ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/12/2006

פרק ב', סעיפים 2 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), 3 (א), 3 (ב), 3 (ג), 4 (דמי אבטלה) מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2006

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

27.12.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוק
מושב שני

פרוטוקול מס' 132

מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות

יום רביעי, ו' בטבת תשס"ז (27 בדצמבר 2006), שעה 12:30
סדר היום
רביזיה להצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006 2007) כפי שאושר בדיון בוועדת העבודה והרווחה ביום 19.12.2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ראריה אלדדחיים אמסלםנאדיה חילודב חניןרן כהןליה שם טוב
חברי כנסת משתתפים
אביגדור יצחקי

משה גפני

רוברט אילטוב

יצחק ועקנין
מוזמנים
משה ברסימנטוב
- רפרנט עבודה ורוחה – משרד האוצררביב סובול

- משרד האוצר

עו"ד שי סומך

- משרד המשפטים

אסתר טולדו

- המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר

- המוסד לביטוח לאומי

לאה אחדות

- המוסד לביטוח לאומיעו"ד רועי קרת

- משרד הרווחהאסתר וייסמגיד באדרעמנואל אליאסאליעזר שוורץעו"ד טלי ארפי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
עו"ד ג'ודי וסרמן
עריכת פרוטוקול
חיה מרקביץ, חב' פרוטוקול

רביזיה להצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006 2007)

כפי שאושר בדיון בוועדת העבודה והרווחה ביום 19.12.2006
היו"ר משה שרוני
צהרים טובים לכולנו, אני פותח את הישיבה רביזיה להצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006 2007) כפי שאושר בדיון בוועדת העבודה והרווחה ביום 19.12.2006.

מי בעד הרביזיה?
אביגדור יצחקי
סליחה, ההצבעות על רביזיה, לא שנייה ולא שלישית.
משה גפני
תגיד לי, אתה מנהל את הוועדה.
ג’ודי וסרמן
הבחירה של ועדת הכנסת היא חבר כנסת מיהדות התורה ולכן אנחנו יודעים,
משה גפני
אדוני היו"ר.
היו"ר משה שרוני
רגע אחד, כרגע ההצבעה היא מקבל את הרביזיה או לא, נקודה.
משה גפני
על מה הרביזיה, אני חבר בוועדה אני רוצה לדעת.
אביגדור יצחקי
--- אתה תקשיב.
משה גפני
אתה לא תגיד מה לעשות, הוא היו"ר, עוד מעט גם תדיחו אותו, אתם כל ראשי הוועדות תדיחו.
היו"ר משה שרוני
חבר-הכנסת גפני, אני מבקש אותך, אמרתי הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה, יעדי התקציב כפי שאושרו. אם חבר-כנסת רביץ לא מסר לך, לא אני צריך למסור לך.
משה גפני
הבנתי.
ג’ודי וסרמן
רגע, אדוני, אבל הדיון הוא על רביזיה על סעיפים 2(7) 3(א) 3(ג) בסעיף 4 נושא ---
היו"ר משה שרוני
הצבעה מי בעד הרביזיה, שירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד - 3

הרביזיה התקבלה.
לאה אחדות
אני נורא מצטערת, שמו עכשיו על השולחן משהו שאנחנו לא יודעים על מה הרביזיה. אפשר לקבל איזשהו הסבר בצורת העבודה הבלתי מובנת הזאת.
היו"ר משה שרוני
כל משרדי הממשלה עובדים לא לפי נוהל תקין.
לאה אחדות
לא, אני רוצה להבין.
היו"ר משה שרוני
את עוד מעט תקבלי את זה.
ג’ודי וסרמן
אני רוצה להסביר. המסמך שמונח על השולחן, זה החלטת ועדת העבודה והרווחה, החלטה שהתקבלה לפני כשבוע, השינוי לסעיפים הללו. הצילום של חוק ההסדרים זה הנוסח המקורי של חוק ההסדרים.


עכשיו התבקשה רביזיה על-ידי הממשלה, הרביזיה התקבלה ועכשיו משרד האוצר יסבירו איזה רביזיה.
רביב סובול
הרביזיה היתה לחזור לנוסח הממשלתי המקורי. לבקשת היו"ר, אנחנו מוותרים על ההדרגתיות שהיתה בנוסח הממשלתי המקורי, כך שכל התיקון הממשלתי המקורי ייתן את תוקפו באופן מיידי ולא בהשהייה על פני שלוש שנים כמו שהיה בנוסח הממשלתי.


ומאחר והבקשה של חבר-הכנסת אביגדור יצחקי, להשאיר גם את התיקון שהוועדה עשתה, 140 ו-150 ולהשאיר גם אותו ואנחנו --- כך שבעצם השינוי היחיד שיהיה לעומת הנוסח שהוועדה אישרה לפני שבוע שבמקום 93 אחוז יהיה 91 אחוז.
ג’ודי וסרמן
זה ממש לא מדויק. במקום 93 יהיה 91, הקבוצה השניה נשארת 150 אחוז. וסעיף ג', אחרי: "אחרי כל פעולות יום בכל שעות היממה" חוזרים לנוסח המקורי:
רביב סובול
נכון.
היו"ר משה שרוני
168 המקורי.
משה ברסימנטוב
זה אחד החוקים ---- בוועדת הכספים, תיקון חקיקה שתחייב הגשת התרת אגרה מי שמבקש----
ג’ודי וסרמן
זה לא מונח על שולחן הוועדה.
היו"ר משה שרוני
זה בוטל.
ג’ודי וסרמן
אבל אני רוצה להבין מהאוצר על מה הם מבקשים להצביע.
משה ברסימנטוב
אני אסביר. אם אנחנו לוקחים את הנוסח שלכם שיש לנו פה, אז אנחנו נותנים בעצם תיקון אחד, לפסקה 1, יהיה 91 אחוזים. כל השאר נשאר כמו הנוסח שלכם.
היו"ר משה שרוני
יש הסתייגויות?
רן כהן
אני נשאר על הצעת הוועדה.
ג’ודי וסרמן
בהצעה המקורית עם ה-93?
רן כהן
כן.
משה גפני
אני מבקש אדוני היו"ר, שירשום הסתייגות על שמו של חבר-הכנסת רביץ כפי שהיה נוסח הוועדה.
היו"ר משה שרוני
בסדר, מאה אחוז, נרשם.
אריה אלדד
וגם אני מבקש אותו דבר.
היו"ר משה שרוני
מי בעד ההצעה.
לאה אחדות
אני בעד ההסתייגויות.
היו"ר משה שרוני
מי בעד ההסתייגויות, שירים את ידו.

הצבעה

מי בעד -

מי נגד –
ההסתייגות לא התקבלו.
לאה אחדות
אפשר להעיר?
היו"ר משה שרוני
לא גברתי.


מי בעד הצעת החוק שבנוסח מה שהוקרא כאן, ירים את ידו?

הצבעה

מי בעד

מי נגד – 1
משה גפני
אני מבקש שתשאל מי נמנע?
היו"ר משה שרוני
בסדר, נמנע. אני מודה על כולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:42

קוד המקור של הנתונים