ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/11/2005

הצעת חוק תשלומים למשפחות אומנה, התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.11.2005


הכנסת השש עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 525

מישיבה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"א חשון התשס"ו (23 בנובמבר 2005), שעה 09:50

ס ד ר ה י ו ם: הצעת חוק משפחות אומנה (תקופת אומנה), התשס"ד-2004 שלחה"כ ענבל גבריאלי (פ/2654)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"רזהבה גלאון
מוזמנים
שאול מרידור – משרד האוצרעו"ד איילת ששון – משרד הרווחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק משפחות אומנה (תקופת אומנה), התשס"ד-2004, של חה"כ ענבל גבריאלי (פ/2654)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה בהצעת חוק תשלומים למשפחות אומנה, התשס"ו-2005, המשך דיון של מה שנערך במהלך השבוע. ולפי בקשתנו העבירו משרד הרווחה, האגף לתיקצוב וכלכלה תחשיב עלות אחזקת בוגרים בגילאי שמונה עשרה עד עשרים ואחת למשפחות אומנה, והסכום הכולל הוא ארבע עשרה מליון שקל בשנה, דבר שהופך את הצעת החוק הזאת להצעת חוק תקציבית, עם כל מה שמשתמע מכך. אי לכך אני פונה למציעות החוק, אתמול פנתה אלי חברת הכנסת ענבל גבריאלי ואמרה שהיא מייפה את כוחך לייצג גם אותה. אז את עכשיו דוברת עבור שתיים.
זהבה גלאון
אדוני היושב ראש, אני ראיתי את העלות שקיבלנו ואני דיברתי עם ראשי העמותות והם היו די בהלם. כי הנתונים האלה, לדבריהם, אין לי מספיק מדדים לבחון את זה, לדבריהם הילדים האלה לא נמצאים בו זמנית, זאת אומרת זה שיכלול שכאילו כולם, מדובר על עשרות בודדות, אלה הנתונים שנמסרו לי, ולבוא עם הצעה כזאת זה לא משקף את המציאות. לכן בכל זאת, למרות שזאת ההצעה, אני מבקשת להצביע עליה, להביא אותה למליאה.
שאול מרידור
אנחנו הערכנו את זה ביותר, להזכירך כשהגיעה ההצעה לממשלה ישבנו יחד עם משרד הרווחה והנתונים שיש לנו ממשרד הרווחה הם מהגוף המקצועי, שהעבירו את המספרים של הילדים, זה הנתון הכי טוב שאנחנו יודעים להגיד אנחנו עומדים מאחוריו בצורה הכי חד משמעית שאפשר, כי זו האמת, צריכים להגיד את האמת. אני לא יודע מאיפה הם הביאו את הנתונים, יכול להיות שכל אחד מסתכל על החלק שלו, אני לא יודע איך להתייחס למה שאמרת, אבל ברמה הכי מקצועית, ויושבים כאן גם נציגי משרד הרווחה, זה הנתון הכי נכון שאנחנו יודעים להגיד, לטעמי הוא מוטה למטה, רק למען הפרוטוקול, אנחנו חשבנו שזה יותר. אבל היות ומשרד הרווחה, ישבנו אתם ובסוף החלטנו ללכת אתם כי הם הגוף המקצועי, זה הנתון הכי טוב שאנחנו יודעים להגיד בעניין.
ג'ודי וסרמן
אני אקריא את הנוסח: חוק תשלומים למשפחות אומנה, התשס"ו-2005. 1. תשלומים והטבות המשתלמים למשפחת אומנה עבור ילד אומנה המוחזק על ידה לפי כל דין, הנחיה או הוראה ימשיכו להשתלם לה עד הגיעו של הילד לגיל עשרים ואחת. 2. שר הרווחה, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע סוגי מקרים או נסיבות בהם לא ישולם תשלום, כולו או חלקו, למשפחת אומנה, על אף האמור בסעיף 1. 3. שר הרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
שאול מרידור
רק אני מזכיר, היות וזו הצעה תקציבית צריך אם אני לא טועה חמישים חברי כנסת לפחות.
היו"ר חיים כץ
אם יש חמישים איש וארבעים ותשעה תומכים ואחד מתנגד הוא יוצא פשוט מהאולם, אבל אלה הכללים.


אושר על ידי שני חברי הכנסת הנוכחים, ברוב מוחלט ומוחץ. לא היה אף מתנגד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים