ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/12/2005

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4), התשס"ו-2005, חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 5), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת החינוך, התרבות והספורט
1
5/12/2005

הכנסת השש-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 516

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
‏יום שני, ד' בכסלו התשס"ו (‏5 בדצמבר, 2005), שעה 11:40
סדר היום
1.
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4) (איסור נטישה), התשס"ו-2005, פ/2652, של חה"כ יולי-יואל אדלשטיין


2.
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 5) (איסור על סירוב או על מתן עדיפות במסירת בעלי חיים), התשס"ו-2005, פ/3342, של חה"כ יחיאל חזן
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר
מוזמנים
חה"כ יולי-יואל אדלשטיין

חה"כ יחיאל חזן

ד"ר דגנית בן-דב
-
השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ניר וילנר
-
מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

זהר שקלים
-
ראש אגף אכיפה, המשרד לאיכות הסביבה

עו"ד תמר זהר
-
לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

ד"ר זוהר דבורקין
-
מנהל השרות הווטרינרי בירושלים, ארגון הרופאים הווטרינריים הרשותיים

הילדה פרידשטיין
-
יו"ר אגודת צער בעלי חיים בישראל (ת"א)

ד"ר צחי נבו
-
מנהל אגודת צער בעלי חיים בישראל

ד"ר ראובן קמינסקי
-
וטרינר, אגודת צער בעלי חיים בישראל

גדי ויטנר
-
אגודת צער בעלי חיים בישראל

טלי לביא
-
עמותת הכל חי

ד"ר תומי שדה
-
הסתדרות הרופאים הווטרינרים

ד"ר עדן פוגל
-
ארגון הרופאים הווטרינריים הפרטיים, הסתדרות הרופאים הווטרינרים

ד"ר דורון יקיר
-
ארגון הרופאים לחיות הבית, הסתדרות הרופאים הווטרינרים

צחי דותן
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
אירית שלהבת
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4)

(איסור נטישה), התשס"ו-2005, פ/2652
היו"ר אברהם פורז
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר יומנו הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4) (איסור נטישה), התשס"ו-2005 של חבר הכנסת יולי-יואל אדלשטיין.


הואיל ואדוני כבר הסביר לנו בפעם הקודמת את עיקרי החוק, וגם דברי ההסבר כתובים, אשחרר אותך מהצורך להסביר מחדש ונתקדם ישר בקריאת הסעיפים. כל מי שרוצה להעיר בשלב כלשהו של קריאת הסעיפים ירים ידו.
מירב ישראלי
"הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4) (איסור נטישה), התשס"ו-2005


סעיף 1 – הוספת סעיף 2א לחוק העיקרי
בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא:

"2א
איסור נטישה של בעל-חיים
(א)
לא ייטוש בעלים של בעל-חיים, או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו (בחוק זה – מחזיק) את בעל-החיים.

(ב)
נמצא בעל-חיים עזוב, על בעליו ועל מי שהחזיק בו באחרונה, נטל ההוכחה כי לא נטשו."


סעיף 2 – תיקון סעיף 11 לחוק העיקרי

בסעיף 11 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב)
תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם או רשות מקומית, שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים."


סעיף 3 – תיקון סעיף 17 לחוק העיקרי

בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1)
בסעיף קטן (ב), אחרי "סעיפים" יבוא "2א,";"


סעיף 17 לחוק העיקרי הוא סעיף העונשין. סעיף קטן 17(ב) קובע שנת מאסר. כלומר, העונש על איסור הנטישה הוא שנת מאסר.

"(2)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1)
נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.""


הסעיף הזה נועד להתמודד עם אפשרות שאדם עשה הכול כדי למצוא מקום לבעל החיים.
היו"ר אברהם פורז
לא כתבנו מתי החוק נכנס לתוקף, השארנו את זה פתוח. בישיבה הקודמת אמרנו שטרם נמצא פתרון לאדם שרוצה למסור את בעל-החיים שברשותו ולכן, חבר הכנסת אדלשטיין, לדעתי, בהסכמתך, צריך לקבוע שהחוק הזה ייכנס לתוקף בעוד תקופה ארוכה יחסית, כדי לאפשר בינתיים לכל הגורמים להיערך לאלטרנטיבה, כי היום אם מישהו תקוע עם כלב אין לו מה לעשות, פרט להמתתו. לא ניצור מצב שבהיעדר פתרון קליטה הוא צריך להמית את בעל-החיים, את זה אנחנו בוודאי לא רוצים.
יולי-יואל אדלשטיין
הצעתך מקובלת עלי. צריך להסדיר את זה.
היו"ר אברהם פורז
נקבע שנתיים?
יולי-יואל אדלשטיין
אולי קצת פחות מזה. דיברת, ובצדק, מתוך ניסיונך, וגם ניסיוני הצנוע מראה שבלי לחץ לא עושים.
היו"ר אברהם פורז
18 חודשים. "תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו".


למישהו יש הערות?
ניר וילנר
בסעיף 3(2) לתיקון [סעיף 17(ב1) לחוק העיקרי] כתוב: "הוכיח כי נקט את כל האמצעים". לא ברור לנו מה זה "כל האמצעים" ומה זה מוסיף.
היו"ר אברהם פורז
נוסח כזה מופיע בחוקים רבים. זה מעביר את נטל הראיה. אסור לו לנטוש, אבל אם הכלב ברח – מה הוא יכול לעשות?
מירב ישראלי
בדרך כלל אומרים "נקט בכל האמצעים הסבירים", אולם בישיבה הקודמת הוועדה החליטה שהיא רוצה משהו חזק יותר, ללכת מעבר לזה – שהוא עשה את כל המאמצים כדי למצוא פתרון לבעל החיים. לכן הסעיף נוסח בצורה הזאת.
היו"ר אברהם פורז
במילא זה יגיע בפני שופט, ואם שופט יראה שאדם באמת עשה הכול ולא הסתייע, אני מניח שזאת תהיה הגנה טובה.
מירב ישראלי
מה אתם מציעים?
ניר וילנר
הסעיף הזה נותן לו חסינות. הוא יוכל להגיד: התקשרתי ל-3 אגודות, דיברתי עם דוד שלי ובזה נקטתי את כל האמצעים.
מירב ישראלי
בישיבה הקודמת, משרד המשפטים טען שאי אפשר לקבוע עבירה פלילית ולהעמיד אדם במצב שהוא עובר עבירה פלילית בלי לתת לו פתרון כלשהו. לכן הסעיף נוסח בצורה הזאת.
צחי נבו
יש אגודה שתמיד מקבלת בעלי חיים – "צער בעלי חיים". תמיד יש פתרון.
יולי-יואל אדלשטיין
היו כאן שתי דעות. היתה דעה מחמירה יותר כלפי הנטישה, שבין היתר אני נקטתי בה, והיו חברי כנסת שאמרו, בצדק, שלפי הצעת החוק כל מי שברח לו חתול יישב מייד בבית-סוהר. זאת היתה פשרה. אמרנו, יושב-ראש הוועדה ואנוכי, שהשופט בדרך כלל אדם סביר. אם יבוא קשיש ויגיד: הייתי ב"צער בעלי חיים" ובכלבייה העירונית ובעוד שני מקומות ולא קיבלו את הכלב ואז כבר לא היה לי כוח ושחררתי אותו – אני מניח שהשופט לא יכלא אדם כזה בבית-סוהר. זאת הפשרה שהתקבלה, וכל הגורמים, כולל משרד המשפטים, אמרו שכך סביר לנסח את הסעיף.
עדן פוגל
בסעיף 2 לתיקון [סעיף 11(ב) לחוק העיקרי], הייתי מעוניין להכניס, בנוסף למילה "תאגיד", גם "מרפאה וטרינרית אשר לידיה נמסר כלב".
היו"ר אברהם פורז
בסדר, גם "רופא וטרינר".
מירב ישראלי
זה צריך להיות גוף משפטי כלשהו, או אדם או תאגיד.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע לכתוב "או רופא וטרינר". בדרך כלל רופאים וטרינרים לא רושמים חברות. בשעתו נאבקתי על ההגדרה בחוק הרופאים הווטרינריים, ששליחות הרופא הווטרינר היא, בין היתר, לסייע למזור לבעלי חיים. בהצעה הממשלתית זה לא היה כלול, הכול היה לפרט לזה, ובמליאה הצלחתי לנצח את הממשלה. הם לא רצו את הסעיף הזה.
תומי שדה
אבל גופים וולונטריים, כמו גם הרופא הווטרינר, יכולים גם לא לקבל בעל-חיים להשגחתם.
היו"ר אברהם פורז
הסעיף הזה קובע שאם הוא קלט בעל-חיים עזוב וטיפל בו והחזיק אותו בפנסיון, זכותו להיפרע מהבעלים או המחזיק שנטש את הוצאות החזקתו. הוא לא חייב.


מי בעד להעביר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית? תחולת החוק 18 חודשים מיום פרסומו.

הצבעה

בעד הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4) (איסור נטישה), התשס"ו-2005– 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר אברהם פורז
3 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4) (איסור נטישה), התשס"ו-2005 עוברת לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לכולכם על שיתוף הפעולה.

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 5) (איסור על סירוב או על מתן עדיפות במסירת בעלי חיים), התשס"ו-2005, פ/3342
היו"ר אברהם פורז
אנחנו עוברים להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 5) (איסור על סירוב או על מתן עדיפות במסירת בעלי חיים), התשס"ו-2005.
מירב ישראלי
סעיף 1 – הוספת סעיף 4א

"בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, אחרי סעיף 4 יבוא:

"4א.
איסור על סירוב או על מתן עדיפות במסירת בעלי חיים
(א)
תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים, טיפול בהם ומסירתם, לא יסרב למסור בעל-חיים לאדם מחמת מקום מגוריו, ולא ייתן עדיפות במסירת בעלי חיים לתושבי אזור מסוים, ובלבד שהשתכנע כי האדם שלו נמסר בעל-החיים מסוגל לספק לבעל החיים תנאי מחיה הולמים, לרבות טיפול וטרינרי, אם יידרש.

(ב)
אדם הטוען להפרת הוראות סעיף קטן (א), רשאי להתלונן בפני הממונה ובפני יושב-ראש הקרן, ואלה יבדקו את התלונה וישיבו למתלונן.""


בסעיף קטן (ב) יש לי הערה. בדקתי בחוק ומצאתי שהקרן סטטוטורית, אולם היושב-ראש לא, וזה גם לא מסמכויותיה של הקרן.
היו"ר אברהם פורז
נאמר: "בפני הממונה", ונשמיט "בפני יושב-ראש הקרן". זה סביר.


החלשנו מאוד את החוק. הוא לא פלילי יותר. החוק בסך הכול מאפשר למי שחושב שקיפחו אותו ושארגון למען בעלי חיים פעל לא נכון להתלונן בפני הממונה. הממונה על חוק צער בעלי חיים יבדוק את התלונה, אם היא מוצדקת או לא.
צחי נבו
על פניו קשה לי לבוא בטענות להצעת החוק, פרט לדבר אחד. מחר יעשו חוק שיקבע שאסור לצחי לגדל שיער ארוך.
היו"ר אברהם פורז
כאשר תעלה הצעת חוק כזאת תבוא ותתנגד. אנחנו לא עוסקים כאן בענייני פרנויה. אם תעלה הצעת חוק שתחייב אותך לגדל זקן תבוא ותתלונן.
צחי נבו
בסך הכול זאת הצעת חוק פופוליסטית נגד עמותה מסוימת, שקבעה תקנה לטובת הכלבים.
היו"ר אברהם פורז
אבל לא עשינו כלום לעמותה. אמרנו שיש בפני מי להתלונן, זה הכול.
צחי נבו
אני יכול לחיות עם זה.
היו"ר אברהם פורז
איש לא חסין בפני ביקורת. יצרנו מנגנון ביקורת.
צחי נבו
גם אני בעד ביקורת, ועדיין, בנוכחות המציע אני מביע תמיהה.
היו"ר אברהם פורז
מיצינו את העניין. בישיבה הקודמת קיימנו דיון ארוך. אנחנו בשלים לקבל החלטה.


מי בעד להעביר את החוק לקריאה שנייה ושלישית, בכפוף לתיקון?

הצבעה

בעד הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 5) (איסור על סירוב או על מתן עדיפות במסירת בעלי חיים), התשס"ו-2005 – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר אברהם פורז
3 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה לקריאה שנייה ושלישית.


אני מודה לכל המשתתפים ולמציעים. אנשי "צער בעלי חיים ישראל", אל תיפגעו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים