ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2005

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

25.7.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ח בתמוז התשס"ה (25.7.2005), שעה 13:45
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005.
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005
היו"ר שאול יהלום
אני פותח את הישיבה. על סדר היום– הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. הצעת החוק הזאת עלתה לדיון בוועדה לפני כשבוע, אבל בעקבות רצח הזוג קול שלשום בציר כיסופים החלטתי להביא אותה היום לדיון חוזר ולהצבעה.

לפי הוראות חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, זכאי ילדו של מי שהורהו נספה בפעולות איבה לתגמול עד הגיעו לגיל 21, ואף לאחר גיל זה אם עדיין אינו עומד ברשות עצמו מחמת מום גופני או שכלי. ואולם, ילד שכבר מלאו לו 21 שנים במועד הפטירה, אינו זכאי לתגמול אם אותה שעה לא היה סמוך על שולחנו של ההורה הנספה.

ואולם, בשונה מהאוכלוסייה, שעליה חל חוק משפחות חיילים וממנו נשאבו ההוראות הרלוונטיות לחוק התגמולים לנפגעי פעולת איבה, קורה לא פעם שבין הנפגעים ישנם כמה מבני משפחה אחת. בנסיבות אלה נוצרו מצבי מצוקה מיוחדים המחייבים התייחסות מתאימה. כך קורה שמי שמצויים בתחילת חייהם הבוגרים, שבמצב רגיל עדיין היו מקבלים סיוע מההורים, מוצאים עצמם בעקבות פגיעת האיבה ללא אב ואם, ובשל כך שכבר מלאו להם 21 שנים הם אינם מוכרים כזכאים לתגמול.


לכן, מוצע לקבוע בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה , כי מי שהתייתם משני הוריו בפגיעת איבה וטרם מלאו לו 35 שנה שעה שהתייתם, יהיה זכאי לגמול בגובה הניתן להורה שכול של נפגע איבה והוא יינתן לתקופה של 24 חודש לכל היותר מיום בו הפך ליתום ולא יאוחר מיום הגיעו לגיל 35, ללא מבחן הכנסה.


אני חוזר בי מהסכמתי עם האוצר להחיל את החוק מתחילת שנת 2003 וקובע בהצעתי שהחוק יחול רטרואקטיבית מאוקטובר 2000. רצח הזוג קול בציר כסופים הבהיר את הצורך החשוב בהחלת חוק זה על כל המשפחות הנפגעות מתחילת האינתיפאדה. מממצאים של הביטוח הלאומי עולה כי מדובר בתוספת של 5-6 יתומים בסה"כ, ועלות הגמול שיינתן להם זניחה ביחס לתקציב המדינה.

מי בעד אישור החוק?

הצבעה

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ה-2005, נתקבלה.
היו"ר שאול יהלום
הצעת החוק אושרה, והיא מועברת למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים