ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/12/2005

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך התרבות והספורט

5.12.2005


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 514

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום שני, ד' בכסלו תשס"ו, 5.12.2005, שעה 10:00
סדר-היום
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – ספרי לימוד), התשס"ו-2005, של חבר הכנסת יעקב מרגי

(פ/1659)
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז - היו"ר

אראלה גולן
מוזמנים
חה"כ יעקב מרגי

מיכל צוק

- רפרנטית אגף תקציבים, משרד האוצר

שבתאי לוי

- משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

בני לוי


- מנהל המחלקה לאישור ספרי לימוד, משרד החינוך, התרבות והספורט

ד"ר חגית מאיר

- מפקחת מתאמת במינהל, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד יבינה זכאי בראונר - לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט

כמאל עטילה

- דוברות משרד החינוך, התרבות והספורט

יעל פרבר

- מקשרת בין הכנסת למשרד החינוך, התרבות והספורט

אפרת ישראלי

- הסתדרות המורים

פזית קלומר

- מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
טלי רם

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - ספרי לימוד), התשס"ו-2005, של חבר הכנסת יעקב מרגי

(פ/1659)
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר-יומנו הצעת חוק ספרי לימוד, של חבר הכנסת מרגי. האם החל כבר הדיון פה?
מרב ישראלי
כן. התחיל דיון, ובעקבות הדיון נוסח משהו חלופי. ירד העניין של התקצוב.
היו"ר אברהם פורז
אם הממשלה תגיד שזאת הצעה תקציבית - נגמר העניין.
יעקב מרגי
נכון. זה לא תקציבי.
מרב ישראלי
בעיקרון, עניין התקציב ירד. נשאר העניין שהיה חשוב לחבר הכנסת מרגי, והוא שברגע שייקבעו במוסד חינוך ספציפי ספרי לימוד מסוימים - שהם ספרי הלימוד שבתוכנית הלימודים- הם לא יוחלפו במשך חמש שנים.
היו"ר אברהם פורז
מי זה הגוף המוסמך?
מרב ישראלי
יש פה הגדרה.
אראלה גולן
מי שהשר הסמיכו לעניין זה.
מרב ישראלי
היו כמה אופציות. היום, מי שקובע זאת המזכירות הפדגוגית.
היו"ר אברהם פורז
זה גוף סטטוטורי.
מרב ישראלי
שמוזכר היום רק בתקנות. לכן, הוחלט לנסח זאת בצורה כזאת, כאשר השר יוכל להסמיך.
היו"ר אברהם פורז
וההנחה היא שהשר לא יסמיך את המאבטח הראשי של המשרד.
מרב ישראלי
יש להניח.
יעקב מרגי
מהקנאות שנציגיו מציגים בוועדות, אני מאמין שהוא לא יעשה את זה.
היו"ר אברהם פורז
זוהי הכנה לקריאה ראשונה. נא לקרוא את החוק.
יעקב מרגי
אדוני היושב-ראש, אני חושב שניסינו ובאנו לקראת משרד החינוך. אני מבקש להציע הצעה לסדר.


מאחר שכל המטרה שלנו להביא את ההצעה לקריאה ראשונה כדי שתחול עליה רציפות ולא נחזור על הכל מהתחלה - אני לא מאמין שיש עוד עניין שאפשר לחלוק עליו בהצעת החוק הזאת - אבל אם יהיה, אני מציע לדון בכך לאחר הקריאה הראשונה.
מרב ישראלי
זה היה בזמנו חוק נפרד - חוק ספרי לימוד. כעת מוצע לעשות תיקון לחוק חינוך ממלכתי, כשזה לא יחול רק על המוסדות הרשמיים.
היו"ר אברהם פורז
זה יחול על כולם.
מרב ישראלי
זה יחול על הרשמיים ועל המוכרים שאינם רשמיים. למרות שזה בחוק חינוך ממלכתי, בחוק חינוך ממלכתי יש התייחסות גם למוסדות המוכרים שאינם רשמיים.


"תיקון סעיף 4

1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, בסעיף 4:

(1) בכותרת השוליים אחרי "תכנית הלימודים" יבוא "וקביעת ספרי לימוד";"


הסעיף הראשון עוסק בתוכנית לימודים, הסעיף השני בספרי לימוד.


"(2) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) (1) הגוף המוסמך יקבע את ספרי הלימוד במוסדות חינוך (בסעיף זה - ספרי לימוד

מאושרים)."


אמרנו - הגוף המוסמך הוא מי שהשר הסמיכו לעניין זה.
היו"ר אברהם פורז
הוא יקבע את ספרי הלימוד?
מרב ישראלי
בעצם, נקבעת רשימה.
היו"ר אברהם פורז
אולי כדאי לנסח את זה: יקבע רשימה של ספרי לימוד, כי אחרת זה נראה כאילו מדובר ברשימה סגורה.
אראלה גולן
אבל כתוב: ספרי לימוד מאושרים, כנראה שיושבת ועדה ומחליטה.
יעקב מרגי
הם אף פעם לא מאשרים ספר אחד למקצוע.
היו"ר אברהם פורז
זה לא יוצא כך מהניסוח. צריך להיות ניסוח שאומר שהוא קובע את רשימת ספרי הלימוד במוסדות חינוך.
מרב ישראלי
בסדר.

" (1) הגוף המוסמך יקבע את רשימת ספרי הלימוד במוסדות חינוך (בסעיף זה - ספרי לימוד

מאושרים).

(2) לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של מוסד חינוך במשך חמש שנות לימודים

מיום שנקבע, אלא אם כן קבע הגוף המוסמך כי אינו מתאים עוד לשמש כספר לימוד

מאושר עקב שינוי תכנית הלימודים או מסיבה אחרת המחייבת את החלפתו."
יבינה זכאי-בראונר
מר בני לוי, מנהל גף אישור ספרי לימוד, רוצה להעיר בהקשר הזה לעניין: "מיום שנקבע".
בני לוי
יש לנו בעיה עם התקופה של חמש שנים. האישור ניתן לספר מתאריך שבו הוא ניתן, לתקופה של חמש שנים. מה קורה עם מוסד חינוכי שרוכש את הספר בשנה הרביעית? על-פי הצעת החוק של חבר הכנסת מרגי, הוא צריך להחזיק את הספר חמש שנים. זו כוונתך.
יעקב מרגי
לא. במפורש לא.
בני לוי
האם הוא יכול גם רק שנה אחת?
היו"ר אברהם פורז
הוא צודק. הניסוח כרגע אומר שמשעה שקבעת ספר - חמש שנים אתה לא יכול להחליף.
מרב ישראלי
אלא אם כן ספר לא מאושר.
היו"ר אברהם פורז
הבנתי את הבעיה, כעת צריך למצוא לה פתרון. אתה אומר כך: אם הוא נכנס בשנה הרביעית, ובכל המדינה מחליפים אותו - לא יכול להיות שהוא ימשיך שם - - -
בני לוי
חמש שנים בבית-ספר שרכש אותו לפני שנה.
אראלה גולן
זאת אומרת שהוא נכנס ברשימה אבל לא נרכש על-ידי אותו בית-ספר?
היו"ר אברהם פורז
היום אישרנו ספר. כל בתי-הספר התחילו עם הספר, אבל 20 בתי-ספר לא התחילו אתו. הם נכנסים לעניין רק בעוד שנתיים-שלוש, ואז אני מכריח אותם להישאר תקועים.
מרב ישראלי
לא מכריחים, כי הוא כבר לא מאושר.
אפרת ישראלי
לא רק זאת. הם גם עוברים עבירה כי הספר לא מאושר.
מרב ישראלי
אין פה סתירה, זה לא נכון. כעיקרון, מדובר על חמש שנים אלא אם כן זה כבר לא מאושר.
היו"ר אברהם פורז
מר לוי, אני חושב שבמקרה זה אין מנוס אלא לפנות לוועדה ולאפשר החלפה.
מרב ישראלי
לא צריך לפנות לוועדה. ברגע שהספר הוא כבר לא ברשימת הספרים המאושרים, בית-הספר יכול להוציא אותו.
ד"ר חגית מאיר
חייב.
היו"ר אברהם פורז
אבל הוא לא בהכרח יוצא מהרשימה.
מרב ישראלי
אם הוא ממשיך להיות ברשימה - אזי אין בעיה. הבעיה היא רק אם מוציאים אותו מן הרשימה.
היו"ר אברהם פורז
אני חושב שהפתרון הוא על-ידי הסיפה, שם ניתנת הגמישות. אם ניתקל בבעיה הזאת - תהיה פה גמישות לפי הסיפה. זוהי בעיה, אבל היא ניתנת לפתרון.
מרב ישראלי
היא בעיה במובן שיכול להיות שבניגוד לכוונה המקורית של המציע, יהיה ספר בבית-ספר רק במשך שנה.
היו"ר אברהם פורז
בהנחה שהחוק הזה נכנס ובהנחה שלא כל בתי-הספר מתיישרים לפיו, התקופות של חמש שנים לא יהיו חופפות, ואז יוצא שנכנסים בהדרגה.
בני לוי
תנו דעתכם לבעיה נוספת. נניח כעבור שנתיים מנהל בית-הספר או המורה שמלמד לפי ספר מסוים, טוען שהספר לא מכוון היטב לתלמידים שלו.
היו"ר אברהם פורז
צריך לפנות לוועדה לקבל אישור.
בני לוי
הוא רוצה להחליף את הספר כעבור שנתיים.
היו"ר אברהם פורז
הוא לא יכול בלי לקבל אישור.
אראלה גולן
כתוב: אלא אם כן קבע גוף מוסמך - - -
היו"ר אברהם פורז
הרי לא פותרים בעיה שאינה קיימת, משתדלים לפתור בעיה קיימת. אילו מערכת החינוך היתה מקפידה להחזיק ספרים חמש שנים - לא היה צריך חוק. כנראה שזה לא עובד כך. כל מורה בא עם קפריזה אחרת, וזה נטל על ההורים.
אפרת ישראלי
לא חושבת שזה כך בפועל.
יעקב מרגי
היו פה ארגוני ההורים.
היו"ר אברהם פורז
האם את מסכימה שספר לימוד אמור להחזיק מעמד חמש שנים?
אפרת ישראלי
בעיקרון, ספר יכול להחזיק עשר שנים. מה קורה? יש שינויים?
היו"ר אברהם פורז
התנ"ך מחזיק מעמד כמה אלפי שנים, כנראה לא יחליפו את התנ"ך כל חמש שנים. באותם מקרים שבהם יהיה צורך להחליף לפני חמש שנים - יבואו לוועדה. המטרה היא להקשות על ההחלפה.
יבינה זכאי-בראונר
אם נציגת האוצר כאן - אני אנצל את שהותה כדי לציין כך. הצעת החוק הזאת מבחינתנו, כפי שהיא, היא לא תקציבית משום שהיא מצלמת מצב קיים. אם אתם מחליטים על כינונה של ועדה - שלא קיימת היום בפועל - אנחנו מדברים כן על הצעת חוק תקציבית.
היו"ר אברהם פורז
לא אמרתי ועדה. כל מה שאמרנו זה הגוף המוסמך. הגוף המוסמך זה מי שהשר הסמיך. הוא יסמיך את המזכירות הפדגוגית.
יבינה זכאי-בראונר
יש חוסר הבנה לגבי תפקידה של המזכירות הפדגוגית. המזכירות הפדגוגית במטה המשרד מאשרת ספרי לימוד - היא בודקת ספר לימוד מבחינה מקצועית, אם הוא בהלימה לתוכנית הליבה - ומכניסה אותו לחוזר מנכ"ל, שהוא כולל 4,000 כותרים.
היו"ר אברהם פורז
אז נוסיף להם מטלה נוספת.
יעקב מרגי
סליחה, יש פה ניסיון ציני - - -
יבינה זכאי-בראונר
יכול להיות שאדוני יגיד לי בסוף: את מדברת שטויות, אבל שיאפשר לי להציג. התקנוּן של ועדה, נכון להיום - שכוללת נניח שלושה מפקחים ששכרם השנתי 600,000 שקל, 300,000 שקל, לא משנה כרגע - - -
היו"ר אברהם פורז
כמה מפקחים תשימו שם? אלף?
יבינה זכאי-בראונר
סליחה, יש 8,000 מוסדות.
יעקב מרגי
את כעת סותרת בדיוק את האמירה הקודמת שלך.
יבינה זכאי-בראונר
יש הבדל עצום בין להגיד לנו: אישור ספרי לימוד, לבין להגיד לנו: תהיה ועדה שדנה בבקשה ספציפית של כל מוסד חינוך כל שנה.
היו"ר אברהם פורז
יכול להיות מצב שיש מספר ספרים שמתאימים - נניח, חשבון לכיתה ג'. שלושת הספרים מאושרים. לכאורה, בית-ספר שהתחיל עם חשבון לכיתה ג' צריך להמשיך עם הספר. כעת מתחלף המורה לחשבון, בא מורה חדש ואומר: הספר הזה לא מקובל עלי.
מרב ישראלי
זה בדיוק מה שהוא לא רוצה לאפשר.
היו"ר אברהם פורז
הדרך היחידה במקרה כזה לברוח מהספר שהיה בבית-הספר קודם, זה לפנות לוועדה.
מרב ישראלי
לא, זה לא ההסדר שבחוק הזה. הרעיון מלכתחילה לא היה כזה. הצעת החוק לא הקימה גוף שהוא מעין מנגנון ערעור לבית-ספר פרטני על החלפת ספר לימוד.


הרעיון היה רק שתהיה רשימה; המזכירות הפדגוגית או מי שיבוא במקומה שיסמיך השר, תקבע את הרשימה.
היו"ר אברהם פורז
זה לא פותר את הבעיה שחבר הכנסת מרגי מעלה כי בתוך הרשימה אפשר כל פעם לנייד.
מרב ישראלי
לא. לפי ההצעה, כפי שהיא מנוסחת פה, ברגע שבחרת ספר - כל עוד הוא ברשימה, אתה חייב להשתמש בו חמש שנים.
היו"ר אברהם פורז
אבל אתה יכול לפנות ולבקש פטור.
מרב ישראלי
לא.
היו"ר אברהם פורז
זה חייב להיות מנוסח כך שאם נניח הגיע מורה חדש - והוא התרגל לספר אחר כי הוא לימד בבית-ספר אחר - במקום שהוא יסתגל לספר החדש - - -
ד"ר חגית מאיר
הבעיה היא לא המורה, הבעיה היא התלמידים. יש לנו ספרים שונים שמותאמים. אוכלוסיית תלמידים מסוימת - נוח לה יותר עם ספר אחד, אוכלוסייה אחרת עם ספר אחר.


נניח, בית-הספר יודע שאלה שהם עכשיו בכיתה ב', הם מחזור חלש במתמטיקה, וספר שהם מלמדים בכיתה ג' מתאים לקהל חזק יותר.
היו"ר אברהם פורז
זה לא נראה לי סביר. לא נראה לי סביר שמחזור שלם חלש במתמטיקה. יכול להיות תלמיד אחד חלש, שני תלמידים.
ד"ר חגית מאיר
בממוצע.
יעקב מרגי
גברתי, המנכ"ל של משרד החינוך, לדורותיו - נעלם ממנו עניין כזה כאשר הוא הוציא המלצה בחוזר מנכ"ל, על-פי אמירתכם, להשתדל לא להחליף ספרים במשך חמש שנים?
ד"ר חגית מאיר
לא נעלם, אבל ברגע שהוא הנחה להשתדל - - -
יעקב מרגי
פתאום יש רגישויות, וחוששים? איפה הייתם כל השנים?
אפרת ישראלי
חבר הכנסת מרגי, זה בדיוק הטיפול הנכון - להשתדל, ולבנות על כך שמנהלי בתי-הספר יודעים לבנות רשימת ספרי לימוד.
יעקב מרגי
הם יודעים לבנות, ולא תמיד יש להם את הרגישות - וזאת הנקודה, זוהי הצעת החוק.
בני לוי
מה קורה אם 200 בתי-ספר פונים אל אותה ועדה, והוועדה אמורה - - -
יבינה זכאי-בראונר
לא קיימת ועדה.
היו"ר אברהם פורז
מר לוי, הואיל וכתוב: הגוף המוסמך ומי שהשר הסמיכו, השר יכול לגבי העניינים הפרטניים להסמיך את המפקח של כל בית-ספר, לעשות רשימת מפקחים. מעבר לעניין הארצי הגלובלי, נושאים פרטניים הוא יתן למפקח שאחראי על בית-הספר לאשר. לפחות תהיה עוד אינסטנציה.
מרב ישראלי
צריך להגדיר שני גופים נפרדים. יש גוף אחד, שזה היום מה שהמזכירות הפדגוגית עושה ויכול מאוד להיות שהיא תמשיך לעשות - היא קובעת רשימה כללית. צריך להיות גוף אחר - יכול להיות שצריך להוריד את זה לרמת המחוזות - שבית-ספר יוכל לפנות אליו כדי לבקש אישור פרטני להחליף ספר לימוד במהלך חמש שנים.
היו"ר אברהם פורז
נכון מאוד. רשמי את ההערה הזאת.
מרב ישראלי
זה יהיה גוף מוסמך אחר - נמצא לזה ביטוי.
היו"ר אברהם פורז
יכול להיות שהשר יסמיך את המפקח שממונה על אותו בית-ספר. המטרה היא לעשות את החיים יותר קשים לגבי החלפת הספר.
אפרת ישראלי
אבל יש תקנה כזאת. למה צריך חוק?
יעקב מרגי
יש חוזר מנכ"ל, אין תקנה.
היו"ר אברהם פורז
האם החוק הזה עבר בהסכמת ממשלה?
יעקב מרגי
זה בניגוד להסכמת ממשלה.
היו"ר אברהם פורז
לממשלה יש אצבעות במליאה, יצביעו.
מרב ישראלי
האם מקובל עליכם שזה יהיה מפקח בית-הספר?
יעקב מרגי
כל החוק הזה לא מקובל עליהם.
היו"ר אברהם פורז
השר רשאי להסמיך אל"ף, גוף אחד שיקבע את רשימת הספרים; בי"ת, הוא רשאי מקרב עובדי משרדו להסמיך עובדים שיוכלו לאשר.
מרב ישראלי
שזה גם במחוז.
היו"ר אברהם פורז
הוא יקבע - אם הוא רוצה ארצי, רוצה במחוז. השר יקבע.
יעקב מרגי
גברתי היועצת המשפטית, אני הייתי מוכן להתפשר ולתאם את העמדה שלי עם יושב-ראש הוועדה, כי הוא באמת רוצה להעביר את החוק, אבל עם משרד שבכל מקרה יתנגד לחוק אני לא מוכן ללכת לקראת, גם בנושאים שהם עקרוניים.
מרב ישראלי
לא, אני שואלת אותם מבחינה מקצועית.
היו"ר אברהם פורז
אולי אתה לא רוצה להגיע אתם להבנה, אבל אני צריך להגיע לחוק הגיוני. אני לא עובד אצלם, אבל מצד שני אני גם צריך להתחשב בדעתם.
יעקב מרגי
אמרתי זאת ברישה של דברי.
מרב ישראלי
מה שסיכמנו זה שיהיו שני גופים שיוסמכו על-ידי השר: אחד יוסמך לקבוע את הרשימה הכללית, ואז אם ספר יוצא מהרשימה הכללית - אוטומטית בית-הספר יכול גם בתוך החמש שנים; וגוף נוסף, מבין עובדי משרדו - בית-הספר יוכל לפנות אליו.
היו"ר אברהם פורז
זה לא גוף. הוא יכול להסמיך מקרב עובדי משרדו, לאו דווקא גוף. יכול להיות יותר מאחד.
מרב ישראלי
מי שיוסמך על-ידי השר מקרב עובדי משרדו, כדי לאשר בקשות פרטניות של בתי-ספר לשינויים.
היו"ר אברהם פורז
אני מניח שהוא יקבע את המפקחים של בית-הספר.
בני לוי
צריך להיות יותר מדויק. אותו גוף פרטני - מותר יהיה לו לאשר החלפת ספר, ובלבד שהספר שיוחלף והמחליף יהיה מתוך הרשימה.
היו"ר אברהם פורז
ברור.
מרב ישראלי
זה בוודאי. כעת אני רוצה למקד את הנסיבות שבהן הוא יאשר החלפה. אנחנו אומרים: סיבה אחרת המחייבת החלפתו - זה נוגע בעצם אליו, לא למזכירות הפדגוגית. המזכירות הפדגוגית בעצם קובעת מה מאושר ולא מאושר לפי השיקולים שלה. מי שקובע הוצאה תוך כדי החמש שנים - - -
היו"ר אברהם פורז
במקום לומר "מחייבת", נאמר: סיבה אחרת המצדיקה את החלפתו.
מרב ישראלי
"שינוי תוכנית הלימודים או מסיבה אחרת המצדיקה את החלפתו".
היו"ר אברהם פורז
השארנו בכל זאת איזשהו מרווח. ממילא, אם החוק הזה יעבור בקריאה ראשונה, הוא יחזור כאן לדיון מאוד יסודי בכנסת הבאה.
יבינה זכאי-בראונר
אם סעיף 2 מדבר על כך שהמפקח הוא הגוף המאשר - מאשר את ההחלפה, לצורך העניין- אזי זה לא "כי אינו מתאים עוד לשמש עוד כספר לימוד מאושר", אלא: אינו מתאים עוד לשמש כספר לימוד לאותו מוסד חינוך.
מרב ישראלי
עדיין לא ניסחתי. מה שסיכמתי הוא שיהיו שני גופים: יהיה גוף שיקבע את הרשימה, וברשימה יש את השיקולים שלה. ברגע שהספר יוצא מהרשימה - בית-הספר חייב להוציא אותו.
יבינה זכאי-בראונר
זאת אומרת שיהיה סעיף שדן, לצורך העניין, בסמכויות המפקח.
מרב ישראלי
בדיוק - במזכירות הפדגוגית - ויש סעיף שאומר מה השיקולים הפרטניים לגבי בית-ספר ספציפי.

אני קוראת את ההגדרות:


"(3) בסעיף זה -

"הגוף המוסמך" - מי שהשר הסמיכו לענין סעיף זה;"

אנחנו נחלק את זה לשני גופים מוסמכים.


"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התשי"ט-1949, לרבות כיתות

י"א וי"ב במוסד שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;"


זו אמורה להיות הגדרה שמחילה על כל מוסדות החינוך: רשמיים, מוכרים שאינם רשמיים, וכולל י"א וי"ב.
יבינה זכאי-בראונר
מוכר שאינו רשמי כולל "המעיין", אגב, החינוך העצמאי.
יעקב מרגי
ברור. אני דואג לילדים שלי לא פחות - כמו כל ילד אחר.
יבינה זכאי-בראונר
עד היום הם לא מאוד נשמעו לרשימות האלה. מהיום הם יישמעו.
מרב ישראלי
" "ספר לימוד" - ספר המיועד לשימוש תלמידים ומורים במוסד חינוך במסגרת תכנית הלימודים".


ההגדרה כאן של ספר לימוד היא משום שהתלבטנו מה זה ספר לימוד, מה זה ספר עזר. הכוונה היא שאלה ספרי לימוד שהילד מחויב לקנות כדי להשתתף בלימודים במוסד החינוך. אני מקווה שההגדרה הזאת עונה על כך.
היו"ר אברהם פורז
זה לא בריטניקה. בריטניקה למשל לא שייך.
מרב ישראלי
השאלה למשל אם אטלס שייך או לא שייך.
היו"ר אברהם פורז
אומרים שאתה חייב לקנות אטלס.
מרב ישראלי
לכן, אם זה במסגרת תוכנית הלימודים - זה יהיה ספר לימוד.
יבינה זכאי-בראונר
הערה מקצועית של אנשי המקצוע להגדרה של ספר לימוד. צריך להיות: ספר המיועד לשימוש תלמידים או מורים, כי אם זה במצטבר - יש מעט מאוד ספרים כאלה.
היו"ר אברהם פורז
בסדר.
יבינה זכאי-בראונר
ובמקום "במסגרת תכנית לימודים" - "בהתאם לתוכנית לימודים תקפה", כשההגדרה של תוכנית לימודים תקפה זה "לרבות תכנית חובה, תכנית בחירה, תכנית רשות ותכנית ייחודית שהן בתוקף באותה עת".
יהודית גידלי
מה עם תל"ן? האם זה כולל תל"ן?
יבינה זכאי-בראונר
תל"ן זו תכנית לימודים נוספת.
ד"ר חגית מאיר
זה לא קשור. תל"ן היא בבחירת ההורים.
מרב ישראלי
בהתאם לתכנית לימודים תקפה.
היו"ר אברהם פורז
תכתיבי בבקשה את הנוסח.
יבינה זכאי-בראונר
ההגדרה בחוזר מנכ"ל –" "תכנית לימודים תקפה" - לרבות תכנית חובה, תכנית בחירה, תכנית רשות ותכנית ייחודית שהן בתוקף באותה עת".
מרב ישראלי
אני לא בטוחה שיש את ההגדרות האלה בחוק.
יהודית גידלי
אני לא חושבת שצריך את הפירוט הזה.
היו"ר אברהם פורז
אחרי קריאה ראשונה.
מרב ישראלי
זוהי בעיה להשתמש בהגדרות האלה. אני הייתי כותבת: "תכנית לימודים תקפה", ולא נכנסת לכל הפירוט.
יעקב מרגי
אין צורך להיכנס.
מרב ישראלי
אלה מושגים שאין את כולם בחוק, כך שזאת בעיה.
יבינה זכאי-בראונר
חלקם יש.
מרב ישראלי
חלקם, אבל לא כולם.
היו"ר אברהם פורז
דברים שלא קיימים בחוקים אחרים - לא נתחיל להכניס אותם כעת.
מרב ישראלי
נכתוב: בהתאם לתכנית לימודים תקפה בשלב זה, ולקראת קריאה שנייה ושלישית נגבש הגדרה יותר מדויקת לפי החוק.


כרגע, הצעת החוק היא לא תקציבית כי ירד הנושא של התקציב.
היו"ר אברהם פורז
מי בעד להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה?


ה צ ב ע ה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - ספרי לימוד), התשס"ו-2005,

אושרה בקריאה ראשונה.
היו"ר אברהם פורז
3 בעד, אין נגד, אין נמנעים. אנחנו קובעים שהחוק עובר לקריאה ראשונה.


אנחנו מודים למציע, מודים לחברת הכנסת אראלה גולן - שכיבדה אותנו בנוכחותה.
יעקב מרגי
הכבוד כולו שלי - אני רגיל בכבוד הזה. אני מודה ליושב-ראש.
היו"ר אברהם פורז
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים