ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/05/2016

תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
ìùìá äòøåú ùì åøãä î- 22/10/01

ìùìá äòøåú ùì åøãä î- 22/10/01

efrata

2016-05-30Moagנוסח לדיון בוועדה ביום 31.5.16‏‏

תקנות מחלות בעלי-חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשע"ו– 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א) ו-28(א1) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה – 1985

(להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הפקודה ולפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת

וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977

, אני מתקין תקנות אלה:

שינוי השם

1.

בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ"ב – 1982

(להלן - התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "(תכשירים כימיים)" יבוא "(תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה)".
החלפת הפתיח

2.

במקום הפתיח לתקנות העיקריות, יבוא "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א)(12) ו-28(א1) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה – 1985 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הפקודה ולפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:"

שינוי מונח

3.

בתקנות העיקריות, בכל מקום, למעט בתקנה 8(6) ובתוספת, במקום "יצרן" יבוא "בעל תעודת רישום", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה; בתקנה 8(6)  במקום "יצרן", יבוא: "מבקש תעודת הרישום".  

תיקון תקנה 1

4.

בתקנה 1 לתקנות העיקריות –

לפני "בעל תעודת רישום" יבוא:
""אבזר כימי וטרינרי" – חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים לשימוש חיצוני על גופו של בעל חיים, שאינם תכשירי הדברה, ואינם מיועדים לניקוי ולחיטוי בלבד";

במקום ההגדרות , "מזיק", "תכשיר", "חומר פעיל" ו"יצרן" יבוא:
""טפילים חיצוניים" - כל אחד מאלה: חרק, קרצית או אקרית הגורם נזק לבעל חיים בכל דרך שהיא;
"מיקרואורגניזם" – חיידק, נגיף או פטרייה";

במקום ההגדרות "מיקרו-אורגניסם", "מיתקן להחזקת בעלי חיים" ו-"מיתקני שירות לבעלי חיים", יבוא:
""מיתקן להחזקת בעלי-חיים" - רפת, לול, דיר, אורווה, כלוב, בריכה או כלי אחר המשמש כרגיל להחזקה או להובלה של בעלי-חיים, לרבות כל חלק ממנו;
"מיתקן שירות לבעלי חיים" - מיתקן להאבסת בעלי חיים להשקייתם, או להובלת מזון לבעלי חיים, מיתקן המשמש להפקת תוצרת בעלי חיים, מיתקן שחיטה ומפעל לייצור מזון מן החי;
"תופעת לוואי חמורה" – כל אחת מאלה, שנגרמה לאדם או לבעל חיים:
(1) תופעה שגרמה למוות;
(2) תופעה מסכנת חיים;
(3) תופעה שגרמה לאשפוז או הארכת אשפוז;
(4) תופעה שגרמה לנכות או מוגבלות קשה וממושכת;
(5) מום מולד;
"תכשיר" - תכשיר הדברה, תכשיר חיטוי, תכשיר ניקוי ואבזר כימי וטרינרי לבעל חיים, למעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א – 1981;"תכשיר הדברה" - חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים המשמשים לקטילת טפילים חיצוניים, עיקורם, מניעת התרבותם, שינוי התפתחותם, דחייתם או משיכתם, המיועדים לשימוש חיצוני על גופו של בעל חיים, במיתקן להחזקת בעל חיים או במיתקן שירות לבעלי חיים, למעט במפעל לייצור מזון ;
"תכשיר חיטוי" – חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים המשמשים לקטילת מיקרואורגניזמים או למניעת התפתחותם או התרבותם, המיועדים לשימוש במיתקן להחזקת בעל חיים או במיתקן שירות לבעלי חיים;
"תכשיר ניקוי" – חומר כימי או ביולוגי, או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים המשמשים להסרת חומרים זרים כגון לכלוך, אבק, דם, הפרשות, וכן חומר אורגני לשימוש במיתקן להחזקת בעל חיים או במיתקן שירות לבעלי חיים."

הוספת תקנה 1א

5.
אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:
"מטרת התקנות

1א.

מטרתן של תקנות אלה להסדיר את הייצור, היבוא, הרישום והשימוש בתכשירי חיטוי, ניקוי והדברה לבעלי חיים, לשם מניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, ולאפשר עקיבות ואיתור ליקויים בתכשירים האמורים".

החלפת תקנה 2

6.
במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:
"איסור מכירה, ייצור ויבוא

2.

לא ימכור אדם, לא ייצר ולא ייבא תכשיר אלא אם כן יש לתכשיר תעודת רישום תקפה לפי תקנות אלה, ומצורפת לו תווית אריזה בנוסח שאישר לו המנהל;
לא ימכור אדם ולא ייבא תכשיר אם חלף התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו.
על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן למכור תכשיר שפג תוקף הרישום שלו עד שנה ממועד תום התוקף, ובלבד שלא חלף התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו; הוראה זו לא תחול על יבוא תכשיר".

הוספת תקנה 2א

7.
אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:
"איסור שימוש בתכשיר שלא לפי תווית אריזתו

2א.

לא ישתמש אדם בתכשיר אחרי התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו, ולא ישתמש בו אלא לפי הוראות המפורטות בתווית האמורה".

הוספת תקנה 11א

8.

אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות, יבוא:

"שמירת דוגמאות של תכשיר
11א.

בעל תעודת רישום חייב לשמור אצלו שלוש דוגמאות מכל אצווה של התכשיר, בתנאים המוגדרים כמתאימים לשמירת התכשיר לפי בקשת הרישום, למשך שנה לאחר התאריך האחרון לשימוש בתכשיר מאותה אצווה.
בעל תעודת הרישום ידווח למנהל על כל שינוי במקום האחסנה של דוגמאות התכשיר לפי תקנת משנה (א)".

תיקון תקנה 19

9.

בתקנה 19 לתקנות העיקריות –
בתקנת משנה (ב) המילים "ולא יגרום לפרסום תכשיר"- יימחקו.

הוספת תקנה 19א

10.
אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות, יבוא
"דיווח למנהל

19א.

נודע לבעל תעודת רישום על אחד מאלה, יודיע על כך למנהל, ללא דיחוי:
(1) תופעות לוואי חמורות שיש יסוד סביר לחשד שנגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר;
(2) הפסקת רישומו של התכשיר בחוץ לארץ;
(3) החזרה יזומה של התכשיר בישראל או מחוץ לה".

תיקון תקנה 20א

11.
בתקנה 20א לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
"והפרת תקנה 2א, למעט בנסיבות המפורטות בסעיף 20ב(ב)(1), אינה עבירה".

עונשין

12.
אחרי תקנה 20א לתקנות העיקריות, יבוא:
"עונשין

20ב.

על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה, העושה אחד מאלה, דינו- מאסר שישה חודשים או קנס:

בהיותו בעל תעודת רישום, לא שינה תווית אריזה של תכשיר לפי הוראות המנהל בניגוד לתקנה 17(ב);
מכר תכשיר שלא באריזתו המקורית וללא תווית היצרן המקורית, בניגוד לתקנה 18(א);

על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה, העושה אחד מאלה, דינו – קנס:
השתמש בתכשיר אחרי התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו או השתמש בו בניגוד להוראות המפורטות בה, בניגוד לתקנה 2א, אם התקיים אחד מאלה:
(א) השימוש בתכשיר נעשה במסגרת עיסוקו של העושה;
(ב) השימוש בתכשיר נעשה בבעל חיים
המשמש לייצור מזון;
בהיותו בעל תעודת רישום, לא שמר דוגמאות מכל אצווה של תכשיר, בתנאים המתאימים, בניגוד לתקנה 11א(א);
בהיותו בעל תעודת רישום, לא דיווח למנהל על שינוי במקום האחסנה של דוגמאות תכשיר, בניגוד לתקנה 11א(ב);
פרסם שהמנהל המליץ על תכשיר שהוא מוכר, בניגוד לתקנה 19(א);
פרסם תכשיר שלא לפי רישום בתווית האריזה, בניגוד לתקנה 19(ב);
בהיותו בעל תעודת רישום, לא דיווח למנהל על מידע בקשר לתכשיר ללא דיחוי, בניגוד לתקנה 19א."

תחילה

13.

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), 60 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתה של תקנה 2, לעניין תכשיר ניקוי, שנתיים מיום התחילה.

____________ התשע"ו

(___________ 2016)

(חמ 3-1517-ת1)

_______________________

אורי יהודה אריאל הכהן

שר החקלאות ופיתוח הכפר

קוד המקור של הנתונים