ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 23/01/2007

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה), התשס"ז-2006. - (הצעה לשינוי התקנון בנושא ופניה לוועדת הכנסת).

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדה לענייני ביקורת המדינה


23.1.2007


הכנסת השבע עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 49

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ד' בשבט התשס"ז (23.1.2007), שעה 11:30
ס ד ר ה י ו ם
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה), התשס"ז-2006 (הצעה לשינוי התקנון בנושא פנייה לוועדת הכנסת)
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
שמואל גולן

- משנה למנכ"ל , ממונה על חטיבה, משרד מבקר המדינה

יהושע רוט

- משרד מבקר המדינה

עו"ד נורית ישראלי
- יועצת משפטית, משרד מבקר המדינה

עו"ד שרית שפיגלשטיין - משרד המשפטים

עו"ד ענבל

- משרד המשפטים

דנה מרזיק

- מתמחה, משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה), התשס"ז-2006 (הצעה לשינוי התקנון בנושא פנייה לוועדת הכנסת)
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו קיימנו ישיבה בנושא לפני כשלושה שבועות, וזאת לאור הדיון בוועדת הכנסת, שבו נדונה השאלה האם איש האופוזיציה צריך לעמוד בראש הוועדה. בסיום אותה ישיבה סוכם בין אביגדור יצחקי לביני שאנחנו נגיש הצעת חוק משותפת שתקבע בחוק שיושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה הוא איש האופוזיציה.

קיימנו פה ישיבה בוועדת ביקורת המדינה, ולאור הערות שהושמעו, גם מצד משרד המשפטים וגם מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת, ועלתה השאלה האם יש צורך להסדיר את זה בחקיקה ראשית או שמה אפשר להסדיר זאת בתקנון הכנסת. ביקשנו מהנציגה של משרד המשפטים להביא את הנושא לדיון בוועדת השרים לחקיקה והיום אנחנו נשמע מה התוצאות של הדיון בוועדת השרים לחקיקה. והואיל ואני פחות או יותר יודע מה היו התוצאות, כבר ביקשנו מהלשכה של הכנסת - ואני הודעתי שאני אקבל את ההכרעה של ועדת השרים, ואינני חוזר בי - לעמוד גם בקשר איתך על-מנת להציע הצעה לשינוי התקנון.
שרית שפיגלשטיין
ועדת שרים לחקיקה התנגדה להצעת החוק, מאותם נימוקים שהבאתי בפני אדוני בפעם הקודמת. באמת מדובר באיזשהו נוהג שהיה נהוג במהלך השנים והתקיים במהלך השנים למיטב הבנתי, למעט מקרה ספציפי אחד. הנוהג הזה מעולם לא עוגן בחוקים שמסדירים את פעולת הכנסת או בתקנון שמסדיר את סדרי העבודה שלה. גם במקרה הזה חשבה ועדת השרים שאין מקום להסדיר את הנוהג הזה בחוק.
היו"ר זבולון אורלב
אשר על כן אני מציע שוועדת הציעה שאם יש צורך, זה יעוגן בתקנון ולא בחוק.
שרית שפיגלשטיין
היא התנגדה להצעת החוק. אם זה בתקנון, זה כבר נוהל אחר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקבל את זה, גם מהנימוקים שהשמיע תומר רוזנר בדיון הקודם, וביקשתי ממנו בשיתוף איתך לנסות לנסח הצעת תיקון לתקנון. אני לא יודע אם יש כזאת פרוצדורה, שהוועדה פונה או אני פונה.
שרית שפיגלשטיין
תומר התחיל להכין משהו ואז הוא אמר לי שהוא דיבר איתך.
היו"ר זבולון אורלב
הוא הכין הצעה.
שרית שפיגלשטיין
כן, אבל זה לא מה שמונח. מה שמונח זאת הצעת חוק.
היו"ר זבולון אורלב
הוא אמר לי שהוא ישלח נציג.
שרית שפיגלשטיין
צריך להחליט מה העקרונות. אנחנו כבר נכין את הנוסח.
היו"ר זבולון אורלב
העיקרון הוא שיושב-ראש הוועדה יהיה מהאופוזיציה. בחוק יש הגדרה של מי קואליציה, מי אופוזיציה, ולא יאוחר מיום.
שרית שפיגלשטיין
צריך להבחין בין מלכתחילה לבין אם משהו קורה במהלך.
היו"ר זבולון אורלב
אם משהו קורה במהלך, אז לא יאוחר מתום ארבעה עשר יום. בנוסח שלו עלו שתי בעיות.
שרית שפיגלשטיין
כן, ופה אני רוצה להזכיר משהו. גם בוועדות אחרות יש הסכמות לגבי קואליציה ואופוזיציה. היו מקרים רבים בכנסת שבהם יושב-ראש ועדה נשאר למרות שסיעתו שינתה את מיקומה באופוזיציה או בקואליציה.
היו"ר זבולון אורלב
אלא אם כן זה בהסכמת האופוזיציה.
שרית שפיגלשטיין
נכון. נזכרתי בשאול יהלום שהיה יושב-ראש ועדת עבודה, והוא היה בקואליציה ועבר לאופוזיציה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה לא קשור.
שרית שפיגלשטיין
זאת לא ביקורת, אבל יש מקרים שבהם סברו שיושב-ראש ועדה צריך להמשיך להיות, למרות שסיעתו שינתה את מיקומה.
היו"ר זבולון אורלב
אני כיהנתי כיושב-ראש ועדת החינוך, התחלתי להיות יושב-ראש ועדת החינוך כשהיינו בקואליציה בממשלת ברק, אבל גם כאשדר פרשנו המשכתי להיות יושב-ראש ועדה. מה זה קשור?
שרית שפיגלשטיין
ולכן השאלה היא האם רוצים את אותה פקיעה אוטומטית.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אנחנו רוצים פקיעה אוטומטית אלא אם האופוזיציה מסכימה אחרת. יכול להיות שיהיו מקרים שהאופוזיציה תסכים.
שרית שפיגלשטיין
אבל אם זה אוטומטי, לא יודעים שהיא מסכימה.
היו"ר זבולון אורלב
אם תבוא האופוזיציה, או רוב באופוזיציה, ויגיד שהוא מסכים.
שרית שפיגלשטיין
אבל אם קובעים, קובעים איזשהו מנגנון שבתוך איקס ימים צריך שוב להיבחר מישהו, והמישהו הזה צריך להיבחר שוב מהאופוזיציה.
היו"ר זבולון אורלב
תראי, העיקרון הוא שהיושב-ראש הוא מהאופוזיציה. אני הצעתי שיהיו שלוש הסתייגויות. הסתייגות אחת היא מה קורה, ואז יש מנגנון שתוך ארבעה עשר יום חייבים לבחור מישהו אחר. על זה אמרתי שיש שלוש בעיות. בעיה אחת הוא הפגרה, בעיה שנייה היא מה קורה אם תוך ארבע עשרה יום מאיזושהי סיבה לא נבחר יושב-ראש. אז שיהיה מנגנון שאולי ממנה ממלא מקום מבין חברי הוועדה. לפעמים היושב-ראש החדש, כמו שבמקרה שלי, לא היה חבר הוועדה. אין מנגנון של ממלא מקום. הדבר השלישי הוא מה קורה עם האופוזיציה, מסיבות אלה ואחרות, אומרת שהיא מוכנה שימשיך להיות יושב-ראש אף על פי שהוא מהקואליציה.
שרית שפיגלשטיין
נתחיל עם הבעיה השלישית, כי היא נראית לי הפשוטה יותר. נפריד בין מלכתחילה לבין מה שקורה במהלך. מלכתחילה בוחרים מישהו מהאופוזיציה. אם חל אותו שינוי, אפשר לומר שתהיה פקיעה בתוך ארבע עשרה ימים, אבל רשאית ועדת הכנסת להמליץ והוועדה לבחור שמי שהיה יושב-ראש ימשיך.
היו"ר זבולון אורלב
לא, רק בהסכמת האופוזיציה.
שרית שפיגלשטיין
זה הוועדה פלוס ועדת הכנסת.
היו"ר זבולון אורלב
לקואליציה יש שם רוב.
שרית שפיגלשטיין
אז תקבע רוב מיוחד. אין מושג כזה של הסכמת. מי זה הסכמת האופוזיציה, הסכמת ראש האופוזיציה?
היו"ר זבולון אורלב
רוב האופוזיציה. כתוב בחוק איך מתמנה ראש אופוזיציה. ראש האופוזיציה הוא ראש המפלגה הגדולה באופוזיציה.
שרית שפיגלשטיין
אבל אז אתה מערב פה אנשים שבכלל לא חברים לא בוועדת הכנסת ולא בוועדת ביקורת.
היו"ר זבולון אורלב
אם לדוגמא, יש מצב מלחמה ופתאום כל המפלגות מצטרפות לקואליציה.
שרית שפיגלשטיין
לא. יכול להיות יושב-ראש שמקובל על כולם, שאין ספק שהוא יכול להמשיך.
היו"ר זבולון אורלב
או אם למשל מדובר בחודש לפני סיום הקדנציה ולא רוצים לעשות שינויים. אני לוקח במקרים קיצוניים.
שרית שפיגלשטיין
תגיד פקיעה אלא אם רוב חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה.
היו"ר זבולון אורלב
הגישו בקשה בכתב, הודיעו בכתב. שינוי מנגנון.
שרית שפיגלשטיין
זאת אומרת, אתה אומר שאתה מוכן שבשלב הזה רוב חברי האופוזיציה יסכימו שיהיה מישהו מהקואליציה, כפי שייבחר.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. בהסכמתם.
שרית שפיגלשטיין
אבל יושב-ראש ועדה נבחר על ידי הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
האלטרנטיבה כאן היא לנעול סופית ולומר שיש באופוזיציה והעניין נגמר. אני משאיר בכל זאת פתח למקרים יוצאי דופן, למקרים חריגים, כאשר אפשר לבחור מישהו מהקואליציה.
שרית שפיגלשטיין
אבל זה לא יהיה בבחירה הראשונה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שבוחרים יושב-ראש ועדה הוא יהיה מהאופוזיציה. המנגנון הזה יהיה רק כאשר יושב-ראש ועדה הופך להיות חבר בקואליציה, אז אנחנו אומרים שתוך ארבעה עשר ימים פוקעת הכהונה, אלא אם כן רוב חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה הודיעו אחרת ליושב-ראש ועדת הכנסת.
היו"ר זבולון אורלב
על הסכמתם ליושב-ראש ועדה מטעם סיעות הקואליציה. על הסכמתם ליושב-ראש ועדה אחר מטעם הקואליציה.
שרית שפיגלשטיין
בסדר. עכשיו אתה שואל מה קורה אם בתוך ארבעה עשר ימים לא בחרו. זה נכון לגבי כל ועדה. הוועדה חייבת לבחור יושב-ראש.
היו"ר זבולון אורלב
אבל היא תבחר רק אחד מהאופוזיציה, מחברי הוועדה. אם לא נבחר אז יהיה ממלא מקום?
שרית שפיגלשטיין
אין ממלא מקום. אין דבר כזה בשום ועדה. מה קורה אם בוועדת כספים יושב-ראש הוועדה מתמנה לשר ואין יושב-ראש? חייבים לבחור יושב-ראש. יש הוראה בתקנון שמאפשרת לבחור ממלא מקום זמני, אבל גם זה באותה פרוצדורה של המלצה של ועדת הכנסת וקביעת הוועדה. אומרים שאתם עוד לא בטוחים מי הולך להיות היושב-ראש הקבוע, ולכן תבחרו בינתיים מישהו זמני. זה נכון לכל ועדה.
היו"ר זבולון אורלב
בעיה עם ועדת ביקורת המדינה היא הסטטוטוריות שלה. כלומר, יש לה תפקיד סטטוטורי,
שרית שפיגלשטיין
לכל הוועדות.
היו"ר זבולון אורלב
לא נכון. לוועדת החינוך אין שום תפקיד סטטוטורי, לוועדת העבודה והרווחה אין שום תפקיד סטטוטורי. מה שקורה הוא שהבקרה על הרשות המבצעת פתאום נעלמת.
שרית שפיגלשטיין
ועדת החינוך צריכה לאשר תשלומים בסוף חופש גדול. כל הוועדות צריכות יושב-ראש. אם זאת ועדה שהיא ועדה קבועה, חייב להיות לה יושב-ראש.
היו"ר זבולון אורלב
את אומרת שאין חשש, שלא צריכים לקבוע מנגנון מה יקרה אם תוך ארבע עשרה יום.
שרית שפיגלשטיין
הוועדה חייבת לבחור. יש לה אפשרות לבחור יושב-ראש זמני. התייחסת לפגרה.
היו"ר זבולון אורלב
עניין הפגרה. אם יש ארבע עשרה יום בפגרה, החליטו לכנס כינוס מיוחד, סופרים את הארבע עשרה יום, והשאלה היא איזה ארבע עשרה יום אלה והאם מדובר בארבע עשרה ימי עבודה.
שרית שפיגלשטיין
ה נראה לי משהו כל כך נדיר שאני לא יודעת אם הייתי קובעת לו מנגנון. בעצם מה שאתה אומר הוא שבמהלך הפגרה חדל יושב-ראש הוועדה להיות יושב-ראש והוועדה נותרת בלי יושב-ראש. היושב-ראש שאותו רוצים לבחור אינו חבר ועדה ולכן בינתיים אי אפשר לבחור בו. בדרך כלל בפגרה לא קורה שבשבועות רבים אין כינוס. זה בסך הכול הודעה למליאה. ושוב, זה נכון לגבי כל ועדה.
היו"ר זבולון אורלב
אין בכל ועדה שיושב-ראש שמפסיק את תפקידו..
שרית שפיגלשטיין
הוא מתמנה לשר, או מתמנה לסגן שר. יושב-ראש ועדת הפנים עומד להתמנות לשר.
היו"ר זבולון אורלב
את אומרת שלפי דעתך אין צורך.
שרית שפיגלשטיין
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
את תשכנעי את חברי הוועדה. אני לא אעלה את הפרובוקציות האלה בוועדת הכנסת.
שרית שפיגלשטיין
יש דבר נוסף שאני הצעתי לתומר והבנתי שהוא דיבר איתך על זה. אם לא תרצה, זה ייכלל בהצעה.
היו"ר זבולון אורלב
לא. אני אעלה את זה, אבל אחרי שנעביר את זה. אני בעד ללכת צעד אחרי צעד.
שרית שפיגלשטיין
בוועדת הכנסת זה יעלה ביחד. העניין שסגן שר לא יכול להיות חבר בוועדת הביקורת. לדעתי זה קשור וזה נכון.
היו"ר זבולון אורלב
תעלי את זה ביחד. בסדר.
שרית שפיגלשטיין
רציתי לומר שזה אותו סעיף. כאשר נוגעים בסעיף הזה,להוסיף הוראה לגבי היום. כתוב שסגן שר לא יכול להיות רק יושב-ראש ועדה. לכאורה סגני שרים יכולים להיות חברים בכל ועדות הכנסת. אנחנו כבר הוצאנו חוות דעת שסגן שר לא יכול להיות חבר בוועדת הכספים, בוועדת ביקורת, כי אלה שתי ועדות שדנות בכל המשרדים, ובוועדה שענייני משרדו נדונים בה. חשבנו שבאותה הזדמנות נכניס גם את זה.
היו"ר זבולון אורלב
לא. אני חשבתי שכן נעביר חוקים, ללכת צעד אחרי צעד. כשהרכבת יותר ארוכה, יותר קל לשים לה רגליים.
שרית שפיגלשטיין
לא נראה לי שתהיה לזה התנגדות,. גם בוועדת הכנסת אפשר יהיה לומר שיפרידו.
היו"ר זבולון אורלב
יש למישהו הערות?
עו"ד ענבל
שרית שאמרה שזכור לה מקרה אחד, אבל אנחנו יודעים ששנים רבות אמרו שבכלל לא היה איש קואליציה, אבל היו שניים בהם כיהנו שמואל טולדנו ודוד ליבאי. ליבאי היה בתקופה של ממשלת אחדות לאומית. יכול להיות מצב של כנסת שמתחילה בממשלת אחדות לאומית עם שמונים חברי כנסת.
היו"ר זבולון אורלב
שמונים ח"כים עדיין באופוזיציה, אבל אם יש קצת יותר, זאת בעיה.
עו"ד ענבל
שוב אתה בבעיה של מינוי אדם שהיה יושב-ראש ועדת משנה שלנו, והוא מסיעות האופוזיציה. יכול להיות שזה ייצור בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים