ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 07/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו-2006, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית), התשס"ו-2006, הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו-2006, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית), התשס"ו-2006, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 36) (תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשס"ז 2006, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

07.11.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 92

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ז בתשס"ז (07.11.2006), שעה 09:00
סדר היום
1.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ זבולון אורלב (פ/373).
2.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ דני נווה (פ/178).

3.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ סטס מיסז'ניקוב (פ/865).

4.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ יצחק גלנטי, יצחק זיו, שרה מרום שלו, משה שרוני, אלחנן גלזר (פ/863).

5.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון התוספת החמישית), התשס"ו-2006, של חה"כ אפרים סנה (פ/372)

6.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון התוספת החמישית), התשס"ו-2006, של חה"כ חיים אורון (פ/193).
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני - היו"ר

אריה אלדד

זבולון אורלב
מוזמנים
יובל פרידמן – רפרנט בריאות, משרד האוצר

עו"ד סלה עטר כץ – יועצת מנהל תכנון, משרד הבריאות

ניר קידר – רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

עו"ד גדעון בר אשר – יועץ משפטי, מכבי שירותי בריאות

מרדכי רבינוביץ – מנהל המחלקה למדיניות טכנולוגית רפואית, מכבי שירותי בריאות

ד"ר עוזי סלנט – מנכ"ל קופת חולים מאוחדת

נועז בר ניר – סמנכ"ל וראש חטיבת הכספים, שירותי בריאות כללית

יורם פרידנרו – סמנכ"ל רכש ובקרה, קופת חולים לאומית

ד"ר יורם בלשר – יו"ר ההסתדרות הרפואית

מידד גיסין – צב"י צרכני בריאות ישראל

פרופ' אלי שמיר – יו"ר עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

ארז שם טוב – סמנכ"ל ונציג ארגון הגג של חברות התרופות האתיות
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


1.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ זבולון אורלב (פ/373).

2.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ דני נווה (פ/178).

3.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ סטס מיסז'ניקוב (פ/865).

4.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות - טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ו - 2006, של חה"כ יצחק גלנטי, יצחק זיו, שרה מרום שלו, משה שרוני, אלחנן גלזר (פ/863).

5.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון התוספת החמישית), התשס"ו-2006, של חה"כ אפרים סנה (פ/372)

6.הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון התוספת החמישית), התשס"ו-2006, של חה"כ חיים אורון (פ/193).
היו"ר משה שרוני
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אני מבקש מחה"כ אלדד לפתוח.
אריה אלדד
בישיבה הקודמת שהיתה ישיבה של ועדת המשנה, ניסינו לעשות אינטגרציה של הצעות החוק השונות שעלו. היו שתיים וחצי משפחות של הצעות חוק בעניין הזה. בהסכמה בין המציעים, אמרנו שיש לנו 3 תחומים שאנחנו רוצים לגעת בהם בתיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי: עדכון הטכנולוגיה, עדכון על פי השינויים הדמוגרפיים, מדד הבריאות על מרכיביו השונים. התקבלה בדעתם של כל המציעים, ההצעה לא לנסות לכלול בהצעת חוק אחת את כל 3 התחומים האלה, מתוך חשש שזה יהיה נתח גדול מדי לאוצר המדינה הנמצא בימים אלה בקשיים גדולים. לפיכך, אנחנו נחלק אותן לשתי הצעות חוק. האחת, והיא הראשונה שתונח על שולחן הכנסת, עוסקת בעדכון מדד הטכנולוגיה בשיעור של 2%. השנייה, היא עדכון על פי השינויים הדמוגרפיים של האוכלוסייה.

מקריא את תיקון סעיף 9 לחוק בריאות ביטוח בריאות ממלכתי: בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 (להלן-החוק העיקרי), בסעיף 9-

(1) בסעיף קטן (ב) בפסקה (3) הסיפא החל במילים "או לעדכן את עלות הסל לקופות"-תימחק.

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
(ג) (1)עלות הסל לקופות תגדל מידי שנה בשיעור של 2% לעומת עלותו בשנה הקודמת, לצורך הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות, בסכום האמור: שירותי בריאות שנוספו לסל, כנגד גריעה של שירותים אחרים לפי סעיף 8(ב)(2) לא יימנו כחלק מהגידול האמור". דהיינו נטו ולא ברוטו.

(2)עלות הסל לקופות תתעדכן מדי שנה בהתאם לגידול במספר המבוטחים

המשוקלל בכל שנה לעומת מספר המבוטחים המשוקלל בשנה הקודמת. בפסקה זו – מספר המבוטחים המשוקלל כמשמעותו בסעיף 17.

צריך למחוק את שיעור הגידול. הדבר שהשארנו פתוח בהצעה, הוא מועד התחילה.
ג'ודי וסרמן
זה ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית.
זבולון אורלב
כולל האפשרות להדרגה.
היו"ר משה שרוני
זה נשאיר לאחר כך.
זבולון אורלב
לפני קריאה שנייה ושלישית.
אריה אלדד
הצעת חוק זאת מוערכת על ידי משרד האוצר בעלות של למעלה מ-500,000,000 שקלים בשנה. הצעת חוק זאת הנה הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בחוק יסוד משק המדינה. מדובר באינטגרציה של הצעות החוק של חברי הכנסת: דני נווה, חיים אורון,אפרים סנה, זבולון אורלב, אלחנן גלזר, יצחק גלנטי, יצחק זיו, שרה מרום שלו, סטס מיסזניקוב.
היו"ר משה שרוני
אפרים סנה נמחק, כי העלנו אותו בדרגה.
אריה אלדד
אבל אנחנו זוכרים את הצעת החוק שלו וגם את תרומתו לדיון. הצעת החוק השנייה, שעוסקת במדד, היא בינתיים תישאר בוועדה להמשך העבודה שלנו. היא אומרת, שבתוספת החמישית לחוק לעניין סעיף 9, מדד יוקר הבריאות ייקבע לפי שכלול, כאשר הויכוח המהותי בין האוצר ומשרד הבריאות לבין מומחים שונים, נציגי הקופות והמציעים הוא לגבי השאלה, האם לכלול את מדד יום אשפוז במדד הזה או לא. המציעים, מבקשים לכלול את עלות יום אשפוז כמרכיב במדד הזה, ומעריכים את משקלו היחסי בתוך מדד יוקר הבריאות ב-55%. השאר אמורים להיות מדד השכר ומדד המחירים לצרכן. זה נשאר בינתיים בוועדה. עם זה אנחנו לא מתקדמים.
היו"ר משה שרוני
בזה אנחנו נטפל אחר כך.
זבולון אורלב
ועדת המשנה עשתה עבודה לא פשוטה. לקחת 6 הצעות ולעשות מהן אינטגרציה, זה לא קל. אני חושב, שראוי שהיו"ר יבוא בדברים עם נציגי הממשלה, כדי לראות איך הממשלה לא תתנגד. אחרת אנחנו נצטרך 50 חברי כנסת על מנת להעביר את החוק הזה, וזה די מסובך. אני מציע שתהיה הדברות גם עם הממשלה כדי להתקדם לקראת הקריאה השנייה.
היו"ר משה שרוני
היה יותר קל לאסוף את חברי הכנסת שהציעו את זה ולהגיע להסכמה.
ג'ודי וסרמן
אם הוועדה מוכנה להצבעה, אז יש 2 הצבעות שהוועדה מוכנה לעשות. לפי סעיף 138ב1 לתקנון, נדרשת הצבעה של הוועדה על הצעת הוועדה שהכנסת תרשה לחלק את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות לקריאה הראשונה.
היו"ר משה שרוני
נעבור להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים - אין


אין מתנגדים, אין נמנעים, ההצעה אושרה.
ג'ודי וסרמן
בכפוף לקבלת אישרו מליאת הכנסת על חלוקת הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות, נדרש אישור של הוועדה בהכנה לקריאה ראשונה של הצעת החוק לעניין התוספות הטכנולוגיות ועדכון התרופות, כפי שהציג חה"כ אלדד.
היו"ר משה שרוני
נעבור להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים - אין


אין מתנגדים, אין נמנעים, ההצעה אושרה.
יורם בלשר
בכותרת כתוב: תוספת לטכנולוגיות ותרופות לאיזון הסל. בסעיף ג 1 כתוב: לצורך הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות. אין פה בדיוק הגדרה שאומרת שזה לתוספת לטכנולוגיות ותרופות. האם אפשר יהיה לנצל את הסעיף הזה ולהעמיס עליו שירותים נוספים, כמו שירותי פיזיותרפיה וסיעוד?
ג'ודי וסרמן
בהחלט כן. כל מה שכלול בסל השירותים.
היו"ר משה שרוני
פיזיותרפיה זה לא תרופה.
ג'ודי וסרמן
כל שירות שיכול להיות כלול בסל השירותים.
אריה אלדד
אם מחר נשמע על שירות חדש לגמרי, פיזיותרפיה לפגים. האנשים מפגינים מול הכנסת, כי הם רוצים שהטכנולוגיה הזאת תיכנס לסל. ועדת הסל השתכנעה.
מידד גיסין
השאלה היא, האם ועדת הסל תחליט.
ג'ודי וסרמן
רק מה שוועדת הסל תחליט.
אריה אלדד
שום דבר אחר לא נקבע פה, אלא על ידי ועדת הסל.
יורם בלשר
זה לא כתוב, אבל אם זאת הכוונה אז זה בסדר.
אריה אלדד
דנו בזה בישיבה הקודמת, והגענו למסקנה שבביטוי שירותים אנחנו כוללים את כל מה שנמצא בסל.
אלי שמיר
למרבית ההפתעה, הניסוח הוא נהדר. אני מברך על הנוסח שנקבע, מפני שיש הרבה שירותים חסרים בסל הבריאות, שמשמעותם לבריאות היא עצומה. לשים את הכל רק על תרופות וטכנולוגיות חדשות, זה לא בריא. לכן, הנוסח הזה הוא נהדר.
היו"ר משה שרוני
אני רוצה לסכם את הישיבה. אני רוצה להודות ליו"ר הצוות, חה"כ פרופ' אלדד, ולכל חברי הכנסת שנמצאים כאן ולכל חברי הכנסת שלא נמצאים כאן. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים