ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 30/11/2005

חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

30.11.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 513

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ"ח בחשוון התשס"ו (30 בנובמבר, 2005), שעה: 09:30
סדר היום
הצעת חוק הספריה הלאומית, התשס"ד-2004, של חברי הכנסת משה גפני ואריה אלדד (פ/2717)
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר

משולם נהרי

אריה אלדד
מוזמנים
ויקטור בן-נעים – מנהל מח' לספריות, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד יבינה זכאי-בראונר – לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט

מיכל צוק – רפרנטית אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד יעקב שפירא – משרד המשפטים

חגי צורף – סגן ראש תחום תעוד, גנזך המדינה

מירב שביב – סמנכ"ל תקציבים, המועצה להשכלה גבוהה

יעל טור – יועצת משפטית, המועצה להשכלה גבוהה

רוזלין דיוק – סגנית מנהל, הספריה הלאומית

טנה שפניץ – הספריה הלאומית

דוד בלומברג – יו"ר ההנהלה הציבורית של בית הספרים, האוניברסיטה העברית
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמו: אתי בן-שמחון; שושנה מקובר

הצעת חוק הספריה הלאומית, התשס"ד-2004,
של חברי הכנסת משה גפני ואריה אלדד (פ/2717)
היו"ר אברהם פורז
שלום, רבותיי. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר יומנו: הצעת חוק הספריה הלאומית, התשס"ד-2004 של מספר חברי כנסת. אם אנחנו לא נספיק להכין אותה היום, היא לא תגיע לקריאה ראשונה.
מירב ישראלי
יש עמדות של משרד המשפטים בקשר לכמה עניינים.
היו"ר אברהם פורז
נתחיל נושא-נושא.
מירב ישראלי
הצעת חוק הספריה הלאומית, התשס"ד-2004

סעיף 1 – מטרת החוק

"מטרתו של חוק זה למסד את הספריה הלאומית של מדינת ישראל, אשר תהווה תשתית מחקר ותשרת את כלל הציבור, לרבות את המוסדות להשכלה גבוהה בישראל."
היו"ר אברהם פורז
המילה "למסד" היא המילה הנכונה?
מירב ישראלי
אקריא את הצעת משרד המשפטים: "מטרת חוק זה להבטיח את קיומה של הספריה הלאומית, ולהסדיר את פעולתה, לשם שימור וטיפוח אוצרות הידע, התרבות והרוח של מדינת ישראל והעם היהודי". את הנושא של "העם היהודי" הוסכם להכניס בישיבה הקודמת.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו מחליטים שהסעיף יהיה כהצעת משרד המשפטים. נעבור לסעיף 2.
מירב ישראלי
לגבי תפקידיה של הספריה הלאומית: בפעם הקודמת עשינו איזשהו איחוד של התפקידים – מהדוח של פרופ' זמיר.
יהודית גידלי
- - - (גרזן) מבקש למסור את התנצלותו. הוא רצה מאוד להגיע, אך נמנע ממנו להגיע. הוא מתנצל.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת אלדד, אישרנו את סעיף 1. אנחנו נעשה את זה מהר, כי אם לא נעשה את זה מהר זה לא יגיע לקריאה ראשונה, ואם זה לא יגיע לקריאה ראשונה – זה לא יגיע.
מירב ישראלי
בישיבה הקודמת עשינו איחוד בין התפקידים שהוצעו על ידי חבר הכנסת אלדד לבין התפקידים הנוספים שהיו בדוח של פרופ' זמיר, ואקריא את הדברים לפי סדר:

הוספו פסקאות (1) ו-(2) – מהדוח:

"(1) לאסוף לשמר ולטפח את אוצרות הידע והתרבות של מדינת ישראל והעם היהודי.

(2) להעמיד את אוצרות הידע והתרבות שברשותה של הספריה לשירותו של כל אדם."

אני מבינה שכאן למשרד המשפטים היתה הערה: הם רצו "הציבור והקהילה האקדמית ככל הניתן". אבל "כל אדם" זה יותר - - -
היו"ר אברהם פורז
אין שום בעיה – תוסיפי.
טנה שפניץ
הניסוח יהיה אחר כך, נכון?
היו"ר אברהם פורז
ראשית, זה יהיה אחר כך. אבל בכל מקרה זו הצעת חוק שעוברת לקריאה ראשונה. נושאים ניסוחיים אפשר אחרי קריאה ראשונה לעשות מקצה שיפורים.
מירב ישראלי
על ניסוחים פרטניים אפשר יהיה - - -
היו"ר אברהם פורז
אתם תסלחו לי אם נעשה את זה בקצב מהיר יחסית, כי אם לא נגיע היום לאשר את זה – אין קריאה ראשונה, אין רציפות וצריך להתחיל הכל מההתחלה.
מירב ישראלי
אם זה ניסוח שהוא לא מהותי, אין בעיה.

לגבי פסקאות (3), (4), (5), (6) ו-(7) – קבלנו את מה שהוצע בהצעה של חבר הכנסת אלדד.
היו"ר אברהם פורז
כפי שכתוב כאן במקור? אם קבלתם, זה יפה מאוד – זאת היתה החלטה חכמה.
מירב ישראלי
יש נושא נוסף שמשרד המשפטים הציע להוסיף, ואולי כדאי לשמוע גם את עמדת הספריות, כי הם מציעים להוסיף ש"הספריה הלאומית תהווה גורם מנחה—"
היו"ר אברהם פורז
מי מציע את זה?
מירב ישראלי
משרד המשפטים. בסעיף קטן (7), בסיפא – סעיף קטן (5) לשעבר: "ותהיה גורם מנחה לספריות ציבוריות בקהילות יהודיות ברחבי העולם". מוצע שהיא תהיה גורם מנחה לא רק לספריות ברחבי העולם--
קריאה
- - -
מירב ישראלי
אני רק מציינת הערות לגבי מה שהחלטנו בישיבה הקודמת. ההצעה היא – ונאמר כאן גם בדוח – שהספריה הלאומית תהווה גורם מנחה לספריות האוניברסיטאיות והציבוריות, בעיקר בכל הנוגע לתחומי עבודת הספרנות, ללימודי יהדות, מורשת ישראל ולימודי ארץ ישראל."
היו"ר אברהם פורז
אין לך בעיה עם זה – בסדר גמור.
מירב ישראלי
אנחנו מוסיפים את זה כתפקיד נוסף.
היו"ר אברהם פורז
מצוין.
מירב ישראלי
פסקה (6) נשארת כפי שהיא. ההצעה להשמיט את מוזיאון הספר--
יעקב שפירא
זאת כנראה טעות של שיגרה – מוזיאון הספר – כי זה קצת מטעה. יש הצעה להקים מוזיאון, שתהיה בו הצגה של הספרים. אבל לגבי המושג "מוזיאון הספר" נפל כנראה איזשהו שיבוש.
מירב ישראלי
אז אני מציע למחוק את זה כרגע מפסקה (6), ולכתוב ב"תצוגות", ואז התצוגות יהיו במקום שבו הן יהיו.
דוד בלומברג
הניסוח הזה הוא טוב, לדעתי.
יעקב שפירא
אבל זה קצת מטעה – מהו המושג הזה?
היו"ר אברהם פורז
בחקיקה אומרים שהספריה תציג את אוצרותיה במוזיאון הספר, ואם לא – זאת הפרת חוק. אני לא יודע.
מירב ישראלי
אז נמחק את זה.
היו"ר אברהם פורז
תמחקו – זה לא לענין.
מירב ישראלי
אם כן, מוחקים את "מוזיאון הספר".
היו"ר אברהם פורז
מוזיאון הספר הוא גם לא דבר סטטוטורי.
מירב ישראלי
פסקה (9) – גם היא לפי דוח זמיר; הוסף סעיף כללי: "למלא תפקידים נוספים של הספריה הלאומית, כפי שייקבע בתקנון הספריה הלאומית."
היו"ר אברהם פורז
מצוין.
מירב ישראלי
סעיף 3 – מעמדה של הספריה הלאומית. מוצע להוסיף כאן – וזה גם הוחלט בישיבה הקודמת – סעיף לפיו מקום מושבה של הספריה הלאומית הוא ירושלים.
היו"ר אברהם פורז
אין לי שום בעיה עם זה.
מירב ישראלי
סעיף (3) שבהצעה:

סעיף 3 – מעמדה של הספריה הלאומית

"(א) לספריה הלאומית יהיה מעמד עצמאי הכולל אוטונומיה" – יש הצעה לניסוח של משרד המשפטים, שאקרא אותו: "למילוי תפקידיה תפעל הספריה הלאומית באופן עצמאי, לרבות בקביעת המדיניות והניהול".
היו"ר אברהם פורז
בסדר גמור.
מירב ישראלי
אז נקבל את הנוסח הזה. סעיף 3(ב) הופך להוראת מעבר, כי הוא מדבר על תקופת בינים עד להקמת הספריה הלאומית, שבה היא תהיה חברת-בת של האוניברסיטה העברית. נדון בו בסוף.

אני עוברת לסעיף 3(ג). זה היה הדבר העיקרי שבישיבה הקודמת לא הוכרע לגביו, והוחלט שמשרד המשפטים – ולמעשה הממשלה – יטפלו בזה ויבדקו מה הם רוצים, כי המדינה - - - את הכסף, והיא בעלת 50%. לכן רצו לראות איזה מנגנון נכון לתיאגוד של הגוף הזה.
בהצעה מוצע
"הספריה הלאומית תהיה חברה לתועלת הציבור; הבעלות בספריה תהיה משותפת למדינה בשיעור 50%, לאוניברסיטה העבירת בשיעור 25% ולמוסדות ציבוריים נוספים". את ה"כגון" החליטו למחוק.
היו"ר אברהם פורז
אין "כגון" בחקיקה.
היו"ר אברהם פורז
משרד המשפטים הציע: "כפי שיוסכם על ידי בעלי המניות".
יעקב שפירא
אעדכן את הוועדה: יש היום מגעים, ואנחנו מקווים שעד שנתקדם יהיו באמת - - - קונקרטיים. אני יודע שמר בלומברג - - - זמיר דנים בכך--
היו"ר אברהם פורז
מדוע לא לומר שהבעלות תהיה שליש ושני שליש, ושבעלי המניות הקלים רשאים להקצות עד 25%- - - אחרים.
יעקב שפירא
זה מה שאנחנו מציעים: "מוסדות ציבוריים נוספים כפי שיוסכם על ידי בעלי המניות".
היו"ר אברהם פורז
אבל נכון לרגע זה הם מחזיקים 100%, והם בהסכמה.
יעקב שפירא
אתה אומר שלא יהיה בידם--
היו"ר אברהם פורז
כרגע, המדינה שני שליש--
יעקב שפירא
לא – 50% ו-25%.
היו"ר אברהם פורז
בהנחה ש-75% הופכים ל-100%, המדינה מחזיקה כרגע שני שליש, והאוניברסיטה שליש.
מירב ישראלי
מה המצב היום בעצם?
היו"ר אברהם פורז
נכון, לדעתי צריך להיות סעיף שאומר שהם רשאים עד 20%, בהסכמת שני הבעלים האלה, להקצות מניות לאחרים.
אריה אלדד
עד רבע ממניות הספריה לגופים ציבוריים.
היו"ר אברהם פורז
אם אנחנו לוקחים את אותם 75% שלהם כ-100%, הם שליש ושני שליש.
אריה אלדד
אני מבקש שיהיה כתוב שזה לגופים ציבוריים.
היו"ר אברהם פורז
ברור. שבעלי המניות הקיימות, האוניברסיטה מצד אחד והמדינה מצד שני, רשאים לצרף אליהם – כלומר, למכור את המניות שלהם לאחרים.
מירב ישראלי
הם אומרים שזה לא המצב הקיים.
דוד בלומברג
אריתמטית זה אותו הדבר – שליש ושני שליש. אני חושב שהכוונה המקורית היתה ליצור מצב שבו המדינה היא 50%, ולא יותר מכך.
היו"ר אברהם פורז
אבל נכון לרגע זה אין מניות וירטואליות שאין להן בעל בית.
אריה אלדד
אבל היום המדינה לא בעלת המניות. כלומר, זה לא מצלם את המצב הקיים.
מירב שביב
זה לא תאגיד - - -
היו"ר אברהם פורז
ברגע שהחוק ייכנס לתוקף, בהסכמה בין האוניברסיטה מצד אחד והמדינה מצד שני, אפשר יהיה להקצות גם לאחרים מניות בסדרי גודל של עד 25% מהון המניות הכולל של החברה הזאת. כל עוד זה לא הוקצה, ונניח שהם לא יגיעו להבנות, הם הבעלים – בשיעור של שליש ושני שליש, לא?
אריה אלדד
לא.
מירב שביב
מה שאפשר להגיד אולי הוא שבהתאם להקצאת הכספים כך יתחלקו אחוזי הבעלות בין בעלי המניות - - -
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע אם - - - הקצאת הכספים יכולה להשתנות מעת לעת. נניח שהמדינה יום אחד תתן את כל הכסף, ותבריח את האוניבסיטה החוצה – אי אפשר.
יעקב שפירא
אבל אז אתה הופך את זה לחברה ממשלתית במוגדר. אז אתה אומר שכל עוד לא מקצים את המניות, לפי הקונספציה שלך למדינה יש יותר מ-50%.
אריה אלדד
וזה בדיוק מה שהם לא רצו.
יעקב שפירא
בדיוק. זה יוצר את המצב שבו זה יהיה בגדר של חברה ממשלתית. אנחנו לא רוצים ליצור עכשיו את המצב הזה. אנחנו לא רוצים שלמדינה יהיו בספריה יותר מ-50%.
היו"ר אברהם פורז
אז אולי צריך לתת את - - - בנאמנות על ידי מישהו.
מירב ישראלי
זאת אפשרות שעלתה כאן בישיבה הקודמת.
אריה אלדד
מה רע בנוסח הזה, כפי שהוא?
היו"ר אברהם פורז
משפטית, זה לא נכון - - - אין דבר כזה – אתה ואני מחלקים מניות, ויהיה שותף נוסף שהקצו לו ולא יודעים - - -
אריה אלדד
כפי שיוסכם על ידי בעלי המניות.
היו"ר אברהם פורז
אבל אם נניח שאין הסכמה, צריך לקבוע ש-25% מהמניות יהיו בידי נאמן, והן יוקצו על ידי הנאמן בהתאם להסכמה של בעלי המניות.
אריה אלדד
כן.
טנה שפניץ
אתם לא צריכים לגבש את זה עכשיו. הממשלה עדיין לא מגובשת. נעבור קריאה ראשונה, ואחר כך אפשר יהיה לראות - - - שיוסכם.
היו"ר אברהם פורז
אני רק אומר לכם שלקראת הקריאה השניה והשלישית יש כאן בעיה.
דוד בלומברג
לצורך הדיון הזה, אני לא איש האוניברסיטה העברית אלא איש הספריה הלאומית. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבה היום הספריה הלאומית היא 100% בבעלות האוניברסיטה העברית. זאת נקודת ההתחלה. בסוף נגיע למצב שבו האוניברסיטה תחזיק 25%, והיא מוותרת על הנכס הזה בעצם. אני מציע שהנוסח לשיטתך יהיה 50% מדינת ישראל, 25% גופי ציבור, ועד אז האוניברסיטה תמשיך להחזיק בנאמנות של אותם 25% עד ל- - -
היו"ר אברהם פורז
זה בסדר.
יעקב שפירא
- - - הנאמנות של האוניברסיטה - - -
היו"ר אברהם פורז
אתה לא רוצה שזו תהיה חברה ממשלתית, ואם כבר מישהו מחזיק בנאמנות, שהאוניברסיטה תחזיק את זה. יפה מאוד – רעיון קונסטרוקטיבי וטוב.
קריאה
תהיה בעיה עם - - -
היו"ר אברהם פורז
הם בנאמנות.
יעקב שפירא
אנחנו יוצאים המיום ממצב שבו האוניברסיטה - - - אנחנו מעוניינים - - -
היו"ר אברהם פורז
ב-25% האוניברסיטה מחזיקה בנאמנות, עד שהם יוקצו לאחרים בהסכמה עם הממשלה. זה הגיוני.
יעקב שפירא
יש כאן קצת מתח של כוחות. האינטרס של האוניברסיטה הוא באמת לקחת את 25% הנוספים ולשמור אותם בידה. יש כאן איזון מסוים, שאני חושש שאנחנו קצת מפרים אותו.
יהודית גידלי
אבל זה עד תום שלוש שנים בסך הכל.
היו"ר אברהם פורז
לא – אחרי קריאה ראשונה נשקול את זה מחדש.
יעקב שפירא
הערה אחת, אדוני היושב ראש: יש גוף נוסף, שלמיטב הבנתי אין מחלוקת שהוא יקבל, וזו הסוכנות. אגב, זו גם הצעת זמיר. השאלה היא אם אין מקום להכניס לו כבר חלק, כדי ליצור פה את האיזון הזה.
היו"ר אברהם פורז
זה בסדר – לצורך קריאה ראשונה זה good enough.
יעקב שפירא
היושב-ראש שמע את הרעיון שלי לגבי הסוכנות? דוח זמיר המליץ לתת לה חלק, ואני מבין שיש הסכמה היום בין בעלי המניות. השאלה היא אם אין מקום כבר עכשיו, לצורך האיזון, לתת לה חלק מסוים.
היו"ר אברהם פורז
אז מצדי אפשרי אפשר לכתוב כבר - - - אחרי קריאה ראשונה 25% לסוכנות היהודית.
אריה אלדד
אין לנו כאן נציג סוכנות, ואני לא בטוח שהוא יכול - - - חבל - - -
דוד בלומברג
אני חושב שהדרך עליה דיברנו קודם היא מכובדת יותר. אני אומר במפורש: הכוונה היא להכניס - - -
היו"ר אברהם פורז
לצורך קריאה ראשונה, האוניברסיטה תחזיק כרגע. אין טעם להכניס בחוק מישהו שאפילו לא יודע שהוא צריך לקבל משהו.

נמשיך הלאה.
מירב ישראלי
סעיף קטן (2) מתייחס לאסיפה הכללית. זו למעשה חברה, שפועלת לפי חוק החברות. אין כאן ציון מיוחד של הגופים שלה, מעבר ל - - -
היו"ר אברהם פורז
למה לא רוצים שהיא תהיה עמותה?
יעקב שפירא
אני מוכרח להעיר: ההצעה היום לקחה את הקונספט הכללי מאוד של דוח זמיר.
היו"ר אברהם פורז
זה הדוח של יצחק זמיר, מי שהיה שופט?
יעקב שפירא
כן. בנוסח כאן מופיע: "האסיפה הכללית של הספריה תורכב מנציגים של המדינה וגופים אחרים...". אבל בדוח זמיר יש סייג חשוב מאוד לענין הזה, והוא שנציגות המדינה תהיה באמצעות מועצה – יש מי שמעדיפים את המילה "גוף" – על מנת ליצור איזשהו נתק בין הפוליטיקה הישראלית לבין הנציגים.
היו"ר אברהם פורז
במילים אחרות אתה אומר איך נציגי המדינה ימונו.
יעקב שפירא
בדיוק. בהצעה הזאת שלפנינו אין התייחסות לכך. הממשלה עדיין לא גבשה את הקונספט שלה לגבי הענין הזה.
היו"ר אברהם פורז
מה משרד המשפטים אומר?
יעקב שפירא
אני רוצה להדגיש: המגמה של הממשלה – והצהרנו זאת לאורך כל הדרך; גם בוועדת השרים לענייני חקיקה – היא שאנחנו רוצים לגבש תזכיר חוק ממשלתי בענין, עם קונספט קצת יותר רחב מההצעה הזאת, ויותר מפורט.
היו"ר אברהם פורז
בוא נוותר על זה כרגע.
יעקב שפירא
חשוב לי להעיר שהממשלה תנקוט עמדה בענין. אנחנו לא בהכרח נסתפק בקונספט שמופיע כאן של אסיפה כללית, בלי ירידה לפרט הזה.
היו"ר אברהם פורז
הואיל ויש לי קצת ניסיון, לפיו כשהצעת חוק פרטית מתחילה לרוץ זה גם מדרבן את הממשלה להחיש את ההליך.
יעקב שפירא
אין לי ספק בכך. אז חשוב לי להעיר שיש חסר בענין הזה. כלומר, אין כאן התייחסות ספציפית לשאלה כיצד תתבטא נציגות המדינה באסיפה הכללית.
היו"ר אברהם פורז
רשמנו לפנינו שנציגות המדינה לא צריכה להיות ישירה.
מירב ישראלי
אבל בישיבה הקודמת אני מבינה שהיתה התנגדות של המדינה להרכב המועצה שהוצע.
יעקב שפירא
המדינה אמרה שהיא רוצה לשקול את זה ולגבש את זה. לא בהכרח. אנחנו נשקול ונגבש. אבל חשוב לי לציין לפרוטוקול שיש חסר בענין הזה.
היו"ר אברהם פורז
שנציגות המדינה צריכה להיעשות בהליך מיוחד, ולא באופן - - -
יעקב שפירא
שצריך לשקול כיצד תתבטא נציגות המדינה באסיפה הכללית.
מירב ישראלי
אבל לצורך הקריאה הראשונה אתם מציעים שסעיף קטן ג(2) ינוסח כך: "רכב האסיפה הכללית של הספריה הלאומית יבטיח תפקוד מקצועי ועצמאי של הספריה".
היו"ר אברהם פורז
בסדר גמור.
יעקב שפירא
זה נוסח כללי, ונצטרך לתת לו גם גיבוש בהמשך.
מירב ישראלי
סעיף קטן (3) עוסק בדירקטוריון: "הדירקטוריון שימונה על ידי האסיפה הכללית יהיה מורכב משלושה חברים מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית, שלושה חברים מן הסגל האקדמי של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, שלושה חברים בעלי מעמד וניסיון בתחומי המשק והכלכלה, חבר אחד שיהיה מומחה בתחום הספרנות, וחבר אחד שהוא מומחה בתחום הספרנות וחבר אחד בעל מעמד וניסיון בתחום החינוך והתרבות."

אנחנו ננסח את זה יותר - - -
קריאה
אין כאן אף נציג של המדינה.
היו"ר אברהם פורז
למה החלטתם שהאוניברסיטה חייבת לשלוח רק פרופסורים? ואם האוניברסיטה מחליטה לשלוח מישהו שאיננו פרופסור.
קריאה
לא כתוב פרופסור – כתוב "סגל אקדמי".
היו"ר אברהם פורז
למי שלא מלמד באוניברסיטה אין כישורים?
יעקב שפירא
ישלחו מהסגל המינהלי?
היו"ר אברהם פורז
אולי כן. אולי יש משהו כלכלי.
קריאה
יש כאן "בתחומי משק וכלכלה".
היו"ר אברהם פורז
כן, אבל הם באים ממקומות אחרים.
אריה אלדד
אם יש משהו שמייחד את התרומה של האוניברסיטה לגוף הזה הוא הצד האקדמי. כי כלכלנים יש באמת לאחרים, ועורכי דין יש לאחרים וגם ספרנים יש לאחרים. יש כאן תרומה ייחודית שאתה רוצה לקבל מהגוף הזה.
היו"ר אברהם פורז
בעיניי, אם יש מנכ"ל באוניברסיטה והוא איש כספים שיודע לנהל ענין, לא הייתי פוסל אותו להיות אחד מנציגי האוניברסיטה בתוך העסק הזה. הענין הזה שהוא חייב להיות חלק מהסגל האקדמי – הייתי משאיר את זה כך שהאוניברסיטה יכולה לשלוח את מי שאני רוצה. למה אני צריך להגביל אותה?
אריה אלדד
חשוב שתהיה כאן תרומה - - -
היו"ר אברהם פורז
נניח שיש לאוניברסיטה מנכ"ל או נשיא מוצלח מאוד, ומאוד מתחשק לו להיות בעסק הזה, והוא לא מלמד. מה לעשות? לא כל אחד מלמד.
אריה אלדד
אני לא חושב שזה יכול להיות. נשיא אוניברסיטה יכול להיות מי שאיננו - - -
קריאה
זה היה קיים שנים רבות.
היו"ר אברהם פורז
שמעת על נשיא האוניברסיטה העברית אברהם הרמן? אגב, מאוד מוצלח.
אריה אלדד
בתקופה שבה אני מסתובב, הם רק - - -
היו"ר אברהם פורז
התפקיד העיקרי של נשיא אוניברסיטה הוא איסוף תרומות, ולצורך הענין הזה באוניברסיטאות בחו"ל זהו הדבר העיקרי. קח איש ציבור שהיה בולט בתחומו, שאינו איש אקדמי – רמטכ"ל--
אריה אלדד
נדמה לי שאם יש משהו שהאוניברסיטה צריכה לתרום למוסד הזה הוא הצד האקדמי.
היו"ר אברהם פורז
אני אומר לך: נשיא אוניברסיטה, ובעייני זהו תפקיד מינהלי בעיקר, לא תמיד הפרופסורים טוב. גם אלו שמלמדים - - -
יעקב שפירא
נשיא האוניברסיטה הוא פרופסור.
היו"ר אברהם פורז
בתל אביב היה שבא מבית הספר הגבוה למינהל עסקים, והוא הכניס את האוניברסיטה לגרעונות גדולים מאוד.
טנה שפניץ
קראתי את הדוחות, והיו על כך הרבה ויכוחים - - -
היו"ר אברהם פורז
אחרי קריאה ראשונה.
מירב ישראלי
אז החלטנו על 25% בנאמנות של האוניברסיטה, עד שזה יוחלט.
היו"ר אברהם פורז
ונשאיר בינתיים את הנציגים כמו שכתוב.
יעקב שפירא
זה בהתאם לזמיר.
היו"ר אברהם פורז
זמיר הוא גם פרופסור. הוא לא יכול להבין שאדם שאינו פרופסור יכול לעשות משהו בחיים.
היו"ר אברהם פורז
נניח שמאיר שמגר הוא נשיא האוניברסיטה והוא רוצה להיות בדירקטוריון כי נושא הספריה הלאומית הוא בנשמתו – הוא לא יכול.

נתקדם הלאה – אחרי קריאה ראשונה.
מירב ישראלי
אם כך, פסקה (3) נשארת כמו שהיא?
היו"ר אברהם פורז
כן.
קריאה
- - - ספרנות?
היו"ר אברהם פורז
לא, שום ספרנות. חבר אחד מומחה בתחום הספרנות, וחבר אחד בעל מעמד וניסיון בתחום החינוך והתרבות.
יעקב שפירא
יש כאן טעות – זה מופיע פעמיים.
היו"ר אברהם פורז
זו כנראה שגיאת הדפסה.
מיכל צוק
ככל שאומרים כאן שההרכב הזה מתאים לאיזון שהוצע בוועדה, אני חייבת לציין שיש כאן מצב שהוא אבסורד. מצד אחד אנחנו נגיע לסעיפים הבאים ונדבר עליהם, כאשר המדינה – לפי ההצעה כאן, שאינה מקובלת על הממשלה – נושאת כאן באחריות תקציבית גדולה מאוד--
היו"ר אברהם פורז
כתוב כאן כמה המדינה צריכה לתת כל שנה?
מיכל צוק
כן.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת אלדד, הם עלולים לומר שזו הצעה תקציבית. אנחנו נמחוק את זה עכשיו כדי שלא תהיה לך בעיה. לא תעבור את הקריאה הראשונה.
מירב ישראלי
למרות שכרגע יש הסכמה, לא?
מיכל צוק
לא, אין הסכמה. ההסכמה היתה שהוא יעביר לקריאה טרומית - - -
היו"ר אברהם פורז
אתה יודע שאם ההצעה היא מעל 5 מיליוני ש"ח היא תקציבית, ולכן כשנגיע לזה אנחנו נמחק סכומים. אחרת אתה לא תעבור. לא יהיו לך 50 איש כאן במליאה, אפילו אם תרצה.
אריה אלדד
כי מראש היו מספיק אנשים שחתמו, אבל עכשיו לא יגיעו.
היו"ר אברהם פורז
הם לא יגיעו בכלל – מה יש לדבר.
יעקב שפירא
בסעיף 3, בהתחלה, אנחנו ממליצים לכתוב: "הספריה הלאומית תוקם לפי חוק החברות, כחברה לתועלת הציבור".
היו"ר אברהם פורז
אין לי בעיה. איזה נוסח שאתם רוצים.
יעקב שפירא
ואז נכתוב שהבעלות בספריה תהיה משותפת למדינה - - -
מירב ישראלי
זה מה שאמרנו. רק נצטרך לבדוק את הניסוח, כי חלק מהסעיפים האלה נמחקו בפקודת החברות ולא נכנסו בדיוק כך לחוק החברות. אנחנו נצטרך לראות – חברה לתועלת הציבור בחוק הנאמנות מפנה לפקודת החברות.
טנה שפניץ
עו"ד שפירא, היה סעיף אחד נוסף שלא דברו עליו – בית הספרים הלאומי- - -
יעקב שפירא
אנחנו נחזור אליו – זה היה בכוונה. דיברתי עם מירב. אנחנו נגיע אליו עכשיו.

מירב חושבת על מיקום אחד, ואני דווקא חושב על הסעיף הקודם. המיקום לא חשוב.
מירב ישראלי
חשבתי שנדבר עליו אחרי הסעיף שאומר מהי החברה.
יעקב שפירא
בסדר. אנחנו חושבים אחרי מטרת החוק, אבל איך שנוח לך – לקבוע סעיף, לפיו "חברת בית הספרים הלאומית תפעל כספריה לאומית לשם מימוש מטרת החוק, ותמלא לשם כך את התפקידים הקבועים בחוק."
היו"ר אברהם פורז
אין לי בעיה עם נוסח כזה.
מירב ישראלי
אני חוזרת לסעיף בענין המבנה של החברה. הגענו לסעיף קטן (4): "הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של הספריה הלאומית בהתחשב בהמלצה של ועדת איתור". זה במקום "ועדת חיפוש".
היו"ר אברהם פורז
למה? הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של הספריה הלאומית", נקודה. בחקיקה ראשית לא נכנסים לפרטי פרטים ביחס לאופן שבו הם יעשו את זה. מה זה?
טנה שפניץ
יש עכשיו מקומות שמכניסים את זה כדי - - -
היו"ר אברהם פורז
זה לא הגיוני. אולי נכתוב גם באלו עיתונים תפורסם המודעה שמחפשים מועמד ואת גודל המודעה?
מירב ישראלי
אם כן, "הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של הספריה הלאומית". משרד המשפטים מציע להוסיף: "ככל שהדירקטוריון לא מינה אותו, הוא ימונה על ידי האסיפה הכללית". השאלה היא אם זה נחוץ.
היו"ר אברהם פורז
למה שיהיה דבר כזה? אם הדירקטוריון יגיע למצב שבו הוא לא יכול למנות מנהל, צריך לפרק את כל הסיפור הזה ולשלוח אותם הביתה. לא יהיה דבר כזה. אם זה היה טעון אישור שרים, זאת יכולה להיות בעיה, כי הם החליטו על מועמד מסוים והשרים לא רוצים. ראינו דברים כאלה. אם הם הגורם האחרון, הם קובעים ברוב.
יעקב שפירא
לא רק ברוב – קיימת הוראה בחוק החברות, לפיה האסיפה הכללית נוטלת את סמכויות הדירקטוריון במידה וזה לא ממלא את תפקידיו, אז במילא זה פותר את הבעיה.
היו"ר אברהם פורז
אם יש בחוק החברות, תשתמש - - -
יעקב שפירא
לכן אני אומר שזה לא הכרחי.
היו"ר אברהם פורז
הרמז הוא מכוער. לא מתאים בחוק כל כך אלגנטי שדן בספריה הלאומית לצאת מיד בהנחה שהדירקטוריון מסוכסך, ולא יכולים למנות מנהל.
טנה שפניץ
אני שמחה שנשארת אופטימי - - -
היו"ר אברהם פורז
אני אופטימי באופן סטטוטורי.
מירב ישראלי
סעיף קטן (5): "האסיפה הכללית תמנה חבר נאמנים, שיכלול כשלושים חברים בעלי מעמד ציבורי מישראל ומחוץ לישראל, לצורך הגברת מעורבות הציבור והשקיפות." במקום "ויסייע לה במילוי תפקידיה", משרד המשפטים מציע: "חבר הנאמנים יקבל לידיו את דוחות הספריה, וייעץ לאסיפה הכללית במילוי תפקידיה."
היו"ר אברהם פורז
בסדר – לא מפריע לי. אני לא יודע מה זה "בעלי מעמד ציבורי", אבל נעזוב את זה.
מירב ישראלי
זה מה שהיום.
אריה אלדד
כדורגלנים - - -
היו"ר אברהם פורז
מי שזכו ב"כוכב נולד".
יעקב שפירא
או השופט שמגר.
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע – יש לו עדיין מעמד ציבורי, בהשוואה - - - צריך לכתוב בסוגריים "סלבריטיז".
מירב ישראלי
היתה הערה שלכם שצריך להתייחס גם לתקופות כהונה, אבל השאלה היא אם להשאיר את זה כרגע - - -
היו"ר אברהם פורז
לקריאה ראשונה לא צריך יותר מכך.
טנה שפניץ
את זה צריך רק אם יש לך את המועצה הזאת, שממנים, שהיא מטעם המדינה.
מירב ישראלי
היו המלצות בדוח זמיר, שהדירקטוריון יהיה לשלוש שנים, למשל, ודברים דומים.
היו"ר אברהם פורז
אז לאחר קריאה ראשונה נתעסק בכך.
יעקב שפירא
אגב, דוח זמיר נכנס אפילו לתקופת הכהונה של המנכ"ל.
היו"ר אברהם פורז
יש הבדל בין דוח שהוא נייר עבודה לבין חקיקה ראשית של כנסת, שצריכה להיות ברמה הרבה יותר מקרו.
מירב ישראלי
אם זה היה תאגיד סטטוטורי, אנחנו נכנסים לכל הרמה של הדבר הזה. כאן זאת חברה. יכול להיות שאנחנו צריכים - - -
היו"ר אברהם פורז
אני מניח שאחרי הקריאה הראשונה אני כבר לא אהיה כאן, אבל מי שיבוא בעקבותיי.
יעקב שפירא
אי אפשר להגדיר שהגופים האלה יקבעו לעצמם תקנון?
מירב ישראלי
יש תקנות חברה. זאת חברה. זה חוק החברות.
מירב ישראלי
אם כן, כרגע אנחנו לא קובעים תקופות.

סעיף 4 – אגרות

"שר החינוך, התרבות והספורט רשאי לפי הצעת הספריה הלאומית, ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע אגרות לשימוש בשירותי הספריה הלאומית; בתקנות יכול שייקבעו שיעורים שונים, וכן פטורים לסוגיםש ונים של משתמשים.

סעיף 5 – תקציב
בישיבה הקודמת מחקנו את "באמצעות המועצה להשכלה גבוהה או ועדה מועדותיה", כי ברגע שהיא תהיה חברה פרטית, הות"ת לא אמורה לתקצב אותה.
היו"ר אברהם פורז
זה לא מוסד להשכלה גבוהה. זה דבר יפה מאוד, אבל זה לא מוסד להשכלה גבוהה.
יעקב שפירא
למרות שאנחנו לא מתייחסים לגופו של ענין, כי יש היום דיונים ביחס למה שהמועצה להשכלה גבוהה צריכה לתקצב ומה לא. כלומר, אין בכך הסכמה שלנו לכך שלא.
היו"ר אברהם פורז
אני חושב שברגע שעובר חוק, זהו גוף סטטוטורי בעל מעמד עצמאי, וגם תקצובו הוא עצמאי. הוא לא צריך להיות סמוך לשולחנו של - - -
יעקב שפירא
אני רק רוצה להבהיר שאין בכך כדי להבהיר שום דבר לגבי המצב החוקי היום של העברת כספים מצד הות"ת.
מירב ישראלי
הרי היה ויכוח לגבי חברת הבת.
יעקב שפירא
בחברת בת אמרנו שיהיה אפשר.
מירב ישראלי
"אוצר המדינה והאוניברסיטה העברית יישאו בהוצאות התקציב השנתי של הספריה הלאומית; כן יבואו ההכנסות לכיסוי הוצאות אלה מהשתתפות של מודות וארגונים לאומיים וציבוריים מהמפעלים והשירותים של הספריה הלאומית ותשלומי חברים, מינויים ותומכים, ומעזבונות, הקצבות ותרומות".
ויקטור בן-נעים
זה רק עלול להטעות שזה יכסה 0.5%. אז אם כותבים משפט כל כך ארוך בחוק, צריך - - -
היו"ר אברהם פורז
אורך המשפט הוא ביחס הפוך לגודל התרומות.
ויקטור בן-נעים
לא חבל?
היו"ר אברהם פורז
"אוצר המדינה" – שתי מילים והכל ברור.
מירב ישראלי
אנחנו ננסח את זה צורה אלגנטית יותר.
טנה שפניץ
רציתי לבקש לשקול שוב את נושא המימון הישיר.
היו"ר אברהם פורז
זה לא רק "תשלומי חברים"
מירב ישראלי
יש מנויים.
היו"ר אברהם פורז
לא רק מנויים – גם אדם שבא באופן חד פעמי; הוא לא חבר, לא מנוי, לא חבר ולא מת, כי אין עזבון.
מירב ישראלי
גם מהאגרות של סעיף 4.
היו"ר אברהם פורז
אבל שם אומרים - - - פעם הסבירו לי שהמילה "טמיון" פירושה קופת האוצר. זו מילה יוונית, נכון?
טנה שפניץ
אדוני היושב ראש, אם המדינה מקצה ישירות לספריה, גם הפיקוח שלה הוא ישיר. השאלה היא אם לא מוטב - - -
היו"ר אברהם פורז
אולי ניצור משרד ממשלתי.
טנה שפניץ
משרד ממשלתי הוא לא בדיוק הדבר המומלץ
היו"ר אברהם פורז
אז איך עושים?
טנה שפניץ
דרך המל"ג מבחינה זו זה מנטרל.
אריה אלדד
חזרנו למשבצת ההתחלה.
היו"ר אברהם פורז
מה הבעיה שבספר התקציב יהיה סעיף "ספריה לאומית" והיא תתוקצב בחוק התקציב בבחינת כספים ייעודיים?
משולם נהרי
יש הרבה גופים כאלה במשרד החינוך שמופיעים בספר התקציב.
קריאה
אבל אם אתה עושה דרך המל"ג, הפיקוח הוא מל"גי.
היו"ר אברהם פורז
המל"ג הוא פשוט לא ממין הענין.
טנה שפניץ
יש להם הרבה גופים שלא ממין הענין.
מירב ישראלי
כמו?
יעקב שפירא
יש לי רשימה של למעלה מ - - -
יהודית גידלי
תן דוגמה.
יעקב שפירא
כל מני מחקרים שלא תאמיני, שקשורים למחקרים כמעט תעשייתיים.
קריאה
אינטל.
היו"ר אברהם פורז
גב' שפניץ, למה מפריע לך אם יש הקצאה ישירה של המדינה?
טנה שפניץ
הרי אנחנו רוצים להרחיק אותה מהממשלה ומכל מה שקשור - - -
היו"ר אברהם פורז
אז נקבע שנציגות הממשלה תהיה - - -
טנה שפניץ
אבל הפיקוח והדיווח--
היו"ר אברהם פורז
למה שלא ידווחו ל--
טנה שפניץ
אני לא יודעת – אם זה לקריאה ראשונה אפשר ל - - -, ואחר כך--
מירב ישראלי
הם פשוט התנגדו נחרצות למל"ג, והשאלה היא אם להטיל עליהם בכוח כרגע.
יעקב שפירא
אם אתם רוצים את הרשימה אליה תורמת המל"ג, אני אוכל להביא לכם.
היו"ר אברהם פורז
אין צורך - - -
יעל טור-כספא
- - - משפטית של משרד המשפטים שהועברה אלינו בעל פה על ידי עו"ד אמנון דה-הרטוך, ומאז אנחנו פועלים לפיה, שאסור לנו לתקצב תאגידים שהם לא מוסדות להשכלה גבוהה. זאת העמדה שלנו, ואנחנו פועלים לפיה. יש דברים היסטוריים, ישנים ביותר.
יעקב שפירא
אבל פה רוצים לקבוע את זה בחוק.
משולם נהרי
אבל זאת לא תמיכה.
היו"ר אברהם פורז
גברתי, כשחוק בכנסת קובע שאתם רשאים לעשות, אפילו דה-הרטוך לא יכול לגבור על כך.
יעל טור-כספא
אני אומרת שעמדת המועצה להשכלה גבוהה - - -
היו"ר אברהם פורז
נשאיר את זה כך. נדבר על כך אחרי הקריאה הראשונה. בלי מל"ג.
יעקב שפירא
אבל אז נצטרך לחשוב איך יהיה הפיקוח, כפי שהעירה הגב' טנה שפניץ. כלומר, אם כספים עוברים כך סתם – אין משרד – אתה צריך יחידה מפקחת.
היו"ר אברהם פורז
למה שזה לא יהיה גוף מבוקר על ידי המדינה?
יעקב שפירא
זה בדיעבד – המבקר בודק בדיעבד מה קרה. אבל הגוף שמעביר צריך - - -
אריה אלדד
- - - למי מדווחים על ההוצאות.
קריאה
- - - ממשלה.
היו"ר אברהם פורז
עדיף.
יעקב שפירא
צריך לזכור את זה: כשזה יהיה משרד החינוך, הספריה הלאומית תהיה הרבה יותר מנוטרלת. יהיה לו שם פקיד שישלוט עליו, ישלוט על הכספים ויגיד שזה כן וזה לא, בניגוד למל"ג שנותן חופש אקדמי.
יעל טור-כספא
זה לא מוסד להשכלה גבוהה.
היו"ר אברהם פורז
אני מסכם: כרגע מוחקים. גם אם תאמר מל"ג או לא, אם לא יתקצבו אותם המל"ג לא ייתן להם כסף. בסופו של דבר המל"ג לא ייקח כסף שמגיע לאוניברסיטאות וייתן אותו לספריה הלאומית.
יעקב שפירא
זה בוודאי צריך להקבע בחוק.
היו"ר אברהם פורז
אם המדינה תייבש את העסק, היא תתייבש. אז זה ניסיון שלא יצלח.
מירב ישראלי
הפתרון של פרופ' זמיר היה להקים מועצה, שתהיה הייצוג של המדינה.
היו"ר אברהם פורז
זה כמו מה שעשתה וועדת ולנשטיין לגבי מינוי דירקטורים לבנקים, כדי שלא ליצור מצב שבו הממשלה ממנה דירקטורים לגופים עסקיים, נמצא ועדה כזאת שתמנה - - -
דוד בלומברג
זה בדיוק הקו שהנחה את זמיר בהמלצה שלו – האנלוגיה לוועדת ולנשטיין.
היו"ר אברהם פורז
בסדר – נעשה את זה ברוח כזאת. תבדקי אחרי קריאה ראשונה.
מירב ישראלי
יש כאן הצעה, אבל גם לגביה המדינה טוענת שזה רחוק מדיי. כלומר, יש מתח בין העמדה של המדינה שרוצה פיקוח, לבין העמדה לפיה הספריה צריכה להיות עצמאית. צריך למצוא איזושהי דרך ביניים.
היו"ר אברהם פורז
יש לנו עוד זמן אחרי קריאה ראשונה.
מיכל צוק
מבחינת עמדתו של משרד האוצר – גם זו העקרונית וגם בנוגע לסעיפים הנוגעים לתקציב: ראשית, אני חושבת שלא נכון ולא ראוי לקבוע מחויבות בחקיקה לתקציב - - -
היו"ר אברהם פורז
את מדברת על סעיף (ב)?
מיכל צוק
הבנתי שאת סעיף (ב) אתה מוחק.
היו"ר אברהם פורז
לא, אנחנו מורידים סכומים. אני יודע גם למה. סעיף (ב) יירד.
מיכל צוק
אבל גם לעצם קביעת סעיף (א) – גם עצם העובדה שלוקחים מהמדינה את שיקול הדעת, וקובעים חיוב - - -
היו"ר אברהם פורז
אנחנו אומרים שהמדינה צריכה לתת משהו. יכול להיות שזה יהיה 10 שקלים, ושר האוצר ייתן אותם בתרומה אישית.
מיכל צוק
אני רוצה להתייחס לדבריך בשני המישורים. ראשית, אנחנו מתנגדים לעצם קביעה בחקיקה של מחויבות של המדינה לתקציב מסוים לגוף מסוים.

מעבר לכך, אם תקראו טוב את סעיף (א) – שאמנם לא קובע סכומים ספציפיים, כדבריך – הוא בהחלט קובע שהמדינה תשא בכל העלויות, "הוצאות התקציב השנתי של הספריה הלאומית".
אריה אלדד
כתוב: "והאוניברסיטה".
מיכל צוק
מהיכן מגיע תקציבה של האוניברסיטה? אגב, לא כתוב "האוניברסיטה", כתוב: "אוצר המדינה יישא בהוצאות".
מירב ישראלי
כתוב: "והאוניברסיטה העברית".
דוד בלומברג
"כן יבואו ההכנסות לכיסוי הוצאות אלה והשתתפות..." כלומר, ההמשך של הסעיף--
מיכל צוק
זה משהו אחר. זה אומר שככל שיש הכנסות נוספים מגופים נוספים--
היו"ר אברהם פורז
יש כאן שני דברים: (א) הואיל ולמדינה תהיה נציגות רצינית מאוד בסיפור הזה, הנציגים יוכלו לטפל גם בשאלת ההוצאות.
מיכל צוק
אבל החוק קובע משהו אחר.
היו"ר אברהם פורז
לא, אני כבר אומר לך.
משולם נהרי
אם זה היה נשאר באמצעות המועצה להשכלה גבוהה לא היתה לך בעיה.
היו"ר אברהם פורז
המדינה הופכת לחצי הבעלים של העסק הזה. אני אומר בצער רב, שאם רוצים להבטיח שמשהו יקרה, ומעגנים אותו בחקיקה, זה מקשה יותר על האוצר להתעלם מהענין. זהו אילוץ. זה להכניס רגל בדלת. מה לעשות?
מיכל צוק
אתייחס: אני חושבת שמבחינת ההתנהלות של המדינה באמצעות תקציב המועצה להשכלה גבוהה – וזהו תקציב של המדינה – גם היום הספריה הלאומית מקבלת תקציב של 30 מיליוני ש"ח בשנה. אין שום כוונה – להפך; גם ות"ת קבלה החלטה להמשיך את זה לחומש הקרוב, ואין שום החלטה של המדינה לפגוע בתקציב הזה. לכן, לבוא ולהכניס סעיף כזה לחוק התקציב – ואגב, זה גם לא לפי המלצות ועדת שמגר, שלא קבעה שום דבר בנוגע לתקציב, וכנראה שכשם שהיו לה סיבות טובות להמלצות בנושאים מסוימים, גם כאן היו לה הסיבות משלה.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת אלדד, האם הכוונה בחוק התקציב שעובר בכנסת לתקצב את זה בסעיף נפרד? אז אפשר לומר "כפי שייקבע בחוק התקציב".
מירב ישראלי
לא, יש כאן בעיה. מדובר כאן בחברה פרטית. בבית התפוצות היה לנו מצב דומה – זו גם חברה מעורבת – ונקבע שם שהשתתפות אוצר המדינה תהיה באמצעות סעיף של תמיכה בחברת בית התפוצות. זה מה שעשינו שם.
אריה אלדד
אבל הענין של מחויבות המדינה הוא נשמת אפו של החוק הזה. לא היינו יוצאים לדרך הזאת אם לא היתה נוצרת בעיה, לפיה מה שמעביר האוצר לספריה מדי שנה באמצעות המל"ג הביא אותה למצב שבו היא נמצאת היום.
היו"ר אברהם פורז
אני לא אומר שאתה לא צודק. הם אומרים שייתכן שהם יתקצבו גם בסכום גבוה יותר, אבל הם לא רוצים מחויבות סטטוטורית.
אריה אלדד
אבל זה מה שאנחנו כן רוצים – בדיוק את הדבר הזה אנחנו רוצים.
מיכל צוק
גם בסעיף (א), ככל שאתם הולכים לכיוון של - - - שם לא כתוב, וזה גם אבסורד: מעבר להתנגדות שלנו לקבוע איזשהו חיוב של המדינה לתקצב, זה אבסורד לקבוע שהמדינה. ושוב – מהיכן מתוקצבת האוניברסיטה העברית? צריך לזכור.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע שהספריה הלאומית תתוקצב על ידי המדינה, האוניברסיטה וההכנסות וכן הלאה, בלי לכתוב שאוצר המדינה יכסה את ההוצאות.
משולם נהרי
זה יהיה כמו מפעל ההזנה.
היו"ר אברהם פורז
אתה חייב לעבור את הקריאה הראשונה באופן המינורי ביותר, אחרת הם יגידו לך שזו הצעה תקציבית, לא תעביר, וגם לא יהיו לך 50 איש באולם. ברגע שבו אתה לא כותב סכומים, הם לא יכולים לומר לך - - - אל תהיה צודק, תהיה חכם.
מירב ישראלי
המילים האלה "ישאו בתקציב השנתי", השאלה היא אם יכולים לנסח - - -
משולם נהרי
אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול שאלה: האם זו תהיה תקנה תקציבית של הוצאה, או תקציב תמיכה?
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע.
משולם נהרי
זה הכל. אז תבין גם את אמנון דה-הרטוך.
יעקב שפירא
אני לא חושב שיהיה מבחן תמיכה - - -
מיכל צוק
צריך להבין שיש כאן בעיה – מצד אחד רוצים להרחיק את זה מהמדינה, מצד שני המדינה תשא בכל העלויות התקציביות--
היו"ר אברהם פורז
חברים, יש לי קצת ניסיון בזה. יש לנו קצת כלים. אני מציע שהסעיף ינוסח כדלקמן.
מירב ישראלי
תראה את הסעיף ביחס ל"בית התפוצות" – לכך התכוונתי.
היו"ר אברהם פורז
בסדר – זה יהיה סעיף המדינה. לגבי הדברים האחרים – זה יבוא מכל היתר. תעשי שני סעיפים.
משולם נהרי
אני רוצה לשאול שאלה: האם זה תקציב תמיכה או תקציב הוצאה?
מירב ישראלי
זה יהיה תמיכה, כי זאת חברה.
משולם נהרי
אם זה תמיכה, יש בעיה עם חוק יסודות התקציב.
מירב ישראלי
לא, אין בעיה.
היו"ר אברהם פורז
- - - עושים חקיקה נפרדת. החוק הזה לא כפוף לחוק יסודות התקציב. זה דין מיוחד.
משולם נהרי
אבל שם זה חוק יסוד. שם תצטרך להכניס תיקון – למעט גם את הספריה הלאומית.
היו"ר אברהם פורז
אני לא חושב.
יעקב שפירא
עשינו את זה בכמה מקומות. עשינו בחוק הרצל משהו בסגנון הזה. זה אומר שהחוק הזה מתלבש על הקונספציה של חוק יסודות התקציב. קרי: סעיף 3(א) של מבחני התמיכה עכשיו מחויב ליצור מבחן תמיכה לספריה הלאומית.
משולם נהרי
כלומר, צריך מבחן תמיכה.
יעקב שפירא
אני לא יודע איך זה ייעשה – מבחן תמיכה או - - -
משולם נהרי
אם זה תמיכה ומבחני תמיכה, כל אחד יכול להגיש בקשה.
יעקב שפירא
לא.
מירב ישראלי
לא, כי אנחנו כותבים שזה בסעיף תקציב נפרד.
טנה שפניץ
- - - כולן מתחרות - - -
מירב ישראלי
נכון שזה נקבע ב-3(א) לגבי הרשתות. אבל נקבע שלמעשה, מעצם זה שאתה נותן להם תקציב שנקבע בחוק, הם לא צריכים לעמוד במבחני תמיכה. הם מקבלים את התקצוב - - -
משולם נהרי
אז זה לא תמיכה, אלא תקצוב. בתמיכה זה מחייב מבחנים, ולגבי מבחנים כל אחד יכול להגיש בקשה. אם זה תקציב, למה אני צריך את זה בנפרד, בתוך התקציב של המועצה להשכלה גבוהה יהיה סעיף שנקרא ספריה לאומית.
היו"ר אברהם פורז
דברנו על זה – אנחנו רוצים להפריד את זה.
משולם נהרי
הוא יהיה בתקנה נפרדת, אבל תחת קורת הגג של המועצה להשכלה הגבוהה.
היו"ר אברהם פורז
בחוק התקציב כבר לא אכפת לי איך ישימו את זה, אבל אנחנו לא מכפיפים אותם לתקציבי המל"ג.
אריה אלדד
אנחנו צריכים למנוע מצב שבו הספריה הלאומית תצטרך לערוך מדי שנה חצי שנה של שתדלנות בקרב הגורמים השונים – להתחיל לגייס שוב חברי כנסת כדי שהיא תוכל לחיות.
משולם נהרי
כך זה יהיה. זה יהיה. אל תשלה את עצמך.
היו"ר אברהם פורז
כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע – ואני לא מציע לך להכניס סכום, כי זה לא עובר קריאה ראשונה.
משולם נהרי
לכל פקיד שזה יהיה תחת חסותו תצטרך לתת דין וחשבון. נכון, ויקטור?
אריה אלדד
השאלה היא אם אני אוכל להכניס את התקציב - - -
היו"ר אברהם פורז
אחרי הקריאה הראשונה תוכל להכניס. ואז אולי תהיה ממשלה חדשה, שתתמוך בחוק. כי עם תמיכת ממשלה אין לך בעיה.
דוד בלומברג
אל תביא מצב שהוא מרע את המצב הקיים. מתוך רצון להטיב, אנחנו עלולים להזיק.
היו"ר אברהם פורז
אני לא מרע כלום.
דוד בלומברג
היום המצב הוא - - - שהתמיכה היום היא באמצעות מל"ג.
היו"ר אברהם פורז
אבל האם המל"ג לא מקבל כסף מסומן למטרה הזאת?
אריה אלדד
הוא מקבל כסף מסומן למטרה הזאת.
היו"ר אברהם פורז
זה לא שהוא מקבל עבור הכל ומחליט להקצות.
דוד בלומברג
אבל לפחות יש לנו את המנגנון האוטומטי לענין הזה. אם אתה מוציא את זה מחר מהמסגרת הזאת, ושם אותה במסגרת תמיכות בשתדלנות שנתית - - -
היו"ר אברהם פורז
כיום אין שום חובה לאף אחד לתת לך שום דבר. גם אחרי זה לא תהיה חובה לתת לך סכום קצוב, כי אנחנו לא יכולים לקבוע. אבל תהיה חובה להתחשב בך ולשים אותך בסעיף נפרד בחוק התקציב, שמחייב התייחסות פרטנית ונפרדת לענין. לדעתי, זה רק מקדם את הנושא. זאת הצעת חוק פרטית. אם חבר הכנסת אלדד לא ירצה אותה, הוא תמיד יוכל למשוך אותה ולהשאיר אתכם במצב המשפטי הנוכחי. עד סוף הקריאה השניה החוק בשליטתו.
אריה אלדד
לאחר שנעביר את החוק בקריאה ראשונה, קח את זה בחזרה לאוניברסיטה, קבל את ההתייחסויות שלהם, ונראה איך אנחנו פותרים את זה.
היו"ר אברהם פורז
הוא תמיד יכול למשוך את החוק. אם אתה חושב שזה מרע את המצב, תבקש ממנו למשוך את החוק.
דוד בלומברג
אני רוצה להטיב את המצב.
היו"ר אברהם פורז
אני אומר לך שהוא מטיב.
דוד בלומברג
עצוב מאוד ש-60 שנה אחרי הקמת המדינה, 100 שנה לאחר שהקונגרס הציוני קיבל החלטה להקים ספריה לאומית, זהו הדיון הראשון שמתנהל בנושא הזה.
היו"ר אברהם פורז
אתה יודע, לפעמים זה עובד גם בלי חוקים. לא צריך חוק לכל דבר.
דוד בלומברג
במקרה הזה זה לא עבד.
היו"ר אברהם פורז
בדרך כלל, כשעושים חוק זה רק מקלקל.
מירב ישראלי
אני רוצה להבהיר: את בית התפוצות הנחנו לקריאה שניה ושלישית במליאה. אם היו הערות הם היו צריכים להעביר לנו אותן. לגבי בית התפוצות, שהיא חברה מעורבת, נקבע שיהיה סעיף תקציב נפרד להחזקת בית התפוצות. אין דרך להעביר – זה כמו בקולנוע. נקבע בסעיף (1), שתקציב התמיכה בקולנוע ייקבע בסעיף תקציב נפרד. אז עשינו גם כאן כמו בקולנוע.
משולם נהרי
כמו יד ושם.
מירב ישראלי
לא, יד ושם הוא תאגיד סטטוטורי.
משולם נהרי
וגם הם צריכים שתדלנות – לא כל שכן אלה.
היו"ר אברהם פורז
ישתפו את אוצר המדינה בהחזקת הספריה הלאומית, שתהיה בתקציב שנתי לתמיכה שייקבע - - -
מירב ישראלי
לחברת בית הספרים הלאומי.
היו"ר אברהם פורז
ייקבע בסעיף תקציבי נפרד בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב. בנוסף לכך, יהיו להם הכנסות מהאוניברסיטה ומארגונים ומוסדות, דמי אגרות, דמי השתתפות, מנויים, תומכים, עזבונות.
מיכל צוק
האוניברסיטה ובעלי המניות האחרים – זאת לא הכנסה. זה צריך להיות משהו שהוא גם.
היו"ר אברהם פורז
החוק לא מחייב את האוניברסיטה לתת גרוש.
משולם נהרי
זה סטטוס של תמיכה. לא יעזור. זה בנוי בצורה כזאת. זה רע – אם זאת תמיכה זה רע. חבר שלך יבוא ויטרפד את הכל. אני אומר לך.
היו"ר אברהם פורז
ראשית, המדינה נותנת את זה - - -
משולם נהרי
שאל את אמנון דה-הרטוך, ותראה מה הוא יגיד לך. הוא לא יאפשר שבו יהיה תאגיד בחוק, שלא במסגרת - - -
היו"ר אברהם פורז
היתר באים מההכנסות - - - תעשו - - - שלושה סעיפים.
מירב ישראלי
אבל האוניברסיטה לא תומכת; האוניברסיטה נותנת תקציב. היא מממנת.
מיכל צוק
לא רק האוניברסיטה. יהיו בעלים נוספים. כל אחד לפי החלק.
היו"ר אברהם פורז
שיתרת התקציב תמומן על ידי האוניברסיטה - - -
מירב ישראלי
אנחנו מנסחים: סעיף קטן (א) השתתפות אוצר המדינה בהחזקת הספריה הלאומית תהיה בתקציב שנתי לתמיכה--
דוד בלומברג
לא לתמיכה.
מירב ישראלי
מה אני יכולה לעשות? זה הנוסח שכתבנו בבית התפוצות. אין דרך אחרת. אתה לא מתקצב חברה פרטית.
היו"ר אברהם פורז
זה בסדר. אל תבהל מהמילה תמיכה. למרות שכתוב תמיכה, זאת לא תמיכה.
מירב ישראלי
איך המדינה מתקצבת חברה פרטית? בסעיף 5 אנחנו קובעים סעיף קטן (א) שמתייחס לאוצר המדינה, וסעיף קטן (ב) שמתייחס לכל השאר.

"השתתפות אוצר המדינה בהחזקת הספריה הלאומית תהיה לתקציב שנתי לתמיכה בחברת בית הספרים הלאומי."
דוד בלומברג
לא "לתמיכה" – "למימון".
מירב ישראלי
אני שוב מסבירה – אין דרך.
היו"ר אברהם פורז
אל תבהל מהמילה "תמיכה". זאת לא תמיכה במובן הקלאסי, אלא מסוג אחר, סטטוטורית בחוק. זה דבר שונה.
טנה שפניץ
זה יותר גרוע.
היו"ר אברהם פורז
זה לא יותר גרוע.
משולם נהרי
כל התמיכות הן בחוק.
דוד בלומברג
- - - תוריד את המילה "תמיכה", ותחליף אותה ב"מימון". המהות היא אותה מהות.
מירב ישראלי
איך אוצר המדינה יכול לממן חברה פרטית?
היו"ר אברהם פורז
תשאיר תמיכה. אני אומר לך – זה טוב.
אריה אלדד
אפשר "מימון חלקי"?
היו"ר אברהם פורז
אי אפשר.
משולם נהרי
אתה כותב תמיכה בחוק שילוב?
יעקב שפירא
אבל חוק שילוב זה תקציב.
משולם נהרי
גם כאן הוא מתכוון לכך שהמדינה תממן את חלקה.
יעקב שפירא
אבל חבר הכנסת נהרי, אנחנו מקימים כאן חברה לתועלת הציבור.
משולם נהרי
יפה – אז זו תמיכה.
דוד בלומברג
לכן זאת לא תמיכה אלא מימון.
משולם נהרי
זה מה שאני אומר. אני אומר שאם מנוסח סעיף נפרד לאוצר המדינה, אוצר המדינה יחייב - - -
דוד בלומברג
ממך למדתי את זה כרגע, ולכן צריך לכתוב למימון ולא לתמיכה.
מיכל צוק
אבל היא אומרת שאי אפשר מבחינה משפטית.
היו"ר אברהם פורז
אני אומר לכם מה יהיה כתוב: לגבי המדינה יהיה כתוב כמו בבית התפוצות, בנוסח שקראנו לכם. סעיף דומה יהיה לגבי האוניברסיטה.
מירב ישראלי
זה לא דומה.
היו"ר אברהם פורז
יהיה סעיף נוסף לגבי בעלי המניות האחרים, שהם ישתתפו בתקציב. סעיף שלישי יהיה לגבי התרומות, העזבונות, דמי החבר וכל הסיפור הזה. אלה שלושת הסעיפים, ואלה מקורות ההכנסה של הפרוייקט הזה.
מירב ישראלי
האוניברסיטה העברית ובעלי המניות האחרים – איך אתה רוצה לכתוב את זה?
היו"ר אברהם פורז
השתתפות במימון.
מירב ישראלי
אני לא מנסחת כרגע.
משולם נהרי
אפשר להוסיף שלא יחול עליהם סעיף 3(א) לחוק יסודות התקציב? אם את מכניסה את זה פתרת את כל הבעיה.
היו"ר אברהם פורז
אני לא רוצה להתחיל - - -
מירב ישראלי
אנחנו נתייעץ עם משרד המשפטים בענין. אם צריך להכניס את ז ה - - -
מיכל צוק
אני רוצה לומר שזה יהיה מאוד בעייתי, כי אתם מתחילים לפתוח כאן תפרים שאנחנו יודעים - - - אם פותחים פותחים הכל - - -
יעקב שפירא
בואו נסכם שאת כל הנושא הזה של היחס בין העברת הכספים לבין יצירת מבחני תמיכה בכל סעיף 3(א) – אנחנו נברר ונחזור אלייך בענין הזה. זה חשוב מאוד. כי השאלה היא אם צריך ליצור מבחן תמיכה בחוק.
היו"ר אברהם פורז
את יודעת מה לנסח?
מירב ישראלי
פחות או יותר כן, נתייעץ אתם בענין. את סעיף קטן (ב) אנחנו מוחקים. את סעיף קטן (א) אני מנסחת כמו בית התפוצות. בסעיף קטן (ב) אני אומרת שהאוניברסיטה העברית ובעלי המניות האחרים ישתתפו בהוצאות התקציב השנתי של הספריה הלאומית. בסעיף קטן (ג) ייאמר: כן יבואו הכנסות לכיסוי - - -
היו"ר אברהם פורז
את סעיף קטן (ב) אנחנו מוחקים.
מיכל צוק
הנוסח המוצע הוא בהחלט הרבה יותר טוב מהנוסח הקודם, אבל אנחנו עדיין מתנגדים לקביעה של אחריות המדינה לתקציב בחוק.
היו"ר אברהם פורז
הערתך נרשמה, ואנחנו גם מבינים את עמדתכם. אתם לא רוצים שום מחויבות לשום דבר שכובל אתכם. חבר הכנסת אלדד היה רוצה מאוד לכבול אתכם באזיקים ובנחושתיים.
מירב ישראלי
לגבי הפיתוח: היום לפי חוק יסודות התקציב שר האוצר צריך להכריז על גוף נתמך כדי שיהיה לו פיקוח לפי חוק - - -

כאן אנחנו לא קובעים הוראות פיקוח מיוחדות בגלל הנושא של העצמאות, וגם את זה נצטרך לבחון לקראת הקריאה השניה והשלישית. כי זה לא יהיה כנראה דרך חוק יסודות התקציב.

סעיף 6 – אחריות ממשלתית

"שר החינוך והתרבות רשאי לקבוע" – אני אעשה את זה "רשאי".
היו"ר אברהם פורז
תוסיפי את "הספורט".
מירב ישראלי
כאן זה ממש לגבי מוסדות חינוך. "שר החינוך והתרבות רשאי לקבוע בתקנות את שילובה של הספריה הלאומית בפעילות חינוכית למורים ולתלמידים בבתי הספר ובמוסדות חינוך אחרים בדרך של פיתוח תכניות לימוד שיטפחו את תרבות הספר, בדרך של העמדת האוספים והאוצרות של הספריה הלאומית לשימושם של מורים ותלמידים באמצעות מערכת מידע מתקדמת, שתאפשר נגישות מרחוק, ובדרכים נוספות."
היו"ר אברהם פורז
נפלא.
מירב ישראלי
יש נושאים נוספים, שמשרד המשפטים העלה. אני לא יודעת אם אתם רוצים להתייחס אליהם בשלב הזה – נושא המיסוי.
יעקב שפירא
את סעיף התחולה את חייבת.
מירב ישראלי
תחולה זה בסוף.
יעקב שפירא
יש כמה דברים שאני חייב לומר: אני שב ואומר שזאת לא הצעה שלנו; אני מתייחס להצעה הפרטית של חבר הכנסת אלדד כהמלצה של משרד המשפטים, אבל יש נושאים מסוימים שאני חושב שצריך לתת עליהם את הדעת, קרי: הגנה על נכסים בספריה. אני בקרתי שם, ויש שם נכסים שהם בגדר נכסי צאן ברזל.
היו"ר אברהם פורז
מה אתה מציע לנו לעשות?
יעקב שפירא
יש כמה סעיפים בשלבי גיבוש, שחשבנו עליהם. כך למשל: הגבלת עסקאות, דין נכסים בפירוק, הגנה מפני עיקול ועיכבון, העברת מניות בחברה – כל הדברים האלה הם דברים קריטיים מאוד. אנחנו עוסקים בנכסי צאן ברזל, וכשמדובר בהצעת חוק שעוסקת באוצרות כאלה, חייבים לתת עליהם את הדעת.
היו"ר אברהם פורז
אז אולי אחרי קריאה ראשונה - - -
אריה אלדד
אני חושב שנכון לבוא ולומר שיש דברים – ואני לא יודע - - -
היו"ר אברהם פורז
מה תעשה כשהחברה תכנס לפירוק, וימכרו את כל הספרים.
יעקב שפירא
תאר לך שהיא נכנסת לחובות, והולכים לעקל שם את כתב היד של ניוטון, שנמצא שם.
אריה אלדד
אין לי ספק שאתה מסכים אתי שכתב היד של הרמב"ם חשוב מכתב ידו של ניוטון לענין הזה?
יעקב שפירא
נכון. אבל תאר לך שיבואו לעקל את כתב היד של הרמב"ם.
אריה אלדד
או לעקל אותו או שיחליטו למכור - - -
יעקב שפירא
הרי כשאתה הופך אותם לחברה פרטית – בייחוד לפי הצעתו של זמיר, שתהיה שם מועצה והמדינה לא תהיה בבקרה ישירה – הם יכולים להחליט למכור את שני הסדרים של כתב היד של הרמב"ם תמורת משהו אחר. איך אתה מבטיח דברים כאלה? המדינה נתנה את הדעת בכמה סעיפים, ולדעתי יש מקום לבחון אותם גם בהצעתו של חבר הכנסת אלדד.
טנה שפניץ
אפשר לעשות את זה בראשי פרקים, להכניס את הסעיפים האלה, ואחר כך לפתח אותם.
היו"ר אברהם פורז
אולי צריך לומר שאם הספריה תרצה למכור נכס מנכסיה, זה יהיה טעון אישור של מישהו.
אריה אלדד
זה סעיף קשה מדיי, כי אם אתה רוצה למכור מחשב ישן, אתה בטח לא רוצה.
יעקב שפירא
עושים תוספת – אפשר לעשות תוספת לחוק.
היו"ר אברהם פורז
אם רוצים למכור את העותק הראשון של חסמבה, זה כנראה לא שווה יותר ממאה שקלים, וכנראה לא ימכרו אותו כי זה לא פותר שום בעיה. כל מכירה של כתבי יד עתיקים - - -
יעקב שפירא
מה זה "עתיקים"?
היו"ר אברהם פורז
אולי מעל 100 שנה?
אריה אלדד
צריך להגדיר מהם אוצרות התרבות של הספריה הלאומית.
היו"ר אברהם פורז
אבל איך תגדיר אוצרות תרבות?
מירב ישראלי
אז תציעו נוסח – אין בעיה.
היו"ר אברהם פורז
אולי הם יהיו במצב כלכלי כל כך קשה, שהדירקטוריון - - - שהולכים למכור את ספרי הרמב"ם כדי לכסות חובות. במקרה כזה, צריך - - - צו מניעה.
דוד בלומברג
אתה לא מדבר באוויר. אתה יודע שה - - - של יהודה עמיחי הועבר לאוניברסיטת ייל תמורת 1.2 מיליון דולר בגלל מצב כלכלי קשה של המשפחה.
היו"ר אברהם פורז
האם יהיה נכון לחשוב שכל מכירה של נכס - - -
יעקב שפירא
אבל לא צריך להסתבך עם זה - - -
היו"ר אברהם פורז
אבל המשפחה מכרה את זה.
דוד בלומברג
אני מציע לזכור את זה בין הקריאה הראשונה השניה.
היו"ר אברהם פורז
אולי צריך לתת לספריה זכות סירוב?
דוד בלומברג
הנושא הזה יותר מסובך, משום שחלק גדול מהאוצרות הקיימים לפחות הם אוצרות שהם רכוש האוניברסיטה העברית.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע לכתוב שמכירה של מוצר--
דוד בלומברג
לא, אל תכתוב שום דבר בשלב הזה. זה נושא שלא נדון, והוא מאוד מסובך. עזוב את זה כרגע.
משולם נהרי
עזוב – זאת תוספת. אחר כך נדון בכך בתוספת. חבל – לא מכניסים את זה. זאת תוספת.
יעקב שפירא
· - - שזה לא נושא חדש, ואנחנו נצטרך לדון בכך.
אריה אלדד
אפשר לרשום בפרוטוקול שאני תומך בהכנסת סעיף כזה - - -
יעקב שפירא
אבל אנחנו לוקחים בחשבון שלקראת הקריאה השניה והשלישית נצטרך לדון בכך.
משולם נהרי
בסדר. זה לא נושא חדש.
אריה אלדד
צריך להכניס סעיף, לפיו ייקבע בתקנון הספריה הלאומית מנגנון שיבטיח מכירה - - -
היו"ר אברהם פורז
אני מציע לומר לצורך הענין: רצתה הספריה הלאומית למכור נכס תרבות, המכירה טעונה אישור שר החינוך והתרבות.
קריאה
לא.
יעקב שפירא
לא, שר החינוך ישלוט גם בכל ההוצאות?
היו"ר אברהם פורז
לא, הוא יכול למנוע מכירה.
יעקב שפירא
אבל הוא יכול גם לאשר. חס ושלום. יש דברים מסוימים שאין – את כתב היד של הרמב"ם גם הממשלה לא יכולה להחליט למכור.
אריה אלדד
אני רוצה לקבוע איסור מוחלט. אני מסכים עם הקביעה, לפיה מדינת ישראל היום אינה בהכרח הגוף שמגן על נכסי העם היהודי.
היו"ר אברהם פורז
אתה רוצה לומר שהספריה הזאת לעולם לא תמכור שום דבר אף פעם?
יעקב שפירא
את כתב היד של הרמב"ם אף אחד לא ימכור, חבר הכנסת פורז.
היו"ר אברהם פורז
לא אמרתי את זה. אני רק אומר שאיסור טוטלי, לפיו אף פעם, בשום פנים ולנצח נצחים לא ימכרו כלום – לכן צריך להגדיר שמכירתו של נכס תרבות המכירה טעונה את אישור שר החינוך.
יעקב שפירא
אבל גם בספריה הלאומית יש דירוג. יש להם הגדרות של אוספים. הם עצמם מחלקים את זה היום.
היו"ר אברהם פורז
יש סדרת טלוויזיה אמריקאית שנקראת "עקרות בית נואשות".
יעקב שפירא
ממש לא ראיתי את זה.
היו"ר אברהם פורז
גם אני לא. קראתי שלורה בוש אמרה שהיא עקרת בית נואשת. יכול להיות שהדירקטוריון יהיה כל כך נואש, וימכרו. צריך למצוא גוף חיצוני, שמכירה כזאת טעונה את אישורו – שר החינוך.
אריה אלדד
חבר הכנסת פורז, מוזיאון ישראל - - -
קריאות
- - -
אריה אלדד
אם אנחנו נשלים עם מצב שבו מישהו מוכר - - -
היו"ר אברהם פורז
יכול להיות שמשפטית אין לך מה לעשות – שאתה עומד מנגד - - - אולי שר החינוך יגיד: אני לא מתיר למכור, אבל אשיג לכם כסף ממקור אחר.
מירב ישראלי
בדברי ההסבר אני אכתוב את כל הנושאים שנתייחס אליהם אחרי הקריאה השניה והשלישית.
היו"ר אברהם פורז
היועצת המשפטית מציעה שבדברי ההסבר ייכתב שהענין הזה יידון אחרי הקריאה הראשונה.
מירב ישראלי
אני מציעה שבדברי ההסבר אני אכתוב שבנושאים מסוימים – ואתה תפרט את הנושאים – הוועדה תדון לקראת הקריאה השניה והשלישית. כך זה לא יהיה נושא חדש, ולא תהיה בעיה.
היו"ר אברהם פורז
תודה רבה.
מירב ישראלי
סעיף 7 – תחילה

"תחילתו של חוק זה בתום 90 ימים מיום קבלתו."

אתם זוכרים שבסעיף 3(ב) היה את הענין של הוראת מעבר – מה קורה בשלוש שנים. אני גם רוצה להתייחס ליחס שבין התחולה לתחילה.
ההצעה היא
"עד תום שלוש שנים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה תוקם חברת בית הספרים הלאומי". כלומר, נותנים להם שלוש שנים להקים את החברה, "ועד למועד הקמתה תפעיל האוניברסיטה העברית את הספריה באמצעות חברת בת בבעלותה".
היו"ר אברהם פורז
איך זה פועל כיום? מהו המעמד המשפטי כיום?
דוד בלומברג
כיום זה עדיין חלק מהאוניברסיטה העברית.
היו"ר אברהם פורז
אבל למה חברת בת בבעלותה?
יעקב שפירא
זו המלצת דוח זמיר.
היו"ר אברהם פורז
אבל מה מפריע לנו להשאיר את זה במצב הנוכחי עד שזה ייכנס לתוקף? למה צריך להתחיל לשנות?
יעקב שפירא
יש לזה רציונל.
דוד בלומברג
העסק מסובך מאוד, כיוון שאנחנו לא מקימים ספריה יש מאין. יש היום אוצרות של הספריה ששייכים לאוניברסיטה, וצריך להגיע להסדר לגבי האוצרות והספרים בין האוניברסיטה לבין חברת הבת, כך שכשנעביר את זה ל - - - זה כבר יהיה נקי. יש בעיה של הרכוש של הנדל"ן – מהי הבעלות על הנדל"ן, מהו ההסדר. יש בעיה של העובדים – איך אתה מתייחס לעובדים.
היו"ר אברהם פורז
האוניברסיטה תרצה כסף על כל דבר, לא?
דוד בלומברג
אני מניח שלא. אבל הדברים האלה – זה שונה לחלוטין - - -
היו"ר אברהם פורז
אז נלך לפי הצעות דוח זמיר.
דוד בלומברג
אנחנו שקלנו את זה - - - האוניברסיטה העברית כבר עשתה מהלך קדימה: היא הקימה הנהלה ציבורית לספריה, והעבירה את כל סמכויות המדיניות והניהול להנהלה הציבורית. ההנהלה הציבורית היא זו שמנהלת בפועל ומגבשת את הנושא.
היו"ר אברהם פורז
כן, אבל ההנהלה הציבורית היא חברת בת של האוניברסיטה.
דוד בלומברג
עדיין לא. היא תהיה חברת בת.
קריאה
באיזה סטטוס אתם היום?
דוד בלומברג
הנהלה ציבורית.
היו"ר אברהם פורז
האם יש לך בעיה עם אימוץ דוח זמיר של חברת בת של האוניברסיטה בשלב זה?
דוד בלומברג
לא.
היו"ר אברהם פורז
או-קיי – זה הדבר.
מירב ישראלי
אני מקריאה את הצעת משרד המשפטים במלואה: "עד תום שלוש שנים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, תוקם חברת בית הספרים הלאומי, ועד למועד הקמתה תפעיל האוניברסיטה העברית את הספריה באמצעות חברת בת בבעלותה. הרכב דירקטוריון חברת הבת וניהולה, לרבות הכנת המערכת ההסכמית אשר תידרש, יבוצעו במידת האפשר בהתאם להוראות חוק זה." זאת נראית לי הוראה קצת בעייתית. בעיקרון, יכול להיות שאנחנו צריכים לעבור על הוראות החוק, ולראות אלו סעיפים נכנסים לתוקף מיידי ואלו לא. כי יש כאן סעיפים שאין היגיון שהתחילה שלהם תהיה תוך 90 יום.
היו"ר אברהם פורז
אז תמייני.
אריה אלדד
תכתבי: הסעיפים הרלוונטיים.
מירב ישראלי
אנחנו צריכים לעבור.
יעקב שפירא
אבל הרעיון הוא שלחברת הבת תהיה מחויבות מסוימת.
מירב ישראלי
אז צריך לכתוב את זה. אתה לא יכול להקנות ככל האפשר--
היו"ר אברהם פורז
אנחנו מסמיכים אותך, גב' ישראלי, לעבור על זה ולמיין את הסעיפים.
דוד בלומברג
האם תהיי מוכנה לדבר אתי על הסעיף הזה?
מירב ישראלי
אני מוכנה לדבר אתך על הכל.
דוד בלומברג
לגבי הוראת המעבר, כדי שהיא תשקף--
מירב ישראלי
כן, אבל אנחנו צריכים לקבוע כאן את העקרונות, כדי שתהיה לי סמכות לעשות את זה – שהוועדה תחליט.
היו"ר אברהם פורז
כל מה שדחוף עושים מיד, וכל מה שלא דחוף עושים אחר כך. אם יהיה לך ספק, תתייעצי אתי.
מירב ישראלי
בסדר. סעיפים מסוימים ייכנסו לתוקף תוך 90 יום – כלומר, התחולה הרגילה – וסעיפים אחרים יצטרכו אולי להכנס לתוקף רק עם הקמת חברת בית הספרים עצמה.
היו"ר אברהם פורז
או חברת הבת של האוניברסיטה – חברה זמנית.
דוד בלומברג
יש שלושה שלבים: מיידי; הקמת חברת הבת; - - -
יעקב שפירא
אני רוצה להעיר שהמלצת זמיר היתה שקודם תהיה חברת בת, ורק אז תהיה הצעת החוק. זה ההיגיון. המציע כאן דוחף קדימה. הרי בדוח זמיר כתוב שעם הקמת חברת הבת רואים לאן הדברים--
היו"ר אברהם פורז
הואיל ולמציע אין ערבות משום מקור ומשום גורם שזה יחזור לסדר היום אי פעם אם ייטוש את הנושא, הוא רוצה להמשיך.
טנה שפניץ
זה טוב; כל הרעיון היה להבהיר שמה שיהיה בחברת הבת הוא ברוח החברה הסופית.
היו"ר אברהם פורז
אין לנו שום בעיה עם זה. גב' ישראלי, אם את צריכה משהו מאתנו, אנחנו נצביע.
מירב ישראלי
אנחנו חייבים לדון בתקציביות, אבל האוצר הלך.
היו"ר אברהם פורז
לדעת המציע אין עלות לחוק - - - לא נאמר חוק.
דוד בלומברג
תגיד את המשפט הזה זקוף: אין תוספת עלות, משום שכרגע, לצורך הענין הזה--
היו"ר אברהם פורז
אדוני, גם אם אני אגיד שזה 29 מיליוני ש"ח – מיליון ש"ח פחות ממה שאתה מקבל – זאת עדיין תהיה הצעה תקציבית. כי כל הצעה שמקבעת בחקיקה סכום שעלותו מעל 5 מיליוני ש"ח הופכת תקציבית. למרות שהיא - - - פורמלית תקציבית. אנחנו לא רוצים את זה. צריך חמישים חברי כנסת במליאה, ובתקופה הזאת אם המליאה היתה מתכנסת בחברי מרכז, יכול להיות שאפשר היה.
משולם נהרי
למרות שהם ייקחו את זה מההשכלה הגבוהה זה ייקרא תוספת תקציב.
מירב ישראלי
אני אאלץ לבקש מהאוצר את ההצעה שלו, ואני משערת - - -
היו"ר אברהם פורז
הערכת המציע והערכת הוועדה היא שאין עלות תקציבית לחוק.
מירב ישראלי
זה לא שאין עלות תקציבית; זה לא עולה על 5 מיליוני ש"ח.
דוד בלומברג
אבל אני בכל זאת חושב שהניסוח הזה, לפיו אין עלות תקציבית מעבר לתקצוב הקים – אני מבין אתכם, אבל אני רוצה שתבינו במהות: בענין הזה אין שום תוספת.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו כאן פורמליסטים; אנחנו לא עוסקים כאן במהות.
מירב ישראלי
הבעיה היא שיש הוראת חוק שמחייבת אותנו לבדוק האם יש תוספת תקציב מהבחינה הפורמלית.
היו"ר אברהם פורז
לא עולה על 5 מיליוני ש"ח, ואשר לא נקבע בחוק היקף התמיכה של המדינה.
קריאה
אתה בטוח שהיא לא עולה?
היו"ר אברהם פורז
כן, אתה לא יכול לומר שהיא תקציבית אם אין ערבות משפטית לתשלום. מתי הצעת החוק היא תקציבית? כשיש מחויבות סטטוטורית שהמדינה צריכה לשלם.
מירב ישראלי
מכיוון שאנחנו מעבירים את זה כרגע לקריאה הראשונה, וזה ברוח העקרונות של ההצעה הממשלתית, אני חושבת שהיה ראוי שהממשלה לא תתנגד לכך. אם אתם יכולים להביא לעמדה כזאת, שלא אצטרך לכתוב את הדבר הזה.
יעקב שפירא
מבחינה תקציבית?
מירב ישראלי
כן.
יעקב שפירא
חבל שנציגת האוצר לא כאן.
מירב ישראלי
אני יודעת שהיא תתנגד, אבל היה ראוי - - - בעיקרון, החלטת השרים לעניני חקיקה היתה שהיא תומכת בהעברה, בתנאי שימתינו להצעה הממשלתית. בגלל המצב של הכנסת, הרצון הוא להעביר את זה לקריאה ראשונה כדי שתהיה רציפות. מכיוון שהממשלה התעכבה עם התזכיר שלה, אני חושבת שהיה ראוי שהממשלה לא תתנגד.
קריאה
הממשלה מתנגדת?
מירב ישראלי
משרד האוצר הצהיר כאן שזאת ההחלטה של ועדת השרים, ושהממשלה מתנגדת.
קריאה
אבל אפשר לחזור לוועדת השרים.
מירב ישראלי
לכן אני אומרת: אני חושבת שהיה יפה יותר להעביר את זה בהסכמת ממשלה.
קריאה
אין בעיה.
היו"ר אברהם פורז
מי בעד העברת החוק לקריאה ראשונה? מי נגד?

הצבעה

בעד העברת החוק לקריאה ראשונה – פה אחד

ההצעה להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה נתקבלה.
היו"ר אברהם פורז
שלושה בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים.
קריאה
אדוני היושב ראש, איך לא חתמת על הצעת החוק?
היו"ר אברהם פורז
לא בקשו ממני.
קריאה
זו הצעת החוק מבין הצעות החוק הנאורות ביותר שהיו.
היו"ר אברהם פורז
אני נאור, לדעתך? מלבד זאת, הייתי נגוע בניגוד ענינים משום שאני מקדם הצעת חוק שלי. כך יותר קל לי.

תודה לכולם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
11:00

קוד המקור של הנתונים