ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/02/2007

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדה לענייני ביקורת המדינה

27.2.2007

הכנסת השבע עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מספר 67

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ט' באדר התשס"ז ( 27 בפברואר 2007), שעה 9:30
סדר היום

הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מינוי מבקר ועדת ביקורת), התשס"ו- 2006 של חה"כ זבולון אורלב (פ/1204)
נוכחים
חברי הוועדה: זבולון אורלב- היו"ר

דוד רותם

עתניאל שנלר
מוזמנים
יעקב זלצר - סגן מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה

עו"ד מרדכי שנבל - יועץ משפטי, לשכת המבקרים הפנימיים

עו"ד ניר אבנון - לשכת המבקרים הפנימיים

שמואל גולן - משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבה במשרד מבקר המדינה

עו"ד נורית ישראלי - יועמ"ש, משרד מבקר המדינה

דינה דומיניץ - מנהלת מחלקה בלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד רוני נויבאור - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רשמה
אורית לבנשוס-חלוצי - חבר המתרגמים בע"מ
ערכה
שלי עשהאל – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מינוי מבקר ועדת ביקורת), התשס"ו- 2006

של חה"כ זבולון אורלב. (פ/1204)
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודות המועצות המקומיות, מינוי מבקר וועדת ביקורת התשס"ו- 2007.

תחילה, אני רוצה לדווח לחבר הכנסת דוד רותם שבישיבה שהסתיימה לפני חמש דקות החליטה הוועדה להשתמש בסעיף 6(א) לחוק מבקר המדינה כדי לפנות למבקר שימסור לוועדה דיווח על פעולותיו, דהיינו על עיקרי הממצאים שנמצאים בידי משרדו בעבודה שהוא מכין על מוכנות העורף והטיפול בו בעת המלחמה בצפון.
דוד רותם
אני מבקש להצטרף להחלטה אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
אני מודה לך ואני אצרף אותך.

בעניין הצעת החוק, בישיבה הקודמת סיכמנו שמוכן נוסח שהוא מוסכם עם משרדי הממשלה ואני מעביר את רשות הדיבור לידידנו עורך הדין רוזנר.
תומר רוזנר
בוקר טוב לכולם. בעקבות הישיבה שהתקיימה בנושא בפעם הקודמת אנחנו העברנו נוסח מתוקן לכל מי שנוכח בישיבה וביקש זאת. התקבלו הערות של משרדי הממשלה שרובן ככולן, בעצם אני חושב שכולן, פרט לאחת שבהמשך נדבר עליה, נראו לי ושולבו בנוסח כפי שהוא מונח לפניכם כרגע.

מהותו של החוק היא, להחיל חובת מינוי מבקר פנימי וועדת ביקורת בכל המועצות המקומיות לסוגיהן השונים, קרי מועצות מקומיות רגילות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות תעשייתיות וכל סוג אחר של מועצה מקומית שישנו או יוקם בעתיד. במסגרת זו בעצם---
דוד רותם
גם בפעם הקודמת שאלתי, ואני לא מוצא את התיקון הזה. בכל מקום אתם כותבים, "..השר רשאי בצו הכינון לקבוע כי מבקר מועצה יכהן במשרה חלקית.." צו הכינון זה הצו שמקים את המועצה, מה קורה לגבי המועצות הקיימות היום?
תומר רוזנר
יש סעיף 5, הוראת מעבר.
דוד רותם
אני ראיתי את סעיף 5, הוא לא עונה ודיברנו על זה, כי סעיף 5 אומר, הוראות לעניין מבקר מועצה מקומית בצווי כינון שקבע שר הפנים יעמדו בתוקפן כל עוד לא קבע השר הוראות לפי חוק זה. דהיינו, אתה בעצם אומר אחת משניים, או שמכיוון שהוא לא קבע כלום בצווי הכינון עד היום, אז בשנתיים הקרובות לא יהיה להם מבקר.
תומר רוזנר
לא, אם הוא לא קבע להם הוראות אז יחולו הוראות החוק הזה.
דוד רותם
מכוח מה? מה הוא מקבל, משרה מלאה או חצי משרה או רבע משרה? לשר אין סמכות רק בצו הכינון לקבוע את היקף המשרה שלו, כך כתוב בחוק הזה, היקף המשרה שלו יכול להיקבע רק בצו הכינון, כך כתבת, אז אם אין צו כינון?
תומר רוזנר
אם שר הפנים לא יקבע בצו הכינון הוראה אחרת, הוא יהיה חייב לעבוד במשרה מלאה.
דוד רותם
זה אומר שבכל הרשויות המקומיות שקיימות היום יהיו חייבים להעסיק מבקר במשרה מלאה.
תומר רוזנר
לא, אם יש בצווי הכינון - - -,
דוד רותם
אין בצווי הכינון, תאמין לי אני אחראי לכך. יש איזשהו צו במועצה אזורית, בצו כינון, הוראה לגבי מבקר?
תומר רוזנר
לא, במועצה אזורית לא.
דוד רותם
אבל זה הולך לחול גם על האזוריות. לכן אני אומר, באזוריות אתה "מטיל" עליהן מבקר במשרה מלאה ממחר.
תומר רוזנר
לא, קודם כל זה יש תקופת מעבר של שישה חודשים עד שהחוק יכנס לתוקף.
דינה דומיניץ
האמת היא, שזו היתה ההשגה היחידה של המנכ"ל, שנמסר לי לפני כמה דקות. מה קורה, אם אתה יודע שמאיזושהי סיבה אין צו בתוך שישה חודשים, זה יתעכב ונהיה חייבים למנות במשרה מלאה.
דוד רותם
אז אנחנו נטיל עליהם משרה מלאה. תסתכלי בסעיף 13, השר רשאי לקבוע בצו הכינון כי מבקר המועצה יכהן בחלק משרה.
תומר רוזנר
במהלך חצי השנה הקרובה, וזה אגב נאמר גם בישיבה הקודמת ע"י נציגי משרדי הממשלה, שהם יגישו צווי כינון בתוך חצי שנה לאישור הוועדה. אלה לא איזה שהם דברים מורכבים.
דוד רותם
צווי כינון לכל המועצות?
תומר רוזנר
לא, זה צו אחד. הרי אנחנו לא עושים צו לכל מועצה, לכל המועצות בארץ יש שלושה צווי כינון, צו מועצות א', ב' ומועצות אזוריות.
דוד רותם
אם כך אני מבין משהו אחר. צו כינון, זה צו שקובע את שטחה של המועצה, את מפת התחום שלה, זה נקרא צו כינון.
דינה דומיניץ
יכול להיות שאתה צודק, באמת צריך לבדוק.
דוד רותם
צו כינון זה הצו שבו קובע השר, "..מתוקף סמכותי אני מכונן בזה את המועצה האזורית שאלה יהיו גבולות שיפוטה..".
היו"ר זבולון אורלב
יש לך היום את צו המועצות א', צו המועצות ב', שיש שם רשימה של כל הרשויות שבהם חל עכשיו הצו.
דוד רותם
אבל איפה נקבע גבול השיפוט של המועצה? זה צו כינון, צו א' ו- ב' זה לא צו כינון, צו הכינון זה צו שבו הוא קובע איזה ישובים יהיו שם, הוא קובע את המועצה הראשונה.
נורית ישראלי
השאלה היא, צו א' וצו ב' זה בעצם כמו החלה של פקודת העיריות על המועצות מהסוגים המיוחדים, כולל רשימה של המועצות שעליהם זה יחול, זה צו א' וצו ב'. צו כינון זה דבר ספציפי וקונקרטי לכל מועצה ומועצה. לכאורה לא חייב להיות צו אינדיווידואלי בשביל לפתור את הבעיה, יכול להיות צו כללי. אז אולי את המילה כינון אפשר להוריד, נקבע בצו.
היו"ר זבולון אורלב
אז נוריד את המילה "בכינון".
דינה דומיניץ
אבל עדיין נשארה הבעיה מה קורה באמת אם זה לא יקרה תוך שישה חודשים?
היו"ר זבולון אורלב
תבואו עם רעיונות, הכול יהיה בהסכמה. גם בקריאה שנייה ושלישית הכול יהיה בהסכמה. אני מוכן לחשוב על חריגים אם קורה משהו, אם יש מלחמה, קטסטרופה, אני מסכים, תבואו עם רעיונות לקריאה שנייה ושלישית. כלומר אני מוכן לכל מנגנון אבל שיבוא לוועדה, יגידו תשמע, קרה כך וכך אני לא רואה בעיה. תבואו עם רשימה ותגידו אי אפשר לעשות את זה מסיבות אלה ואלה, צריך הערכה. מראש אני אומר לפרוטוקול שאני אסכים לזה, תבואו אבל עם הצעה קונקרטית לקראת קריאה שנייה ושלישית.
דוד רותם
אני רוצה לשאול אותך כמי שהציע את החוק הזה, אתה יודע כמה עולה מבקר? מבקר זה בין 80-100% משרה בכירים.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע כמה עולה שאין מבקר.
דוד רותם
יכול להיות, אבל אני שואל, יש פה מישהו מנציגי המבקרים?
מרדכי שנבל
כן, מלשכת המבקרים הפנימיים והיועץ המשפטי שלה.
דוד רותם
זה יותר גרוע, גם מבקר וגם יועץ משפטי.
מרדכי שנבל
כל הפעילות שלי בלשכת המבקרים הפנימיים זה בהתנדבות, העיסוק שלי כמבקר פנימי באחת מקרנות הפנסיה.
דוד רותם
ברשות מקומית, בדרך כלל המבקר לא צריך לעבוד במשרה מלאה אלא אם כן זו עיריית ירושלים או משהו כזה. לכן אני אומר, הייתי מציע שמלכתחילה צריך יהיה לקבוע שהמבקר יועסק נניח בחצי משרה אלא אם כן החליטה הרשות או החליט שר הפנים. זאת אומרת במקום שאנחנו נדבר על משרה מלאה ולרדת לקבוע מייד את חצי המשרה ולעלות. הייתי יועץ משפטי של 11 רשויות מקומיות, ויגידו לך המבקרים, שזו בעיה. אני לא ראוי להיות מבקר ברשות מקומית, למה? כי אין לי ניסיון בביקורת. מזה ניסיון בביקורת? זה שאני בדקתי את כל החוזים ואת כל המכרזים - - -,
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להגיד לך שהסטטוס שלך השתנה, ועכשיו אתה מחוקק ואתה יכול להציע תיקון לחוק המבקרים הפנימיים.
דוד רותם
זה לא כתוב בחוק, זה ויכוח בוועדות המכרזים תמיד. כתוב, ניסיון של שנתיים בעבודת ביקורת. עכשיו, האם אני כעורך דין עשיתי עבודת ביקורת או לא? מזה עבודת ביקורת? אז יש מכתב של היועץ המשפטי לממשלה שאומר שאין.

לכן אני אומר, אני הייתי מעדיף להתחיל מלמטה ואני הייתי מציע לך אדוני היושב ראש, שהצעת את זה, להתחיל מלמטה ולעלות ולא ההפך.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שהחוק הזה לא קשור רק למועצות האזוריות.
דוד רותם
כמעט כן. גם במועצות המקומיות, האם אתם חושבים שצריך מבקר במשרה מלאה?
שמואל גולן
צו המועצות האזוריות, כבר היום כתוב הפוך מגישתך.
דוד רותם
את זה אני יודע.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה שנקרא מה יש בצו הקיים היום? בוא נשאיר את זה לקריאה שנייה ושלישית, משרד הפנים יעשה את הבדיקה הכלכלית, והוא יבוא ויגיד מה צריך.
דוד רותם
החשש שלי, שיבוא משרד הפנים ויתנגד לכל החוק הזה בגלל העלות התקציבית.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אנחנו נאמר לו שאנחנו נסכים.
דוד רותם
אם זה יעלה לכם משרה מלאה, גם לא?
היו"ר זבולון אורלב
חבר הכנסת רותם, אני הודעתי במליאה ואני אמרתי גם פה בוועדה, החוק הזה יעבור בהסמכה מלאה עם הממשלה, למה? כי יש הסכמה של הממשלה, אותי מעניין שיהיה מבקר, אם הוא יהיה רבע משרה או חצי זה אני סומך, נגיע להבנה פה.
שמואל גולן
כתוב שהשר יהיה רשאי לקבוע בצו.
היו"ר זבולון אורלב
לא, הוא רוצה שנקודת המוצא לא תהיה משרה מלאה---
נורית ישראלי
השאלה היא, מה הכלל ומה החריג? האם הכלל הוא משרה מלאה והחריג הוא חצי משרה או שהכלל הוא חצי משרה והחריג הוא מלא?
היו"ר זבולון אורלב
הואיל ובכל זאת להערכתי מדובר בלפחות חמישים מועצות מקומיות ששם בוודאי יש משרה מלאה, אז אני לא רואה, אני לא כל כך נוטה לדעה שלך אבל בוא נשמע את עמדת משרד הפנים. יש עוד הערות?
דוד רותם
כן. סעיף 5(ב), הסיפא שלו לא מקובל עליו, "לא יתקיימו ביום התחילה התנאים כאמור במי שמילא תפקיד של מבקר מועצה מקומית, תפקע כהונתו בתום שישה חודשים מיום התחילה." זה מה שנקרא לקרוא לצרות, כי מה שיקרה אתה מבין שראש העיר שרוצה להיפטר עכשיו מהמבקר שלו, יגיד אין לך תנאי כשירות, לא היה לך שנתיים, היה לך רק שנה ותשעה חודשים. מי שמכהן כיום חזקה שהוא נבחר כדין, ימשיך לכהן.
דינה דומיניץ
זה מאוד בעייתי מבחינה משפטית.
דוד רותם
בבעיה משפטית, החוק מפטר עובדים? הרי כשאני רוצה לפטר מבקר בעירייה יש לי ועדה מיוחדת וכל הסיפורים, פה אתה בצ'יק פיטרת עובד.
תומר רוזנר
אם הוא נבחר כדין. זאת אומרת, לפי הדין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה.
דוד רותם
אדם מכהן כבר עשר שנים, עכשיו נזכרתם לבדוק אותו אם הוא נבחר כדין או לא?
דינה דומיניץ
אם יש לו תנאי כשירות.
דוד רותם
אני לא מבין, אם יש לו תנאי כשירות, משרד הפנים אישר אותו.
דינה דומיניץ
הוא לא אישר אותו, הוא נבחר במכרז.
דוד רותם
אבל משרד הפנים השתתף במכרז, נציג השר יושב במכרז, אתם אישרתם את המינוי שלו, אחרי עשר שנים פתאום נזכרנו שאין לו תנאי כשירות. עכשיו מה יקרה? אני אפטר אותו בחוק, זאת אומרת לא ראש העיר פיטר אותו, הכנסת פיטרה אותו. חבר'ה, אני לא מפטר את העובדים של המועצות, שיפטר ראש העיר.
נורית ישראלי
גם לגבי הפקיעה האוטומטית, המשפט מאוד לא אוהב פקיעה אוטומטית, אם כבר ידונו על משהו בוועדה. זאת אומרת, אם יש מקרים כאלה אז תן שיקול דעת למישהו, אל תעשה משהו אוטומטי, תפקע כהונתו. תפקע כהונתו הזה זה משהו מאוד פוגעני ממש ברמה החוקתית, כך כמדומני.

אולי ייקבע מנגנון, אני מבינה את הרעיון שאם מסדירים תחום לא רוצים שיהיו בו אנשים מדור המדבר, אבל בכל זאת כן צריך להקדיש תשומת לב לדור הזה, לא בצורה של פקיעה אוטומטית. מי שלא חל בו תהיה איזה שהיא ועדה או משהו שתשקול את המשך כהונתו, זאת אומרת חייבת להיות תקופת מעבר שבה כן יתנו המשך יכולת תפקוד לאנשים שהתקבלו כדין בזמנו, אולי יש איזה פגם בכשירות שלהם אבל מתפקדים והכול בסדר, כך נדמה לי.
רוני נויבאור
היה לנו קושי מצד אחד לא רצינו שאגב החוק הזה להכשיר את אותם אנשים שנכנסו קודם ולבוא ולומר שמי שנכנס קודם חזקה שהוא כשר, כי אמרנו, אנחנו בחוק הזה לא משנים את הסטאטוס של מי שלא לפי תנאי הכשירות הקיימים היום הוא לא כשר וזה הרשות המקומית מבחינתנו יכולה לנקוט את האמצעים העומדים לה היום. מצד שני, לנו אין כל קושי להשמיט את הסיפה כי אנחנו מבחינתנו אומרים, הרשות המקומית בהנחה שמישהו באמת נבחר שלא כדין, אז היא אמורה לפעול כדין.
דוד רותם
סליחה, אבל יש לי הערה למה שאומר משרד המשפטים. לא יעלה על הדעת שאתם אומרים לי שהרשות רשאית, הרי אנחנו מכירים גם ראשי רשויות ומבקר זה קוץ בעין, ראשי הרשויות לא אוהבים מבקרים, אני מודיע לכם, שלא יהיה לכם שום ספק, אני דווקא אהבתי את המבקרים, הם עשו חצי מהעבודה שלי. עכשיו מה שקורה זה דבר נורא פשוט, ברגע שאני מאפשר לראש עיר חדש לבוא פתאום ולהתחיל לבדוק בציציות אולי המבקר לא נבחר כדין, אני מטורף לחלוטין. אם משרד הפנים אישר את האיש והשתתף במכרז ולא פסל אותו בגלל תנאי כשירות האיש הזה כשר ולדעתי צריך לקבוע בחוק שמי שנבחר לפני תחילתו של החוק הזה רואים אותו כאילו נבחר כדין.
רוני נויבאור
אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני מציע שנקבל את ההצעה של חבר הכנסת רותם, והמשפט האחרון "..לא יתקיימו בו ביום התחילה..", כולו ימחק. עוד הערות?
שמואל גולן
אני יכול להגיד לך שיש מבקרת פנים אחת שנמצאת תחת הגנה לפי סעיף 45 בדיוק על מה שהוא אמר עכשיו.
היו"ר זבולון אורלב
החשש שלו שהסעיף הזה ינוצל לצרכים לא ראויים, הוועדה שלנו מעוניינת להגן על המבקרים הפנימיים וזה סעיף שעלול להיות מנוצל, הסכמנו שאנחנו מורידים את זה. אז הורדנו שתי מילים, כינון והמשפט האחרון, יש לך עוד מה להוריד?
דוד רותם
זה הכול.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. רבותיי, יש עוד הערות?
רוני נויבאור
שרית שפיגלשטיין שלצערה לא יכולה להיות כאן היום, בדקה את סעיף 35(א) לפקודה, בדבר תחולת חוק הביקורת הפנימית, והצענו להוסיף למילה, "דרכי הכנת תוכנית עבודתו ואישורה בתקציב לשכתו." על סמך זה שאנחנו בעצם משמיטים ומבטלים את סעיף 35 לפקודה, אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים הסמכה לשר לעניין האישור. עכשיו, הנוסח כאן שאני רואה הוא שונה.
תומר רוזנר
אני אסביר. אני רציתי להסביר את השינויים ממה שביקשו, לגבי החלת תוכנית עבודתו וכולי, הנושא הזה מוסדר בסעיפים שאתם ביקשתם להכניס לסעיף קטן א', 170(א) רבתי לפקודת העיריות, מסדיר את נושא תוכנית העבודה. אתם ביקשתם להכניס את סעיפים א', ב', ג' ו- ד', לכן אין צורך בהסמכת השר לקבוע בצו.

לגבי התקציב זה נשאר מכיוון שאתם ביקשתם לא להכניס את סעיפים ה' ו- ו' לאותו סעיף 170(א) .
דינה דומיניץ
המילה "באישורו", זה על בסיס ההערה שלנו?
תומר רוזנר
כן.
דינה דומיניץ
אנו התכוונו לתוכנית העבודה.
תומר רוזנר
זה מופיע בפקודת העיריות, אז אין צורך בזה.
דינה דומיניץ
כן, זה מיותר.
תומר רוזנר
לגבי התקציב, מכיוון שסעיפים ה' ו- ו' מסדירים את אישור התקציב---
רוני נויבאור
זאת אומרת סעיפים ה' ו- ו' מדברים על החלת התקציב?
תומר רוזנר
החלת התקציב ודרך אישורו.
רוני נויבאור
כן צריך את אישורו?
תומר רוזנר
כן. שני דברים שרציתי להפנות את תשומת הלב לדברים שאני הוספתי שלא הופיעו בטיוטה שנשלחה ולכן רציתי להפנות את תשומת הלב. בסעיף ב(1), הוספתי את הנושא של גם לעבודה בתוך המועצה צריך אישור המועצה והשר, כדי שזה יהיה הסדר אחיד, אתם ביקשתם להכניס את אישור המועצה והשר לנושא של עבודה מחוץ למועצה, אני חושב שנכון יהיה להוסיף את זה.
שמואל גולן
איזה סעיף?
תומר רוזנר
ב(1), על השלמת משרה.
שמואל גולן
על השלמת המשרה, אנחנו אומרים שמבקר יכול להיות חלקיות משרה ומותר לו לעשות השלמות משרה, אבל זה לא נראה שיתנו לו משרה נוספת בתוך אותה מועצה.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות, למה לא?
תומר רוזנר
בישיבה שקיימנו, נאמר לנו שבחלק מן המועצות זה מטילים על מבקר המועצה תפקידים של פניות ציבור ואז קצת קשה לו לעשות עבודת ביקורת. אז כדי שלא יוצר מצב שבו ינטרלו את המבקר בדרך כזו, אני חושב שראוי שיהיה פיקוח של גורם חיצוני למועצה, אתם חושבים שלא?
דוד רותם
מה שיקרה זה, שיבואו לשר ויגידו לו תשמע, אנחנו מועצה קטנה, יש לנו 9000 איש במועצה, אנחנו צריכים מבקר בשליש משרה. עכשיו, אני מודיע לך, גם בשליש משרה אנשים טובים לא באים לעשות ביקורת, אז מה עושים? אז מבקשים אישור לתת לו משרה נוספת. עכשיו, עד שיגיע אישור מהשר וכל הדברים האלה זה לוקח זמן, בינתיים הוא לא מתחיל לעבוד, הוא אומר, אני בשליש משרה בכלל לא מתחיל לעבוד.
שמואל גולן
אבל התמונה היא אחרת, היום בדרך כלל רוב האנשים האלה עובדים בשתיים עד שלוש מועצות.
דוד רותם
אבל הוא צריך לקבל אישור כדי לעבוד. מכיוון שהוא לא יקבל בינתיים את האישור, הוא לא יכול לעבוד. יש עכשיו לפני חודשיים מבקר שזה הגיע לבית הדין לעבודה משום שמתברר שבאחת מהרשויות הוא עבד ב-40% משרה וברשות שנייה ב- 80% משרה ואסור והסיפור מסתובב בכל בתי הדין וביטלו לו את המינוי.
היו"ר זבולון אורלב
אנו כרגע דנים בשאלה, האם צריך או לא צריך את אישור השר לעבודה נוספת.
דוד רותם
אני חושב שצריך את אישור המועצה, כי כך אתה יכול לעשות את זה דרכה, האיש בא ואומר למועצה, אני מוכן לקחת את התפקיד בתנאי שתאשרו לי את העבודה.
תומר רוזנר
אני רוצה להפנות את תשומת לבך, שבקשת משרד הפנים הייתה שעבודה נוספת מחוץ למועצה, חייבת את אישור השר. מחוץ למועצה, קרי גם מועצה אחרת.
דוד רותם
בוא נאמר שיבואו לשר ויגידו לו, אדוני אנחנו נותנים לו 80% משרת מבקר ועוד 20% אנחנו רוצים שהוא יהיה ממונה על תלונות הציבור. השר מאשר עבודה נוספת ומחר אפשר לשנות ולשים עליו בתלונות הציבור כל כך הרבה תלונות שהוא בכלל לא יגע בביקורת.
תומר רוזנר
זה בדיוק העניין.
דוד רותם
לא, השר יאשר את ה- 20%, רק אחר כך יעשו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
מה מציע משרד הפנים, על עבודה נוספת בתוך המועצה?
דינה דומיניץ
אנחנו חושבים שבתוך המועצה מספיק אישור מועצה.
שמואל גולן
אני מבקש להגיב בעניין הזה, כי הניסיון שלנו מהביקורת מראה שברגע שהדבר הזה נתון בתוך המועצה יש שם איזה לחץ פנימי ואנחנו אז מוצאים את מה שאתה מצאת 80% ו-40%. כלומר, מצד אחד אומרים אוקיי המשרה שלך היא משרה חלקית, מאשרים לך לצאת החוצה והוא בעצם עושה את עיסוקו במקום אחר. יש לנו היום ניסיון עם כמה בעלי תפקידים כאלה שאנחנו מנסים להתמודד איתם ולכן אני חושב שבכדי שלא יהיה לחץ פנימי על המועצה מטעם המבקר רצוי שזה יהיה גורם חיצוני. לצורך העניין הזה גורם חיצוני זה כמובן---
היו"ר זבולון אורלב
עבודה נוספת בתוך המועצה?
שמואל גולן
גם.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע לקריאה ראשונה, לקבל את עמדת הממשלה להסתפק רק בהחלטת המועצה ומי שירצה לחזור לזה לקראת קריאה שנייה ושלישית נחזור.
תומר רוזנר
נושא נוסף שביקשו משרדי הממשלה להשמיט ולא כל כך היה ברור לי למה - - -,
דוד רותם
אולי כדי להניח קצת את דעתך, החליטה המועצה על פי המלצת ועדת הביקורת. אל תשכח שיושב ראש ועדת הביקורת, הוא יושב ראש האופוזיציה.
היו"ר זבולון אורלב
אוקיי, מקבלים?
דינה דומיניץ
כן.
תומר רוזנר
משרדי הממשלה ביקשו להשמיט את ההסמכה של השר, לקביעת תקן העובדים של לשכת המבקר.
דינה דומיניץ
אנחנו חושבים שלקבוע תקן זה דבר לא פשוט לעשות, ואין כל כך סיבה שנעשה את זה. זאת אומרת, למה למשרד הפנים אין איזשהם כלים מיוחדים, מעבר למה שיש למועצה, כדי לקבוע תקן עובדים? זה דבר שמשתנה גם מעת לעת, מועצה גודלת, קטנה, ממועצה למועצה זה משתנה, אנחנו נקבע שבמועצה כזו, אני יודעת רמת אפעל יהיה שש עובדים ושם יהיה שמונה עובדים, למה אנחנו צריכים את זה.
תומר רוזנר
קודם כל, כדי ליצור קוהרנטיות בפקודת העיריות - - -,
דינה דומיניץ
בפקודת העיריות כן ודווקא לא עשינו את זה בכוונה בצווי המועצות.
תומר רוזנר
יש, בוודאי שכן.
היו"ר זבולון אורלב
תומר, אם נפתור עכשיו את כל הבעיות, מה נעשה בקריאה השנייה והשלישית? אז אני מבקש לקבל את עמדת משרדי הממשלה.
דינה דומיניץ
אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקבל את עמדתכם, שהשר לא יצטרך לקבוע את התקן אלא המועצה.
ניר אבנון
יש בפקודת העיריות סעיף שהושמט שמתייחס בדיוק לנקודה הזאת שהמבקר יכין ויגיש לראש העירייה הצעת תקציב וגם תקן ואחרי כן ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן ויחליטו. סעיפים 170 א', ה' ו-ו' שהם פשוט הושמטו, כל שאר הסעיפים של 170 א' אני רואה כן אומצו, למה לא לאמץ גם את זה?
היו"ר זבולון אורלב
זאת היתה בקשת הממשלה, נוכל לחזור לזה בקריאה שנייה ושלישית.
תומר רוזנר
אני רוצה לומר עוד דבר אחד לפרוטוקול, אנחנו קיבלנו אמש, זאת אומרת אני קיבלתי אמש, מסמך מפורט של לשכת המבקרים הפנימיים שיש בו הערות להצעת החוק, עקב העובדה שזה הגיע אתמול, אני מציע שהדברים האלה יידונו.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שהיועץ המשפטי שלהם נמצא פה. ועדה לא יכולה לדון על סמך מכתבים שהיא מקבלת, לשכת המבקרים מוזמנת ואם היא רוצה להשמיע את הערותיה, תשמיעו את הערותיכם בשביל זה אתם נמצאים פה, זה דיון שלישי כבר בחוק הזה. אז אני מודה שקיבלתי את המכתב, ותוכלו, גם עכשיו אני מוכן לשמוע הערות, יש לנו עוד כמה דקות, אם יש לכם עדיין עוד הערות, אבל אני מציע שתהיה את ההערות נדון בקריאה שנייה ושלישית, אבל אני אומר לכם מראש, אני קיבלתי על עצמי את החוק הזה להעביר בתאום עם הממשלה, בהסכמה עם הממשלה, כי העיקרון התקבל, אמרתי כל המעטפת אני אין לי בעיה איתה.

אנחנו מאשרים את החוק בתיקונים שהוזכרו ושהתקבלו כאן בישיבה לקריאה ראשונה.

הצבעה

מי בעד? מי נגד?

החוק אושר פה אחד.

גם חבר הכנסת דוד רותם, שעזב לפני דקה, השאיר לי פתק שהוא בעד החוק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים