ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/12/2005

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

19.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 523

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ח בכסלו התשס"ו (19 בדצמבר 2005), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, של חברת הכנסת ענבל גבריאלי (פ/2048).
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אברהם פורז

גלעד ארדן

מוחמד ברכה

ענבל גבריאלי

אראלה גולן

יחיאל חזן

אילנה כהן

אליעזר כהן

גאלב מג'אדלה

משולם נהרי

גדעון סער

יוסי שריד
מוזמנים
עו"ד עדנה הראל – משרד המשפטים

עו"ד יעל טור-כספא – יועצת משפטית, המועצה להשכלה גבוהה

יבגינה בנר – המועצה להשכלה גבוהה

אסף שגב – יו"ר התאחדות הסטודנטים

צפריר ביטון – התאחדות הסטודנטים

ניר משה – התאחדות הסטודנטים

גל דאי – ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל

דותן אוליבר – ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל
יועצת משפטית
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
שלומית כהן

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004
היו"ר אברהם פורז
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר יומנו הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, של חברת הכנסת ענבל גבריאלי (פ/2048).


היום אין דיונים בישיבה. כל מי שאיננו חבר הכנסת הוא בבחינת צופה בלבד, אין לו זכות לא להעיר ולא להשתתף בהצבעה. עוד מעט יתקיימו פה הצבעות ולפי זה הוועדה תקבל את ההחלטות וזה יגיע למליאת הכנסת.


כזכור לכם, בישיבה הקודמת בחנו כמה חלופות. אני מבקש ממך, גברתי היועצת המשפטית, להסביר את החלופות העומדות להצבעה.
עו"ד מירב ישראלי
בפני חברי הכנסת מנוסחות שלוש אופציות. יש כמה הערות בתוך האופציות, ואני רוצה שלפני ההצבעה נבהיר בדיוק על מה מצביעים.


"בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בסעיף 4א, במקום 'וחבר אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל' יבוא" –

אופציה א' היא האופציה שהיתה בהצעת החוק המקורית, כפי שהוועדה החליטה עליה בקריאה הראשונה, וזה לשונה: "חבר אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל (בסעיף זה – ההתאחדות) וחבר אחד יהיה יושב ראש ארגון הסטודנטים והאקדמאים בישראל (בסעיף זה – הארגון)". נוסח כאן המשך לפי בקשת יושב-ראש הוועדה: "ובסופו יבוא 'חדלה ההתאחדות או חדל הארגון מלהתקיים, או שאוחדו לגוף אחד, יהיה חבר אחד יושב ראש הגוף הנותר או הגוף המאוחד, וחבר אחד יהיה נציג נוסף מטעמו".
היו"ר אברהם פורז
אם הם התאחדו, יש להם שני נציגים.
גלעד ארדן
ואם הוא חדל, להתאחדות יהיו שני נציגים?
היו"ר אברהם פורז
למי ששרד יהיו שני נציגים, כדי להבטיח שני סטודנטים במל"ל.
עו"ד מירב ישראלי
אופציה ב': "חבר אחד יהיה יושב ראש הגוף" – אני חושבת שזה צריך להיות הארצי, כדי שלא יהיה מצב שידובר על אגודת סטודנטים ספציפית. יש פה הצעה של משרד המשפטים לניסוח קצת יותר טוב, שבמקום "גוף" יהיה "ארגון ציבורי שמטרתו העיקרית ייצוג תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה". שיהיה ברור שזה לא גוף שעוסק בדברים אחרים.
היו"ר אברהם פורז
תנסחו את זה כפי שאתם מבינים.
עו"ד מירב ישראלי
אם כך, נוסח אופציה ב' יהיה: "חבר אחד יהיה יושב ראש הגוף הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה במדינה" – אני מבינה שאין הכוונה לאגודות סטודנטים.
היו"ר אברהם פורז
לא, אבל ההצבעות לא ייעשו בהצבעה הכוללת את כולם.
עו"ד מירב ישראלי
על ההצבעה אנחנו מדברים באופציה ג'.
היו"ר אברהם פורז
את אומרת פה שני ארגוני סטודנטים, הגדול והשני בגודלו. זה בסדר.
עו"ד מירב ישראלי
לא קוראים בשמות. השאלה שלי היא שאלה של מהות. הארגון מייצג סטודנטים, לא אגודות סטודנטים.
היו"ר אברהם פורז
הארגון מייצג סטודנטים, בוודאי.
עו"ד מירב ישראלי
אופציה א' מזכירה את שני הארגונים בשמם, אחד להתאחדות ואחד לארגון.
ענבל גבריאלי
זאת ההצעה המקורית, עם תוספת שביקש היושב-ראש.
עו"ד מירב ישראלי
נכון. אופציה ב' מדברת על הארגון הגדול ביותר והארגון השני בגודלו, בלי להזכיר את הארגונים בשמות. זאת אומרת, בכל פעם יהיה צריך לראות מי הארגונים הגדולים ולפי זה לקבוע את הנציג.
היו"ר אברהם פורז
מי קובע, שר החינוך?
עו"ד מירב ישראלי
נשיא המדינה ממנה בהמלצת הממשלה. השר ממליץ לממשלה.
היו"ר אברהם פורז
האם זה ברור שהשר קובע מי הם שני הארגונים הגדולים?
עו"ד מירב ישראלי
אפשר להוסיף "לדעת השר".
היו"ר אברהם פורז
אני מבקש שתרשמי ששר החינוך קובע מי הם הארגונים הגדולים.
עו"ד מירב ישראלי
בסדר. הוספנו לאופציה ב' שגודל הארגון ייקבע לפי קביעת השר.
אופציה ג'
"חבר אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל (בסעיף זה – ההתאחדות) וחבר אחד יהיה נציג אגודות הסטודנטים במכללות האקדמיות" – אני מבינה שהכוונה פה היתה למכללות האקדמיות כולן, ולא משנה אם הן מיוצגות בהתאחדות או לא.
היו"ר אברהם פורז
לא משנה, מה שמכונה "מכללות". אני מבקש שתימצא הגדרה המבדילה מכלילה מאוניברסיטה.
עו"ד מירב ישראלי
בחוק יש הגדרה של מכללות אקדמיות.
המשך אופציה ג'
"ובסופו יבוא 'נציג התלמידים במכללות האקדמיות כאמור בסעיף זה ייבחר בידי יושבי ראש אגודות התלמידים במכללות האקדמיות האמורות; השר יקבע הוראות בדבר סדרי בחירתו של נציג כאמור'".


מכיוון שאמרתם מכללות אקדמיות, אני מוחקת את ההערה כי יש עוד גופים שלא מיוצגים בהתאחדות. אבל אני מבינה שהכוונה שלכם היא לנציג המכללות.
היו"ר אברהם פורז
נכון. כלל המכללות. יושבי-ראש המכללות השונות באים לאסיפה וקובעים את נציגם.
אראלה גולן
יש מכללות ששייכות להתאחדות.
עו"ד מירב ישראלי
הוא אומר שלמרות שיש מכללות ששייכות להתאחדות, הבחירות האלה יהיו לכלל המכללות.
אראלה גולן
אם כך, אותן מכללות ישפיעו גם על ההתאחדות.
היו"ר אברהם פורז
נכון.
יוסי שריד
אני מציע לכתוב בכל מקום "המכללות המוכרות על-ידי המל"ל".
עו"ד מירב ישראלי
יש הגדרה בחוק למכללות אקדמיות.
עו"ד יעל טור-כספא
לגבי אופציה ב', אני מבקשת שיירשם "תלמיד" ולא "סטודנט", שזה יהיה קוהרנטי להוראות אחרות בחוק מערכת החינוך.
עו"ד מירב ישראלי
כך רשמנו.
עו"ד יעל טור-כספא
אופציה ג' היא בעייתית לדעתי.
היו"ר אברהם פורז
אין לך זכות להגיד טיעונים, את יכולה רק להעיר הערות.
עו"ד מירב ישראלי
סעיף התחילה, לפי מה שהנחית בישיבה הקודמת: "תחילתו של חוק זה מיום המינוי של המועצה הראשונה שמונתה לאחר פרסומו, או מיום שהתפנה מקומו של נציג ציבור במועצה, לפי המוקדם; בסעיף זה 'נציג ציבור' – חבר המועצה שאינו מהחברים שהם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ואינו יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל".
היו"ר אברהם פורז
הואיל וסוכם שהנציג השני של הסטודנטים יבוא על חשבון אחד מנציגי הציבור, והואיל ולא עולה בדעתנו להדיח אדם מכהן, אני מניח שמקובל על כולנו שזה יקרה או כאשר אחד מנציגי הציבור יתפטר או כשיהיה הרכב חדש בפעם הבאה. זה מקובל על כולם?
אילנה כהן
ואם הוא לא יתפטר עד הפנסיה, מה יהיה אז?
עו"ד מירב ישראלי
כרגע מכהנת מועצה, שהקדנציה שלה היא עד פברואר 2007, אלא אם כן נקבע אחרת. אם נקבל את סעיף 2 כפי שהוא מנוסח פה, בפברואר 2007 ייכנס נציג אחר. כרגע יש חמישה נציגי ציבור במועצה, מתוך 25 חברים. אם יתפנה מקום של נציג ציבור, מסיבה כלשהי, ייכנס נציג אחר לפני פברואר 2007. זה ההסדר בסעיף 2.
היו"ר אברהם פורז
מי בעד ההסדר הזה, כפי שהוסבר פה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


ההסדר אושר פה-אחד.


הואיל ויש שלוש אופציות, אני אעמיד את שלושתן להצבעה. מי בעד אופציה א', שהיא הצעת החוק המקורית? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – 8

נגד – 1

נמנעים – 2


אופציה א' התקבלה ברוב של 8 נגד 1.


מי בעד אופציה ב'? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – אין

נגד – רוב

נמנעים – 1


אופציה ב' לא עברה.


מי בעד אופציה ג'? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין


אופציה א' אושרה ברוב קולות. אני מבקש לרשום את אופציה ג' כהסתייגות שלי למליאה.


מי בעד להעביר לקריאה שנייה ולקריאה שלישית?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


כולם בעד. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים