ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2005

חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

06/12/2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 552

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ה' כסלו, תשס"ו (06/12/2005) שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס' 3) (מכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן), התשס"ו-2005 (פ/3421) של חה"כ מאיר פרוש וחה"כ נסים זאב.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דניאל בנלולו

דוד טל

אליעזר כהן

מאיר פרוש
מוזמנים
אהוד יחיאלי, מנהל מינהל הדלק, המשרד לתשתיות לאומיות

עו"ד חגית אייזנמן, לשכה משפטית, המשרד לתשתיות לאומיות

עמרם אזולאי, מנהל הדלק, המשרד לתשתיות לאומיות

עו"ד מיכאל אטלן, יועמ"ש, המשרד התעשיה המסחר והתעסוקה

אבי מושל, המשרד לאיכות הסביבה

רפ"ק ירון קדם, קצין בטחון, המשרד לביטחון פנים

אליאסף אסולין, רשות המסים, משרד האוצר

קובי בוזו, כלכלן, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד יריב דקל, משרד המשפטים

עו"ד עדנה הראל, משרד המשפטים

שמואל קלמפנר, מנכ"ל מכון הנפט

אילן קליגר, סמנכ"ל כספים דור אלון אנרגיה

עו"ד יעקב פרידגוט, יועמ"ש חברת דלק ומנכל איגוד חברות הנפט ומזכיר החברה

עו"ד יריב פקלה, פז חברת נפט בע"מ

מתי יצחק, יו"ר ועד דלק, ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק

עו"ד שמעון ג'ינו, יועץ משפטי, ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק

צבי קורמן, יו"ר ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

הצעת חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס' 3) (מכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן), התשס"ו-2005 (פ/3421)
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. אני פותח את הדיון בהצעת חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס' 3) (מכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן), התשס"ו-2005, (פ/3421) של חברי הכנסת מאיר פרוש ונסים זאב, להכנה לקריאה שניה ושלישית.


חבר הכנסת פרוש תתחיל לקרוא ותוך כדי נשמע הערות.
מאיר פרוש
"1. בחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "המפקח" יבוא: " בעל תחנת תדלוק" – כל אחד מאלה:

(2) מי שבידו רישיון או היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שלפיו ניתן לנהל עסק של תחנת תדלוק;

(3) מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועלת תחנת תדלוק;
"המנהל" – מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות".

(2) בהגדרה "המפקח", במקום "מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות" יבוא "המנהל";

(3) אחרי ההגדרה "המפקח" יבוא:

"חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג-1953.

"מעבדה מאושרת" – כמשמעותה בחוק התקנים".

(4) אחרי ההגדרה "רישיון" יבוא:

"תובע" – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982;

"תחנת תדלוק" – אתר שבו מתבצעת מכירה או אספקה של דלק לציבור בדרך של תדלוק;

"תקן רשמי" – כמשמעותו בחוק התקנים"."
אתי בנדלר
יש למישהו הערות?
יריב פקלה
אני מחברת פז.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש לא להשמיע הערות שכבר שמענו בדיונים קודמים.
אתי בנדלר
אני מצטערת, יש הערות שאולי לא התקבלו לקראת הקריאה הראשונה וכעת צריך לשמוע אותן.
היו"ר אמנון כהן
אני מתכוון לדברים שנאמרים רק כדי להגיד.
יריב פקלה
בדיונים הקודמים הפנינו את תשומת לבכם לכך שיש חוליות שמשווקות דלקים. יודעים שהאשמים ברוב המהילות הם הנהגים. בישיבה הקודמת אדוני אמר שיהיו פלומבות אלקטרוניות שיאפשרו לוודא שהבעיה היא לא בנהגים. אדוני קצב מועד של 30 ‏יום, שהסתיימו באוגוסט, להוצאת הצו. נאמר שמעתה ואילך, במקרה של מהילה, האשם יהיה על בעל תחנת הדלק. צו כזה לא נכנס לתוקף. הועברה אלינו טיוטה של צו. הטיוטה שהיא מאוד גולמית אמורה להיכנס לתוקף רק ב-2007. הטיוטה היא גולמית, וגם מעיון בצו, לדעתי לא תהיה סמכות לקבוע את הדברים שהוא מתיימר לקבוע בצו, אלא אם זה יהיה בחוק. בצו אמורים לקבוע הוראות מה כל חוליה צריכה לעשות, מה כל בית זיקוק צריך לעשות, וכדומה. הצו הזה לא יצא והוא אפילו לא קרוב לצאת.
אתי בנדלר
הצו הוא של משרד התמ"ת או של משרד התשתיות?
יריב פקלה
של משרד התשתיות. אני חושב שבטיוטה של הצו ראינו דברים מאוד חשובים ואני חושב שזה צריך להיכנס להצעת החוק.
היו"ר אמנון כהן
מי אמר שהצו יוצא או-טו-טו?
חגית אייזמן
המשרד שלנו אחראי לזה. היו הרבה מאוד הערות לצו. אנחנו אוספים את כל ההערות האלה. בכל מקרה, גם אם הצו יותקן בקרוב, הוא ייכנס לתוקף מאוחר יותר, כי לא כל אחד יכול מהיום למחר להתקין את ההתקנים האלקטרוניים האלה. יכול להיות שחברת פז כבר ערוכה לזה ולכן היא מאוד דוחפת את זה קדימה ואנחנו מברכים על זה שהם התקינו כבר היום. לגבי חברות דלק אחרות, הן עוד לא נערכו. אנחנו עובדים על זה.
דוד טל
עובדים עובדים, אבל מתי זה יסתיים?
היו"ר אמנון כהן
עשינו פה דיון לקראת קריאה ראשונה, נדמה לי ביולי, ואמרתם שתוך שבועיים שלושה עד חודש זה יוצא. אנחנו אמרנו חודש, אתם אמרתם שבועיים שלושה.
חגית אייזנמן
אני לא זוכרת את זה, ואם אמרנו אז טעינו.
היו"ר אמנון כהן
עם כל הכבוד, עובדים עובדים אבל יש גבול גם לבירוקרטיה.
דוד טל
אדוני היושב ראש, אני חושש מאוד שהם טעו בפעם שעברה והם ימשיכו לטעות גם בעתיד.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לדעת איפה זה עומד?
חגית אייזנמן
זה עומד בהטמעת ההערות.
אתי בנדלר
זה צו שאמור לבוא לאישור ועדת הכלכלה? זה צו עונשי?
חגית אייזנמן
כן.
אתי בנדלר
אני מבקשת שתסבירי. הרי כל הצעת החוק באה להילחם בתופעת הדלק המהול. נטענו כאן טענות שמטילים כאן חובה, אחריות קפידה, על בעלי תחנות התדלוק לכך שנמצא דלק מהול בתחנת תדלוק כלשהי.
אליעזר כהן
רוב המהילות נעשות בדרך.
אתי בנדלר
באו נציגים שונים ואמרו: "מדוע אתם מטילים את כל האחריות עלינו כשמרבית המהילות", כך נטען, "נעשות לא בתחנות התדלוק אלא בשלב של הובלות הדלק אל תחנות התדלוק?" אז הוועדה אמרה שלפני שאנחנו מטילים את אחריות הקפידה, שכאמור יתכן שהיא כבר קיימת היום בדין, ועל זה נדבר בהמשך, לפני שמטילים אחריות כל כך חמורות על בעלי תחנות התדלוק, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו יכולים למנוע את המהילה בדרך אל התחנה. ואז נאמר שיוצא צו בקשר לכך, ואז היושב ראש קשר בין שני הדברים.
דוד טל
האם הצו הזה מבטל את האחריות של בעל תחנת הדלק?
אתי בנדלר
אני עדיין לא מדברת על כך. היושב ראש ביקש לראות מה היחס בין שני הדברים כדי לא לסגור מצד אחד ולהשאיר פרוץ את הצד השני. זה רקע לדברים כדי שחברי הוועדה יוכלו להתייחס לנושא.
היו"ר אמנון כהן
האם זה קשור לחוק?
אתי בנדלר
לכאורה, אם אתה עומד לחוקק חוק ועדיין אין צו, אז יש אחריות מאוד חמורה של בעל - - - השאלה היא האם אתה יכול להתנות את כניסתו לתוקף של החוק בכך שיהיה צו בתוקף?
היו"ר אמנון כהן
מינהל הדלק, התחייבת שיש לך מכשיר אלקטרוני ששמים על הרכבים, ואו-טו-טו הצו נכנס לתוקף.
אהוד יחיאל
בצו אנחנו מפנים לכמה סוגים של מכשירים שיכולים לענות על הדרישות האלה. כל הכוונה של הצו הזה היתה, למעשה, לעזור לבעלי התחנות במאבק שלהם במהילות שנעשות בדרך, אבל לא להסיר את האחריות שלהם, משום שלהם יש אחריות. בעל התחנה הוא שמוכר את הדלק, הוא זה שנהנה מהרווחים והוא שעומד בפני הציבור. הציבור לא מכיר את הנהגים שהגיעו לתחנה בלילה. הציבור בא לתחנת דלק והוא מצפה שבתחנה הזאת ימכרו לו דלק רגיל.

הצו בא לפתור גם כמה בעיות נוספות בנוסף למהילות הדלקים. באמצעות הצו הזה אנחנו רוצים להילחם בהברחת דלק מהרשות הפלסטינית לישראל. אבל זה לא בא למנוע את האחריות של בעל התחנה. הצו הזה יסייע גם טכנית וגם נוהלית בתפיסת עבריינים בדרך.
היו"ר אמנון כהן
זה היה צריך להיכנס לתוקף באוגוסט. למה זה לא נכנס?
אהוד יחיאל
אנחנו הפצנו את הטיוטה וקיבלנו הרבה הערות. נוכחנו לדעת שלא ראינו את הבעייתיות שישנם בדברים האלה. קיבלנו הרבה הערות, אנחנו מטמיעים את הדברים. אני מניח שבתקופה די קרובה הצו ייצא. הלשכה המשפטית היא שאחראית לצו.
היו"ר אמנון כהן
מה זה התקופה הקרובה?
אתי בנדלר
בכל מקרה זה אמור להגיע לאישור ועדת הכלכלה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מתפזרים ב-21 לחודש. אני רוצה שזה ייכנס לפני כן. תתחילו לעבוד, חבר'ה, תתחילו לעבוד. תפסיקו למרוח את הדברים.
חגית אייזנמן
אנחנו עובדים על הרבה מאוד דברים אבל אני רוצה פה להעיר - - -
היו"ר אמנון כהן
את יכולה לעבוד, אבל פה מקבלים החלטה. אמרתם חודש – תעמדו. יש הערה – אז תיקחו עוד חודש, עוד חודשיים, אבל אל תמרחו נושא.

אני רוצה להעביר את החוק הזה. אתם תביאו את הצו הזה. עם כל הכבוד, זה חוק מאוד חשוב, קשור לאיכות הסביבה, גניבות מהצרכן. למה אתם מורחים כל דבר? עם כל הכבוד, אי אפשר ככה.

אני לא מרפה, אנחנו צריכים את הצו מיידי, תוך שבוע.
חגית אייזנמן
בתוך שבוע זה לא אפשרי.
היו"ר אמנון כהן
אז נביא את השר לפה.
חגית אייזנמן
אני רוצה לתת את התמונה של המצב הקיים. המצב לא כל כך חמור כמו שמציגים אותו והשינוי הוא לא שינוי שמפיל אחריות על תחנות הדלק. לפי החוק לתחנות הדלק יש אחריות קפידה. ברגע שאנחנו תופסים בעל תחנת דלק אנחנו מעמידים אותו לדין.
היו"ר אמנון כהן
אז החוק מיותר?
חגית אייזנמן
החוק לא מיותר. אחריות קפידה זה אומר שבעל תחנת הדלק צריך להוכיח שהוא עשה הכל כדי למנוע את ביצוע העבירה. נכון להיום, כשבעל תחנת דלק מופיע בפנינו, אנחנו בודקים האם הוא עקב אחרי ביצוע נהלים תקינים של המיכלית. היום יש פלומבה אבל היא לא אלקטרונית.
היו"ר אמנון כהן
אני יודע מה יש היום, שמענו את זה ולא צריך לחזור. היא לא יעילה, מחליפים פלומבה.
חגית אייזנמן
אם בעל תחנת הדלק מראה לי שהוא נקט בכל הצעדים בתחנה כדי למנוע את המהילה ובדק את הפלומבה הזאת, הוא לא יועמד לדין. אתם רוצים להגן על בעלי תחנות הדלק. אם הם עושים את מה שצריכים לעשות, ובסופו של דבר הגיע דלק מהול, הם לא עומדים לדין. אנחנו מצפים שהם יעמדו בנהלים, יבדקו את הדלק ואת תעודות המשלוח.
דוד טל
אני מניח שאם בעל תחנת דלק בדק וראה שהדלק מהול, הוא לא יקנה דלק מהול.
חגית אייזנמן
בעל תחנת דלק אחראי יבדוק את הפלומבות ואת עמדות המשלוח.
היו"ר אמנון כהן
יש לו אפשרות טכנית לבדוק לפני שהוא מכניס את הדלק אליו? איך הוא יבדוק?
חגית אייזנמן
אלה גם לא הדרישות שלנו. ברגע שהפלומבה פרוצה אסור לו לקבל את הדלק. אנחנו דורשים פה, שמעבר לכל הבדיקות של הנהלים תתבצע בדיקה מדגמית של הדלק בתחנה. לדעתי זה רק עוזר לבעל תחנת הדלק. אני מצפה ממנו כבר היום לעשות את זה. שילך ויעשה בדיקות אחת לכמה זמן. אם יתברר בכל הבדיקות שהדלק, תקין, אז הוא מילא את החובה שלו. אנחנו לא מפילים עליו אחריות נוספת למעילה, אלא אחריות לזה שאם אתה נותן שירות אתה בודק שאתה מקבל מוצר תקין ומוכר מוצר תקין.
היו"ר אמנון כהן
למה הצו לא יכול ללכת עם החוק? מה מפריע?
אהוד יחיאלי
יישום הצו ייקח זמן. זה אומר התקנת אמצעים אלקטרוניים בכל מיכלית.
היו"ר אמנון כהן
למה זה מפריע לחוק?
אהוד יחיאלי
זה לא מפריע. זה אמור לעזור ולתת כלים לבעל התחנה ועוד ביטחון - - -
צבי קורמן
אני לא יודע איך אפשר לדבר בנאיביות כזאת על פלומבות, לאחר שלכל נהג יש כיס מלא פלומבות? איך אפשר לדבר בכזאת נאיביות? אומר אהוד יחיאלי: "אנחנו נדאג שדלק לא יחדור מהרשות הפלסטינאית לישראל". אנחנו מדברים על זה 7 שנים. נעשה צעד מינימאלי בכיוון זה?

איך אני אדע לבדוק דלק? איזה כלים יש לי לבדוק דלק? אני יכול לבדוק אם הפלומבה נעולה או לא, אבל אם לנהג יש כיס מלא עם פלומבות הוא יכול בדרך להחליף עשר פעמים והצבע יישאר צבע. אני לא יכול להריח ואני לא יכול לטעום. אתם מטילים את מלוא האחריות על בעל התחנה. איפה האחריות של הנהג? מחפשים פה קרבן, לא מחפשים לפתור בעיות. איפה האחריות של הנהג שלוקח את הדלק מבתי הזיקוק ומביא אותו אלי? כמה תחנות הוא עשה בינתיים?
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר שלכל נהג יש 10 פלומבות בכיס. אומר נציג מינהל הדלק שלפלומבה יש מספר. אז כשנהג יוצא לדרך שמים לו פלומבה עם מספר. אתה בודק על תעודת המשלוח האם הפלומבה הזאת הגיעה אליך.
צבי קורמן
אדוני, אי אפשר לזייף מספר? מי שגונב, הוא בעל מקצוע, הוא יכול ללמד אותנו איך לעשות את זה. הוא כבר יודע גם איך לשנות את הפלומבה.
היו"ר אמנון כהן
משטרת ישראל, יכולים להחליף פלומבה בדרך?
ירון קדם
עד כמה שאני יודע זה נסגר במתקנים ששמים דלק. העסקתי הרבה עם העברות דלק של הרשות הפלסטינית. העברה בין מיכלית למיכלית מבוצעת בשטח בכל מיני מקומות. לגבי הפלומבה אני לא יודע. אני יודע שעושים העברה ממיכלית למיכלית.
היו"ר אמנון כהן
אני שואל אם אפשר לזייף את הפלומבה?
ירון קדם
אני לא מכיר את זה, כי זה נעשה במתקן שבו ממלאים את הדלק.
אהוד יחיאלי
הוא צריך שיהיה לו סט מכשירים.
היו"ר אמנון כהן
מה זה סט מכשירים לעומת המיליונים שהוא מגלגל. צריך רק ארגז כלים קטן.
צבי קורמן
תן לי סרט ואני אדפוק לך איזה מספר שאתה רוצה. בפעם הבאה אני אביא לך את הפלומבה ואתה תדפוק עליה איזה מספר שתרצה.
ירון פקלה
לקחנו חברת חקירות בשם "מוטיב", שהיא חברה של יוצאי שב"כ, והם עשו מעקבים אחרי מיכליות וגילו שיש דרכים טכניות לעקוף את הפלומבות.

דבר שני, החוק הזה, בלי שתהיה קורלציה בינו לבין צו החיתום, זאת תהיה תוצאה בלתי הוגנת. המצב פה דומה לסופרמרקט שמוכר בשר. הסופרמרקט יכול לבדוק שיש תעודת כשרות ושיש אישור מהווטרינר המחוזי שהבשר בסדר. אבל אם מישהו שיחד את הוטרינר והבשר לא תקין, אי אפשר לבוא בהאשמות לסופר. זה בדיוק המצב כאן. הפלומבות של היום הם דבר ארכאי ולא תקין ואפשר לזייף אותן.
דוד טל
הדוגמא לא טובה מפני שאם קניתי בשר בסופר מרקט וגם אם מישהו שיחד את הווטרינר, נתת לי בשר מקולקל, וקיבלתי כאבי בטן, אני אתבע את הסופרמרקט.
ירון פקלה
אתה יכול לתבוע את הסופרמרקט, אבל לא להטיל עליו אחריות פלילית. לא להוציא צו סגירה לסופרמרקט כשאתה יודע שמי שאשם זה וטרינר ששיחדו אותו. פה הרשויות יודעות שיש בעיות עם הנהגים. הרי עצרו את כנופיית גבאי וזה היה בעיתונות. זאת כנופיה שניהלה - - -
היו"ר אמנון כהן
תפסו אותם, נגמרה הבעיה.
יואב פקלה
יש אחרים.
אליעזר כהן
הנושא הוא רציני מאוד ומסובך מאוד ולכן אני תומך בחוק. הוא חשוב ביותר אבל הוא מסובך ביותר כי הוא טכני וטכנולוגי. יש היום מערכת מתוחכמת וממוחשבת לבדיקת מהילת דלק. זה הופך להיות פטנט עולמי. אני מוכן להעביר אינפורמציה. למה אני מציין את זה? מפני שחלק ממה שהאנשים מעירים פה, והעירו פה על הפלומבה שאפשר לזייף אותה, דווקא חברות הדלק ותחנות הדלק, לא שהם טהורים וקדושים, אבל בגלל היותם נייחים וקבועים, אותם אפשר לתפוס כי הם לא זזים. אפשר לתפוס אותם במקום ולחסל להם את החברה. לעומת זה, יש את כל מי שנייד בדרך, שעושה את כל הזיופים, יכול לשנות פלומבות, לחבר צינורות ולעשות כל מיני דברים בדרך.

הבעיה של החוק הזה שהוא דרוש מאוד, נחוץ מאוד, הוא בא בזמן והוא טוב. אבל צורת הביצוע, שיטות הביצוע, איך למנוע זיופים היא בעייתית. היהודי המצוי יש לו מקזז. הוא מייד מתאים עצמו למצב החדש. עשיתי פטנט לפלומבות, תוך שבועיים יש לו אנטי פלומבה. הישראלי הוא המאלתר הכי טוב.

לכן יש בעיה עם שיטת הביצוע, כמויות הבדיקה, מי בודק את מי. אי אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת. אני הייתי צרכן דלק ענק, מטוס צורך 2-3 טון לשעת טיסה. אתה יודע מי היה אחראי על בדיקות הדלק אצלי בטייסת? אני. אני ישבתי עם הקצין, כי אם מישהו היה מוהל את הדלק שלי, המנוע היה מפסיק לפעול באוויר. רצינו להשתמש בדלק מזוקק ונקי. זה היה אחד האלמנטים המרכזיים ביותר למניעת תאונות אוויר.
היו"ר אמנון כהן
אז לפני שאתה ממלא דלק באותו תבדוק אותו אם הוא מהול או לא? לא הבנתי מה אמרת.
אליעזר כהן
אני אתמוך בחוק הזה אבל בדרך לביצוע וליישום של האנשים האלה שהולכים לקבוע מי יבדוק, כמה פעמים יבדקו. מנהל תחנת דלק יבדוק - - -
אהוד יחיאלי
הוא לא יבצע את הבדיקה.
אליעזר כהן
אני תומך מאוד בחוק אבל הוא מאוד מסובל לביצוע ונצטרך לבדוק טוב. אחרון חביב יש כמויות וסוגים. יש סוגים שונים של דלק וצריך לבדוק מי עושה מה ואיך ולמה. העניין של ביצוע החוק הוא הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים בבקשה. תתייחסי גם לצו ולחוק. חשוב לי שלא תהיה גזירה שאי אפשר לעמוד בה.
עדנה הראל
אנחנו לא מכירים את הצו ואת הפרטים שלו. כשהתכוננו לדיון היום נוכחנו שבעצם יש כאן מישור שלם של הוראות דין קיימות שנותנות תשובות בהרבה מישורים שהוועדה הוטרדה בהם. חבל על חוסר המודעות לעניין, מצד אחד. מצד שני אני רוצה להביע פליאה על עמדות שהובאו כאן, לא מטעם הוועדה, אבל שבאו על קרקע פורייה, בהעדר המודעות של הוועדה. אני מדברת על ההסדרה לפי חוק התקנים. חוק התקנים הוא חוק נרחב. מכיוון שאנחנו מדברים בתקנים רשמיים שהדלק מוסדר לפיהם, אנחנו נמצאים במישור של חוק התקנים. במישור התקנים יש הוראות שחלות על כל אחד מהגורמים בשרשרת. זה מתחיל מהמייצר, ממשיך במשווק, ממשיך במי שעושה עבודה כלשהי. לכן זה חל גם על המובילים, וזה חל על המייבאים, וזה חל על כל השרשרת.
היו"ר אמנון כהן
יש בעיית אכיפה.
עדנה הראל
אני לא יודעת אם יש בעיית אכיפה, בכל הכבוד, את זה צריך לשמוע. נמצא כאן סגן היועץ המשפטי של התמ"ת שיכול לדבר על האכיפה ועל מה שאפשר לעשות. יכול להיות שאפשר לעשות יותר במשותף עם משרד התשתיות. יכול להיות שאפשר להאציל סמכויות למשרד התשתיות, אבל לבוא ולהגיד שהיום, וזאת הפליאה שאני מביעה על נציגי החברות, שהיום זאת לא עבירה פלילית אם הוא מוכר דלק מהול, זה פשוט לא נכון.
ירון פקלה
מי אמר את זה?
עדנה הראל
כי אתה אמרת שבהשוואה לעניין הסופרמרקט והבשר, שאתה יכול לתבוע אזרחית את בעל הסופר אבל לא תטיל עליו חובה פלילית.
ירקון פקלה
דיברתי על זה שבהצעת החוק יש צו סגירה מינהלי כנגד תחנת הדלק.
עדנה הראל
יכול להיות היות ששמעתי לא נכון, אבל התייחסת גם למישור הפלילי. המישור הפלילי קיים גם היום. מעבר לזה, גם במישור של צווי הפסקה מינהלים יש לנו תיקון שנעשה רק לאחרונה בחוק התקנים שמקנה סמכויות - - -
אתי בנדלר
בוועדת הכלכלה, אבל עם זה יש עוד בעיה.
עדנה הראל
בסדר, אז אפשר לדון ולראות עד כמה זה מתאים או לא מתאים. אם יש מקום לשנות מההסדר הכללי שראיתם נגד עיניכם כשראיתם את כל התקנים הרשמיים. הרי מה מאפיין את התקנים הרשמיים? שכולם עוסקים בבטיחות, בשלום הציבור, בנושאים שבאמת גם הדלק, בהכרזה הזאת של התקן הרשמי, ושם אותו במסגרת הזאת. במסגרת הזאת יש כלים לא מבוטלים לפי חוק התקנים.

אני מציעה, אם אפשר, בשלב ראשון שנראה מה נותן חוק התקנים. גם על מנת שלא נהיה במצב שאנחנו בחוק הזה, וזה החשש הגדול שלי, שנמצא עצמנו מתקינים חוק מאוחר, מיוחד לתחום הדלק, שאולי מקל עוד על חלק מהגורמים בתחום הדלק, ביחס לחוק התקנים.

הדין הזה לא אומר שזה גורע מחוק התקנים, זה יוצר דין מיוחד וחייבים לבדוק את ההתאמה כי אתה יכול למצוא עצמך במצב שעל בעלי התחנות חל דין יותר קל.

אני מציעה, בכל הכבוד, שנקדים ונשמע על חוק התקנים גם מסגן היועץ המשפטי של התמ"ת.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו אני דן בחוק הזה.
עדנה הראל
חוק התקנים נותן לך כלים. כבר היום זאת עבירה פלילית, למשל.
מיכאל אטלן
משום מה לא זומנו להיום.
עדנה הראל
ככל הנראה זאת טעות. אני עליתי על זה אתמול בלילה כשקראתי את החוק. אמרתי שיש כאן - - -
מיכאל אטלן
יש פה תקלה אפשרית גדולה. היום סעיף 9 לחוק התקנים אוסר לא רק על בעל התחנה למכור דלק שלא עומד בדרישות תקן רשמי, אלא גם לייבא, למכור, לשווק והוא חל על כולם בשרשרת. אם יהיה לנו חוק ספציפי זה אומר שבעצם איסור היבוא לא יהיה קיים. איסור היצוא לא יהיה קיים, וכל האיסורים האחרים לא יהיו קיימים. רמת הענישה תהיה יותר נמוכה והסמכויות המנהליות שמוקנות לממונה על התקינה לא יהיו קיימות.
דוד טל
אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
מיכאל אטלן
זה גם מה שאני שואל. לו יכולתי לומר שיש פתרון קל, ושאפשר להוסיף מילים כמו "מבלי לפגוע בהוראת חוק התקנים", אז הייתי מציע את זה לוועדה. אבל זה פתרון קל מידי, מפני שאם אני יוצר את זה, מחר זה אומר מתכון בטוח לויכוחים על כוח אדם מי עושה את זה. כי זה אומר שיהיו שתי כתובות לאכיפה, שני גורמים, שני משרדים הממונים גם על הצווים המינהלים וגם על האכיפה הפלילית. כמובן שאז, לי יש כוח בעיות כוח אדם, ולך יש בעיות כוח אדם. אני לא רוצה להלאות את הוועדה.


לכן תמיכת הממשלה, אם אני זוכר נכון, היתה מותנית בתאום הנוסח בין הגורמים האוכפים. אין לי נוסח מתואם. אם הייתי מוזמן לוועדה אולי הייתי יכול לגרום לכך שיהיה נוסח כזה.
היו"ר אמנון כהן
כל משרדי הממשלה מקבלים את הצעות החוק הפרטיות להתייחסות. למה אדוני לא התייחס?
מיכאל אטלן
לא ידעתי שהחוק מתגלגל בכנסת.
היו"ר אמנון כהן
זה לקריאה שניה ושלישית.
מיכאל אטלן
ישנן עשרות הצעות חוק.
אתי בנדלר
מר אטלן, קרתה תקלה ואנחנו כרגע צריכים למצוא דרך איך לפתור אותה. אבל אל תשליך את זה בבקשה לפתחה של הוועדה. נציגי הממשלה צריכים לתאם את הדברים ביניהם ולא הוועדה צריכה לתאם בין נציגי הממשלה, עם כל הכבוד.
מיכאל אטלן
אז תנו לנו כמה ימים נוספים.
אתי בנדלר
אתה תדבר עם הנשיא שידחה את הצו לפיזור הכנסת?
היו"ר אמנון כהן
מה מציע אדוני?
מיכאל אטלן
נודע לי על הדיון הזה היום בבוקר. אני צריך יום יומיים לתאום נוסח.
היו"ר אמנון כהן
זה מהותי?
מיכאל אטלן
בוודאי שזה מהותי. אני תיארתי את התקלה, זה קורה בטוח. ואז באמת, מה הועילו חכמים?
מאיר פרוש
בפעם הקודמת שהייתם פה הערתם משהו?
מיכאל אטלן
נגיד שלא, מה זה משנה?
מאיר פרוש
אולי משרד הפנים יבוא בעוד שלושה ימים עם הערה ויגיד לא ראיתי לא שמעתי.
עדנה הראל
אבל פה מוזכר ספציפית חוק התקנים. זה לא במטרה לקלקל את הדיון, זה במטרה להועיל לנושא. באו היום נציגי החברות - - -
היו"ר אמנון כהן
קיבלתם את הזימון כבר לפני כמה ימים אז למה לא אמרתם משהו?
עדנה הראל
אדוני, בכל הכבוד, יודע בכמה דיונים אנחנו משתתפים. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו.
היו"ר אמנון כהן
אבל לא יתכן שאני עושה דיון ועכשיו מתעוררת בעיה מהותית.
עדנה הראל
אתמול בלילה עליתי על זה.
לאה ורון
מר אטלן, ב- 26.7 הייתם מוזמנים ולא הגיע נציג שלכם. אחרי שגמרת לנזוף, כדאי שתדע שהייתם מוזמנים לדיון הקודם.
היו"ר אמנון כהן
אז ביום שני הבא יהיה דיון נוסף. ביום שני הבא יגיע גם הצו.
חגית אייזנמן
אנחנו ננסה.
היו"ר אמנון כהן
אם אתם רוצים שאנחנו נתערב ונעשה דיון אצלי בוועדה או בחדר שלי אני מתנדב להביא את כל הנוגעים בדבר. אני לא רוצה להטיל על התחנות גזרות שלא יוכלו לעמוד בהן. אז עד יום שני הבא תעשו את העבודה והצו יהיה אצלי על השולחן עד יום שני הבא. תחשבו על כל ההיבטים. ביום שני נאשר גם את הצו וגם את החוקים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים