ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 15/01/2007

חוק החניכות (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15.1.2007

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 141
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כה' בטבת תשס"ז (15 בינואר 2007), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק החניכות [תיקון מס' 3] התשס"ז-2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר
מוזמנים
עו"ד דארין יעקב
- ייעוץ וחקיקה , שרד המשפטיםיונה קידר

- ממונה חוק עבודות נוער, משרד התמ"תעו"ד דבורה אליעזר
- לשכה משפטית, משרד התמ"תד"ר אלי זרחין

- מנכ"ל אגודה ישראלית למען ילדים עוליםגיל רובינשטיין

- הסתדרות הנוער העובד והלומדיעקב אביד

- הסתדרות הנוער העובד והלומד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור

הצעת חוק החניכות [תיקון מס' 3] התשס"ז-2006
היו”ר משה שרוני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא: הצעת חוק החניכות [תיקון מס' 3] התשס"ז-2006
משרד התמ"ת, בבקשה
דבורה אליעזר: בהמשך לתיקון הקודם של הישיבה הקודמת, כאן אנחנו מבקשים לשים את חוק החניכות למצב שבו יבוטל ההכרזה על מצב החירום שקיים במדינה מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה. נכון להיום, חוק החניכות הוא בעצם משלים את חוק עבודת הנוער בכך שבמקצועות שהוכרזו על-פי צו, לא ניתן להעביד נערים אלא כחניכים. ונקבעות תכניות מקצוע, זאת אומרת, איך להעסיק את הנערים האלה במקצועות המסוימים.


הממונה על החניכות, יש לו סמכות לקבוע שנער יכול להיות מועבד גם שלא כחניך במצבים מסוימים, אחד מהמצבים האלה זה כחל במדינה מצב חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט וסעיף 38 לחוק יסוד הממשלה. ואנחנו מבקשים לבטל את העילה הזאת. העילות הנותרות הן שתיים זה כשלטובת הנער עדיף שהוא יועסק שלא כחניך והשלישית, כשנער מועבד אצל הוריו.
היו"ר משה שרוני
מה תנועות הנוער אומרות?
גיל רובינשטיין
אנחנו תומכים. רצינו להוסיף, אם אפשר לנצל את הבמה, אנחנו חושבים שצריך מעבר לתיקונים בחוקים, גם באמת להגביר בפועל את האכיפה של חוקים קיימים, שהם חוקים הם מאוד טובים, פשוט הרבה פעמים לא מצליחים לאכוף אותם עד הסוף.
היו"ר משה שרוני
יופי. טוב, הצעת החוק מאושרת.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:33.

קוד המקור של הנתונים