ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/12/2005

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

12.12.2005


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 521

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"א בכסלו תשס"ו, 12.12.2005, שעה 10:00
סדר-היום
הצעת חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005, של חבר הכנסת רוני בר-און (פ/3549)
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז - היו"ר
מוזמנים
חה"כ רוני בר-און

אוהד רייפן

- אגף תקציבים, משרד האוצר

חיים פרננדס

- אגף תקציבים, משרד האוצר

ליאת מרגלית

- משרד המשפטים

יבינה זכאי-בראונר
- לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
טלי רם

הצעת חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005,

של חבר הכנסת רוני בר-און (פ/3549)
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום הצעת חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005.


אמר לי יושב-ראש הכנסת שיש בעיה, ואם אנחנו נאמר שהתחייבות המדינה לפי חוק זה לא תעלה על חמישה מיליון שקל - אזי לא תהיה בעיה.
רוני בר-און
נכון.
היו"ר אברהם פורז
אומר לי נציג משרד האוצר שהם היו רוצים לכתוב: איסור של המדינה לתת.
רוני בר-און
אז אני אומר לך שאני לא מתאזר בסבלנות, וזה במפורש מה שקורה כל פעם בדרך ממשרד האוצר הנה. עכשיו אמר לי יושב-ראש הכנסת שזה הסיכום שלו עם קובי הבר.
מרב ישראלי
אני רוצה להבין מה העמדות.
רוני בר-און
אין עמדות.
היו"ר אברהם פורז
אתה מסכים שאנחנו נכניס - - -
רוני בר-און
האם זאת עמדתך הפרטית או עמדתו של קובי הבר? אני רוצה שתתחייב לפרוטוקול שזאת עמדתו של קובי הבר - שיידע יושב-ראש הכנסת שמרמים אותו באגף התקציבים.
חיים פרננדס
אני אומר את עמדתנו בתמצית, גם על רקע השיחה בין הממונה על התקציבים לבין יושב-ראש הכנסת.


ראשית, בהיבט התיירותי - כי את היבט החינוך והתרבות אינני מכיר - - -
רוני בר-און
אני לא מוכן לפתוח את זה, היושב-ראש.
חיים פרננדס
אני לא פותח. אני רק אומר את עמדתי.
היו"ר אברהם פורז
אני מבחינתי ברגע זה יכול לקום, וזה בינך לבין יושב-ראש הכנסת - זה במליאה.
רוני בר-און
אבל אמר לך יושב-ראש הכנסת.
היו"ר אברהם פורז
בסדר, אבל עכשיו מקיימים ישיבה, ואני צריך לצאת ממנה לטובתך. הרי אני יכול להשאיר אותך עם המצב הזה, תעשה מה שאתה רוצה. אני מנסה לעזור לך.
חיים פרננדס
בהיבט התיירותי, אנחנו חושבים שלא כדאי להקים רשות נוספת שתטפל בהיבטים התיירותיים של ירושלים.
היו"ר אברהם פורז
בסדר, הכנסת חושבת אחרת.
חיים פרננדס
זה כבר עבר, והכנסת חושבת אחרת, היא סוברנית וזה בסדר גמור.


שלב ב' - לגבי התקציב. אנחנו היינו רוצים שייכתב בהצעת החוק - וכך גם אמר הממונה על התקציבים ליושב-ראש הכנסת - שהרשות הזאת לא תמומן מתקציב המדינה. אני מבין שיש קושי למציע, אני מבין שיש קושי לוועדה הנכבדה, לחיות עם משפט מהסוג הזה - -
היו"ר אברהם פורז
שזה איסור.
חיים פרננדס
- - ולכן, מקובל עלינו שה"לימיט" יהיה עד חמישה מיליוני שקלים מתקציב המדינה.
מרב ישראלי
האם אתה מעונין שיהיה כתוב סכום בחוק?
היו"ר אברהם פורז
כן. שהתחייבות המדינה לפי סעיף זה לא תעלה על חמישה מיליון שקל.
מרב ישראלי
בדרך כלל, זה נכתב בדברי ההסבר. אני לא מכירה מצב שבחוק זה נכתב.
רוני בר-און
בדברי ההסבר.
מרב ישראלי
לא, אין דברי הסבר.
היו"ר אברהם פורז
הוא רוצה שזה יהיה סטטוטורי. אם אתה תהיה בעל השפעה בפעם הבאה - חמישה מיליון שקל השתתפות מדינה זה לא רע.
רוני בר-און
עכשיו, לאור ההתנהלות של אגף התקציבים, יכול להיות שאני אבקש מראש הממשלה שאני רוצה להישאר יושב-ראש ועדת הכנסת רק כדי לפגוש אותם בחוק ההסדרים הבא. אני מאוד רציני.
היו"ר אברהם פורז
כרגע אל תהיה צודק; תהיה חכם. התחייבות המדינה בתקציב הרשות לפי סעיף זה לא תעלה על חמישה מיליון שקל לשנה.
מרב ישראלי
השתתפות המדינה.
היו"ר אברהם פורז
תמצאי את הנוסח.
רוני בר-און
מתי ההצעה עולה?
מרב ישראלי
אני צריכה להניח את זה, אני צריכה להכניס את התיקון.
היו"ר אברהם פורז
אבל עוד היום.
מרב ישראלי
זה נוסח שעדיין לא עבר את הנסחית, כלומר היום או מחר זה יעלה.
היו"ר אברהם פורז
בכפוף לתיקון הזה - - -
חיים פרננדס
אני מבקש את האפשרות לבצע את הבדיקה המשפטית שלנו לגבי הניסוח עם היועצת המשפטית.


אם הייעוץ המשפטי שלנו יגיד שמבחינת השלכות רוחב עדיף שמשפט כזה לא ייכתב - אז שלא ייכתב, ויישאר הנוסח.
היו"ר אברהם פורז
אם אתם מוכנים לוותר על המשפט הזה - יש לכם את האופציה. האם מותר לוועדה?
מרב ישראלי
בעיקרון, ההחלטה היא שהתקציב לא יעלה על חמישה מיליון שקלים. אם תגידו שאתם מעונינים שזה יופיע בחקיקה - אני אוסיף סעיף. אם אתם מעונינים שזה יישאר לא בחקיקה - - -
חיים פרננדס
רק בדברי ההסבר.
מרב ישראלי
אין דברי הסבר. בנאום.
היו"ר אברהם פורז
האם הוועדה יכולה לקבל החלטה כזאת?
מרב ישראלי
אני חושבת שכן. ההחלטה היא שאם משרד האוצר - בכפוף לבדיקה משפטית - - -
היו"ר אברהם פורז
בואו נאמר כך - העיקרון סוכם. אם אתם חושבים שהוא צריך להיות מעוגן בחקיקה - אנחנו מאשרים את הסעיף. אם אין צורך לעגן אותו בחקיקה - יישאר החוק כפי שהיה בנוסחו הקודם.


בכפוף לזה, מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית?


ה צ ב ע ה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005, אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אברהם פורז
בכפוף לזה, פה אחד, על דעת כולם, ללא מתנגדים וללא נמנעים, אנחנו מעלים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.
ליאת מרגלית
עורכת-דין ליאת מרגלית, משרד המשפטים. בהקשר הזה של התקציב אני רוצה לציין שתי נקודות שצריך לשים לב אליהן.

ככל שמדובר בתקציב מדינה - ומדובר כנראה בחלק מתקציב הגוף הזה שיהיה תקציב מדינה - צריך לשים לב לבעיה שעלולה להתעורר של היקף התמיכות, כיוון שכבר היום יש תקנה של משרד החינוך - תקנת תמיכות, שנקראת תקנת ירושלים - שעל-פיה יש מבחני תמיכה, מחולקים כספי תמיכות לאותם מוסדות.
רוני בר-און
זה לא שייך בכלל לעניין הזה.
היו"ר אברהם פורז
אם היינו אומרים שהמדינה חייבת לתקצב את הגוף הזה כל שנה ב- X - חייבת - אזי יכולת להגיד שיש פה אפליה.תודה רבה, הערתך נשמעה ולא התקבלה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים