת רווחים לסוחר אלא יהווה מלאי עסקי בלבד, ויש לאכוף את שתי ההוראות באופן דומה.

G:\MSP\WORD\MISHPATIM\חוק רישוי שירותים לרכב\חוק - לקראת דיונים 2015\רביזיות 16.3.DOC

קוד המקור של הנתונים