ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/07/2003

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/69034
ועדת משנה (של ועדת הכנסת) לעניין תקנון הכנסת
13/07/2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/6903
ירושלים, כ"ט בתמוז, תשס"ג
29 ביולי, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לעניין תקנון הכנסת
יום ראשון, יג באייר התשס"ג (13 ביולי 2003), שעה 13:00
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן – היו"ר
גדעון סער
מוזמנים
מזכיר הכנסת אריה האן
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יועצת משפטית
אנה שניידר – יועצת משפטית לכנסת
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
דקלה אברבנאל
היו"ר רשף חן
אני פותח את הישיבה. בדיון הקודם הגענו לסעיף 18(ב) של ההצעה לתקנון החדש. נעבור כעת לסעיף 18(ג). אני קורא את הסעיף. כאן הורידו את המילים "תוך שמירה על העיקרון של נציגות סיעתית כאמור בסעיף (א)"; זה באמת מיותר, זה ברור.
מזכיר הכנסת אריה האן
לעניין "תבחר הסיעה חבר אחר במקומו": אם אומרים "תבחר הסיעה", תהיה לסיעות בעיה. אם רוצים שמישהו לא ישתתף והוא ירצה להשתתף בכל זאת יצטרכו לפנות להליך מורכב.
היו"ר רשף חן
לא מתייחסים כאן לאופן הבחירה של הסיעה, זהו עניין פנימי שלה.
אנה שניידר
נכון, בתקנון כלל לא עוסקים בהליכים פנימיים של סיעות.
היו"ר רשף חן
יש בעיה בהתחלת הסעיף, "נתפנה מקומו של חבר ועדה": לדעתי יושב-ראש סיעה יכול להחליט מיד שהוא מחליף חבר. כאן נקבע "נתפנה מקומו של חבר ועדה".
ארבל אסטרחן
נכון, המקום התפנה כי יושב-ראש הסיעה הודיע שהחבר כבר אינו חבר בוועדה. בסעיף קטן (א) כתוב ששמות החברים ייקבעו על-ידי הסיעות. הודעה של סיעה מקבלים מיושב-ראש הסיעה; הוא בא לוועדת הכנסת ומודיע שחבר כנסת כלשהו אינו חבר עוד בוועדה.
היו"ר רשף חן
אם רוצים שסעיף קטן (ג) יבטא את מה שקורה כרגע צריך להיות: "הסיעה רשאית בכל עת להודיע על החלפת החבר". במילים "נתפנה מקומו" המשמעות היא שבאופן אובייקטיבי הכיסא השתחרר.
אנה שניידר
אולי: "הודיעה הסיעה כי נתפנה מקומו של חבר ועדה..."? או להתחיל אחרת: "יושב-ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת, על-פי הודעתה של סיעה, מיהו נציג חדש, אם התפנה מקום של חבר כנסת".
מזכיר הכנסת אריה האן
החברות הקבועה נעשית דרך מליאת הכנסת. כאן מדובר בעניין הפרקטי: אם מישהו צריך מחליף.
אנה שניידר
אנחנו מדברים על החברים הקבועים.
היו"ר רשף חן
ייתכן שהתשובה לבעיה היא בסעיף 18(א) סיפה: "שמות חברי הוועדות ייקבעו על-ידי סיעותיהם". ייתכן שמזה אפשר להקיש שבכל שעה אפשר להחליף את החבר. האם זה ברור לחלוטין, לדעתכם?
מזכיר הכנסת אריה האן
אני מציע למחוק את "תבחר הסיעה".
אנה שניידר
אפשר לוותר על הסעיף.
גדעון סער
באים לפגוע כאן בסמכויותיי?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
נהפוך הוא. לדעתי כל העניין הוא בסמכות של הסיעה.
גדעון סער
צריך להרחיבו כך שבכל שלב נתון תוכל הסיעה להחליף את נציגה.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה בסעיף קטן (א): "שמות חברי הוועדות ייקבעו על-ידי סיעותיהם".
היו"ר רשף חן
התחלנו ממש מהנקודה שהעלה חבר הכנסת סער. לדעתי מזה הגענו לכך שכל סעיף קטן (ג) מיותר.
גדעון סער
צריך סעיף שנקרא "חילופי גברי".
ארבל אסטרחן
כתוב כאן "יודיע יושב-ראש הסיעה"; האם אנו יודעים מי היושב-ראש של כל סיעה? בא כוחה מפורסם ברשומות, ולא היושב-ראש.
אנה שניידר
נכתוב: "הודיעה סיעה". יודיע מי שיודיע, בשם הסיעה.
גדעון סער
אין חיה כזאת. כך נותנים כוחות לפקידים.
מזכיר הכנסת אריה האן
לדעתי צריך בכל זאת לכתוב "יושב-ראש סיעה".
היו"ר רשף חן
אני מסכים. אני מבקש לקרוא את ההצעה לנוסח שהתגבשה.
אנה שניידר
במקום "נתפנה מקומו של חבר ועדה, תבחר הסיעה חבר אחר במקומו…" יבוא: "הודיע יושב-ראש סיעה בכתב ליושב-ראש ועדת הכנסת על החלפת נציגה, יודיע על כך יושב-ראש ועדת הכנסת לכנסת".
ארבל אסטרחן
ממתי ההחלפה תהיה בתוקף? מרגע ההודעה במליאה? צריך להבהיר זאת.
היו"ר רשף חן
למה ההחלפה אינה בתוקף מרגע ההודעה של יושב-ראש הסיעה?
אנה שניידר
המליאה היא שמחליטה, המועד הקובע צריך להיות רגע ההודעה על כך במליאה.
גדעון סער
למה?
היו"ר רשף חן
זה מונע את האפשרות להחליף חברי כנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ההחלפה הזאת היא לא לצורך הצבעות ועניינים כאלה, זה רק לעניין חברות קבועה בוועדה.
גדעון סער
אבל זה יכול לקרות גם לצורך הצבעה. נניח שרוצים להחליף חבר בוועדה לצורך הצבעה באותו רגע ממש –אפשר לעשות זאת רק בהסכמתו? במתן הכוח למליאה יש עיכוב שיכול לגרום לבעיה בהצבעה.
אתן דוגמה לכך
הייתה בעיה בפגרה. רציתי להחליף וחשבתי שאצטרך לחכות עד שתיגמר הפגרה.
היו"ר רשף חן
קבענו שהשמות ייקבעו על-ידי הסיעות, לא על-ידי הכנסת. לכן לא צריך את אישור המליאה.
אנה שניידר
אבל יש להודיע. ההודעות צריכות להיות במליאה לדעתי.
היו"ר רשף חן
לא. הקונסטיטוציה היא בהודעה של הסיעה. כאן כתוב "הודעה על שמות חברי הוועדות תימסר…". זה לידיעה, לא לקונסטיטוציה. אני קורא את סעיף 18(ב).
ארבל אסטרחן
נכון, זה תיקון מהישיבה הקודמת.
היו"ר רשף חן
העיקרון הוא שהסמכות לקבוע היא בידי הסיעה. לכנסת מוסרים הודעה בלבד. אם מקבלים העיקרון הזה, הרי שמרגע שהסיעה הודיעה – השינוי בתוקף.
גדעון סער
אני מוכן גם לא להודיע לכנסת.
אתי בן יוסף
מי ינהל מעקב?
מזכיר הכנסת אריה האן
יש הרבה סעיפים הנוגעים לפגרה שבהם במקום הודעה במליאה נשלחת הודעה לחברי הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
את ההרכב הסיעתי מאשרים במליאה. את השמות הסיעה קובעת. אפשר להחליט מכתב של יושב-ראש סיעה ליושב-ראש ועדת הכנסת הוא שיקבע; תהיה גם הודעה במליאה, אבל הכניסה לתוקף היא מרגע ההודעה. ההודעה במליאה פורמלית בלבד.
מזכיר הכנסת אריה האן
נכון, כמו הודעות הממשלה על נסיעות שרים.
ארבל אסטרחן
אבל אם במהלך הדיון יושב-ראש הסיעה מבקש מהעוזר שלו למסור מכתב החלפה ליושב-ראש ועדת הכנסת, ההחלפה נכנסת לתוקף?
גדעון סער
כן. המקום הוא סיעתי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
נכון. זאת הסמכות של יושב-ראש הסיעה. השם הוא סיעתי, המבנה הוא הכנסת.
אנה שניידר
אם כך תימסר הודעה פורמלית במליאה, אך יש לכתוב במפורש שהרגע המכריע הוא הודעת יושב-ראש הסיעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.
מזכיר הכנסת אריה האן
ויש לכתוב שאף-על-פי כן יש להודיע לכנסת על השינוי.
אתי בן יוסף
אם כך כשאני מיידעת חבר הכנסת זה לפי תאריך קבלת המכתב.
היו"ר רשף חן
לדעתי צריך להכליל את העניין הזה בתוך סעיף קטן (ב): "הודעה על שמות חברי הוועדות והחלפתם תימסר על-ידי יושב-ראש הסיעה בכתב ליושב-ראש הכנסת, אשר יודיע על כך לכנסת". זה הסעיף שהמגדיר את ההודעה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ותחילת התוקף היא המכתב של יושב-ראש הסיעה.
מזכיר הכנסת אריה האן
צריך לכתוב "בכתב ליושב-ראש ועדת הכנסת" ולא "יושב-ראש הכנסת".
אנה שניידר
אנחנו ננסח את הסעיף ונביא ניסוח לאישורכם בדיון הבא. העיקרון ברור.
היו"ר רשף חן
בסדר. אני קורא את סעיף קטן (ד).
ארבל אסטרחן
זהו סעיף 9(א1) בתקנון הקיים, זה חדש בתקנון.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף קטן (ה). אני עובר לסעיף קטן (ו).
ארבל אסטרחן
אני מבהירה שהקביעה שסגן שר לא יכהן כחבר ועדת הכספים היא בעקבות נוהג; נתנו כמה חוות דעת בעניין זה.
אנה שניידר
יש בעיה עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה. באחרונה התעוררה שם שאלה קונקרטית. פעלנו על-פי מה שהיה נהוג עד עכשיו: סגן שר אינו יכול להיות נוכח בישיבות שנוגעות למשרדו, אבל הוא יכול להיות חבר בוועדה לביקורת המדינה. אני לא בטוחה שזה נכון מבחינה עניינית. אני לא יודעת אם צריך להחליט על כך כרגע.
ארבל אסטרחן
את פסקאות (2)-(3) בסעיף קטן (ו) הוספנו בעקבות הנוהג. פסקה (1) הייתה בתקנון, בסעיף 10(ב).
היו"ר רשף חן
נכתב כאן בפסקה (3): "בוועדה שענייני משרדו הם בתחום תפקידיה". זה בעייתי. העניינים שנוגעים למשרד של סגן השר עלולים לעלות בכל דיון כמעט. צריך לכתוב "בישיבה".
ארבל אסטרחן
אם יש ישיבה ספציפית שיש בה ניגוד עניינים, ברור שסגן השר לא ישתתף בה. אבל השאלה היא אם באופן קבוע נכון שסגן שר החינוך ישב בוועדת החינוך והתרבות.
אנה שניידר
צריך לשקול את האפשרות שסגן שר לא ישב בוועדות.
גדעון סער
אני לא הייתי רוצה לקבל הוראה כזאת. היא קשה מדי. יש סיעות שיש להן גם סגנים וגם סגני שרים וקשה להן לאייש את הוועדות. מספיק שהן נותנות כתף בוועדה אחת, וכבר יש בעיה.
אנה שניידר
לכן כתבנו את פסקה (3): "חבר או ממלא מקום בוועדה שענייני משרדו הם בתחום תפקידיה".
היו"ר רשף חן
אולי נכתוב "בתפקידיו הקבועים" בלבד? כי הרי אולי בוועדה למעמד האישה יידון נושא של סגן השר לתחבורה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הבעיה היא בוועדות כמו ועדת הכלכלה. סגן שר החקלאות לא יכול להיות שם, סגן שר התעשייה, המסחר והתעסוקה לא יכול להיות שם, סגן שר הבינוי והשיכון לא יכול להיות שם. נכון שסגן שר החינוך, למשל, יכול להיות חבר בה.

ברור שאם יש ניגוד עניינים בישיבה מסוימת סגן השר לא ישתתף. ואגב, מה עושים בהצבעות? האם סגן שר החקלאות יכול להיות מוזעק להצביע בוועדת הכלכלה אף שאסור לו להיות חבר בוועדה הזאת?
אנה שניידר
לא, אם הוא אינו חבר הוא לא יכול להיות ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
כתוב "או כממלא מקום".
היו"ר רשף חן
אין כאן פתרון לשאלה של ניגוד עניינים ענייני.
אנה שניידר
אני מפנה לכלל 5 לכללי האתיקה: "לא יהיה לחבר הכנסת במילוי תפקידו עניין אישי ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר הכנסת לבין ענייניו".
היו"ר רשף חן
אולי נוסיף כאן סעיף קטן נוסף: "סגן שר לא ישתתף בישיבה ובהצבעה בוועדה בכל עניין הנוגע למשרדו"? סעיף קטן (ו) אומר "סגן שר לא יכהן"; אבל סגן השר יכול לכהן בוועדה כלשהי שלא נוגעת למשרדו, נניח הוועדה לקידום מעמד האישה; אלא שאם הדיון יעסוק במשהו שנוגע לתפקידו – הוא לא ישתתף בו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בסעיף קטן (ו)(3) כתוב: "כחבר או ממלא מקום בוועדה שענייני משרדו הם בתחום תפקידיה". זה כולל מילוי מקום זמני.
היו"ר רשף חן
בפסקה (3) עוסקים בוועדה שחלק מהתפקידים הקבועים שלה נופלים בהגדרת המשרד שבו מכהן סגן השר. לכן יש צורך סעיף נפרד להשתתפות בדיונים מסוימים.
מזכיר הכנסת אריה האן
סגן שר התקשורת יכול להשתתף בדיון בחוק הבזק, למשל?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא. הוא מייצג את הממשלה. לא את הצד של הכנסת.

חבר הכנסת סער ביקש שסגן השר יהיה חבר, וזה בסדר; אבל לא בניגוד עניינים למשרד.
מזכיר הכנסת אריה האן
אם בוועדת הכלכלה דנים בחקלאות, מובן שסגן שר החקלאות לא יוכל לדון בוועדת הכלכלה בדיון זה; אבל הוא יוכל להשתתף במשהו שאינו ענייני משרדו?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בוודאי. הכוונה רק לנושאים שנוגעים למשרד.
גדעון סער
אבל נכון שצריך להוסיף: "בענייני משרדו".
אנה שניידר
אני מנסחת את השינוי שאנו מציעים: את סעיף קטן (ו) חילקנו לשתי פסקאות. בפסקה (1) מופיעות שלוש הפסקאות שמופיעות כאן: "סגן שר לא יכהן (א) כיושב-ראש ועדה או ועדת משנה; (ב) כחבר ועדת הכספים או הוועדה לענייני ביקורת המדינה או כממלא מקום בהן; (ג) כחבר או…".
גדעון סער
למה מוסיפים את הוועדה לביקורת המדינה? זה חדש. אני מתנגד לזה. הוועדה לענייני ביקורת המדינה עוסקת בעניינים שאינם נוגעים למשלות המכהנות באותו רגע. זה המצב בהרבה מהפעמים. נכון שבעוד שנה כבר יעסקו שם בענייני הממשלה הנוכחית, ואז סגן השר לא ישב שם אם הנושאים יהיו קשורים למשרדו; אבל האם הוא פסול מלדון בעניינים שנוגעים למשרדים אחרים?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אז מה, הכול ייקבע לפי דיון?
ארבל אסטרחן
סגן שר החינוך יוכל לשבת בדיון של הוועדה לענייני ביקורת המדינה שבו דנים בענייני משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – שהוא חלק מאותה ממשלה שלו? אגב, כך זה היום.
אנה שניידר
נכון, יש חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה שהוא סגן שר, ומנענו ממנו לבוא לדיון שנגע לענייני המשרד לביטחון פנים באופן רחב.
חשבתי שנכון לכתוב
"לא יכהן כחבר או כממלא מקום בוועדה שענייני משרדו היא בתחום תפקידיה"; כלומר סגן השר לביטחון פנים לא יכהן כחבר בוועדת הפנים. מעבר לכך מוצע להוסיף פסקה: "סגן שר לא ישתתף בישיבות ועדה העוסקת בענייני משרדו". הכוונה לישיבה ספציפית בוועדה מסוימת.
מזכיר הכנסת אריה האן
ואז לא צריך את פסקה (3).
מזכיר הכנסת אריה האן
ודאי שסגן שר החקלאות לא ישתתף בדיון על מועצת הלול בוועדת הכלכלה, כי זה קשור למשרדו; אבל למה שלא ישתתף בחוק התקשורת? יכול להיות שהסיעה צריכה אותו שם.
גדעון סער
נכון, כי כרגע הוא לא יכול להיות חבר בוועדה.
מזכיר הכנסת אריה האן
לדעתי צריך לנטרל את ניגוד העניינים ולאפשר לסגן שר כזה להיות חבר בוועדה. הוא רק לא ישתתף בדיונים כשיהיה ניגוד עניינים.
אנה שניידר
יש כבר כלל שסגן שר לא יהיה חבר ועדת כספים בשום מקרה, כי הוועדה הזאת עוסקת בכל המשרדים.
היו"ר רשף חן
כלומר דבר שהוא בתחום סמכות הוועדה ומתנגש עם תפקיד סגן השר – סגן השר פסול מלכהן בוועדה הזאת. ואם בוועדה אחרת, שאינה עוסקת בעניינים שבסמכותו, עולה עניין שבכל זאת נוגע לו, רק בדיון המסוים הוא לא ישתתף. אבל יש המון ועדות שיש להן המון תחומים.
גדעון סער
זאת הרחבה לכל הכיוונים.
מזכיר הכנסת אריה האן
צריך ליישם את סעיף ניגוד העניינים, הסעיף הקיים. וכך סגן השר יכול להשתתף בכול למעט בנושאים אלה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל ניגוד העניינים שמוזכר כאן הוא ניגוד עניינים אישי.
מזכיר הכנסת אריה האן
אז צריך להרחיב זאת גם לניגוד עניינים תפקודי.
אנה שניידר
זה דורש תיקון בכללי האתיקה.
מזכיר הכנסת אריה האן
אם יש הרבה סגני שרים, הקואליציה תהיה בצרות.
אנה שניידר
אולי צריך לצמצם את מספר החברים בוועדות.
היו"ר רשף חן
איננו רוצים לבצע כאן שינויים מהמצב הקיים. כרגע מקובל שבוועדת כספים אין סגן שר; לכן העניין הזה נשאר.

אני מבין שגם סעיף קטן (ג) מקובל היום. כלומר סגן שר לא יהיה חבר בוועדה שמופקדת על המשרד שלו. נקבע זאת.

אם מישהו ירצה לעשות תיקון לתקנון, נפעל לכך בהמשך; אבל לא נעשה זאת כעת. סעיף קטן (ג) נשאר כמות שהוא. נכתוב: "סגן שר לא ישתתף בישיבות ועדה הנוגעות לענייני משרדו".
גדעון סער
אני מציע: "בנושא שהוא מענייני משרדו".
אנה שניידר
בסדר. אני מתקנת.
היו"ר רשף חן
אנחנו עוברים לסעיף 19, שמקביל לסעיף 9א לתקנון הקיים.
אנה שניידר
זהו סעיף חדש יחסית בתקנון, הסעיף שעוסק בממלא מקום באופן ארעי. אני לא מציעה לגעת בו.
ארבל אסטרחן
הסעיף מלפני שנה בערך. הוא בא לעגן דברים שהיו בנוהל. פסקה (2) היא בעצם הבהרה של פסקה (1).
אנה שניידר
דנו בסעיף הזה בתקופה של חבר הכנסת יוסי כץ. אז הוספנו את סעיפים 9א ו-9ב.
גדעון סער
יש עוד סיטואציה חשובה: מה קורה כשיש נציגים ואיש לא הסמיך אותם למלא מקום? הרי כל אחד יכול לומר שהוא ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
אם החבר הקבוע של סיעה מסוימת לא נמצא ובא מישהו אחר ואומר שיצביע במקומו, מותר לו לעשות זאת.
היו"ר רשף חן
כל הזמן שולחים אנשים להחליף חברים בוועדות. רוצים שמישהו יסתובב בין הוועדות ויגיד איזה חבר כנסת הוא מטעמו? זה בלתי אפשרי. אפשר לשלול את הופעתו של חבר בוועדה, אבל לא להכריז עליה. אם יושב-ראש הסיעה הוא לא הודיע כלום ומישהו מגיע ומודיע שהוא מחליף חבר כנסת אחר מסיעתו, מקבלים זאת.

אני עובר לקרוא את סעיפים קטנים (ג)-(ה) בסעיף 19.
אנה שניידר
כל אלה סעיפים שמופיעים בתקנון.
ארבל אסטרחן
אגב, נשאלה שאלה: אם יש ועדה משותפת ממלא המקום יכול להיות מאחת משתי הוועדות או כל אחד מהסיעה?
אנה שניידר
כל אחד מהסיעה.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 20. במקום: "ייבחרו על-ידי הכנסת" צריך להיות: "ימונו על-ידי הסיעות".
גדעון סער
אני מצטרף להצעה. שנית אני מציע לכתוב: "במספר שלא יעלה על מחצית ממספר החברים".
מזכיר הכנסת אריה האן
זה עוקף את החוק. החוק בא לצמצם את מספר החברים כי אי-אפשר לנהל דיון, ובסוף מרחיבים.
היו"ר רשף חן
כאמור כרגע איננו עושים שינויים. בשלב זה אנחנו מכניסים לתקנון רק את מה שקיים כנוהג או כתוב בתקנות או בכוכביות. כל מה שהוא חדש או מצוי במידה כלשהי של מחלוקת – לא מטפלים בו, צובעים אותו בסגול. אחר כך נכנס שוב את הוועדה ונעבור על הדברים האלה.
גדעון סער
אפשר יהיה לראות מה שונה על-ידי הוועדה הזאת?
ארבל אסטרחן
כל מה שצבוע סגול הוא שינוי מהתקנון הקיים.
גדעון סער
אם הדברים שנידונים כאן הם דברים שבקונצנזוס, אני יכול לעזוב.
היו"ר רשף חן
בסעיף 20(א) כתוב: "ויחולו הוראות סעיף 18(ג)". למה הכוונה?
אנה שניידר
יהיה שינוי. נכתוב: "ממלאי המקום הקבועים ייקבעו על-ידי הסיעות"; נשנה גם את מספר הסעיף.
היו"ר רשף חן
כאן מדובר בממלאי מקום קבועים מסיעתם. מה בנוגע לממלא מקום קבוע שאינו מהסיעה? בסעיף 19(ג) קבעו ממלא מקום לחבר קבוע יכול להיות מסיעה אחרת, ואם הוא נעדר המחליף שלו יהיה מהסיעה הממנה.
ארבל אסטרחן
לא, קודם כול הוא יהיה מהסיעה האחרת.
היו"ר רשף חן
אני זוכר שהיו בעיות בעניין זה. מה הבעיה שמרצ, למשל, תטען שממלא המקום לחבר הקבוע שלה הוא מבל"ד? למה לא, אם זה הרצון של שתיהן?
מזכיר הכנסת אריה האן
בסעיף קודם נקבע שאם סיעה נתנה לסיעה אחרת את המקום שלה בוועדה המחליף הוא מאותה הסיעה. הרעיון היה להצמיד לסיעה. לכן צריך להשאיר את המצב כמות שהוא.
אנה שניידר
הכוונה הייתה להשאיר ההרכב הסיעתי.
היו"ר רשף חן
אם כן זה המצב כרגע; כך זה יישאר. אבל אני בכל זאת מבקש לסמן את "מסיעתה" בסגול.

אני עובר לקרוא את סעיפים קטנים (ב)-(ג) בסעיף 20. ממנים לוועדת המשנה את החבר הקבוע וממלא מקומו יכול לשבת שם כממלא מקומו?
ארבל אסטרחן
זאת אם קבעו שבוועדת המשנה יהיו ממלאי מקום קבועים; כי כזכור ועדת הכנסת תבחר ועדות שבהם יהיו ממלאי מקום קבועים. אם רוצים שבוועדת המשנה יהיו ממלאי מקום קבועים יש לבקש שוועדת הכנסת תקבע זאת לפי סעיף 20(א).
אנה שניידר
ועדת הכנסת, כשהיא מקימה את ועדת המשנה, עליה להתייחס גם לשאלה אם באותה ועדת משנה יוכלו לשבת ממלאי מקום.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל לא לפי סעיף קטן ג(2). לפי זה אי-אפשר. כתוב "לא ייבחר ממלא המקום הקבוע לכהן כיושב-ראש או כחבר של ועדת משנה או של ועדה משותפת".
אנה שניידר
התכוונתי בעצם לוועדה משותפת. כשמקימים ועדה משותפת אפשר להחליט שגם בה יהיו ממלאי מקום.
ארבל אסטרחן
יש לקבוע קביעה בנוגע לוועדה משותפת כמו שעושים בנוגע לוועדה הקבועה. ועדת הכנסת יכולה לקבוע באילו ועדות יהיו ממלאי מקום קבועים.
היו"ר רשף חן
אם מישהו הוא ממלא מקום קבוע של מישהו בוועדת הכסת ומוקמת ועדה משותפת – ממלא המקום הקבוע אינו יכול להיות חבר בה; אבל הוא יכול למלא מקום של חבר אחר שם. אז מה ההיגיון?
אנה שניידר
כל נושאי ממלאי המקום היה גידול פרא, שלא היה לו שום הסדר בתקנון. זה היה רווח בוועדת הכספים בעיקר, וגם בוועדת חוץ וביטחון. המטרה הייתה לתת כיבודים לאנשים נוספים. בוועדת הכספים היו 17 ממלאי מקום בוועדה של 34 חברים; כזכור ממלאי המקום יכולים להשתתף עם החבר הקבוע אך לא להצביע, הם מקבלים הזמנה וכולי.
היו"ר רשף חן
יש כאן חוסר היגיון. ממלא מקום זמני יכול להחליף את חבר הוועדה בוועדת משנה. הוא יכול להשתתף בוועדות של ועדת המשנה. הטענה היא שרוצים לתת לממלא מקום קבוע מעמד גבוה יותר ממלא מקום זמני – אבל דווקא לו לא נותנים להשתתף בוועדות משנה?

נניח שלי, חבר הכנסת חן, יש ממלא מקום קבוע בוועדת הכנסת; שמו יגאל יאסינוב. נניח שממנים אותי לוועדת המשנה, וחבר הכנסת יאסינוב מבקש לשבת שם כממלא מקומי. זה בלתי אפשרי? כרגע חבר הכנסת יאסינוב הוא ממלא כרגע מקום קבוע שלי. אם הוא יבקש להיות ממלא מקום זמני בוועדת המשנה – ייתנו לו לשבת על הכיסא שלי?
ארבל אסטרחן
כממלא מקום זמני, כן. הבקשה היא שיקבעו אותו כממלא מקום קבוע, שיתחילו לשלוח לו הזמנות?
היו"ר רשף חן
אם יש לי ממלא מקום קבוע ומינו אותי לחבר בוועדת משנה, אני רוצה שהוא יבוא לישיבות שבהן לא אשתתף. אם ממלא מקום זמני יכול לעשות זאת, למה לא ממלא מקום קבוע?

כרגע המצב הוא שוועדת הכנסת צריכה לקבוע פוזיטיבית שממלאי המקום הקבועים יוכלו להיות ממלאי מקום קבועים גם בוועדת המשנה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש היגיון בדברי חבר הכנסת חן. נניח שחבר הכנסת חן הוא חבר קבוע של ועדת הכנסת ויש לו ממלא מקום קבוע; הוא יכול להחליפו בכל מקום. למה שלא יחליפו גם בוועדת המשנה וגם בוועדה המשותפת? יש בכך היגיון.
היו"ר רשף חן
מה שהחל על הזמני בוודאי חל על הקבוע.
ארבל אסטרחן
לפעמים יש מינוי שיש לו חשיבות אישית.
מזכיר הכנסת אריה האן
נכון, מינו את שני חברי הכנסת יתום כממלאי מקום בוועדת הכנסת כדי שיהיה אפשר להכניסם לוועדת המשנה לאבטחת חברי כנסת.
אנה שניידר
אם כן, אני מציעה לצבוע את הסעיף בסגול. אפשר להוסיף הוראה כמו שהיושב-ראש מבקש: נוסיף את סעיף קטן (ד) וננסח אותו בשקט בהמשך.
ארבל אסטרחן
היום ממלא המקום הקבוע לא הלך אחרי החבר הקבוע בוועדות המשנה ובוועדות המשותפות. לפעמים בוועדת משנה יש חשיבות רבה יותר לאנשים. רוצים שמישהו מסוים יהיה שם משום שיש לו מומחיות כלשהי.
אנה שניידר
נכון, בוועדת המשנה גם אין הצבעות; היא צריכה להביא את מסקנותיה למליאת הוועדה. זה לא כל כך חשוב.
היו"ר רשף חן
נכון. אם ממנים באופן אישי אולי ההצעה שלי לא נכונה. אם כך אני מבקש להשאיר את הדברים כמות שהם.

אני עובר לקרוא את סעיף 21, שזהה לסעיף בתקנון. אני קורא את סעיף 22, שהוא סעיפים 10 ו-11 בתקנון הקיים.
ארבל אסטרחן
נשאלה השאלה איך מחליפים יושב-ראש של ועדה כלשהי. כאן כתוב "לבחור יושב-ראש חדש לוועדת הכנסת", ואין פתרון לשאלה מה קורה בוועדות אחרות.
היו"ר רשף חן
אבל גם בנוגע לוועדת הכנסת, יושב-ראש הכנסת לעולם לא יכנס את ועדת הכנסת כדי להגיע למצב שבו ממליצים על החלפתו.
ארבל אסטרחן
בתקנון יש לחברי הוועדה דרך לחייב יושב-ראש ועדה לשים נושא על סדר היום.
היו"ר רשף חן
ואיך מחליפים יושב-ראש ועדה אחר?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ועדת הכנסת תתכנס ותמליץ על יושב-ראש אחר לוועדה פלונית.
ארבל אסטרחן
קביעת יושב-ראש ועדה היא המלצה של ועדת הכנסת לאותה ועדה. אם רוצים להחליף את יושב-ראש ועדת כלכלה, ועדת הכנסת ממליצה על אדם אחר. זה בסעיף 22(א).

אני מבהירה שזאת הוראה שאינה בתקנון היום, ועדת יצחק לוי המליצה עליה. סעיף 22(א) היה בעבר סעיף 10(א); ועדת יצחק לו ביקשה להוסיף את סעיף 22(ה). הכוונה הייתה שלכל ועדה אחרת יש סמכות להחליף יושב-ראש בכל עת, על-פי המלצת ועדת הכנסת. אם לגוף יש סמכות לעשות משהו, הוא יכול לחזור ולעשותו ולכן לא יכולה לעלות טענה שההמלצה היא רק על היושב-ראש הראשון. אך התעוררה שאלה בנוגע לוועדת הכנסת עצמה.

אני מבהירה שסעיף 22(ב) הוא סעיף 11(א).
היו"ר רשף חן
אם ועדת הכנסת יכולה להחליף יושב-ראש של ועדה אחרת, למה צריך לכתוב "לפי המלצתם של מחצית חברי הכנסת"?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
במקרה של חבר הכנסת רייסר ז"ל צצה בעיה כזאת. הוא נמנע מלהעלות נושא כלשהו,
מזכיר הכנסת אריה האן
הנושא של עצמו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
והעניין נתקע. עשו תרגיל: מליאת הכנסת שינתה את ההרכב של ועדת הכנסת, הוציאה משם את חבר הכנסת רייסר והכניסה לשם מישהו אחר. ואותה ועדה התכנסה ובחרה יושב-ראש.
היו"ר רשף חן
אבל אם שליש מהחברים יכולים לכנס את הוועדה, מה הבעיה? הדבר היחיד שאמור לקרות בוועדת הכנסת הוא שהסמכות הממליצה והסמכות המחליטה מתאחדות. אז ועדת הכנסת תחליט להחליף את היושב-ראש שלה, ואם הוא לא יכנס את הדיון – שליש מהחברים יגרמו להתכנסות.
ארבל אסטרחן
יש שתי הוראות בעניין זה: סעיף 98 וסעיף 103 לתקנון הכנסת. סעיף 98 בעמ' 73 קובע: "יושב-ראש ועדה יזמין את חברי הוועדה לישיבות רגילות בזמנים שקבעה הוועדה; ישיבות דחופות של הוועדה יזומנו על-ידי היושב-ראש לפי יזמתו או לפי דרישת שליש מחברי הוועדה או לפי דרישת הממשלה". כלומר שליש מהחברים יכולים לבוא ליושב-ראש הוועדה, לטעון שיש נושא דחוף ולבקש את כינוס הוועדה.

יש עוד הוראה חשובה, אני מפנה לעמ' 76, לסעיף 103(א): "סדר היום של ישיבת ועדה יקבע יושב-ראש הוועדה; חברי הוועדה רשאים להוסיף הצעות לסדר היום בהסכמת רוב הוועדה, ובלבד שהדיון בהצעות אלו יהיה לאחר הדיון בסעיפי סדר היום שקבע יושב-ראש הוועדה".
אנה שניידר
היו תקדימים בכנסת ה-15. פעם אחת חבר הכנסת ליצמן סירב לדון בנושאים מסוימים בהעברות תקציביות עד שיוסדר נושא כלשהו על-ידי משרד האוצר. הוא לא שם את הנושאים על סדר היום של הוועדה. אנחנו נתנו חוות דעת שעל-פי פקודת הפרשנות גורם שיש לו סמכות לעשות משהו צריך לעשות זאת במהירות הראויה בנסיבות העניין. ניסינו ללכת בדרך הזאת.

בפעם אחרת חבר הכנסת ליצמן סירב לדון בתכנית הכלכלית, ועקפו אותו באמצעות בחירת ועדה מיוחדת.
היו"ר רשף חן
לדעתי יש לקבוע סעיף חדש שעוסק בהחלפת יושב-ראש ועדה. זה צריך להיות לפי המלצה של ועדת הכנסת. בעצם סעיף קטן (א) בסעיף 22 הוא חותמת גומי. הוועדה מאשרת את מה שוועדת הכנסת המליצה. הסמכות היא בידי ועדת הכנסת. יש לקבוע שוועדת הכנסת, לפי דרישה של יותר ממחצית חבריה – וָלא אין רוב – תכנס דיון להחלפת יושב-ראש ועדה, כולל ועדת הכנסת עצמה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
המשמעות היא שהקואליציה תוכל להחליף את יושבי-ראש הוועדות.
ארבל אסטרחן
כמו מלכתחילה.
מזכיר הכנסת אריה האן
הבעיה היא רק שהיושב-ראש לא ירצה להצביע.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כל יושב-ראש ועדה הוא שבוי של הקואליציה.
היו"ר רשף חן
מה החלופה? שהוא יהיה שם לנצח? אם אומרים שיש צורך במחצית מחברי הוועדה הרי שזה פחות מהרוב הקואליציוני. כרגע אם בוחרים יושב-ראש הוא היושב-ראש, אלא אם כן יש הסדרי רוטציה. אפשר להחליפו, אבל זה קשה.
ארבל אסטרחן
אפשר להחליף. ועדת הכנסת יכולה להמליץ על החלפה.
מזכיר הכנסת אריה האן
אבל לא נוהגים כך.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
המקרה עם חבר הכנסת רייסר ז"ל היה דבר חריג. לפי ההצעה כאן מאפשרים פתח לאיום קבוע על יושבי-ראש הוועדות.
אנה שניידר
אפילו הבג"ץ מתח ביקורת ואמר שזה לא הפתרון להחליף את האנשים.
היו"ר רשף חן
הנורמה כרגע היא שיושב-ראש ועדה אינו ניתן להחלפה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כך לפי הנוהג, למעט תקדים חבר הכנסת רייסר.
היו"ר רשף חן
אם כך אני מציע שהסעיף הזה יסומן בסגול. יהיה סעיף חדש, שיעסוק בהחלפת יושב-ראש ועדה. זה יהיה סעיף קטן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בשלב זה אני ומר האן עוזבים את הדיון, אנחנו מתנצלים.
אנה שניידר
אני מציעה שהסעיף הזה יהיה 22א וייקרא "החלפת יושב-ראש ועדה".
היו"ר רשף חן
לדעתי העיקרון צריך להיות שוועדת הכנסת תכונס לעניין הזה – יושב-ראש ועדת הכנסת יהיה חייב לדון בדרישה של מספר מסוים של חברי ועדת כנסת, אני חושב שיש לקבוע חצי מהחברים. הוא בוודאי יהיה חייב לדון גם בבקשה בנוגע אליו. אחר כך יש לכתוב "החליטה ועדת הכנסת, יחול סעיף 22(א)".

תמיד הפתיעה אותי הסיטואציה הזאת. ראיתי את יושבי-ראש ועדת הכספים שמחזיקים כך את הממשלה וטוענים שלא ידונו בנושאים מסוימים. מה זאת אומרת שלא ידונו בנושא?
אנה שניידר
השתדלו תמיד לא להחליף במקרים האלה, לעשות תמרונים כדי שזה לא יקרה. זה באמת תקדים מסוכן, כי יהיה על יושב-ראש הוועדה איום שיחליפו אותו אם לא יספק את הסחורה, סחורה כלשהי, ברגע נתון.
היו"ר רשף חן
יש מוסכמות פרלמנטריות, אבל הדברים צריכים להיות בתקנון. לכנסת חייבת אפשרות להחליף יושב-ראש שמתפקד בצורה שערורייתית. יש אי-אמון בראש ממשלה, אז לא תהיה אפשרות להחליף יושב-ראש ועדה? אולי צריך מנגנון אחר: מליאת הכנסת על-פי המלצת הכנסת. אבל צריך לחשוב על זה.

אני עובר לקרוא את סעיף 23. כתוב כאן "עצם קיומה"; בעצם כך לא אומרים כלום. השאלה היא אם ההרכב הסיעתי נשאר. צריך להיות ברור שלא.
אנה שניידר
כתוב בכוכבית "הכוונה לעצם קיומה ופעילותה של הוועדה ולא להרכבה"; הרי ההרכב משתנה.
היו"ר רשף חן
מה בעצם אומרים בכך? זאת המשמעות של הוועדה הקבועה. זה מזמין את הפרשנות שלא משנים כלום כשמשתנה הקואליציה או האופוזיציה.
אנה שניידר
גם על יושב-ראש כותבים שהוא ממונה לכל תקופת הכהונה. גם כאן זאת אותה הסיבה.
היו"ר רשף חן
אבל ההערות בכוכבית סותרות זאת.
ארבל אסטרחן
זה בדיוק הפוך מיושב-כנסת; שם הוא ממונה אישית, אי-אפשר להחליפו. בוועדת הכלכלה למשל אפשר להחליף אנשים.
היו"ר רשף חן
מעבר לכך, אם מחר מפלגת העבודה תצטרף לקואליציה, יהיה שינוי כללי בהרכבים. לפי סעיף הזה לא יהיה אפשר לשנות דבר.
אנה שניידר
השתמשנו מדי פעם בפעם בסעיף הזה לצורכי פרשנות כדי שלא יטענו שבכנסת ה-16 עדיין פועלת ועדה מהכנסת הקודמת; אבל אפשר לוותר על זה, לדעתי. אני מציעה שהסעיף ייצבע בסגול לצורכי ביטול.
היו"ר רשף חן
בגלל הכוכבית. היא מאיינת את המשמעות המילולית.
אנה שניידר
גם אלה ספיחים מעניין חבר הכנסת רייסר.
ארבל אסטרחן
בכנסת ה-15 היו עשרות ישיבות בעניין שהזכרת, חבר הכנסת, חן; לא הייתה הוראה בתקנון. צריך לשים לב גם לכך: מה קורה כשההרכב הסיעתי משתנה? האיחוד הלאומי התמזגו עם ישראל ביתנו; הם היו לסיעה של שבעה חברים ודרשו מקום בוועדת כספים ובוועדת בחוץ וביטחון, כי הם עברו את המינימום.

ומה אם סיעה מתפצלת? פתאום לא מגיע לה מקום בוועדת הכספים, אך מי שישב שם ממשיך לבוא.
היו"ר רשף חן
לדעתי בתוך סעיף 18 או מיד אחריו יש להוסיף סעיף קובע מה יקרה אם ההרכב הסיעתי וההרכב הקואליציוני משתנים.
אנה שניידר
אני מציעה שלא לקבוע זאת עכשיו. נשאיר את זה בצריך עיון ונצבע את הסעיף בירוק. אולי אפילו נוסיף סעיף חדש בעניין זה ונצבע גם אותו בירוק, וכרגע לא ניצוק בו תוכן.
היו"ר רשף חן
אני מסכים. ברור שיש לשנות את ההרכבים אם חלים שינויים; ומה אם הליכוד עובר לאופוזיציה והעבודה לקואליציה? ואלה דברים פחות תאורטיים ממה שזה נשמע.
ארבל אסטרחן
במקרה של האיחוד הלאומי שינוי את החוק בחקיקה ראשית והגדילו חלק מהוועדות כדי שייכנס עוד חבר.
היו"ר רשף חן
עוד עניין דומה: הבלוק הטכני. כשהרכבנו הוועדות באו סיעות ואמרו שהן רוצות שיראו אותן כסיעה אחת לכל דבר ועניין. טענו שזה בלתי אפשרי. אבל את זה נעזוב.

אני קורא את סעיף 24, סעיף 10א בתקנון הקיים, העוסק בהסרת החסינות. למה צריך את הסעיף? בעיקרון יושב-ראש ועדה נבחר בהמלצת ועדת הכנסת. היא יכולה להמליץ או שלא להמליץ.
ארבל אסטרחן
יש סייגים דומים על יושב-ראש כנסת וסגן יושב-ראש כנסת. שם זה מכוח חוק הכנסת.
אנה שניידר
הסעיף לא צריך להפריע. אין סיבה למחוק אותו לדעתי. אני מקווה שלא יהיה צורך בו.
היו"ר רשף חן
הכול נוגע למצב שבו תוך כדי הזמן שמציעים מישהו ליושב-ראש היועץ המשפטי גם מגיש בקשה. הסיכוי קטן; אם כי אחרי קריאה נוספת אני מבין שהבקשה של היועץ-המשפטי יכלה להיות גם לפני כן.

בסדר. נשאיר את הסעיף. אני מבין שלא ועדת האתיקה היא המחליטה; אם ועדת הכנסת עדיין תחשוב שאין למנות את היושב-ראש, היא לא תבחר אותו, אבל היא גם לא תקיים דיון.

אני קורא את סעיפים 25-27.
ארבל אסטרחן
לעניין סעיף 28, שהוא סעיף 10ה לתקנון הקיים: סעיף 13ד לחוק החסינות קובע שיושב-ראש הכנסת ימנה ארבעה חברי ועדת אתיקה. זאת חובתו; אך כתוב בחוק החסינות: "סייגים למינוי חבר הכנסת כחבר ועדת האתיקה ייקבעו בתקנון הכנסת".
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 28. למה בסעיף קטן (א) אסור ליושב-ראש הכנסת למנות את חבר הכנסת בתנאים שנקבעו ובסעיף קטן (ב) הוא רשאי להשעותו?
אנה שניידר
סעיף קטן (ב) נוגע למקרה שכבר היה מינוי ותוך כדי כך יש בעיה והיועץ המשפטי מבקש ליטול את החסינות. במקרה הזה אין חובה. תלוי מה הנסיבות.
היו"ר רשף חן
אם זה תלוי בנסיבות כאן למה זה לא תלוי בנסיבות בסעיף קטן (א), בשלב המינוי? מה ההבדל בין שלב המינוי לשלב ההשעיה?
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת חן צודק. בשני המקרים אלה הליכים פליליים. במקום אחד כתוב "לא ימנה" ובמקום אחר כתוב "רשאי להשעות". ואלה הליכים פליליים שהחלו אחרי המינוי, כמובן, כי אם הם היו בזמן המינוי – חבר הכנסת לא היה מתמנה.
אנה שניידר
היה מקרה כזה. אני מציעה שנצבע בסגול את המילים "לא ימנה" ואת "רשאי". אנחנו סוטים כאן ממה שקיים היום. לדעתי כדאי לכתוב "רשאי" בשני המקרים.
היו"ר רשף חן
לדעתי בשני הסעיפים צריך להיכתב "זולת אם מצא שאין מניעה למנותו מסיבות שינמק". זה קצת פחות מ"רשאי". יש הוראה כיצד לנהוג אלא אם יש סיבות מנומקות לסטות מההוראה. הרי "רשאי" זה דבר שישנו תמיד.
ארבל אסטרחן
לא נכון, למשל יושב-ראש הכנסת אינו יכול להחליף חבר ועדת אתיקה בשום שלב. יש הוראות מפורשות בעניין זה. אני מפנה לסעיף 13ד לחוק החסינות. יש דברים שוועדת האתיקה מחליטה פה אחד. זאת הדרך היחידה להחליף חבר.
אנה שניידר
אני קוראת את סעיף 13ד לחוק החסינות: "ועדת האתיקה תהיה של ארבעה חברי כנסת שימנה יושב-ראש הכנסת למשך תקופת כהונתה של אותה כנסת".
היו"ר רשף חן
אם כך זה גם ההבדל בין "לא ימנה" ל"רשאי". כל עוד לא נעשה נזק, לא נכנסים לבוץ. אם צריך להוציא את החבר – כבר יש בעיה. אני מבין את ההבחנה. זה בסדר.

אני קורא את סעיף קטן (ג) לסעיף 28. גם אם היה זיכוי יושב-ראש הכנסת צריך להחליט אם חבר הכנסת יחזור לכהן בתפקידו כחבר בוועדת האתיקה?
אנה שניידר
כן, אולי היה זיכוי בהליך פלילי אך הנושא עדיין פגום מהבחינה האתית? למה שחבר כנסת כזה יהיה חבר ועדת האתיקה אם דבק בו רבב בתחום זה?
היו"ר רשף חן
וכל זה יקרה גם אם יושב-ראש הכנסת לא השעה את החבר? לטענתי הסעיף הזה צריך להיפתח במילים: "הושעה חבר הכנסת כאמור בסעיף 28(ב) וזיכה בית המשפט…". הרי חבר הכנסת לא יכול לחזור אם הוא לא הושעה. לפי הנוסח הנוכחי יכול להיות שיושב-ראש הכנסת החליט שלא להשעות את חבר הכנסת, ואחרי הזיכוי הוא החליט להעבירו מתפקידו; אבל מצד אחר כתוב כאן "יחזור", ולכן ברור שהכוונה רק למקרה שהייתה השעיה בעבר.
ארבל אסטרחן
כלומר: אם אדם הושעה וזוכה, אפשר להחליט אם להחזירו או להעבירו. אם הוא הושעה והורשע – פועל סעיף קטן (ד), והוא יועבר מכהונתו. אבל מה אם אין פסק דין סופי? זה יכול להימשך שנים.
היו"ר רשף חן
אם כן סעיף קטן (ג) צריך להיות כזה: "הושעה חבר כנסת כאמור בסעיף קטן (ב) וזיכה...".
אנה שניידר
גם את סעיף קטן (ד) צריך להתחיל ב"הורשע".
היו"ר רשף חן
נכון: "הורשע... בפסק דין סופי…". וכל זה בין שהוא הושעה ובין שלא הושעה.
ארבל אסטרחן
הבעיה היחידה היא המקרה שחבר הכנסת הורשע ופסק הדין אינו סופי.
אנה שניידר
אז חל סעיף קטן (ב).
היו"ר רשף חן
איפה כתוב שעברות תעבורה לא ייחשבו כאן? זה כתוב במקום כלשהו?
ארבל אסטרחן
כתוב כאן, בסעיף קטן (א): "או שמתקיימים נגדו הליכים פליליים כמשמעותם בחוק הכנסת". בחוק הכנסת כתוב: "הליכים פליליים, החל בהגשת כתב אישום, למעט: עברות תעבורה, עברות קנס…". אגב, אלה גם עברות שלא חלה עליהן חסינות.

סעיף 29 הוא סעיף חשוב מאוד. יש בו שינויים לעומת הקיים.
אנה שניידר
אלה שינויים על-פי נושאים ולכן אפשר להחליט עליהם כאן.
היו"ר רשף חן
אני קורא את תחילת סעיף 29(א)(1) ומשווה לסעיף 13 הקיים.
ארבל אסטרחן
כפי שחבר הכנסת חן יודע בוועדת הכנסת דנים בערעורים על הצעה דחופה לסדר. אבל אין סמכות לערער על החלטות אחרות של הנשיאות.

בהצעות דחופות לסדר היום יש הוראה מפורשת: חבר כנסת שלא אישרו לו הצעה דחופה יכול לערער על כך לוועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
מה שכתוב כאן בנוגע לחסינות יסומן בירוק? הנוהג הוא שלא דנים?
אנה שניידר
לא דנים. זה הנוהג. מבחינתנו כל הסעיף הזה כתוב בשחור.
היו"ר רשף חן
נכון. אני ממשיך לקרוא את פסקה (1). לעניין "המלצות על הרכב הוועדות": למה לא נכתב גם "ויושבי הראש שלהם", במו בסעיף המקורי?
ארבל אסטרחן
היה סעיף קודם שלפיו היושב-ראש ייקבע בהמלצת ועדת הכנסת.
אנה שניידר
למה הכוונה ב"תיחום ותיאום הוועדות"?
היו"ר רשף חן
הכוונה לשאלה איזו ועדה תדון בנושא מסוים. במקור כתוב "העברת בקשות המוגשות לכנסת מן הציבור…"; למה זה נמחק?
אנה שניידר
זה משהו ארכאי.

לעניין "תשלומים לחברי הכנסת" – זאת כבר ועדה ציבורית, אבל נשאיר את זה כך.
ארבל אסטרחן
הוועדה הציבורית רק ממליצה.
לעניין "קביעת כללי האתיקה"
זאת תוספת של ועדת יצחק לוי, אבל זה קיים.
היו"ר רשף חן
בסדר. אני קורא את פסקה (2). מה בנוגע לארנונה?
אנה שניידר
היא נכללת בתשלומי חובה. ועדת הכספים עוסקת בכך בינתיים, מתוך מנהג של 10 שנים של חוקי ההסדרים.

אני מבהירה ש"שוק ההון והביטוח" לא היה בסעיף המקורי. ועדת הכספים דנה בכל נושא שוק ההון: ניירות ערך וכדומה.
היו"ר רשף חן
אני קורא את פסקה (3).
ארבל אסטרחן
אני מבהירה שב"רכוש היהודים שאינם בחיים" הכוונה לאנשים שמתו ויש להם רכוש וצריך לאתר את יורשיהם. אלה לא סתם אנשים שאינם בחיים ויש להם רכוש.
אנה שניידר
אגב, עניין נכי רדיפות הנאצים – תגמולים נידון בוועדת הכספים, אך זה לא כתוב בפסקה הנוגעת לוועדת הכספים. הכוונה לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים. זה נידון בוועדת הכספים מכוח מנהג. לא כתבנו זאת.
היו"ר רשף חן
לדעתי כדאי להוסיף זאת. וָלא, זה נראה כאילו זה נדון בוועדת הכלכלה, אף-על-פי שזה לא בדיוק רכוש אלא "תגמולים".
ארבל אסטרחן
תגמולים הם בדרך כלל בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – גמלאות ותגמולים. כל דבר אחר צריך לציין במפורש.
אנה שניידר
אני מבהירה שבתגמולים לנכי הנאצים הכוונה לתשלומים שהמדינה נותנת לנכי רדיפות הנאצים. לפי הנוהג הקיים הדברים נידונים בוועדת הכספים. לא כתבנו זאת.
היו"ר רשף חן
אין צורך לכתוב זאת. שוועדת הכנסת תחליט שוב בעניין זה.

אני חוזר לעניין "רכוש היהודים שאינם בחיים" – הניסוח לא ברור. זה נמצא גם במקור.
ארבל אסטרחן
ועדת החקירה של חברת הכנסת אביטל, למשל, דנה במקרים שהאנשים רכשו נכסים בארץ, נספו בשואה, ונותר רכוש.
אנה שניידר
לעניין הסעיפים האחרונים בפסקה (3), "עבודות ציבוריות… ": אלה לא היו כלל. אבל על-פי הנוהג ועדת הכלכלה דנה בנושאים אלה.
היו"ר רשף חן
אני קורא את פסקאות (4)-(5). למה כתוב בפסקה (5) "פקודת העיתונות" במקום "עיתונות ומודיעין"?
ארבל אסטרחן
כי "עיתונות" היא תקשורת, וזה שייך לוועדת הכלכלה. הכוונה כאן רק למה שנמצא בפקודת העיתונות המנדטורית. זאת המלצה של ועדת יצחק לוי להוסיף את המילה "פקודת".
אנה שניידר
דיון בסגירת עיתון, למשל, מגיע לוועדת הפנים.

אני מבהירה שבמקום "ארגון הדתות" כתבנו "שירותי דת"; ונושא איכות הסביבה לא היה בתקנון כלל, וכעת הוא הוסף.
היו"ר רשף חן
אני קורא פסקה (6). במקום "חוקת המדינה" צריך לכתוב רק "חוקה"; למה הכוונה ב"משפט חוקתי"?
ארבל אסטרחן
הכוונה לעקרונות חוקתיים. ועדת לוי הוסיפה את הסעיף הזה.
אנה שניידר
בהמשך יש "משפט מנהלי", המטרה היא שתהיה הקבלה.
ארבל אסטרחן
בעבר היה כתוב "חוקים" והטענה הייתה שאפשר לפרש זאת כאילו הכוונה לכל החוקים.
היו"ר רשף חן
אבל זה באמת מרחיב מאוד לכתוב כאן "משפט מנהלי", למשל; זאת כל החקיקה שעוסקת ברשות המבצעת.
אנה שניידר
כשיש משהו ספציפי מעבירים את הנושא לוועדה אחרת. זה כתוב בכוכביות.
ארבל אסטרחן
יש כוכביות שיישארו. למשל: "התלונן חבר כנסת לפני ועדת הכנסת על פגיעה בו תברר ועדת הכנסת את העובדות. אם מצאה שיש רגליים לתלונה…" – כל זה יישאר.

אגב, כדאי לבדוק את כל הכוכביות. אני מפנה גם לעמ' 9 לתקנון הקיים: "הוועדה ממליצה… למנות מראש ממלאי מקום לצורך ישיבה אחת בלבד…".
אנה שניידר
זה נכנס לסעיף של "עד שבועיים". אפשר להוריד את הכוכבית הזאת.
היו"ר רשף חן
נכון, וגם את הכוכבית שאחריה.

אני חוזר לפסקה בנוגע לוועדת החוקה, חוק ומשפט. ברור שיש לכתוב כאן "חוקה" ו"חוקי יסוד". אם הוועדה בכל מה שלא דנה ועדה אחרת בנושאים של חוקים, לאו דווקא בחוקי יסוד – למה אנחנו לא כותבים את זה? למה לא לכתוב שיש לה סמכות שיורית בכל חקיקה שאין ועדה אחרת שהוסמכה לכך?
אנה שניידר
זה בעייתי מאוד. לוועדת הכנסת יש סמכויות כאלה. יש דוגמאות. כשדנו בוועדת הכנסת בחוק האזרחות אמרו שהוא יכול להגיע או לוועדת הפנים ואיכות הסביבה או לוועדת החוקה, חוק ומשפט. ההתלבטות היא תמיד בין ועדה ספציפית לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רשף חן
אפשר לכתוב: "חוקה וחוקי יסוד; מערכת המשפט; מערכת אכיפת החוק".
אנה שניידר
גם זה לא מדויק. סעיפי אכיפה בפקודת מס הכנסה יגיעו לוועדת הכספים, וכך הלאה. אלה ההמלצות של ועדת יצחק לוי. אנחנו ממליצות להשאיר את הניסוח ולהמשיך הלאה.
היו"ר רשף חן
אני עובר לקרוא את פסקה (7). הנוסח מאוד משונה. מה זה "טיפול ביורדים"? עדיף לכתוב "קשר עם יהודים בתפוצות". למה הכוונה? יש דרכים שונות לטפל ביורדים.
אנה שניידר
העתקנו את זה מהתקנון הקיים. השארנו את הניסוח כמות שהוא.

במילים "מכלול הנושאים…" הכוונה לכל הנושאים הקשורים לעלייה, קליטה וטיפול ביורדים הנמצאים בתחום טיפולו של "המוסד לתיאום בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל". לא צריך את זה באמת.
היו"ר רשף חן
יש מוסד כזה? אפשר נכתוב: "הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית".
אנה שניידר
אני מציעה לכתוב: "עלייה; קליטה; יהודים בתפוצות; חינוך יהודי וציוני בגולה; קשר עם ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל".
היו"ר רשף חן
נכון.
ארבל אסטרחן
לעניין פסקה (8): הוועדה נקראת היום "ועדת החינוך והתרבות" ולא "ועדת החינוך, התרבות והספורט". עניין הספורט הוא בתחום טיפולה. אני מפנה את תשומת הלב ש"שידור" הוא בוועדת החינוך והתרבות, "תקשורת" – בוועדת הכלכלה; גם חוק רשות השידור בוועדת החינוך והתרבות; ו"פקודת העיתונות" היא בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
היו"ר רשף חן
תכנים של עיתונים – תמונות פורנוגרפיות, למשל; איפה זה יידון?
ארבל אסטרחן
זה נידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כי היה תיקון לחוק העונשין. למשל החוק שגלי צה"ל חייבים לשדר מינימום שירים עבריים נידון בוועדת החינוך והתרבות.
היו"ר רשף חן
למה נמחק כאן "קולנוע"?
אנה שניידר
זה נכלל בהגדרה "תרבות ואמנות". גם לא הוספנו תאטרון, למשל.
היו"ר רשף חן
אני יכול לקבל את הטענה שכל התכנים של המדיות השונות צריכים להיות. אבל איך לנסח זאת? אין הבדל בין שידור לעיתון, מבחינת התוכן. למה לא להכניס גם את התוכן של העיתונים לוועדת החינוך והתרבות?
אנה שניידר
אני לא יודעת איך מגדירים זאת. אולי בחוק התקשורת יש התייחסות לעניין?
ארבל אסטרחן
בכלי התקשורת מטפלת ועדת הכלכלה, כמובן. גם חוק הפורנוגרפיה היה בוועדת הכלכלה.
היו"ר רשף חן
זה לא הגיוני. אני מציע לכתוב כאן: "תכנים בכלי התקשורת". לאן יגיע היום נושא של תוכן? לוועדת החינוך והתרבות? אם כך אפשר להוסיף את התוספת הזאת בשחור ולא בירוק.

אולי במקום "שידור" נכתוב "חוק רשות השידור"? ובכלל, מה החוק הזה עושה בוועדת החינוך והתרבות?
אנה שניידר
ההפרטה של רשות השידור נידונה בוועדת הכספים, גם האגרה לרשות השידור נידונה שם; תוך כדי דיון באגרה גם יש ישיבות תכנים מרובות. למשל את "קול הדף" מאשרים בוועדת כספים. כל זה אגב דיון באישור התקציב. במהלך השנה דנים בתוכן בוועדת החינוך.
היו"ר רשף חן
נוסיף "תכנים בכלי התקשורת".

אני עובר לפסקה (9). למה "רווחה" לא כולל "ביטחון סוציאלי כולל מערכת הבטחת הכנסה"? אני מציע לכתוב "עבודה; רווחה; בריאות; המוסד לביטוח לאומי; שיקום". ושיקום שזה לאו דווקא נכים, זה יכול להיות גם אסירים, גם זקנים. לעניין "נכים ושיקומם, לרבות נכי צה"ל" – צריך לקצר זאת ולכתוב "שיקום נכים". אבל אני מבין שיש בעיה של התנגשות עם ועדת חוץ וביטחון; לכן צריך להשאיר את זה.
ארבל אסטרחן
ביחס לצה"ל כתוב "נכים" וביחס לנפגעי מלחמה בטרור כתוב "משפחות". צריך להיות: "לרבות נכי צה"ל ומלחמה בטרור ומשפחותיהם. גם לא צריך "וכן נפגעים אחרים".
היו"ר רשף חן
מה בנוגע לילדים ועבריינות נוער? יש ועדה מיוחדת בעניין זה?
ארבל אסטרחן
כן, אך לוועדה הזאת אין סמכויות לפי התקנון. מקימים אותה בכל פעם מחדש.
היו"ר רשף חן
אז שייכתב כאן "זכויות הילד".
אנה שניידר
אם זה יופיע כאן ישאלו למה להקים את הוועדה לזכויות הילד.
היו"ר רשף חן
זכויות ילדים – זה חייב להיות בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
אנה שניידר
תלוי מהי הזכות. יש דברים ברווחה, יש בחינוך ועוד.
בסעיף הזה אפשר לכתוב
"רווחה, לרבות ביטחון סוציאלי ומערכת הבטחת הכנסה". בלי המילה "כולל".
היו"ר רשף חן
אבל הבטחת הכנסה זה ביטחון סוציאלי.

אני מציע: "עבודה וזכויות עובדים; רווחה, לרבות זכויות סוציאליות;" – ובלי המילים "מערכת הבטחת הכנסה". נכתוב עוד: "בריאות לרבות בריאות ממלכתית".
אנה שניידר
זה ברור. זה חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
היו"ר רשף חן
אני מבין שגם בתי חולים פרטיים הם בוועדה הזאת. לדעתי יש לכתוב: "בריאות ושירותי בריאות". אחר כך: "המוסד לביטוח לאומי; שיקום; נכים, שיקומם ומשפחותיהם".
אנה שניידר
צריך להתייחס גם לנכי צה"ל: "נכים, לרבות נכי צה"ל ונפגעי המלחמה בטרור, שיקומם ומשפחותיהם".

לעניין הנוער, הייתי מורידה כאן את "עבריינות הנוער". נוער הוא לא מטרה בפני עצמה.
ארבל אסטרחן
אם מדובר בדוחות משטרתיים, זה נידון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה; אם עוסקים בחוק העונשין, זה נידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רשף חן
בעבריינות נוער, לעומת עבריינות אחרת, יש אלמנט של שיקום, הגישה אחרת. נשאיר את "עבריינות נוער".
אנה שניידר
את "חוקת התשלומים לחיילים ומשפחותיהם" אפשר להוריד.
היו"ר רשף חן
בסדר. אני מציע למחוק את המילים "חוקת התשלומים...". איפה נידון שכר החיילים?
אנה שניידר
בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
היו"ר רשף חן
אני עובר לקרוא את פסקה (10).
אנה שניידר
אני חושבת שצריך להשאיר את המילה "לענייני" בשם הוועדה. חבר הכנסת כהן מדבר אתי על זה כל הזמן. לדעתי בכל ועדה צריך להוסיף אותה.
היו"ר רשף חן
נכון. זה קיים גם בשלטון המקומי. אם אומרים "ועדת ביקורת המדינה" העיתונות והציבור יהיו משוכנעים שהאנשים בוועדה הם-הם המבקרים; זה בגלל ש"ביקורת" הוא פועל. בוועדות אחרות זה פחות מובהק. אדם מהרחוב ששומע את השם "ועדת המדע" לא חושב שיושבים שם עם מעבדות. אבל זה לא כך בנוגע לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הייתי יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת בחיפה. כך זה מוגדר ברשויות המקומיות, וכולם קוראים לזה ועדת הביקורת; כתוצאה מזה העיתונות והציבור משוכנעים שיושב-ראש ועדת הביקורת הוא מבקר העירייה. הרוב לא מבינים את ההבדל.
אנה שניידר
אם כן אולי נקיש מחוק הרשויות המקומיות? הרי רוצים חוות דעת בעניין זה.
היו"ר רשף חן
אני קורא את פסקה (10). מה בנוגע לדיון בדוחות מבקר המדינה? נכון שכתוב כאן "סמכויות מבקר המדינה" – וזה אומר שאפשר לדון בתיקונים לחוק מבקר המדינה; אבל לא כתוב פה שהוועדה דנה בדוחות הביקורת.
ארבל אסטרחן
אני קוראת: "הונח הדין וחשבון של המבקר על דוכן הכנסת… תדון בהם הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה".
אנה שניידר
נכתוב: "דיון בדוחות מבקר המדינה ובדוחות נציב תלונות הציבור על-פי חוק מבקר המדינה". ואחר כך: "הקשר עם מבקר המדינה", בלי "נציב תלונות הציבור". ההמשך כמו שכתוב בפסקה.
היו"ר רשף חן
בסדר. אני קורא את פסקה (11). יש כאן אבסורד שאין כדוגמתו. על-פי הניסוח זוהי ועדה שיכולה להגן על "אישה בשל נטייה מינית". אבל בפועל עוסקים בוועדה גם בגברים הומוסקסואלים, אף שאין לכך רמז בפירוט.
ארבל אסטרחן
זה לא בהכרח קשור לשם. זאת החלטה של יושבת-ראש הוועדה הקודמת.
היו"ר רשף חן
זה אפילו שוביניסטי במידה מסוימת, כאילו ההומוסקסואלים הם נשים.

השם הוועדה למניעת הפליה הוא חזק בהרבה. לוועדה כזאת יכול להיות ערך רציני הרבה יותר.
ארבל אסטרחן
אבל הפליות מסוגים שונים נידונות במקומות שונים. למשל חוק שוויון הזדמנויות הולך לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, למשל.
אנה שניידר
תמיד יש בעיות ומלחמות לאן יגיעו הנושאים. בריאות האישה נידונה בוועדה לקידום מעמד האישה. שאלתי את חברת הכנסת דיין לאן תלך בריאות הילדה, בוועדה לקידום מעמד הילד? ומה בנוגע לבריאות הזקן?
היו"ר רשף חן
אני מבקש לתקן כאן משהו בחלוקה בין הסעיפים: "קידום מעמד האישה לקראת שוויון בייצוג, בחינוך ובמעמד האישי; מניעת אפליה בשל מין או נטייה מינית בכל התחומים". ובסעיף הבא יהיה שינוי נוסף: "הקטנת פערים בין המינים בכלכלה ובשוק העבודה".
ארבל אסטרחן
אני מציעה: "שוויון בייצוג, בחינוך ובמעמד האישי ובשוק העבודה" – את "שוק העבודה" נעביר לסעיף הזה.
היו"ר רשף חן
נכון: "לקראת שוויון בייצוג, בחינוך, במעמד האישי, בכלכלה ובשוק העבודה". ובסוף ייכתב: "מאבק באלימות כלפי נשים".

נושא הסחר בנשים, נושא חמור מאוד, מתאים מאוד לוועדה הזאת; אך מקימים לשם כך
ועדה מיוחדת.
אנה שניידר
יש עוד עניינים כאלה. עומדים גם להקים ועדה מיוחדת לבחינת הפערים בחינוך, למשל. זה גם דורש כוח אדם נוסף.
היו"ר רשף חן
אני קורא את פסקה (12). מחקר מדעי במוסדות להשכלה גבוהה שייך לחינוך? למה?
אנה שניידר
ועדת המדע קמה כשוועדת החינוך כבר הייתה קיימת. לכן נוצרו הבחנות כאלה.

במחקר מדעי שבאוניברסיטאות יכולה לדון ועדת החינוך והתרבות או ועדת המדע. יכול להיות שגם הוועדה הזאת מיותרת. לפי ההיגיון הזה גם הספורט היה צריך להיות בנפרד. זאת דעתי. בכל מקרה לא נגענו בבעיות האלה. השארנו הכול כמות שהוא. אפשר לצבוע את הסעיף.
היו"ר רשף חן
אני מציע לכתוב "מחקר מדעי" בלי להוסיף "שלא במוסדות להשכלה גבוהה". מה זה משנה איפה מתנהל המחקר המדעי? ומה בנוגע למחקר ביטחוני?
ארבל אסטרחן
אם יש כאן "מחקר ופיתוח סביבתי" למה לכתוב שוב "מחקר מדעי"? כל מטרת הסעיף הייתה להוציא מהמניין את המוסדות להשכלה גבוהה. הרי ממילא בסוף כתוב "והכול בתחום האזרחי שאינו ביטחוני", לא צריך לכתוב זאת שוב ושוב.
היו"ר רשף חן
יש לכתוב: "מחקר ופיתוח מדעי אזרחי".

השקעות בטכנולוגיות מתקדמות נידונות בוועדת בכלכלה, נכון? אז כאן יש לכתוב "פיתוח טכנולוגיות מתקדמות".
אנה שניידר
את "מחקר ופיתוח סביבתי" צריך להוריד. הוא נוגע יותר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. את זה נוריד. אם מדובר במחקר, ממילא הוא מחקר מדעי.
היו"ר רשף חן
גם אם המחקר אינו מדעי אלא עוסק באיכות הסביבה, הוא לא צריך להיות כאן. מורידים את "מחקר מדעי באקדמיה הישראלית למדעים" ואת "מחקר מדעי שלא במוסדות להשכלה גבוהה" ו"במכוני מחקר".

לעניין הקשר עם ועדת החינוך והתרבות: אם הכלב הוא המחקר והזנב הוא העובדה שהנושא הוא חלק מהאוניברסיטה, העניין צריך להידון בוועדת המדע והטכנולוגיה. אם להפך –דיון בניתוחי צפרדעים למשל – הנושא צריך להידון בוועדת החינוך והתרבות. השאלה היא מהו העיקר ומהו הטפל.
אנה שניידר
אני מציעה לצבוע בירוק את כל הפסקה הזאת.
היו"ר רשף חן
למעשה על כל הסעיף יצטרכו לעבור.
אנה שניידר
את "והכול בתחום האזרחי שאינו ביטחוני" שלמטה אפשר להוריד. נוסיף: "פיתוח טכנולוגיות אזרחיות מתקדמות". את "מחקר מדעי באקדמיה הישראלית" – אפשר להוריד. הורדנו גם את "מחקר מדעי שלא במוסדות להשכלה גבוהה". את "מכוני מחקר" נשאיר. נוסיף כאן "קשר עם מדענים ראשיים של משרדי הממשלה".
היו"ר רשף חן
לדעתי צריך לתקן ולכתוב: "המועצה הלאומית למחקר ופיתוח" – בה"א הידיעה.

אבל לדעתי בכל זאת יש להשאיר את "והכול בתחום האזרחי שאינו ביטחוני".
אנה שניידר
אז נוריד את "אזרחי" שלמעלה.
היו"ר רשף חן
בסדר. בכל הנוגע למחקרים באוניברסיטה – ועדת הכנסת תצטרך להחליט.

אני קורא את סעיף קטן (ב) בסעיף 29.
ארבל אסטרחן
אם רוצים להוסיף ועדה, אפשר להוסיף עוד פסקה. אין צורך בסעיף קטן (ב).
היו"ר רשף חן
נכון, זה על דרך של תיקון תקנון.
ארבל אסטרחן
אני קוראת את סעיף קטן (ג). בעצם זה נכנס בתחומי ועדת הכנסת, אך זה סעיף חשוב.
אנה שניידר
נכון, וייתכן שיהיה צורך לעבות אותו כתוצאה מהכוכביות. אני מפנה לכוכבית בעמ' 12: "מניעת כפילות בדיונים בעבודת הוועדות: הביאה מליאת הכנסת נושא לטיפולה של ועדה או שהחליטה ועדת הכנסת על העברת הנושא לטיפולה של ועדה… כל ועדה המעלה על נושא תשמור על תיחום העניינים כפי שנקבע בתקנון".
היו"ר רשף חן
צריך להוסיף בסוף סעיף קטן (ג) "ולקבוע אם ועדה חרגה מסמכותה".
אנה שניידר
מרגע שוועדת הכנסת פוסקת, מה זה משנה? לא צריך להוסיף את הכוכבית הזאת.
היו"ר רשף חן
לפעמים מלכתחילה שואלים מי ידון בנושא כלשהו, וועדת הכנסת קובעת.
אנה שניידר
אין דבר כזה. המליאה קובעת.
היו"ר רשף חן
אבל מביאים את זה לכאן.

אפשרות אחרת היא שוועדה כלשהי מתחילה לדון במשהו, זה נודע לוועדה אחרת שום מזדעקים.
אנה שניידר
שני המקרים הם חילוקי דעות.
ארבל אסטרחן
אם הכנסת מורידה את העניין לוועדת הכנסת וועדת הכנסת קובעת ועדה כלשהי, היא רק מודיעה על כך לכנסת. אך אם הכנסת קבעה ועדה, ועדת הכנסת יכולה רק להמליץ למליאה לשנות את ההחלטה.
אנה שניידר
אולי נכתוב: "פסיקה בהמלצות בחילוקי דעות לפי העניין תהיה נתונה בידי ועדת הכנסת"?

לדעתי הכול כלול בסעיף קטן (ג).
היו"ר רשף חן
אך צריך לעבות את סעיף קטן (ג). לא ניכנס כעת לניסוח. המצבים הם אלה: כשהמליאה החליטה לא נכון וועדת הכנסת רוצה להמליץ לשנות את ההחלטה; כשהמליאה לא החליטה והכנסת צריכה להחליט בין כמה אפשרויות.
אנה שניידר
לדעתי זה כלול בנוסח של סעיף קטן (ג). אפילו שהוא מעורפל קמעה.
היו"ר רשף חן
ואם המליאה החליטה משהו וזה לא מוצא חן בעיני המציע? ועדת הכנסת מחליטה בעניין? לטענתי לא. המליאה מחליטה. ועדת הכנסת יכולה רק להמליץ לשנות את החלטת המליאה.
אנה שניידר
לכן הצעתי: "לפסוק או להמליץ לפי העניין". מיותר להכניס סעיף מפורט כל כך.
היו"ר רשף חן
ייתכן שזה צריך להיות סעיף נפרד.
אתי בן יוסף
יש סעיף 117.
ארבל אסטרחן
נכון. אם בקריאה ראשונה הכנסת לא החליטה על ועדה, ועדת הכנסת תחליט. כך גם בהצעות לסדר.
היו"ר רשף חן
אנחנו מנסים שהתורה שבעל פה תהיה קטנה ככל האפשר. אני מציע לכתוב בצורה ברורה את כל האפשרויות.
אנה שניידר
אבל כשבאים לפרש והדבר כתוב בצורה מפורטת כל כך יש בעיה לסטות ממה שלא מופיע במפורש. אם כתוב באופן כללי שוועדת הכנסת היא הפוסקת בחילוקי דעות מכל סוג לעניין סמכויות הוועדות – זה מתאים.
היו"ר רשף חן
אך לכאורה היא תוכל לגבור על החלטות המליאה, כך זה עולה מהניסוח, וזה לא נכון.
ארבל אסטרחן
אני קוראת את סעיף 117: "החליטה הכנסת להעביר הצעת חוק לוועדה, והיו הצעות שונות בנוגע לוועדה אליה תועבר הצעת החוק או שלא הוצעה ועדה מסוימת, תקבע ועדת הכנסת את הוועדה אליה תועבר הצעת החוק". כלומר ועדת הכנסת לא גוברת על המליאה, כי המליאה לא החליטה. המליאה ביקשה מוועדת הכנסת לקבוע.
היו"ר רשף חן
אני בספק אם ועדת הכנסת יכולה לקבוע ועדה שלא הוצעה במליאה. לכאורה עליה לבחור רק בין הוועדות שהוצעו. בפועל נדמה לי שהנוהג הוא אחר.
צריך לכתוב במפורש
"בכל מצב שבו התעוררו חילוקי דעות בנוגע לוועדה המתאימה לדון, בין שהמליאה החליטה או לא החליטה על ועדה בעת העברת החוק, רשאית ועדת הכנסת לקבוע…" אבל אז היא גוברת על המליאה.
ארבל אסטרחן
בנוגע להצעות לסדר כתוב: "החליטה הכנסת שנושא של הצעה על סדר היום יידון בוועדה של הכנסת אך לא קבעה את הוועדה, אם משום שהוצעו הצעות שונות…". זה בפרק של הצעות לסדר. יש הוראה בפרק של הצעות חוק.
היו"ר רשף חן
צריך להאחיד. לוועדה יש שלוש פונקציות: אם המליאה קבעה משהו, הוועדה יכולה להמליץ למליאה לשנות את קביעתה; אם המליאה לא קבעה, תפקידה לקבוע – ואז היא יכולה לקבוע מה שהיא רוצה; אם כבר יש דיון, כי יושב-ראש ועדה יכול להתחיל דיון בלי הפרוצדורה, גם אז בסמכותה לקבוע.

הרי אי-אפשר לדון במשהו שהוא לא בסמכות הוועדה. נניח שיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט ידון במצב הכלכלה בגליל המערבי, כי בא לו? זה לא בסמכות שלו.

אני מדבר על מצב שבו ועדה דנה בנושא מסוים ומישהו, חבר ועדה או יושב-ראש של ועדה אחרת, מתלונן על כך.
אנה שניידר
אין הוראה בעניין זה. בפועל היינו משתמשים בסעיף הזה. אומרים שיש לפנות לוועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
אז כדאי לכתוב את זה. נכתוב את שלוש הסיטואציות.
אנה שניידר
נציע נוסח לישיבה הבאה.
אתי בן יוסף
עלינו לקבוע ישיבה נוספת.
היו"ר רשף חן
נקבע ישיבה נוספת ליום שני, 4 באוגוסט 2003, בשעה 12:00. במועד ההוא נקבע את ההמשך.

הישיבה ננעלה בשעה 15:40.

קוד המקור של הנתונים