ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/03/2006

צו פיקוח על מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון),התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
4
21/3/2006

הכנסת השש-עשרה
נוסח לא מתו
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 602

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שלישי, כ"א באדר התשס"ו (‏21 במרץ, 2006), שעה 12:37
סדר היום
1.
צו פיקוח על מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דוד טל
מוזמנים
יצחק בן דוד
-
סמנכ"ל ייצור וכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר


עו"ד אפרת ורד
-
לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר


שלום שלו
-
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שמואל לויט
-
חשב המועצה לענף הלול

עו"ד תומס מנור
-
יועמ"ש, המועצה לענף הלול

עו"ד לאה שטיינבוים-סטרז
-
עוזרת ממונה, המועצה לענף הלול
ייעוץ משפטי
שמרית שקד

ניר ימין (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
אירית שלהבת
צו פיקוח על מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התשס"ו-2006
היו"ר אמנון כהן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום צו פיקוח על מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התשס"ו-2006. מה אתם מבקשים בצו הפיקוח? מי יציג את הנושא?
תומס מנור
על-פי חוק המועצה לענף הלול, המועצה מוסמכת לקבוע אגרות עבור שירותי פיקוח וטרינרי שהיא מספקת לציבור המגדלים.
היו"ר אמנון כהן
דווקא עכשיו רוצים להעלות את שיעור האגרות, אחרי שנגרמו נזקים כה כבדים?
תומס מנור
עדיין לא אמרתי שאני מעלה את שיעור האגרות.


הסמכות בפועל היא של שרי החקלאות והאוצר.
היו"ר אמנון כהן
הם דיברו ביניהם?
תומס מנור
הם דיברו ביניהם. זה עבר גם את ועדת המחירים, על-פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.


השינוי נובע מכך שבמשך השנה-שנתיים האחרונות עלו טענות מכל מיני גורמים בענף, שהאגרות לא מאוזנות. כלומר, על ענפים מסוימים ומגדלים מסוימים נופל נטל גדול יותר, ואחרים נהנים מזה. לאור זה, המועצה לענף הלול עשתה עבודה עם חברת ייעוץ חיצונית כדי לבדוק את כל שיעורי האגרות, לבדוק את העלות של כל פעולה המבוצעת, אם זה בדיקה כזו או בדיקה אחרת, ביקור של רופא וכדומה.
היו"ר אמנון כהן
בדקתם תכלס כמה זה עולה בשטח.
תומס מנור
נבדקה העלות האמיתית והתקורה האמיתית. לאור הממצאים של אותה בדיקה הגשנו הצעה לתקן את שיעורי האגרות, באופן שיש מספר אגרות ששיעורן גדל ולעומת זה מספר אגרות ששיעורן קטן, כדי ליצור מערך אגרות מאוזן יותר ונכון מבחינה כלכלית.
היו"ר אמנון כהן
האגרה נגבית עבור בדיקות מעבדה?
תומס מנור
עבור בדיקות במעבדות, ביקורים של רופאים קליניים בלולים, עבור למשל פעילות שנעשית כאשר מגיעים אפרוחים מחוץ-לארץ וצריך לערוך להם בדיקות.
לאה ורון
היושב-ראש שואל האם עיקר ההעלאה המוצעת כאן היא לגבי בדיקות המעבדה.
היו"ר אמנון כהן
אלה מעבדות של משרד החקלאות או מעבדות חיצוניות?
תומס מנור
אלה מעבדות של המועצה לענף הלול. מנהל הוועדה הוא גם עובד משרד החקלאות, אבל אנחנו מפעילים את המעבדות הללו על-ידי עובדים שלנו והן נותנות שירות.
לאה ורון
הן עונות על הביקוש?
תומס מנור
כן, הן עונות על הביקוש.
היו"ר אמנון כהן
יש למישהו הערות או הסתייגויות?
יצחק בן דוד
כפי שאמר עו"ד תומי מנור, הבאנו את זה לאישור ועדת המחירים.
היו"ר אמנון כהן
האם נציגי המגדלים נמצאים כאן? אני רוצה לשמוע אותם ואת היבואנים.
לאה ורון
הם הוזמנו. מכיוון שלא הגיעו, מכאן אנחנו מבינים שהם לא מתנגדים.
שמואל לויט
אני חשב המועצה לענף הלול. יושב-ראש ארגון המגדלים היה צריך עקב הנסיבות לנסוע לדרום הארץ, אבל הוא הודיע לי שהוא מתכנן לתמוך בישיבת הוועדה באישור הצו ובתיקון שיעור האגרות.
היו"ר אמנון כהן
על דעת כל המגדלים?
שמואל לויט
הוא יושב-ראש ארגון המגדלים ומייצג את כל המגדלים.
דוד טל
אדוני היושב-ראש, לדעתי זאת פעולה מבורכת. אם עשו אותה עכשיו אפשר רק לשאול מדוע לא עשו אותה קודם, אבל טוב שמשרד בודק מדי פעם בפעם ומאזן.
היו"ר אמנון כהן
הגיע שר חדש שמייד נכנס לעניינים ובדק מה היה לא בסדר.
דוד טל
נכון וטוב שמשרד ממשלתי, כל משרד ממשלתי, מדי פעם בפעם בודק ומתקן ומביא לוועדה דברים הטעונים תיקון כדי ליצור איזון. ניתן לראות גם בתקציבי המדינה סעיפי תקציב משנת תרפפ"ו שכבר לא צריך אותם ולא משתמשים בהם, אבל בכל אופן הם קבועים. כאן אנחנו רואים משרד שעשה בדיקה ותיקן את מה שצריך היה לתקן. אני סבור שזה יעיל מאוד וטוב שהביאו את זה לכאן.
היו"ר אמנון כהן
נקרא את הצו.
תומס מנור
"צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התשס"ו-2006


בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 9 ו-12(א)(1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), בהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, לאחר קביעת שר החקלאות ופיתוח הכפר בתוקף סמכותו לפי סעיף 50א(א) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן – חוק המועצה), בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 50א(ב) לחוק המועצה, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אנו מצווים לאמור:"
היו"ר אמנון כהן
איפה נציג משרד האוצר? האם האוצר מתנגד?
יצחק בן דוד
נציג האוצר לא הגיע. הוא תמך בצו.
היו"ר אמנון כהן
בפעם שעברה היו כאן חילוקי דעות קשים בין שני משרדים.
יצחק בן דוד
הנושא סוכם בוועדת המחירים על-פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. הנושא הובא לדיון בוועדת מחירים, בה לנציגי משרד האוצר יש רוב, וההצעה התקבלה פה אחד.
היו"ר אמנון כהן
למה הם לא באו לדיון?
יצחק בן דוד
יש לי כאן את סיכום הדיון בוועדת המחירים.
היו"ר אמנון כהן
הם שלחו לי מכתב לפיו אין להם התנגדות. מנהלת הוועדה הבהירה לי שמשרד האוצר לא מתנגד.
תומס מנור
סעיף 1 – תיקון סעיף 1 לצו
"בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשס"א-2001 (להלן – הצו העיקרי), בהגדרה "משק עופות", בסופה יבוא "המהווים יחידה אחת ובה עופות מסוג ובגיל אחד"."


עשינו כאן מעין כוונון של ההגדרה, כדי שנדע בדיוק מה היחידה אליה אנחנו מתייחסים כמשק אחד החייב באגרות.


סעיף 2 – תיקון סעיף 2 לצו

"בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום פרטים (1) עד (18) יבוא:

טור ד'

מועד תשלום
טור ג'

סכום בשקלים חדשים
טור ב'

המשלם
"טור א'

השירות


במועד ביצוע הביקור
346
בעל המשק
ביקור רופא במשק עופות
(1)

במועד ביצוע הניתוח
179
מגדל עופות
בדיקה וביצוע ניתוח מסוג PM בעוף או מספר עופות שמקורם במשק עופות אחד
(2)

לפני ביצוע הביקורת או הבדיקה, לפי העניין
148
בעל המדגריה
ביקורת במדגריה לפי הוראת רופא וטרינר ממשלתי
(3)


תוספת של 35

לביקורת הכוללת בדיקה מסוג סבורותוספת של 31

לביקורת הכוללת בדיקה מסוג מטוש נגררתוספת של 6"

לביקורת הכוללת בדיקת סלייד
היו"ר אמנון כהן
אני יכול לקבל השוואת מחירים בין האגרות הנוכחיות ובין מה שהיה קודם?
שלום שלו
יש טבלה משווה. למשל בפריט (1), האגרה עבור ביקור רופא היתה 503 שקלים והיא תוקנה ל-346 שקלים. יש כאן ירידה של 31%.
היו"ר אמנון כהן
יפה מאוד. היכן שמורידים אני מברך. בפריט (2) התעריף עלה מ-131 שקלים ל-179 שקלים, עלייה של 36%. אתה אומר שעשיתם הערכת עלויות וזאת העלות בפועל?
תומס מנור
חברה שמתמחה בתחום הזה עשתה ניתוח עיסוקים ובדקה בדיוק כל פעולה שכרוכה בביצוע בדיקה.

לפני ביצוע הביקורת או הבדיקה, לפי העניין
148
בעל המשק
ביקורת במשק עופות לפי הוראת רופא וטרינר ממשלתי
"(4)


תוספת של 31

לביקורת הכוללת בדיקה מסוג מטוש נגררתוספת של 6"

לביקורת הכוללת בדיקת סלייד
היו"ר אמנון כהן
זה תוספת 6 שקלים למחיר הקיים.
תומס מנור
תוספת של 294

"לביקורת במשק חדשתוספת של 100

לביקורת במשק ריק


לפני ביצוע הבדיקה
452
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג אלייזה עד 25 דוגמאות
(5)

לפני ביצוע הבדיקה
195
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג אימונוקומב עד 10 דוגמאות
(6)

לפני ביצוע הבדיקה
222
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג AGP עד 25 דוגמאות
(7)

לפני ביצוע הבדיקה
70
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג הצמדה MG עד 25דוגמאות
(8)

לפני ביצוע הבדיקה
92
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג הצמדה MS עד 10 דוגמאות
(9)

לפני ביצוע הבדיקה
345
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג HI-TE, HI-MG עד 25 דוגמאות
(10)

לפני ביצוע הבדיקה
227
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג ניוקאסל HI-PMV3, HI-PMV2 עד 25 דוגמאות
(11)

לפני ביצוע הבדיקה
235
בעל המשק
בדיקת מעבדה מסוג HI-INFLUEN 2A עד 25 דוגמאות
(12)

לפני ביצוע הבדיקה
143
מגדל עופות
בדיקת מעבדה מסוג פולורום עד 100 דוגמאות
(13)

לפני ביצוע הבדיקה
200
מגדל עופות
בדיקת מעבדה לבידוד וזיהוי חיידקים או פטריות, כולל רגישות
(14)

לפני ביצוע הבדיקה
21
מגדל עופות
בדיקת מעבדה מסוג מטוש נגרר, למטוש
(15)

לפני ביצוע הבדיקה
472
מגדל עופות
בדיקת מעבדה לזיהוי ובידוד נגיפים
(16)

ב-1 בחודש לגבי החודש הקודם

היבואן
בדיקת להקת אפרוחים מיובאים לפי הוראות רופא וטרינר ממשלתי
(17)


6,092

ללהקה בת 2 קבוצותתוספת של 1,840

ללהקה בת 4 קבוצות


ב-1 בחודש לגבי החודש הקודם
4,300
היבואן
בדיקת אפרוחים שיובאו כהשלמה ללהקה מיובאת שנבדקה לפי פסקה (17)
(18)

ב-1 בחודש לגבי החודש הקודם
0.01
קבלן מורשה
בדיקת טרום שחיטה לשאריות ביולוגיות בהודים
(18א)

במועד ביצוע הבדיקה"
200
מגדל תרנגולי הודו

סעיף 3 – תחילה


תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו."
שמרית שקד
אני רואה שעשיתם הבחנה בין בעל משק עופות ובין בעל מדגריה. פעם כתבתם "מגדל עופות" ופעם "בעל משק". מה המשמעות של ההבחנה ביניהם?
תומס מנור
משום שלא כל מגדל הוא בעלים של משק. אנחנו מטילים את החיוב על המגדל, והמגדל לא חייב להיות בעל המשק אלא יכול גם לשכור משק.
שמרית שקד
חלק מן האגרות ראיתם לנכון להטיל דווקא על בעל המשק, גם אם הוא לא המגדל של העופות?
תומס מנור
נכון. לפעמים יש בדיקה ללול ולא ללהקה הספציפית. יש בדיקה קבועה של הנכס, של המבנה, ויש בדיקה שמתייחסת ללהקה ספציפית, כשבודקים את הלהקה עצמה.
שמרית שקד
בדיקת מעבדה מסוג ניוקאסל היא למבנה?
שמואל לויט
בבדיקה הזאת מאשרים את הלול לפני הכנסת להקה חדשה, רואים שהלול נקי מניוקאסל.
היו"ר אמנון כהן
הייתי שמח לאשר כל תעריף שיורד ולהשאיר לכנסת הבאה לאשר כל תעריף שעולה.
תומס מנור
מצד אחד, אנחנו מעלים גם ליבואנים של להקות שעוסקים יותר במסחר. מצד שני, המגדלים נהנים מהפחתה. אחת הבעיות שהאגרה הזאת על היבוא, שצורכת הרבה עבודה והרבה אמצעים, היתה נמוכה. זאת דוגמה שמעידה שאתה יכול להיות רגוע.
היו"ר אמנון כהן
שכנעת אותי.


אנחנו מאשרים פה אחד, על-ידי כל חברי הוועדה, את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול) (תיקון), התשס"ו-2006. תמשיכו לעבוד, יישר כוח, תצליחו.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים