ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/06/2016

תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו - 2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 369

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ב' בסיון התשע"ו (08 ביוני 2016), שעה 10:00
סדר-היום
תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו-2015.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי
מוזמנים
שמעון כהן - מנהל אגף חשבונאות וכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שרון רוטמן - מנהל תחום תמלוגים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אלעד גולן - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שרה ונסו - מרכזת ועדת האגרות הבין-משרדית, משרד האוצר

אייל שוקר - מנכ"ל, "הזדמנות ישראלית", חיפושי נפט וגז

אלה פדבה - עוזרת אישית ליו"ר, איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו– 2015
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בנושא: תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו– 2015. בבקשה, מי מציג את תקנות הנפט?
שמעון כהן
בוקר טוב, אדוני, אנחנו מציגים פה בקשה לתיקון תקנות הנפט התשע"ו–2015.
היו"ר משה גפני
הוא צריך להקריא?
שמעון כהן
כידוע, בחוק הנפט ישנן כמה אגרות על זכויות נפט. יש אגרות להיטל מוקדם, אגרות רישיון, אגרות חזקה, אגרות על העברת זכויות. בשנים האחרונות ביצענו רוויזיה על גובה האגרות, בחינה מחדש של גובה האגרות הקיימות בחוק. לאחר דיונים מקצועיים שנעשו גם במשרד קיבלנו אישור של מועצת הנפט, קיבלנו אישור של ועדת אגרות בין-משרדית, אישור של משרד האוצר ושל שר האוצר, עשינו התייעצות גם בוועדת הכלכלה. ועכשיו בשביל לבצע את השינויים צריך אישור של ועדת הכספים.

אסביר בגדול מה השינויים הקיימים, ואז אעבור לקריאת התקנות. השינויים הנדרשים - השינוי הראשון הוא השוואה בין האגרות הקיימות על היטל מוקדם זכות קדימה לאגרת רישיון. בפועל, הזכות של היטל מוקדם מאוד דומה לזכות של רישיון מבחינת מהות הזכות, ואין סיבה שיהיה הבדל בין האגרות השונות, בין ההיטל המוקדם לרישיון. ולכן, אנחנו מבקשים להשוות בין שתי האגרות האלו.

הדבר הנוסף, יש זכויות ביבשה ויש גם זכויות בים. ביבשה הזכויות הן באופן מדורג, האגרות הולכות ועולות עם השנים.
שגית אפיק
כל סעיף זה על אגרה אחרת. שיקריא ויסביר את האגרה. הוא עכשיו מסביר הכול, את ארבע האגרות. אולי עדיף לעשות את זה סעיף סעיף פשוט?
היו"ר משה גפני
תקריא את הסעיף.
שגית אפיק
תקריא את הסעיף ותסביר אותו, כי אלו ארבע אגרות שאתה ממילא תסביר אותן אחת לאחת.
היו"ר משה גפני
בלאו הכי נצטרך להקריא את זה. בבקשה.
שמעון כהן
"תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו–2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א(ד), 19, 63 ו-82 לחוק הנפט, התשי"ב–1952 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיפים 7א(ד), 19 בחוק, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:".
שלומית ארליך
רגע, רק כמה הערות בהיבט הזה. קודם כול, "בתוקף סמכותי" – התייחסתם לאגרה בעד זכות קדימה, אגרת רישיון, אגרת העברה ושעבוד, אבל אין פה התייחסות בסמכויות לסעיף 27 בחוק שמדבר על אגרת חזקה. נראה לנו שגם כדאי להוסיף את זה, כי כתבתם סעיף סמכויות מאוד מאוד רחב.
שגית אפיק
תבדקו את זה. תחזרו אלינו עם תשובה.
שלומית ארליך
תבדקו את הנוסח.
שגית אפיק
ורק נגיד לפרוטוקול שקיימתם חובת התייעצות עם ועדת הכלכלה. אתה יכול להמשיך.
שמעון כהן
תיקון התקנה הראשון הוא תיקון תקנה 5ג - "בתקנה 5ג לתקנות הנפט".
שלומית ארליך
שזאת בעצם התקנה שמדברת על האגרה של זכות קדימה.
שמעון כהן
אגרה של זכות קדימה.
אייל שוקר
מה הכוונה? חזקה לא משלמים אגרה?
שמעון כהן
תכף נגיע לזה.
שגית אפיק
משלמים, משלמים.
שמעון כהן
התקנה הראשונה: "תיקון תקנה 5ג".
שלומית ארליך
ביקשנו להוסיף את הסמכות לזה.
שמעון כהן
"בתקנה 5ג לתקנות הנפט, התשי"ג–1953 (להלן – התקנות העיקריות), במקום" – בתקנות שהגשנו היה כתוב 6.04, אבל המדד ירד, אז אני אתן פה את הנקודה המעודכנת לפי המדד – "במקום 5.93 שקלים חדשים".
שגית אפיק
5.98.
שלומית ארליך
98.
שמעון כהן
לא. היה עוד עדכון ב-1 באפריל.
שגית אפיק
ירד עוד?
שמעון כהן
יורד המדד כל הזמן, האגורות רק יורדות. "במקום 5.93 שקלים חדשים יבוא 9 שקלים חדשים" - זה תיקון התקנה. כפי שהסברתי מקודם, אני אחזור על זה שוב, ישנן כמה זכויות נפט, זכות נפט נחשבת זכות היתר מוקדם ויש זכות לרישיון. אין הבדל מהותי בין שתי הזכויות.
היו"ר משה גפני
למה אתם מעלים את זה כל כך?
שמעון כהן
אנחנו לא מעלים את זה כל כך. בסך הכול אנחנו רוצים להשוות בין הזכויות. יש זכות שהיא רישיון, יש כמה זכויות - - -
היו"ר משה גפני
במקום 6.04 יבוא 9.18.
שמעון כהן
במקום 5.93 יבוא 9.
היו"ר משה גפני
זה משנה. יבוא 9.18.
שגית אפיק
9 - המדד ירד.
שמעון כהן
יבוא 9. המספרים התעדכנו בגלל השינוי במדד. השינוי הוא להשוות בין האגורות שקיימות בהיתר מוקדם לבין האגורות שקיימות ברישיון. בסך הכול הזכות - - -
היו"ר משה גפני
אבל למה אתם מעלים את זה?
שמעון כהן
כי הזכות שהיא היתר מוקדם שוות ערך מבחינתנו גם לזכות שהיא רישיון. אם אתה משלם אגרה על רישיון איקס כסף, אז צריך להיות היגיון גם - - -
היו"ר משה גפני
הלאה.
שמעון כהן
זאת הבקשה לתקנה ראשונה. התקנה השנייה - "תיקון תקנה 11א 2. בתקנה 11א לתקנות העיקריות – (1) בתקנת משנה (א), ברישה, אחרי "ביבשה" יבוא "בים או בימה"".
שלומית ארליך
זאת בעצם אגרה שמדברת על אגרת הרישיון, ופה בעצם הייתה הפחתה.
שמעון כהן
רק דקה. סעיף "(2) תקנת משנה (ב) – בטלה". אני אסביר פה את השינוי. נכון לעכשיו – כשהתחיל חוק הנפט, כשחוקקנו את החוק הנפט היה אותו דבר, אגרות הרישיון גם ביבשה וגם בים היו אותו דבר, היו זהות. זה רישיון בים, ביבשה, אין הבדל.

בשנת 63' הוקמה ועדת ידין שבחנה את נושא האגרות ביבשה, כי באותה תקופה בסך הכול היה רק יבשה, ואז היה דיון בכנסת, ועדת הכלכלה ב-66', ואז אמרו: לא יכול להיות שבעל זכות ישב על הזכויות שלו למשך שבע שנים, הוא לא יבצע פעילות, אנחנו רוצים לעודד אותו לבצע פעילות, ועשו מדרג עולה של גובה האגרות - בשנה הראשונה-שנייה סכום מסוים, וזה הולך ועולה. אלא מה?
היו"ר משה גפני
אם הוא כן עושה פעילות זה לא עולה?
אייל שוקר
עולה.
שמעון כהן
הרציונל הוא שאנחנו רוצים – אסביר לך למה. אם הוא עושה פעילות - - -
היו"ר משה גפני
הוא אומר שרצו לעודד פעילות.
שמעון כהן
אם הוא עושה פעילות בעיקרון הוא עושה קידוח, מגיע לתגלית, ואז כבר עובר לחזקה. עובר לזכות של חזקה שגובה הרישיון הוא יותר גבוה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. הלאה.
שמעון כהן
והוא נשאר בגובה הרישיון. באותן שנים הים לא היה רלוונטי, פספסו את הנקודה הזאת, זה משהו היסטורי שצריך לתקן. אין שום סיבה נכון לעכשיו שיהיה הבדל בין ים ליבשה. לא רוצה להגיד שהזכות בים יותר גבוהה מהיבשה, אבל נניח שזה אותן זכויות. אבל לא יכול להיות שמישהו עם זכות ביבשה ישלם יותר גבוה מהים, אז אנחנו רוצים להשוות את זה, וזה ההסבר לתיקון.

התקנה השלישית - החלפת תקנה 66א - "במקום תקנה 66א לתקנות העיקריות יבוא: עדכון סכומים –

(א) בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) סכומי האגרות בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה".

(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברושמות את נוסח תקנות 5ג, 11א, 37א ו-69 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זאת".

השינוי כאן, כפי שאמרנו מקודם, האגרות מתעדכנות, התעדכנו עד עכשיו כל רבעון. זאת בעצם בקשה של משרד האוצר, שהשינוי באגרות יהיה פעם בשנה ולא פעם ברבעון. בסך הכול האינפלציה עכשיו גם לא גבוהה, גם למעלה גם למטה, אז שלא יהיה שינוי דרסטי, השינוי יהיה אחת לשנה. זאת התקנה.
שלומית ארליך
רק שימו לב שכאן באמת יש את ההפניה ב-(ג) לסעיף 37א, שזאת בעצם אגרת החזקה, לכן אמרנו שגם צריך להכניס את זה למעלה.
אלעד גולן
בסדר גמור.
שמעון כהן
"החלפת תקנה 4. במקום תקנה 69 לתקנות העיקריות יבוא:

"אגרת העברת זכויות או שעבודן".

"אגרת רישום של העברה או שעבוד של זכות נפט, או של טובת הנאה שבה, תהיה בסכום של 43,500 שקלים חדשים.

אגרת רישום כאמור תשולם בעד הגשת כל בקשת רישום נפרדת, ותוגש בנפרד בידי כל בעל זכות או טובת הנאה שבה המבקש להעבירה או לשעבדה."

השינוי כאן - יש מקרים של בקשות שמגיעות אלינו למשרד האנרגיה לאגף הנפט ואחר כך למועצת הנפט, בקשות של העברות זכויות. בן-אדם קיבל רישיון, אחר כך הוא מבקש להעביר זכויות לגוף אחר, או שהוא צריך לשעבד את הזכות לבנק, או שהוא צריך להעביר טובת הנאה של תמלוגי-על. הבקשות האלו הן בקשות שהיקף העבודה שלהן – גם הבקשות עצמן, כי הוצאנו הנחיות, מאוד חשוב לנו, סך הכול מדובר על נכסים ששווים בין עשרות מיליוני דולרים למיליארדי דולרים והוצאנו הנחיות איך צריך להגיש את הבקשות, יש בדיקות מקצועיות, בדיקות חשבונאיות. אנחנו משקיעים עשרות ומאות שעות עבודה על בקשות - לבדוק אותן, לבחון אותן מכל ההיקפים. והאגרה שכתובה פה קיימת כרגע בחוק, היא 101 שקלים.
אייל שוקר
כמה בקשות מוגשות בשנה?
היו"ר משה גפני
מי הדובר?
אייל שוקר
מנכ"ל "הזדמנות ישראלית", שותפות שעוסקת בחיפושי נפט וגז בארץ.
היו"ר משה גפני
אה, אבל אתה יכול לדבר רק ברשות ממני, אז תמתין, תכף אאפשר לך.
שמעון כהן
המשרד משקיע, כי מאוד חשוב להשקיע הרבה מאוד שעות, גם של יועצים חיצוניים וגם של המשרד וגם של מועצת הנפט, כי אלו נכסים, כמו שאמרתי, בעלי ערך רב, ואנחנו בודקים בדיקות עם עלויות כספיות מאוד מאוד גבוהות, והאגרה שקיימת כרגע - 101 שקלים לבקשה כזאת היא אגרה לדעתנו לחלוטין לא נכונה.

מה שעשינו, לדעתי זה גם משהו שהתפספס בחוק, אם תשימו לב שבסך הכול בכל האגרות ברישיון מדובר על 100 שקל לשנה הראשונה ל-1,000 דונם, כאשר הרישיון הוא 400,000 דונם. בסך הכול לדעתי פספסו בסוף ל-1,000 דונם על 101 שקלים שכתוב בחוק.

מה שעשינו פה, אמרנו שהבקשה בדרך כלל בכל רישיון מדובר על 400,000 דונם, זה 43,500, זה לכל הרישיון, שזאת האגרה הכי נמוכה שקיימת לכל רישיון קיים שאנחנו מעניקים זכות. מעניקים זכות, אם זאת העברת זכות, הענקת זכות למישהו, והוא מעביר את זה לבן-אדם אחר.
היו"ר משה גפני
זאת התקנה האחרונה.
שמעון כהן
זאת התקנה האחרונה.
שגית אפיק
יש את התחילה גם.
היו"ר משה גפני
יש עוד אחת?
שגית אפיק
את התחילה.
שלומית ארליך
רק פה בסעיף קטן (ב), למה צריכים את התוספת של סעיף קטן (ב)? למה ההתייחסות הזאת לבקשה הנפרדת?
שמעון כהן
סעיף קטן (ב) בעיקרון, כי לפעמים מגיעות בקשות של כמה בעלי זכויות ושל סוגים שונים של העברות.
שלומית ארליך
אז מה המשמעות עכשיו? שכל בקשה של כל בעל זכות גם אם היא הוגשה ביחד בעצם האגרה תשולם עליה כאילו בנפרד?
אלעד גולן
תיחשב כבקשה נפרדת לעניין האגרה.
שמעון כהן
תיחשב כבקשה נפרדת לעניין האגרה, זה כרגע מה שמצוין.
שגית אפיק
היום זה לא היה לגבי כל בקשה נפרדת?
שמעון כהן
היום זה היה בנפרד, אבל זה 101 שקל.
שגית אפיק
אז לא כתבתם את זה, ועכשיו אתם כותבים את זה כדי שזה יהיה ברור.
שמעון כהן
אבל הפרשנות שכרגע אנחנו לוקחים זה בנפרד.
שגית אפיק
והעלאה כזאת משמעותית היא - - -
שמעון כהן
ההעלאה היא נכונה, היא משמעותית, אבל כשאתה מתחיל ממשהו לא הגיוני, הסברתי מה יכול להיות.
שגית אפיק
ה-100 שקלים נקבעו ב-53' בעצם ומאז לא עודכנו, צריך גם את זה להגיד.
שמעון כהן
לדעתי פשוט ה-101 הכוונה שלו הייתה ל-1,000 דונם ולא רשמו את זה. אבל גם לא נכון, סך הכול מדובר פה על העברת זכויות של נכסים, כמו שאמרתי, מאות מיליוני דולרים או מיליארדים. זמן ההשקעה שאנחנו משקיעים היא מאות שעות עבודה.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אדוני, אתה רוצה לשאול או להתייחס בקצרה?
אייל שוקר
אתייחס בקצרה.
היו"ר משה גפני
איך אתה קשור לעניין הזה?
אייל שוקר
"הזדמנות ישראלית" היא שותפות ציבורית, למעלה מ-90% מוחזקים על-ידי הציבור, לא על-ידי שום בעלי שליטה - - -
היו"ר משה גפני
זה לא חשוב, הציבור בעלי זה – אני רק - - -
אייל שוקר
היא עוסקת בתחום הזה בדיוק. "הזדמנות ישראלית" מכירה היטב את מועצת הנפט, פועלת ומגישה בקשות להעברת זכויות, זה משהו שהוא - - -
היו"ר משה גפני
אם יש לכם את הרישיון הזה, מה היקף הפעילות שלכם?
אייל שוקר
"הזדמנות" היום מחזיקה בחמישה רישיונות ימיים ועוד רישיון יבשתי.
היו"ר משה גפני
כמה כסף? אנחנו מדברים על היקף פעילות של 50,000 שקל, אז זה לא בסדר, אבל אם מדברים על 50 מיליון, אז זה כבר מתחיל להיות אחרת.
אייל שוקר
אסביר, כבוד היושב-ראש, לשותפות כמונו שנמצאת בשלב החיפושים אין הכנסות.
היו"ר משה גפני
מר שוקר.
אייל שוקר
היקר.
היו"ר משה גפני
טוב. הצטרפתי למה שאמרת. יש הבדל – זה לא חשוב אם אתה מרוויח או לא מרוויח, בן-אדם לא הולך להפסיד. אתה מתכנן להרוויח, ואני מאחל לך בהצלחה.
אייל שוקר
תודה.
היו"ר משה גפני
יש הבדל בין האגרה שהם אומרים על פעילות שההיקף שלה, לא ההכנסות או ההוצאות, היקף הפעילות שלה הוא סכום קטן, שזה נראה חסר הגיון לחלוטין - מה אתה מעלה את זה לסכומים כאלה, לבין היקף פעילות שהוא בסדרי גודל מאוד גדולים, שאז זה הופך להיות נורמלי. מה היקף הפעילות?
אייל שוקר
אני חושב ש"הזדמנות ישראלית" מגישה בקשות למועצת הנפט, אני חושב שבמקסימום הגשנו חמש בקשות בשנה אחת. אבל זה בסיס - - -
היו"ר משה גפני
לא על זה.
אייל שוקר
אני אסביר.
שגית אפיק
זה לא משנה. אין לו עדיין – הוא רק בשלב החיפושים, אז יש לו רק אגרת היתר מוקדם.
היו"ר משה גפני
רציתי לקבל תמונה. הרי אני לא מחפש נפט. אני לא מתחייב על העתיד אבל כרגע. אם מדובר על היקף פעילות, החיפושים שבהם הם עוסקים זה היקף פעילות גדול, אז באמת ה-100 שקל זה צחוק, וה-40,000 נשמע הגיוני.
שמעון כהן
גובה קידוח בים זה 100 מיליון דולר. קידוח לפני התגליות.
היו"ר משה גפני
אם זה ההיקף אז זה נשמע הגיוני. לכן שאלתי אותו מה היקף הפעילות, לא מה הוא מרוויח, מה הוא מפסיד.
אייל שוקר
אז אגיד ברקע שהקידוח האחרון שהיה בים היה ב-2013.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז מה אתה שואל אותם?
אייל שוקר
אני רוצה להגיד דבר כזה, אני חושב שקודם כול כל הצעות החוק האלה והשינויים בתקנות הן בסך הכול באים לעשות דבר אחד ולבצר, צריך להבין שבענף הזה קיים מונופול. לא מפליא שאין אף נציג של המונופול כאן, כי כל התקנות וההנחיות החדשות, הכול בקו אחד - להקשות את הפעילות על שאר המתחרים ולייצר תחרות, כשהמדיניות המוצהרת של הממשלה גם במסגרת מתווה הגז היא לעודד תחרות.
היו"ר משה גפני
אני מבטיח לך בעזרת השם, ואני מבקש ממנהל הוועדה, שכשיהיה דיון על מה שעכשיו אמרת - להזמין אותך.
אייל שוקר
תודה.
היו"ר משה גפני
זה לא הדיון. הדיון מאוד טכני.
אייל שוקר
אבל זו ההשלכה.
היו"ר משה גפני
ההשלכה – אני יודע, בסדר. למה אלה שהם מונופול שיצטרכו לשלם את כסף הזה הם לא פה?
אייל שוקר
גם אני צריך לשלם את הכסף הזה, זה לא רק הם.
היו"ר משה גפני
אז למה הם לא פה?
אייל שוקר
כי זה – אני לא רוצה לדבר על אחרים – אבל העובדה שהם לא פה - - -
היו"ר משה גפני
כן, אומר מה?
אייל שוקר
שהם לא מעוניינים בתחרות.
היו"ר משה גפני
אבל הם אמורים לשלם עכשיו יותר כסף.
אייל שוקר
ההכנסות שלהם הם במיליארדים בשקלים.
היו"ר משה גפני
ואתה במאות מיליונים.
אייל שוקר
לא. אני אפס. אני עדיין בשלב ההוצאות. אין לי רווח של שקל אחד. התעשייה הזאת - - -
היו"ר משה גפני
בקיצור, אין לי כבר את הזמן לזה. אתה מתנגד לזה?
אייל שוקר
ודאי שאני מתנגד.
היו"ר משה גפני
למה אתה מתנגד?
אייל שוקר
קודם כול, העלייה היא לא מידתית.
היו"ר משה גפני
לא מידתית. בסדר, אבל - - -
אייל שוקר
מ-100 שקל ל-43,000 שקלים. זה לא משנה אם אני מגיש בקשה להעביר 5% ברישיון או 100% ברישיון התשלום הוא אותו תשלום.
היו"ר משה גפני
נכון?
שמעון כהן
כן.
אייל שוקר
הבקשות האלה, הדיונים האלה במועצת הנפט זה מה שנקרא הבייסיק של התעשייה שלנו. קיבלת רישיון, אתה עכשיו – אחת הדרכים לממן אותו זה הוא לצרף שותפים. העובדה היא – נמצאת פה אלה שמייצגת את האיגוד – האיגוד כלל - - -
היו"ר משה גפני
איזה איגוד?
אייל שוקר
איגוד תעשיות מחפשי הנפט בישראל.
היו"ר משה גפני
טוב.
אייל שוקר
האיגוד הזה שקם היו חברים בו קרוב ל-20 חברים, היום מרבית החברות כבר נסגרו, כי כל הפעולות, כל הרגולציה העודפת הביאו אותם או לסגור את הפעילות, כי אין להם אמצעים, או לחפש - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה ממני? אני לא אשם בזה, אני לא אישרתי את זה.
אייל שוקר
אני לא מאשים. אני מספר.
היו"ר משה גפני
תגידו בבקשה למה אתם מתנהגים ככה?
אייל שוקר
אני נותן רקע.
היו"ר משה גפני
בסדר, בסדר, הבנתי.
אייל שוקר
אני חושב שבתחום שיש בו מונופול כל כך חזק ויש עוד מעט שחקנים שנשארו, ששרדו - - -
היו"ר משה גפני
יש ממונה על ההגבלים העסקיים.
אייל שוקר
אין פה שום בעיה.
היו"ר משה גפני
צריך התייעצות עם ועדת הכלכלה. אני מזדהה אתך רעיונית.
אייל שוקר
אני שמח.
היו"ר משה גפני
אבל אין לי מה לעשות עם זה.
אייל שוקר
באתי להביע את מחאתי.
היו"ר משה גפני
להפך, אני חושב שאתם צריכים להכפיל את הסכום שלא יהיה פה מונופול, עם כל הכבוד.
אייל שוקר
אני באתי להביע את מחאתי על העובדה שמקשים עלינו.
היו"ר משה גפני
עשית את זה מאוד יפה. אני מבקש תשובה.
אייל שוקר
אני מכבד את שמעון, אני מכיר אותו שנים רבות.
היו"ר משה גפני
אני מוכן לשמוע הרבה ולדבר ולדון והכול בדבר שהוא בסמכותי. זה לא בסמכותי.
טמיר כהן
זה מעבר לזמן.
היו"ר משה גפני
תשובה בקצרה. הבנתי מה שהוא אומר, הוא צודק, לא רלוונטי לגבי העניין הזה.
שמעון כהן
קודם כול, לגבי נושא עידוד מאגרים קטנים או עידוד הגופים הקטנים, משרד האנרגיה פועל בימים האחרונים יחד עם משרד האוצר לקדם ממש כמה דרכים לעודד פעילות של גופים חדשים על מנת באמת לנסות להגיע למתחרים נוספים במשק. הדברים האלו נכתבו בהחלטת ממשלה, ובחודשים הקרובים כבר נפרסם את התוצאות.

אבל הדיון כאן לא רלוונטי לעידוד. העידוד למאגרים קטנים - יהיו דברים מאוד יפים, מאוד טובים באמת לעודד גופים להיכנס לתעשייה. ואנחנו מאמינים - - -
שגית אפיק
ואתם לא חושבים שדרך האגרה של העברת זכות, זכות קדימה צריך לעשות הבחנה בין גדולים לקטנים?
שמעון כהן
ממש לא.
אייל שוקר
אבל אני חושב שכן צריך להתייחס, אם אני רוצה - - -
היו"ר משה גפני
דקה. כן.
שגית אפיק
לתקנות שלנו זה הדבר היחיד שרלוונטי בעצם.
אייל שוקר
אבל יש פה עיוותים. אם אני עכשיו רוצה להעביר לך 5% אני צריך לשלם, את צריכה לשלם.
שמעון כהן
לא, לא, רק אגרת רישום.
שרה ונסו
יהיה לך פטור בהתחלה בתור - - -
היו"ר משה גפני
מי הגברת?
שרה ונסו
ממשרד האוצר, אני מרכזת ועדת האגרות.
היו"ר משה גפני
את אחראית על מה?
שרה ונסו
על ועדת האגרות.
שגית אפיק
איפה מופיע שיהיה לו פטור בהתחלה?
שרה ונסו
יש לנו עכשיו צוות שמוקם על-ידי מנכ"ל משרד האוצר בנושא הפטור מאגרות לעסקים קטנים, ובין היתר בוחנים אגרה לעסקים, כאילו - - -
שגית אפיק
בוחנים.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון לקיים על זה דיון בשבוע הבא כאן בוועדה, על הנושא של האגרות.
שרה ונסו
עדיין לא גיבשו את ההמלצות.
שמעון כהן
אנחנו לא מכירים את הדברים, אני לא יודע אם הם יימשכו.
היו"ר משה גפני
תקנות. אני הולך לקיים את הדיון הזה. רציתי אפילו השבוע.
שרה ונסו
בינתיים עוד אין שום המלצות כי עדיין עוד לא קיבלנו - - -
היו"ר משה גפני
יכול להיות שהוא יקבל פטור מהאגרות האלה?
שרה ונסו
בהתחלה כעסק - - -
שגית אפיק
הם מקיימים דיונים על הבחנה בין הקטנים לגדולים, ויכול להיות שהם יעשו הקלות בלי קשר לתקנות.
שרה ונסו
לא הקלות. פטור מאגרות לעסק חדש.
היו"ר משה גפני
אתם חדשים?
אייל שוקר
אני לא עסק חדש.
טמיר כהן
לא, הוא פעיל.
שרה ונסו
פעם ראשונה שאתה מגיש, כנראה שיהיה לך פטור.
אייל שוקר
אני חושב שזה לא רלוונטי לאף אחד מהפניות למועצת הנפט שיהיו מהיום והלאה.
שרה ונסו
אז אתם צריכים באמת לשלוח - - -
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שמעון כהן
אז אנחנו ממש לא לטובת המונופולים, הפוך, אנחנו עושים את הכול לעודד חיפושים גם של גופים קטנים, הם לא קטנים אבל הם קטנים לעומת המונופולים. סך הכול, כפי שאמרתי, פעילות בזכויות נפט זאת פעילות במאות דולרים.
היו"ר משה גפני
אם אתם עושים פעילות כדי לעודד קטנים יותר לעומת המונופולים, אז אתם צריכים לעזור לו באגרות.
שמעון כהן
אנחנו נעזור להם בדברים אחרים שאפשר לעזור להם, אבל לא באגרה. כשאתה עושה אגרה, אתה לא עושה אגרה בין - - -
היו"ר משה גפני
אבל אתה יכול לקבוע שהאגרה תשולם על-ידי מי שהיקף הפעילות שלו - - -
שמעון כהן
תפקידה של אגרה היא לא רווח או הפסד, זה לא מס, זה לא היטל, זה לא גולגלות תמלוג, זאת אגרה על רישיון, על זכות.
היו"ר משה גפני
במה תעזור לו?
שמעון כהן
יש כמה דרכים.
היו"ר משה גפני
מה למשל? תן לי דוגמה במה תעזור לו.
שמעון כהן
בנושא עידוד מאגרים קטנים? יש גם הצעות, כרגע זה בשלב ההצעות, אנחנו לא הולכים להעלות את זה.
היו"ר משה גפני
מה למשל? תן לי דוגמה, מה אתה עוזר לו? אתה מעלה אותו לתורה? מה? מה אתה עוזר לו?
שמעון כהן
אני אשמח להעלות אותו לתורה קודם כול.
היו"ר משה גפני
לא, אבל מה אתה עוזר לו? מה? אם אתה לא פוטר אותו מהאגרה הזאת, אז מה אתה כן יכול לעזור?
שמעון כהן
הרעיונות הם הקלות מסוימות – ייתכן, ייתכן הקלות מסוימות בנושא המיסוי או בנושא ששינסקי, איך – בחישוב של - - -
היו"ר משה גפני
האמירה שאתה אומר עכשיו היא אמירה של - - -
שגית אפיק
אומרים שיש החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
שמה?
אלעד גולן
החלטת ממשלה לפעול לעידוד.
שגית אפיק
הוא אומר שיש החלטת ממשלה לפעול לעידוד, והם מנסים לתרגם אותה לצעדים מעשיים.
היו"ר משה גפני
אז אני שואל האם זאת אמירה - - -
שמעון כהן
זאת לא אמירה סתם, זאת החלטת ממשלה.
אייל שוקר
אבל בפועל בינתיים לא נשארו כבר חברות קטנות מלבד המונופול. המונופול שולט, אין עוד מאגרים.
שמעון כהן
אתה.
אייל שוקר
אני? נכון, אבל אני אתן דוגמה, שאר החברות כבר התחילו להסתכל מחוץ לישראל.
שמעון כהן
זה לא נכון, אדוני, זה לא נכון. השותפויות קיימות, כל השותפויות שהיו קיימות לא השתנו.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אתה כל הזמן הולך לכיוון הזה, אתה עושה טעות.
אייל שוקר
אני יודע.
היו"ר משה גפני
אני מנסה לעזור לך. אתה הולך אתי למקומות שבהם – בסדר, אתה יודע מה, אמרת אמירה יפה, היא יכולה אפילו להיות מקובלת עלי, הכול בסדר. לא פתרנו שום בעיה. אני מנסה לסחוט ממנו אמירה שהוא הולך לעזור לך, שאף על פי שאתה תצטרך לשלם אגרה, אבל בדברים אחרים הוא יעזור לך. לסחוט, התכוונתי לא במובן השלילי של המילה, הרי אנחנו רוצים, כפי שאמרת, להתגבר על הנושא של המונופולים, שיהיו חברות נוספות כמוך למשל. אני מבקש ממנו אמירה, אז הוא אומר שהייתה החלטת ממשלה.
אייל שוקר
אז אני רוצה להגיד שגם האגרות האלה חייבות להיות מידתיות. מה אני מבקש ממועצת הנפט? במה לדון.
שמעון כהן
מדובר פה על אגרות של העברת זכויות או טובת הנאה, סך הכול.
אייל שוקר
בכל פנייה למועצת הנפט פשוט אין אגרה.
שגית אפיק
תחילה ותחולה, שיקריא אותו, הוא לא הקריא אותו והסביר.
היו"ר משה גפני
תקריא את סעיף התחילה.
שמעון כהן
"תחילה ותחולה - תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3" - - -
שלומית ארליך
תקנה 3 היא בעצם התקנה שמתקנת את תקנה 66א שמדברת על המדד.
שמעון כהן
"שלושים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה)."
שלומית ארליך
מה זה אומר לגבי תקנה 3? מתי אתם רוצים שהיא תתחיל? עם פרסום התקנות?
שמעון כהן
כן.
שלומית ארליך
כן. אוקיי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדחות את זה קצת.
שמעון כהן
לדחות מה?
היו"ר משה גפני
את תאריך התחולה. בכל אופן, לתת לאנשים להתארגן, לראות מה עושים עם זה, יש פה העלאה גדולה בסעיף הזה.
שגית אפיק
תקריא את (ב).
שמעון כהן
"תקנות אלה יחולו אף לגבי זכויות שהיו קיימות ערב יום התחילה וטרם הוגשה בקשה לרישום לגביהן." לגבי רישיונות קיימים, אם יש פה שינוי של האגרה של הרישיון.

דרך אגב, נכון להיום אין הרבה רישיונות קיימים, הים לאט לאט התרוקן. אנחנו מתכוונים להוציא מכרז לרישיונות חדשים, וזה דווקא טוב ונכון להעלות את ההצעה הזאת לתיקון התקנות במועד הזה.
שלומית ארליך
כמה רישיונות קיימים יש?
שמעון כהן
כרגע יש שמונה רישיונות, כשהיו בעבר כמעט 40 רישיונות. רוב הרישיונות פגו.
שלומית ארליך
אז מה קורה לגבי שמונה הרישיונות הקיימים?
שמעון כהן
זה יחול עליהם.
שגית אפיק
זה יחול גם עליהם.
שמעון כהן
יחול עליהם לגבי השינויים. השינויים לא יהיו מהותיים. רוב הרישיונות שקיימים כרגע, גם השמונה זה שנה שביעית או שנה שישית שלהם, ההשפעה מינורית.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (ב) כתוב: "וטרם הוגשה בקשה לרישום".
שמעון כהן
הכוונה לגבי בקשה להעברת זכויות.
שלומית ארליך
אז מה קורה לגבי זכויות שהיו קיימות אבל הוגשה כבר בקשה לרישום, אז הם כבר שילמו את האגרה?
שמעון כהן
מה שהוגש כבר בקשה לרישום ישלמו את הבקשה לרישום - -
שגית אפיק
לפי האגרות הקודמות.
שמעון כהן
- - לפי האגרות הקודמות. אנחנו צריכים לתת זמן סביר.
אייל שוקר
מה קורה עם בקשה שהוגשה לפני שנתיים ועדיין לא התקיים דיון לגביה? מה מועד התשלום שאני צריך לשלם?
שמעון כהן
כמובן, אמרתי, לא רק שנתיים, גם אם זה חודש - לפי התקנות הקודמות.
היו"ר משה גפני
הוא צודק, רגע. הוא צודק.
אייל שוקר
זה משהו אחר.
שגית אפיק
התקנות הקודמות. התקנות הקודמות יחולו, הוא הבהיר את זה.
שמעון כהן
הבהרתי את זה.
שגית אפיק
אומרים לפרוטוקול: אם הוגשה בקשה – אנחנו גם לא הבנו את זה, אגב, בצורה מאוד נקייה.
אייל שוקר
שאלתי שאלה אחרת.
היו"ר משה גפני
רק רגע, אתה הורג אותי לגמרי, אתה שואל שאלות נכונות, אני הולך לעזור לך, אתה הולך עוד הפעם לציונות. הוא שאל שאלה - אני הגשתי בקשה אליכם לפני שנתיים, ואז התקנות והאגרות שחלו היו 100 שקלים, משהו מצחיק.
שמעון כהן
הוא ישלם.
היו"ר משה גפני
אתם לא דנתם בזה מסיבות שונות – לא חשוב מה – ואני הגשתי את הבקשה בזמן לפני הרבה זמן. כמה הוא ישלם? עכשיו אתם מאשרים.
שמעון כהן
מה שהיה.
היו"ר משה גפני
100 שקל, למשל.
שמעון כהן
כן.
שגית אפיק
אז צריך לתקן את הנוסח של הסעיף.
היו"ר משה גפני
אז מה אתה רוצה? אז הם דווקא נחמדים.
שגית אפיק
זה לא מנוסח בצורה כזאת.
שלומית ארליך
זה צריך להיות ברור. בוא נבהיר רגע.
אלה פדבה
זה לא רשום.
שלומית ארליך
צריך להיות ברור שזה יחול גם על זכויות שהיו קיימות ערב יום התחילה, וזה יחול גם על זכויות שהיו קיימות ערב יום התחילה וטרם הוגשה בקשה לרישום, כי הבקשה לרישום - אתה מתייחס לזה רק לגבי אגרת הרישום.
שמעון כהן
לגבי הסעיף.
שגית אפיק
אבל אתה אומר שזה יהיה על כל האגרות.
היו"ר משה גפני
אז אנחנו מוסיפים את זה.
שמעון כהן
מקובל עלי. זאת הכוונה. אם זה לא היה מובן, נשמח לנסח, ותודה ליועצות המשפטיות של הוועדה.
אלעד גולן
נבהיר את זה.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע.
היו"ר משה גפני
תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו– 2016, בעניין שינוי בסכומי האגרות כפי שהוקראו על-ידי מר כהן שמעון, עם השינויים שדובר עליהם והתוספת שהייתה עכשיו בסוף.

מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו–2015, אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:22.

קוד המקור של הנתונים