ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/09/2005

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - דמי טיפול מקצועי-ארגוני מרבי), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.09.2005


הכנסת השש-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 492

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, יח' באלול, התשס"ה (22.09.2005) בשעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – דמי טיפול מקצועי-ארגוני מרבי), התשס"ה-2005, של חה"כ חיים כץ (פ/3532)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שאול יהלום

אתי לבני

לאה נס

גדעון סער
מוזמנים
עו"ד דבורה אליעזר – משרד התמ"ת

עו"ד שלמה יצחקי – ממונה על יחסי עבודה, משרד התמ"ת

הילה מנור – לשכה משפטית, משרד הבריאות

מרדכי רון, ממונה על קשרי חוץ, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – דמי טיפול מקצועי-ארגוני מרבי), התשס"ה-2005,

של חה"כ חיים כץ (פ/3532)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה בנושא הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – דמי טיפול מקצועי-ארגוני מירבי), התשס"ה-2005.
ג'ודי וסרמן
בפני חברי הוועדה מונח נוסח מתוקן של הצעת החוק, אין בו שינויים מהותיים אלא בעצם הוא בא להבהיר את כוונת המציע:

1.
"בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, בסעיף 25(א), בפסקה (3ב), במקום הסיפה המתחילה במילים "שר העבודה", יבוא –

"דמי הטיפול המקצועי ארגוני יהיו בשיעור של 0.3% משכר העובד ולא יעלו על 0.3% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995."
היו"ר חיים כץ
בדיון הקודם שמענו את כל נציגי הממשלה ואת נציגי ההסתדרויות. ביקשנו הבהרות ותשובות לשאלות ולא קיבלנו. אני מעלה להצבעה את הצעת החוק כפי שהוקראה. מי בעד? מי נגד?
ההצעה נתקבלה
4 בעד (לאה נס, אתי לבני, גדעון סער, חיים כץ) 1 נגד (שאול יהלום).

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:05.

קוד המקור של הנתונים