ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/12/2005

חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

19.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 567

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ח בכסלו, התשס"ו (19 בדצמבר, 2005), שעה: 11:30
סדר היום
הצעת חוק גנים בוטניים, התשס"ה-2004, של חברי הכנסת דניאל בנלולו, רוני בריזון, מיכאל גורלובסקי, עבד-אלמאלכ דהאמשה, נסים דהן, אבשלום וילן, יאיר פרץ, איוב קרא), פ/2794.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן - היו"ר

גלעד ארדן

דניאל בנלולו

משה גפני
מוזמנים
עו"ד דרורה לסקר – משרד הפנים

עו"ד עדי ביתן – לשכה משפטית, משרד הפנים

יהונתן בורוביץ – מתאם כנסת, לשכת השר, משרד הפנים

עו"ד רחל אדם – לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

עו"ד תמר זוהר – לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

לירון דין – אגף שטחים פתוחים, המשרד לאיכות הסביבה

הרצל אבידור – עוזר מנכ"ל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אביגיל הלר – מדריכה במחלקת גננות והנדסת נוף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד ניר וילנר – לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסף מאיר – רכז חקלאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

אריאל כהאן- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דוד גולן – מתכנן סביבתי, המחלקה לאיכות הסביבה, עירית ירושלים

חיים רונן – מנכ"ל גני יהושע, עירית ת"א-יפו

יורם גולדרינג – אקולוג, קרן-קיימת-לישראל

יצחק איילון – מנכ"ל, הגן הבוטני האוניברסיטאי

סיגל אופק – מנהלת מחלקת גינון, הגן הבוטני האוניברסיטאי

רון גדעון – מנהל משק חקלאי, מקווה ישראל

דב ענבר – מנכ"ל מקווה ישראל

עו"ד יעל אביגדור – יועמ"ש, מקווה ישראל וקיבוץ עין גדי

פרופ' רחל נחושתאי, האוניברסיטה העברית

רבקה בהירי-דגן – יו"ר אגודת ידידי הגן הבוטני

ד"ר שמריהו יהב – חבר ועד, אגודת ידידי הגן הבוטני

אריה לבקוביץ – יו"ר ארגון הצרכנים הדתיים
ייעוץ משפטי
עו"ד שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה: שושנה מקובר

הצעת חוק גנים בוטניים, התשס"ה-2004
של חברי הכנסת דניאל בנלולו, רוני בריזון, מיכאל גורלובסקי, עבד-אלמאלכ דהאמשה, נסים דהן, אבשלום וילן, יאיר פרץ, איוב קרא, פ/2794
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב לכולם, אני פותח את הדיון של ועדת הכלכלה בנושא: הצעת חוק גנים בוטניים, התשס"ה-2004 של חבר הכנסת דניאל בנלולו וקבוצת חברי כנסת, פ/2794, בהכנה לקריאה שניה ושלישית. הנושא חשוב מאוד, ולכן הוועדה ראתה לנכון לשבצו בסדר היום למרות שיש לי הרבה חוקים על השולחן. זה השבוע האחרון, ורצינו לסיים את החוק הזה. חייבים לתת ביטוי לנושא הגנים הבוטניים.

נתחיל בקריאת החוק.
שמרית שקד
הצעת חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2005

סעיף 1 – הגדרות

"בחוק זה –

"גן בוטני" – גן נטוע צמחים שונים לפי שיטה מדעית, ולמטרה מחקרית, מדעית או חינוכית;

"גן בוטני מוכר" – גן בוטני, אשר שר החקלאות ופיתוח הכפר הכריז עליו, בהתאם להוראות סעיף 2, כעל גן בוטני מוכר;

"האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים" – כמשמעותה בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-1961;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

"המועצה" – המועצה לגנים בוטניים, שהוקמה לפי סעיף 5;

"השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר."

הנוסח שהוקרא זהה לנוסח בכחול, למעט העובדה שהורדה ההגדרה של "הנהלת הגן".
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לסעיף ההגדרות?

יעל אביגדור

שמי עו"ד יעל אביגדור, אני מייצגת כאן את בית הספר החקלאי מקווה ישראל, וכן את קיבוץ עין גדי.

אני מבקשת להוסיף למטרות הגן הבוטני גם תיירות, ולא רק מחקר מדע או חינוך. זאת משום שבקיבוץ עין גדי יש למשל גן בוטני ותיק וייחודי מאוד, וכרגע המטרה שלו היא לא מחקרית.
אביגיל הלר
שמי אביגיל הלר, מדריכה במחלקה לגננות במשרד החקלאות.

אני חושבת שהגדרה של גן לפי שיטה מדעית בלבד פוסלת הרבה גנים שיש בארץ. היא מותירה גן אחד או שניים, וישנם גנים נוספים שמאורגנים לפי סדר אחר.
היו"ר אמנון כהן
מדובר בגן בוטני.
אביגיל הלר
יש גן אקולוגי בטכניון, שיש בו - - - צמחי בר, יש אוספי צמחים, יש את חוות נוי שיש בה אוספי צמחים, יש את עין גדי שיש בה צמחים נדירים. כלומר, לאו דווקא רישום לפי שיטה מדעי מחייב את הנושא הזה. אני חושבת שההגדרה צריכה להיות "גן של צמחי תרבות ובר".
שמרית שקד
הדיון הזה התקיים גם בהכנה לקריאה ראשונה, שם הוועדה ביקשה להבחין בין גנים ציבוריים ופארקים, שמיועדים למטרות נוי ותיירות, לבין גנים בוטניים. כפי שנועצנו עם פרופ' רחל נחושתאי, הגדרתם של גנים בוטניים היא גנים שמיועדים למטרות מחקריות חינוכיות, ולא למטרות תיירות. זאת למעשה ההבחנה.

יצחק איילון

- - -
היו"ר אמנון כהן
נגיע לזה. כרגע אנחנו מאשרים את סעיף ההגדרות. נעבור לסעיף 2.
שמרית שקד
סעיף 2 – הכרזה על גן בוטני מוכר

"השר רשאי, לבקשת גן בוטני ולאחר התייעצות במועצה, להכריז על גן בוטני כעל גן בוטני מוכר לענין חוק זה, אם נתקיימו לגביו כל אלה:

(1) בגן קיימים 3,000 מיני צמחים שונים לפחות;

(2) הצמחים מסומנים בשמם המדעי;

(3) המידע אודות הצמחים מתועד במאגר מידע;

(4) הגן מיועד לאחת או יותר מהמטרות הבאות:

(א) שימור מיני צמחים ייחודיים;

(ב) אקלום צמחים;

(ג) הוראה ומחקר בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות;

(ד) מטרה אחרת שקבע השר בצו, בהתייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(5) הגן הוא מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, והושקעו בו כספים ממקורות עצמיים, אוש יש לו הכנסות עצמיות, בהיקף שקבע השר;

(6) אושרה תכנית המייעדת את השטח לשטח פתוח, בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965".

הנוסח הקודם היה "אושרה תכנית המייעדת את השטח כגן בוטני", ואנחנו מציעים לשנות ל"שטח פתוח". מייד נסביר.

אולי אפשר לשמוע את עמדת משרד הפנים, ואסביר.
עדי ביתן
בזמנו התעוררה השאלה ביחס לייעוד של גן בוטני. אנחנו ביקשנו שתהיה - - - חוק התכנון והבניה כדי לוודא שמי שמקים גן בוטני עומד בדיני התכנון והבניה. בהתחלה כתבנו "גן בוטני", ואז נתעוררה כאן הטענה שיש מעט מאד מקומות, ואולי אפילו רק אחד, שהם בייעוד של גן בוטני. שלחתם את נציג משרד הפנים לבדוק, והוא אכן בדק ומצא שגן בוטני לא מוגדר באף תוכנית כייעוד אלא כשימוש בלבד. לכן הלכנו אחורה לייעוד מתאים, שהוא שטח פתוח, וכך אנחנו מאפשרים - - - זה עונה לנו גם על הקריטריון של עמידה בעקרונות דיני התכנון והבניה, ומצד שני מאפשר לכ-5 גנים בוטניים להכנס כבר עכשיו לחוק, ומייתר את הוראת השעה - - -
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות נוספות לגבי סעיף 2?
יורם גולדרינג
שמי יורם גולדרינג, מקק"ל.

אני רוצה להסתייג מסעיף קטן (1), שמדבר על מספר המינים. אני רוצה להזכיר לכולם שגן בוטני הוא לצורך הענין מוזיאון, שהמוצגים בו הם צמחים. מוזיאון איננו נמדד על פי מספר הפריטים שיש בו אלא על פי האיכות שלו. הגן הבוטני באילנות, אותו אני מייצג, הוא גן שמוגדר "ארבורטרום" – גן בוטני לעצים בלבד. מי שירצה כקריטריון 3,000 מיני עצים – לא יצליח להגיע לעולם למספר הזה.
דב ענבר
שמי דב ענבר, אני מנהל מקווה ישראל.

הגן הבוטני של מקווה ישראל קיים מאז 1930. יש לנו 1,200 מינים. לא יעלה על הדעת שפתאום יילכו אחורה ויפסלו אחורה את הגן הבוטני, שהוא ראשון בארץ ומשמש לכל המטרות האחרות שהוזכרו.
היו"ר אמנון כהן
כמה מינים אדוני מציע, למשל?
דב ענבר
במקווה ישראל יש 1,200 סוגים – אני חושב שיש כאן מספיק מומחים.
יורם גולדרינג
אני לא חושב שצריך להגביל את זה במספר.
היו"ר אמנון כהן
זה חייב להיות מוגבל. כל אחד עם 50 מינים לא יהיה לי גן בוטני. לכן צריך להגביל את זה למינימום.
יורם גולדרינג
100 עד 150.
אביגיל הלר
לדעתי, המספר צריך להיות 100 עד 150. יש גנים בוטניים קטנים מאוד. אם יותר לי להוסיף הערה נוספת: מצוין כאן שהמידע אודות הצמחים חייב להיות מתועד במאגר מידע. יש אפשרות לתעד גם בדרכים אחרות, ולאו דווקא במאגר מידע. כלומר, יש כאן תנאים מגבילים, שמתאימים מאוד לגן אחד או שניים, ולא לגנים אחרים. אני חושבת שצריך להיות פתוחים יותר גם לגנים אחרים.
רחל נחושתאי
אני בדקתי בעולם את מספר המינים, רק כדי שנקבל איזושהי פרופורציה – הרי אנחנו לא יוצרים המצאה ישראלית לגנים בוטניים: בקיו-גארדן באזור לונדון יש 28 אלף מינים; במיסורי – 30 אלף מינים; בבריסטול – 15 אלף מינים; בפאריז – 15 מינים; בברלין – 18 אלף מינים. אפילו בגן הבוטני באוניברסיטה העברית יש 10 אלף מינים. לדעתי, 3,000 הוא מספר נמוך באופן יחסי למה שיש בגנים בוטניים בעולם.
אריה לבקוביץ
כמה תושבים יש שם? כפי שציינו כאן, גן בוטני ערכי נמדד לפי הערכיות של העצים שלו, ולא לפי מספר הקקטוסים שנמצאים מאזורים שונים – כאשר אני יכול לנפח את זה ולקבל בדואר חבילות שלמות של קקטוסים מכל העולם, וליצור 5,000 מינים. השאלה היא אם העצים הם ערכיים ומשמשים לתועלת הציבור, ומבחינה מדעית, במובן הרחב ביותר.

כך למשל, ביחס לציבור שלנו, הענין של טיפוח ארבעת המינים בחג הסוכות או שבעת המינים, צמחי תועלת או צמחי מצווה – חשובים לא פחות, כי הם משרתים ציבור רחב למדיי.
היו"ר אמנון כהן
האם יש לנו הצעה שיכולה לפתור את הבעיה? יש כאן החלטה שקבלנו, כך שזה יהיה 3,000 מינים, אבל אני רוצה שיהיה מנגנון שיאפשר לשר שיקול דעת כאשר מדובר במשהו ערכי וחשוב, שתהיה סמכות לתת לגוף מסוים כיוון שזה ערכי. אין לו 3,000 מינים אלא 100, אבל זה ערכי וחשוב לנו לשמר זנים מסוימים.
שמרית שקד
אפשר להציע שהסמכות הזאת של השר להכיר בגן בוטני גם אם לא נתקיים לגביו התנאי הזה של 3,000 מינים תהיה מותנית באישור המועצה. כך אנחנו נבטיח שהחלטות האלה יהיו באמת החלטות מקצועיות. כאשר דרוש מבחינה מקצועית להכיר בגן הבוטני, ויש טעמים מקצועיים להכיר בכך, זה יהיה באישור המועצה.
דניאל בנלולו
ראשית, אני רוצה לשמוע את נוסח ההצעה. ברגע שאשמע אוכל להגיב.
שמרית שקד
"השר, באישור המועצה, רשאי להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אף אם לא נתמלא לגביו התנאי האמור בסעיף קטן (2)(1) .
דניאל בנלולו
בסדר גמור.
אביגיל הלר
מה שקורה הוא שיש עשרה גנים שהם גנים בוטניים, לדעתי. לפי החוק רק גן בוטני אחד נכנס להגדרה, ואחרים צריכים עכשיו לטפס על משוכה, ולנסות להגיע ולבקש שיתחשבו בהם ויחשבו עליהם. למה לא להגדיר מראש כך שתתאפשר כניסה לכמה גנים בוטניים, ולא לגן בוטני אחד?

יצחק איילון

נציג משרד החקלאות התעקש בדיון על הנקודה הזאת בישיבה הקודמת. הוא רצה להבדיל כך שלא כל מי שיש לו גינה עם 10 עצים יוכל להכריז על עצמו כגן בוטני. לכן הסמכות שבתיקון שניתנה לשר מאפשרת שיקול דעת נוסף גם לשר וגם למועצה. זו סמכות כל כך רחבה, שאפשר להעלות הרבה מטרות, כמו תיירות, שיווק ומספר מינים.
היו"ר אמנון כהן
תודה. לסעיף (1)(2) תוסף ההערה האמורה. אני לא רוצה להכניס כל גן עם 10 עצים להגדרה של גן בוטני. יש כאן ענין ערכי שאנחנו רוצים למסד, אבל אני לא רוצה לקבוע 3,000 בצורה גורפת. לכן אנחנו נותנים לשר אופציה – תבואו ותשכנעו.
אסף פולק
בואו נגביל בשיקול דעת, כי בסופו של דבר, כפי שאמר מר איילון, כל גינה עם כמה עצים תוכל לבוא ולדרוש להכנס לרשימה. בין אם כרגע השר יאשר ובין אם לא, אני מציע שנגביל את שיקול הדעת שלו, כדי שלא כל המדינה - - -
היו"ר אמנון כהן
השר בתיאום עם המועצה.
שמרית שקד
באישור.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
אסף פולק
ובלבד ששאר המטרות שרשומות בסעיף (2) - - -
היו"ר אמנון כהן
כלומר, לא רק 3,000 מינים, אלא קחו בחשבון גם שיקולי דעת אחרים. אפשר להכניס.
שמרית שקד
מהסעיף שניסחנו ברור שהוא רשאי להכיר - - - לגבי התנאי האמור בסעיף קטן (2)(1). כלומר, השר יכול להתגמש רק בסעיף קטן (1), ולא בכל שאר הסעיפים.
היו"ר אמנון כהן
אישרנו את סעיף 2. נמשיך הלאה.
אריה לבקוביץ
למה רק שם מדעי?
היו"ר אמנון כהן
אדוני, אל תפריע לי. נעבור לסעיף 3.
שמרית שקד
הציעה נציגת משרד הפנים: "אם קיימות נסיבות" - - -
היו"ר אמנון כהן
את הניסוחים המשפטיים תעשו אחר כך.
שמרית שקד
סעיף 3 – כללים להכרה בגן בוטני

"השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כללים נוספים להכרה בגן בוטני לענין חוק זה."

סעיף 4 – ביטול הכרה

"השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה, לבטל או להתלות הכרה בגן בוטני, אם חדלו להתקיים בו התנאים האמורים בסעיף 2, או אם לא נתקיימו בו ההוראות לפי חוק זה."
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לסעיפים 3 ו-4? אושר. נמשיך לסעיף 5.
אריה לבקוביץ
יש לי הערה.
שמרית שקד
סעיף 5 – מועצה לגנים בוטניים

(א) השר, בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ימנה מועצה לגנים בוטניים.

(ב) המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם:

(1) נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(2) נציג משרד החינוך התרבות והספורט, לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;

(3) נציג משרד המדע והטכנולוגיה, לפי המלצת שר המדע והטכנולוגיה;

(4) נציג מינהל מקרקעי ישראל;

(5) איש מקצוע מתחומי הגננות, אדריכלות הנוף והחקלאות, שאינו עובד המדינה;

(6) שלושה אנשי הסגל האקדמאי במוסדות מוכרים בארץ, שמומחיותם בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות; בפסקה זו, "מוסד מוכר" – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

(7) נציג הקרן הקיימת לישראל;

(8) נציג מרכז השלטון המקומי;

(9) נציג ציבור אחד."

הרכב הוועדה זהה להרכב שהופיע בנוסח הכחול. השינוי היחיד שאני מציעה להכניס כאן הוא: במקום לקבוע שנציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר יהיה היושב ראש, כפי שנקבע בכחול, אני מציעה לקבוע בסעיף מיוחד שהשר ימנה יושב ראש למועצה וממלא-מקום קבוע מבין חברי המועצה.
היו"ר אמנון כהן
איזה שר?
שמרית שקד
שר החקלאות, לכל אורך החוק.
דניאל בנלולו
אז מה ההבדל?
שמרית שקד
אקריא עד הסוף: הוא ימנה אותם "מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (9) של סעיף 5", כלומר – לא מבין נציגי הממשלה. שיושב ראש המועצה לא יהיה מבין נציגי הממשלה, והם לא יהיו תלויים במועצה. כך מקובל לאורך החקיקה.

"(ג) בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים, בלא זכות הצבעה, נציג נוסף מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה.

(ד) המועצה תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה, ותייעץ בכל ענין אחר הנוגע לביצועו של החוק."
סעיף 5(ב)(1) קובע שיהיה נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בנוסח שהופיע בכחול, כתבנו: "נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר, והוא יהיה היושב ראש". המטרה שלנו היא שהמועצה תהיה תלויה פחות במועצה, ותהיה לה עצמאות משלה. אנחנו מציעים שיושב ראש המועצה דווקא לא יהיה מבין נציגי הממשלה.
היו"ר אמנון כהן
לא בהכרח.
דניאל בנלולו
אדוני היושב ראש, הרי בכל מקרה צריכה להיות כאן משרד אמון של שר החקלאות.
היו"ר אמנון כהן
למה?
דניאל בנלולו
כי אני חושב שזה צריך להיות כך. זה שייך למשרד החקלאות. בפעם הקודמת קבענו שהיושב ראש צריך להיות מתוך אנשי משרד החקלאות.
היו"ר אמנון כהן
לחוק ולגנים זה לא טוב. הנציג של השר יהיה בכל מקרה בתוך המועצה הזאת.
דניאל בנלולו
אבל השר הוא שיבחר את היושב ראש. למה לא? זה שייך לחקלאות.
היו"ר אמנון כהן
מי בוחר בסופו של דבר את היושב ראש?
שמרית שקד
השר בוחר את היושב ראש, אבל הוא לא יכול למנות את הנציגים שלו; הוא צריך למנות מישהו מבין חברי המועצה, שאיננו נציג הממשלה.
דניאל בנלולו
אבל הם האנשים שלו – הוא מינה אותם. מה ההבדל? מה זה משנה אם הוא יהיה איש ממשלה.
היו"ר אמנון כהן
יש חברי מועצה שחלקם מונו על ידי משרדי הממשלה וחלקם אנשי ציבור או אנשי מקצוע. מכיוון שאנחנו רוצים שתהיה עצמאות, שהשר לא ישלוט במועצה במאת האחוזים, אנחנו רוצים שדווקא נציגי הממשלה לא יכהנו כיושבי ראש.
דניאל בנלולו
מי למשל הם נציגי הממשלה?
היו"ר אמנון כהן
נציגי משרד החקלאות, משרד החינוך והתרבות, משרד המדע.
דניאל בנלולו
את מי השר יכול לבחור כיושב ראש?
שמרית שקד
מתוך אנשי האקדמיה, איש מקצוע, נציג השלטון המקומי או נציג ציבור. הוא בוחר.
לאה ורון
הוא בוחר, הוא רק לא בוחר פקיד שלו ממשרד החקלאות אלא ממאגר אחר.
היו"ר אמנון כהן
זה טוב יותר לחוק ולעם ישראל. שלא יגידו: זיקה פוליטית, ג'ובים לחבר'ה. שלא יגידו דברים כאלה – זה יותר טוב לך, לי ולכל עם ישראל.

יצחק איילון
הערה קטנה
השר קיבל בסעיף 2(1)(ד) סמכות רחבה להחליט מי מתאים לפי סעיף (ד). צריך לתת לו גם את הכלים לעבוד אתם. אני מעריך שהיושב ראש הממונה צריך להיות הכלי שהוא יעבוד אתו.
דניאל בנלולו
לפי הסעיף הזה השר בוחר את היושב ראש, רק לא מקרב נציגי הממשלה?
שמרית שקד
בדיוק.
לאה ורון
חבר הכנסת בנלולו, תראה את סעיף 7.
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לסעיף 5?
ניר וילנר
שמי ניר וילנר מהלשכה המשפטית במשרד החקלאות.

אנחנו מציעים לאזן את זה, ולהוסיף נציג מקצועי נוסף של משרד החקלאות.
היו"ר אמנון כהן
לא מוסיפים יותר שום דבר.
רחל אדם
שמי רחל אדם, מהמשרד לאיכות הסביבה.

אנחנו מבקשים להוסיף נציג נוסף של השר לאיכות הסביבה.
היו"ר אמנון כהן
איפה הייתם בקריאה הראשונה?
דניאל בנלולו
דיברנו על זה, אדוני היושב ראש.
רחל אדם
אנחנו לא מוסיפים כלום.
רחל אדם
גם המדען הראשי של רשות הטבע והגנים. אני רק רוצה להסביר שזה נושא שנוגע מאוד לסמכויות של השר לאיכות הסביבה.
היו"ר אמנון כהן
מה הקשר של הגן הבוטני למשרד לאיכות הסביבה?
רחל אדם
מדובר בבוטניקה. מדובר על כל הנושא של שימור - - הביולוגי ושימור טבע. אלה ממש הסמכויות האלה.
היו"ר אמנון כהן
אבל למה לא נכחת בדיון בקריאה הראשונה?
רחל אדם
אנחנו מבקשים להוסיף שני נציגים נוספים – גם של המשרד לאיכות הסביבה.
היו"ר אמנון כהן
לא השבת על השאלה: איפה הייתם בקריאה הראשונה?
דניאל בנלולו
היא היתה.
רחל אדם
אני לא הייתי, וחיפשתי את הפרוטוקול כדי לראות איך זה התגלגל כך שאנחנו למעשה מינינו כאן נציג בסעיף 5(ג), שלא תהיה לו זכות הצבעה.
היו"ר אמנון כהן
מנהלת הוועדה מסבה את תשומת לבי לסעיף 5(ג): "בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים, בלא זכות הצבעה, נציג נוסף מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה". יש לכם נציגים שם. אם יש לכם הערה, לא חייבים להצביע; את ההערה שלכם ישמעו. אני בטוח שהאנשים החשובים שיישבו שם יעירו את ההערות החשובות.
דניאל בנלולו
בדיון הקודם החלטנו שאתם תהיו משקיפים. תעלו את ההערות שלכם כמשקיפים. בדיון הוקדם זה הוזכר – גם לגבי המדען הראשי וגם לגבי המשרד לאיכות הסביבה – ואמרנו שהם יהיו משקיפים.
רחל אדם
אין כאן אזכור כלל של רשות הטבע והגנים, שהיא למעשה הגוף שמופקד על כל הנושא של שימור טבע.
היו"ר אמנון כהן
יש כאן נציג ציבור אחד, ויכול להיות שזה יהיה נציג - - -
רחל אדם
אנחנו מבקשים להוסיף שני נציגים.
דניאל בנלולו
הוספנו אותם כמשקיפים.
רחל אדם
אנחנו מבקשים להיות שם בזכות הצבעה – גם המדען הראשי של רשות הטבע והגנים וגם של המשרד לאיכות הסביבה. ברמה המיניסטריאלית, אלה הסמכויות שלנו.
דניאל בנלולו
אי אפשר להרחיב את מספר החברים.
אריה לבקוביץ
אני מתייחס לסעיף 2(ג) "הוראה ומחקר בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות" – שתהיה תוספת "או על פי המסורת היהודית".
היו"ר אמנון כהן
סיימנו עם סעיף 2.
אריה לבקוביץ
הצבעתי, ולא אפשרת לי. יש לנו מסורת מפוארת והיסטוריה על כל צמח וצמח. אצלנו מנצלים את זה, ואחרים לא מנצלים את זה.
דניאל בנלולו
תן לו את זה, אדוני היושב ראש.
היו"ר אמנון כהן
למה הכוונה ב"מסורת היהודית"?
אריה לבקוביץ
להוסיף את המילה "הצומח ביהדות".
שמרית שקד
אם אתה מבקש לקדם מחקר של צמחים שהיו בתקופת התנ"ך וכולי, זה יכול להכנס גם לפי הנוסח הקיים היום.
אריה לבקוביץ
אבל למה לא לכתוב את זה במפורש? כאן כתוב "שיטה מדעית מסוימת". מה זה "המסוימת"? יש הרבה מדעים. יש שיטות שונות. למה לתפור את זה לשיטה מדעית אחת?
שמרית שקד
שיטה מדעית מסוימת פירושו כל שיטה מדעית, ובלבד--
אריה לבקוביץ
למה לא לכתוב את הדברים במפורש? למה משחקי הסעיפים? יש מחקר על לולבים ועל הדסים. הבאנו עשרה סוגי ערבות מחו"ל כדי לאקלם אותן כאן בארץ. אני לא נקרא מחקר?
היו"ר אמנון כהן
זה נקרא בוטניקה.
אריה לבקוביץ
אבל זה על פי היהדות. אסור להזכיר כאן את המילה "יהדות"?
היו"ר אמנון כהן
זה בפנים.
אריה לבקוביץ
למה זה מפריע לך לכתוב "על פי היהדות". השר בשיקולים שלו יידע שיש גם נושא כזה.
היו"ר אמנון כהן
אבקש לברר עם גורם מקצועי את הערתו של הרב: האם המילה "בתחום הבוטניקה" כוללת את כל הלולבים, ההדסים והאתרוגים – כל מה ששייך למסורת היהודית. או האם לחלופין, אם מחר יבוא כל אדם וירצה לחקור את הנושא הזה, יגידו לו: אדוני, לא כתוב כאן יהדות או מסורת, ולכן זה לא נכנס. אם זה מכסה – זה מכסה. אם זה לא מכסה – נכניס.
רחל נחושתאי
זה מכסה.
אריה לבקוביץ
אם המילה לא כתובה במפורש לשר, זה לא יכסה. הם מסונוורים על מחקר בשיטה מדעית מסוימת. תכתוב את המילה "יהדות" – מה הרתיעה הזאת? אני מנסה 60 סוגי הדסים, ששום גן בוטני לא עושה.
קריאה
אם תכתוב "יהדות", זה יוכל להיות יהדות גם בלי בוטניקה. כל הרעיון הוא שזה חייב להיות בוטניקה.

יצחק איילון

המחקר בחקלאות ובוטניקה הוא מונח כל כך רחב, עד כדי כך שהוא מכסה גם בודהיזם, ולא רק יהדות; הוא מכסה כל מחקר שנוגע לצמחים ולחקלאות.
אביגיל הלר
אם חזרנו לסעיף 2, יש משהו שלא דנו בו, וזה יתפספס: אני מתייחסת לסעיף 2(4)(א) ו-(ג). אנחנו לא דנו בכך. בפסקה (א) כתוב: "שימור מיני צמחים ייחודיים". אני חושבת שצריך לפרט – "צמחי בר, צמחים נדירים וייחודיים". בפסקה (ב), "אקלום צמחים", צריך לפרט ולהרחיב: "צמחי בר ותרבות למטרות חקלאות גינון ונוי.
היו"ר אמנון כהן
לא מפרטים יותר. מה שהיה – היה.
אריה לבקוביץ
מה לגבי ההערה שלי?
היו"ר אמנון כהן
ההגדרה של "בוטניקה" עונה על כך. אם היתה בעיה, הייתי מכניס – תאמין לי, אני עם כיפה. לא צריך לומר סתם "יהדות", ובשם היהדות לעשות כל מני דברים. זה עונה על הצרכים.
רחל אדם
מה לגבי המשרד לאיכות הסביבה ורשות הטבע והגנים?
היו"ר אמנון כהן
אמרתי שאתם באים כרגע כמשקיפים.
רחל אדם
אבל אין לנו זכות הצבעה. מהי הסיבה?
היו"ר אמנון כהן
תגידי לשר שיגיש הסתייגות במליאה, ויצביע עליה. אם זה יעבור אנחנו לא נתנגד.
לאה ורון
אנחנו מבקשים להעביר את ההסתייגות בחתימת השר עוד היום, אם אפשר, לעו"ד שקד.
שמרית שקד
סעיף 6 – סייג למינוי חבר מועצה

"לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה".

סעיף 7 – יושב ראש המועצה

"השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (9) של סעיף 5."

סעיף 8 – תקופת כהונה

"חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת".

בנוסח בכחול דיברנו על כך שחבר מועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וחלק מתוכם הוא רשאי לשוב ולמנות, וחלק מתוכם הוא לא רשאי לשוב ולמנות.
היו"ר אמנון כהן
אז למה ארבע שנים?
שמרית שקד
כאן אנחנו מציעים הוראה שהולכת לאורך כל החקיקה: את כולם אפשר למנות לתקופה נוספת אחת, וכולי.
היו"ר אמנון כהן
אבל למה ארבע שנים?
שמרית שקד
כך נהוג יותר בחקיקה. יותר מקובל ארבע שנים.
היו"ר אמנון כהן
הערות לסעיפים 6, 7 ו-8, בבקשה.
סיגל אופק
אני מבקשת להעיר לסעיף 6: אם אפשר להגדיר מבחינה משפטית קצת יותר את "אשר מפאת מהותה". זה נותן כאן המון חופש.
שמרית שקד
אנחנו אף פעם לא מגדירים.
אריאל כאהן
כך אנחנו מגדירים היום – "עבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה". בכל החקיקה החדשה כך כתוב.
היו"ר אמנון כהן
הערות נוספות? אם כן, הסעיפים אושרו. נעבור לסעיף 9.
שמרית שקד
לקחנו את הסעיפים משם, וזה שונה מהכחול.
סעיף 9 – פקיעת כהונה

"(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה" – כלומר, אם הוא היה נציג הקרן הקיימת לישראל, והוא כבר לא עובד בקרן הקיימת, הוא כבר לא יכהן במועצה

"(3) לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה;

(4) נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 12(א)" – מדבר על ניגוד עניינים.

"(5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(6) הורשע בעבירה, כאמור בסעיף 6".

(ב) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.

(ג) התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 5, וליתרת תקופת כהונתו."
היו"ר אמנון כהן
זה כמעט כמו רשות החברות.
שמרית שקד
לאו דווקא רשות החברות – לגבי כל המועצות שמוקמות מכוח החוק.
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לסעיף 9? נתקדם.
שמרית שקד
סעיף 10 – סדרי עבודת המועצה

"(א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה קול נוסף.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה."

סעיף 11 – תוקף פעולות

"קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו".
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לסעיפים 10 ו-11? הסעיפים אושרו. נתקדם הלאה.
שמרית שקד
סעיף ניגוד עניינים הוא סעיף הרבה יותר רחב מזה שהופיע בנוסח הכחול. אני מציע להכניס כאן - - -
היו"ר אמנון כהן
זה כמו שמקובל?
שמרית שקד
כן.
דניאל בנלולו
שינית את זה בהשוואה למה שמופיע בנוסח?
שמרית שקד
אני מציעה לשנות.
היו"ר אמנון כהן
יש דברים שקבלנו החלטה לגביהם בקריאה הראשונה, אבל יש מועצות דומות, שבהן קבועים כללים לגבי איך מפטרים או חדל כהונה. זה סטנדרטי – לוקחים את זה משם ומלבישים את זה כאן. לכן יש שינויים קלים מהנוסח המקורי לנוסח המוצע. זה חשוב גם לצורך האכיפה שלהם: כשהם יודעים שכולם בנוסח הסטנדרטי הם מיישרים קו לפי הנושאים האלה.
שמרית שקד
בנוסח הכחול היתה רק הוראה אחת: "לא יתמנה ולא יכהן מי שיש לו ניגוד ענינים". כאן אנחנו מסבירים מהו ניגוד ענינים, ומגדירים מיהו קרוב משפחה.
לאה ורון
לאחר הקריאה הראשונה מכינים שוב לצורך הקריאה השניה.
שמרית שקד
סעיף 12 – ניגוד ענינים

"(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להמצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

(ג) נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד) בסעיף זה – "ענין אישי" – לרשות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה."
היו"ר אמנון כהן
יש הערות לסעיף 12? נמשיך לסעיף 13.
לאה ורון
סעיפים 10, 11 ו-12 אושרו.
היו"ר אמנון כהן
מה נמחק בסעיף 13?
שמרית שקד
מיד אפרט.

סעיף 13 – השתתפות בתקציב

"(א) המועצה תייעץ לשר לענין קביעת אמות מידה לתמיכה בגנים בוטניים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985."

הבאתי כאן את הנוסח שהובא בכחול, אותו אני מציעה להשמיט לאחר ייעוץ עם היועצת המשפטית של הוועדה עו"ד אתי בנדלר. היועצת המשפטית הסבירה שההוראות האלה קיימות מכוח הסמכות הכללית שיש לחשב הכללי. אם גוף מסוים שמקבל תמיכה לא עומד בכללים הקבועים בחוק, יש לו סמכות להשהות לו את התקציב או לבטלו, ולכן אין צורך לכתוב כאן במפורש הוראה ספציפית, שתהיה שונה מההוראות שחלות על כל הגופים הנתמכים.
היו"ר אמנון כהן
אז הורדתם את סעיף קטן (ב) ו-(ג)?
שמרית שקד
אני מציעה להוריד, אם הוועדה תאשר.
הרצל אבידור
אני רוצה להעיר לגבי סעיף קטן (א): "לתמיכה בגנים בוטניים מוכרים".
שמרית שקד
מקובל.
היו"ר אמנון כהן
הוספנו.
דניאל בנלולו
לפי הסעיף הזה, מהיכן מגיע התקציב?
שמרית שקד
לכל משרד יש את תקציב התמיכות שלו. לרוב המשרדים יש תקציב תמיכות. במסגרת תקציב התמיכות שלהם, הם רשאים לחלק תמיכות לכל מני גופים שהם מכירים. זה לא צריך להיות גוף מוכר על ידי חוק; היום משרדי ממשלה שונים מעניקים תקציבים לכל מני גופים שהם מחליטים לתמוך בהם, לאו דווקא אם הם מעוגנים בחוק.

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב מחייב שתמיכה בגופים נתמכים תהיה לפי אמות מידה קבועות. כאן אומרים שהמועצה תייעץ לשר לענין קביעת אותן אמות מידה.
דניאל בנלולו
אבל אנחנו קבענו כאן בתקציב כ-4.5 מיליוני ש"ח או 5 מיליוני ש"ח לפחות – אני כבר לא זוכר. מי מבטיח שאחרי אישור החוק הם יקבלו את התקציב הזה?
אסף מאיר
העמדה שלנו היתה ועדיין שתקציב של - - - יתוקצב בהתאם ל - - - של משרד החקלאות מתוך תקציב התמיכות שלו, ובהתאם לקריטריונים שציינה כעת היועצת המשפטית.
דניאל בנלולו
אז לפעמים הוא יכול גם שלא לקבל בכלל.
הרצל אבידור
אנחנו מתנגדים לזה.
דניאל בנלולו
זה לא מה שקבענו.
משה גפני
אפשר לרשום בפרוטוקול שאני צוחק?
אסף מאיר
אני חושב שהתמיכה בנושא הזה צריכה להינתן מתוך תקציב התמיכות של משרד החקלאות.

יצחק איילון

זה צריך להיות תקציב מיוחד במשרד החקלאות.
היו"ר אמנון כהן
מה היה בחוק?
דניאל בנלולו
בחוק קבענו שורה צבועה.
היו"ר אמנון כהן
לא היתה שורה. תקרא את החוק ותראה לי.
הרצל אבידור
חבר הכנסת בנלולו, אם כך לא יהיה תקציב לגן הבוטני.
שמרית שקד
נציגי משרד המשפטים אומרים שכך זה גם עבר ועדת שרים. אנחנו לא הכנסנו את זה - - -
דניאל בנלולו
אני רוצה להבין: מאיפה יקבלו את הכסף?
הרצל אבידור
אני לא יודע. לא ממשרד החקלאות. אין בתקציב התמיכות של משרד החקלאות שום ייעוד לגן הבוטני.
דניאל בנלולו
אפילו לא מוסיפים בתקציב הבסיס של משרד החקלאות - - -
אסף מאיר
חבר הכנסת בנלולו, לפי הצעת החוק - - - אני לא רואה כאן את ההוראה - - -
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בנלולו, אתה רוצה להכניס שורה תקציבית לכך? תכתוב, אבל ייתכן שתהיה לך בעיה במליאה.
משה גפני
מכיוון שחבר הכנסת בנלולו הוא חבר שלי ואני רוצה לעזור לו - - -
אריאל כאהן
הממשלה תמכה בוועדת השרים על בסיס - - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, אנחנו בוועדה לא עובדים אצל שרים בממשלה. חבר הכנסת בנלולו, אתה עובד אצל ועדת שרים לעניני חקיקה? אתה לא עובד, נכון? מה שאתה רוצה אנחנו יכולים להכניס.
דניאל בנלולו
בואו נשמע את הדברים של חבר הכנסת גפני – אני מוכן לקבל את הניסיון שלו.
משה גפני
אדוני היושב ראש, הנושא הזה מוכר. משרד האוצר לא מתכוון לתקצב את זה, ולא יעזור לענין הזה שום דבר. אלה הם סתם דיבורי סרק. האפשרות היחידה לכופף את משרד האוצר היא בחקיקה. זה ברור – הוא עושה את מלאכתו נאמנה; הוא אומר שיש תקציב תמיכות של משרד החקלאות, ושיקציבו לגן הבוטני. מבחינתו של משרד האוצר, אפשר להקציב את זה גם לצורך ייצור חללית. זה לא עניינו. הוא לא מתכוון לת שקל נוסף. יש בעיה – וצריך להיזהר כאן בוועדה שלא להוסיף עכשיו תקציב בענין הזה. צריך למצוא את הניסוח המשפטי המדויק. כיוון שאם יהיה כאן סעיף תקציבי – לא רק שתצטרך 50 חברי כנסת, שאין לך--
לאה ורון
היושב ראש לא יעמיד את זה על סדר היום.
משה גפני
זה לא 4.5 מיליוני ש"ח, כיוון שמשרד האוצר יטען שבשנה הבאה מדובר ב-4.5 מיליוני ש"ח נוספים, ולכן זה 9 מיליוני ש"ח. יש בעיה אחרת, שהיא חמורה יותר. עם האוצר יש לנו ניסיון, אבל הבעיה היא שיושב ראש הכנסת לא יביא את זה להצבעה.
דניאל בנלולו
אני לא בטוח. הוא יביא את זה להצבעה.
היו"ר אמנון כהן
אם זה כך, תכניס להצעת החוק מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה שייכתב?
דניאל בנלולו
אני רוצה שתהיה כאן שורה צבועה – כסף. אם לא, כל החוק לא שווה לי.
שמרית שקד
אני יכולה להציע: "השתתפות אוצר המדינה לתמיכה בגנים בוטניים לפי חוק זה, תקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב."
היו"ר אמנון כהן
יפה. זה יהיה סעיף קטן (ב).
קריאה
מה זה אומר?
אריאל כאהן
אני יודע שהוועדה לא עובדת אצלי, אבל צריך לומר שהנוסח המקורי שעמד בפני ועדת השרים נתמך על ידי הממשלה. זה לא - - -
היו"ר אמנון כהן
גם זה ייתמך.
אריאל כאהן
אולי. אני לא יודע.
היו"ר אמנון כהן
אין ממשלה גם כך.
דניאל בנלולו
אפשר לקרוא שוב את הסעיף החדש?
שמרית שקד
"השתתפות אוצר המדינה בתמיכה בגנים בוטניים מוכרים לפי חוק זה, תקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב."
היו"ר אמנון כהן
נתקדם לסעיף 14.
שמרית שקד
סעיף 14 – פיקוח

"המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, יפקח על הגנים הבוטניים המוכרים, והוא רשאי להכנס, בכל עת סבירה, לכל גן בוטני לבדוק אם קוימו הוראות חוק זה והתקנות לפיו."

סעיף 15 – גמול

"שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה."

אני רוצה להעיר: הסעיף הזה לא היה בנוסח הכחול. רק כדי לשבר את אוזני נציג האוצר: אני לא רואה שלסעיף הזה יש עלות תקציבית מכיוון שהוא נותן סמכות לשר האוצר לקבוע או לא לקבוע. זה לא מחייב אותו.
דניאל בנלולו
לא מספיק שאין כסף, הוא גם צריך לתת להם גמול?
שמרית שקד
הוא רשאי לקבוע הוראות; הוא לא חייב – החזר הוצאות, למשל. הוא רשאי לקבוע מה שהוא רוצה – גמול או החזר הוצאות.
דניאל בנלולו
- - - להחזר הוצאות. אני לא רוצה גמול.
היו"ר אמנון כהן
תשאירי את זה – השר יקבע.
רחל נחושתאי
חבר הכנסת צודק – אני הייתי חברה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח, ואף אחד לא קיבל - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא לא חייב לקבל. משאירים כאן פתח. נמשיך לסעיף 16.

סעיף 16 – ביצוע ותקנות

"השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ולקבוע חובות שיחולו על הגן הבוטני המוכר, לרבות לענין –

(א) אוסף הצמחים בגן בוטני מוכר;

(ב) תיעוד ורישום המידע אודות הצמחים בגן בוטני מוכר;

(ג) פעולותח ינוך, הסברה והדרכה בתחומי הגנים הבוטניים המוכרים;

(ד) עריכה וקידום של מחקרים בתחום הבוטניקה, האקולוגיה והחקלאות;

(ה) פתיחת הגן הבוטני המוכר לציבור הרחב".
היו"ר אמנון כהן
סעיף 16 אושר. נתקדם.
שמרית שקד
סעיף 17 – שמירת הוראות

"הוראות חוק זה והתקנות שלפיו אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל דין".

היה כאן סעיף, שאומר שהוראות החוק יחולו על - - - כיוון שמשרד החקלאות העיר לי, ובצדק, שאין צורך כי אין גנים בוטניים שנמצאים בבעלות המדינה, הורדנו את זה.

סעיף 18 – פרסום ברשומות

"הכרזה על גן בוטני כגן בוטני מוכר וביטול הכרזה כאמור יפורסמו ברשומות."
היו"ר אמנון כהן
אישרנו את סעיפים 17 ו-18.
שמרית שקד
סעיף 19 – תחילה

"תחילתו של חוק זה בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו, אשר תכנס לתוקף בתוך שנתיים מיום תחילתו של החוק."

בנוסח שהקראנו בכחול, דרשנו כתנאי להכרה בתנאי הבוטני שיהיה לו ייעוד כגן בוטני. הסבירה נציגת משרד הפנים שאנחנו למעשה מטילים את התנאי, וכותבים שהייעוד יהיה שטח ציבורי פתוח, נכון עדי?
עדי ביתן
שטח פתוח. זה יכול להיות גם שטח פרטי.
שמרית שקד
יש כאן מקום שהוועדה תחליט אם עדיין צריך לתת זמן הוראת מעבר לחוק, כלומר שהתנאי הזה יחול רק בעוד שנתיים. לחלופין, אפשר לשקול אם משהקלנו את התנאים – אין צורך, וזה יחול ביום תחולת החוק.
דניאל בנלולו
מיום פרסומו ברשומות.
היו"ר אמנון כהן
אם כן, זה יהיה: "תחילתו של חוק זה בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו."
דניאל בנלולו
למה שלושה חודשים? מיום פרסומו. אפשר לבטל את המילה "שלושה חודשים"?
היו"ר אמנון כהן
תשאיר. תן לכל הגופים זמן להיערך.
דניאל בנלולו
מי צריך להיערך?
קריאה
שר החקלאות.
היו"ר אמנון כהן
אולי הם ירצו תקנות וכן הלאה.
שמרית שקד
סעיף 20 – חובת התקנת תקנות ראשונות

"תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של החוק".
היו"ר אמנון כהן
אושר. יש הערות נוספות?

אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2005, כולל כל הסעיפים עם כל התיקונים וכל מה שהועלה כאן.
שמרית שקד
אנחנו מבקשים את הערכת משרד האוצר לענין העלות התקציבית.
לאה ורון
לא צריך - - - קריאה ראשונה. חבר הכנסת בנלולו, שאל את נציג האוצר אם יש להם כוונה להתנגד להצעת החוק.
שמרית שקד
אנחנו צריכים לדעת אם מדובר בהצעת חוק תקציבית.
אסף מאיר
ראשית, הממשלה אישרה את הצעת החוק.
לאה ורון
גם בתיקון?
אסף מאיר
הממשלה אישרה את הצעת החוק בכפוף לתיאום. אני חושב שהנוסח המוצע כרגע הוא נוסח שהוא מתואם, ואני לא אזום התנגדות.
שמרית שקד
אני רק רוצה לחדד את דבריו של נציג האוצר: הצעת חוק שיש לה עלות של יותר מ-5 מיליוני ש"ח היא הצעת חוק תקציבית אלא אם כן הממשלה מסכימה. האם בדבריך אתה אומר שאתה מסכים לעלות תקציבית? הרי שינינו את הסעיף.
אסף מאיר
הסעיף שהצגת, אותו הוועדה אישרה, הוא סעיף שלא מגביל בסכום. לכן אני לא יוכל לומר בוודאות אם החוק הזה יעלה יותר מ-5 מיליוני ש"ח או פחות.
שמרית שקד
אם כך, אתה לא רואה בכך הצעת חוק תקציבית.
אסף מאיר
אני לא יכול לומר דבר כזה. אני לא יכול לתת חוות דעת בענין - - -
היו"ר אמנון כהן
הצבעה

בעד הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית – פה אחד

הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר אמנון כהן
הצבענו על הצעת החוק להכנה לקריאה שניה ושלישית. אושר פה אחד, תודה רבה.
דניאל בנלולו
אני רוצה להודות לשמרית, לנציג האוצר, ליושב ראש הוועדה, למנהלת הוועדה ולכל החברים. תודה רבה.

יצחק איילון

אני רוצה להודות לכולם. לקח לנו שבע שנים - - -
היו"ר אמנון כהן
תודה לכולכם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
12:18

קוד המקור של הנתונים