ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2005

חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר)

2
ועדת הכלכלה
25.07.05
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישיפרוטוקול מס' 472

מישיבת ועדת הכלכלה
מיום שני, י"ח בתמוז, התשס"ה (25 ביולי, 2005) בשעה 11:40
סדר היום
הצעת חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ה-2004
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
דוד טל
מוזמנים
משרד התחבורה: אריה רונה – מנהל רשות הספנות והנמלים
עו"ד רננה שחר – יועצת משפטית, רשות הספנות והנמלים

עו"ד נגה רובינשטיין- משרד המשפטים
עמית לנג- משרד האוצר

נחום גנצרסקי- נשיא לשכת הספנות
אגוד קציני הים
אבי לוי – יו"ר
רוני זונגריק

רון מרדכי – ההסתדרות הלאומית
חברת "צים"
סער דותן – ראש מנהל ניהול אוניות
אלכס קיסרי
יורם זבה

"אגרסקו"
יעקב לובנסקי – מנהל אגף תובלה
יואב רזין – עו"ד

זאב לשם
יועצת משפטית
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
לאה קיקיון
 

 
הצעת חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ה-2004
היו”ר אמנון כהן
אני מבקש לפתוח את הדיון – הנושא שעל סדר היום: הצעת חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ה-2004. קיימנו דיונים קודמים.
לאה ורון
ב- 16 למאי, והסעיפים הוצבעו, למעט סעיפים 6,7,9 ו- 12. הבוקר קיבלנו נוסח שהוכנסו בו כבר השינויים עליהם החליטה הוועדה ב- 16 במאי, ונערכנו, בפעולה מאד מהירה, הודות לגב' עידית חנוכה, והכנו כבר נוסחים מודפסים לכולם, בנוסחים עליהם החליטה הוועדה.
היו”ר אמנון כהן
אז בגדול –תציגי לנו את החוק, ואחר כך ניכנס לדברים שנשארו פתוחים, ונמשיך אתם.
רננה שחר
באופן כללי, ספנות חופית היא כל הספנות שהיא לא בינלאומית, כלומר- ספנות מישראל לישראל, ספנות פנימית – מנקודה בישראל לנקודה בישראל.
היו”ר אמנון כהן
מה היא מסדירה?
רננה שחר
החוק בא להסדיר שאם היא מתבצעת באמצעות כלי שיט זר –על כלים ישראלים אין בכלל הגבל - אם היא מתבצעת בכלי שיט זר, הפעילות הזו טעונה היתר מאת רשות הספנות והנמלים - -
היו”ר אמנון כהן
כמו שדורשים מהאניות שלנו בחו"ל.
קריאות
נכון. בדיוק אותו הדבר.
רננה שחר
ספנות חופית בכל העולם, במדינות הימיות בעולם, היא משאב כלכלי של המדינה.
היו”ר אמנון כהן
אנחנו מדינה צעירה, לאט לאט אנחנו לומדים את הדברים ובונים אותם. כתוב: על דבר בעיתו – כנראה זה הזמן שלו. כל דבר צריך להבשיל. הלוואי והיינו מבשילים את הנושא הזה של ההתנתקות, עם הצד השני, שהיה בא בהסכם הדדי, כך שכל העולם היה מעורב. זה היה טוב לכולם. אבל בגלל שאין – דבר שלא הבשיל, קשה מאד לעשות אותו.
רננה שחר
המטרות של ההיתר הן: אל"ף, המשך קיומה של ספנות חופית המתבצעת באמצעות כלי שיט ישראלי ומניעת פגיעה בה, כלומר, באמת –את העניין הזה של ההדדיות, לאפשר לישראלים לעשות בחו"ל ולאפשר לזרים לעשות אצלנו, שמירה על בטיחות השיט, מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט, מילוי דרישות אמנות בין לאומיות, הבטחת תשלום ביצועי, בקיצור, הסדרת מכלול התנאים שכרוכים בפעילות הזו, להבטיח את האינטרסים של מדינת ישראל: בטיחות, ביטחון, הדדיות וכו'. קראנו כבר את כל הסעיפים - -
היו”ר אמנון כהן
למעט מספר סעיפים שהיתה לנו אתם בעיה. סעיף 6 – מה הבעיה שהיתה? עם שאר הסעיפים אין לנו בעיה.
רננה שחר
בסעיף 6 היה נראה לכם שאלה עבירות חמורות מדי, שהסעיף גורף מדי, וגם – על עבירת חניה, לא יאפשרו לאדם שעבר עבירת חניה להפעיל פה היתר בכלי שיט זר. ביקשתם לצמצם את המתחם הזה. אנחנו צמצמנו את זה ל- 9, כהגדרתו בסעיף 24 לחוק העונשין, כלומר – עבירות שהעונש עליהן הוא מאסר של 3 שנים ומעלה, זה עבירות יותר חמורות. זה פותר את החשש של הוועדה מפני זה שעל כל עבירה שולית ימנעו את ההיתר.
היו”ר אמנון כהן
אז ניסחתם את 6 באופן יותר מקל.
רננה שחר
כן, ניסחנו אותו יותר מצומצם.
היו”ר אמנון כהן
מה היה בסעיף 7? מה תיקנתם?
רננה שחר
ב- 7 היתה בעיה של משרד האוצר, שלא הסכים לנוסח. הגענו אתם לנוסח שאנחנו מציגים.
שמרית שקד
זו לא היתה רק בעיה של האוצר. זו היתה הערה של הוועדה. הוועדה רצתה, באמת, לדון באופן מעמיק, האם באמת אין מקום לתת היתר בכל פעם שקיימת חלופה סבירה לביצוע פעילות של ספנות חופית. לכן, אם מבקשים בכל זאת להחזיר את הסעיף הזה אחרי שהוועדה החליטה להוריד אותו, צריך גם להסביר לוועדה למה - -
היו”ר אמנון כהן
בסעיף 7 הורדנו את סעיף קטן (1)?
שמרית שקד
נכון, ועורכת הדין רננה שחר מבקשת להחזיר אותו.
לאה ורון
וגם תתייחסי בבקשה לשאלה מדוע בהצעתכם זה "המנהל בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר".
רננה שחר
אנחנו חושבים שהנושא של חלופה סגורה לביצוע פעילות של ספנות חופית - זה חלק מהעידוד של הספנות הישראלית. יש פה שני דברים שצריך לאזן ביניהם: האחד, עידוד של ספנות ישראלית. יש חברה ישראלית שרוצה להוביל נוסעים - -
היו”ר אמנון כהן
המנהל זה המנהל שמאשר. נכון? למה, באמת, הכנסתם פה את הממונה על התקציבים?
רננה שחר
יש פה איזון בין שני דברים.
עמית לנג
זה משרת אותך יותר טוב. אתה רצית בכלל להוריד את זה. אנחנו אמרנו שיש מקרים שיכול להיות שנכון לסרב לתת את ההיתר הזה, אבל בוא נסתכל עליהם כעל מקרים כלכליים, שבהם יש הצדקה כלכלית. ולכן הכנסנו, כי אנחנו, מבחינתנו – גם, אין סיבה לסרב לכל אחד. אבל יש פה עניין של הגנה על השיט הישראלי, הגנה על העניין של הפעילות של הספנות הישראלית, והסכמנו, אמרנו – בתנאי שזה יבוא גם בהסכמה אתנו, ולא באופן שרירותי.
היו”ר אמנון כהן
אז – בהסכמת האוצר, אולי?
עמית לנג
הניסוח לא משנה לי כל כך .
לאה ורון
אני לא כל כך מכירה חקיקה שמקנה סמכויות ל - -
עמית לנג
או, אני אראה לך הרבה חקיקה שיש הסכמת הממונה על התקציבים, כי זה תחום שהוא מתעסק אתו. אין לי בעיה שזה יהיה שר האוצר, ממילא זה יגיע אלינו.
שמרית שקד
אנחנו נכתוב "שר האוצר"?
לאה ורון
כן, משום שאם יוחלט במשרד על שינוי מבני, למשל - -
עמית לנג
שר האוצר, או מי מטעמו - -
לאה ורון
הוא מאציל את הסמכויות - -
היו”ר אמנון כהן
המנהל – ובהסכמת שר האוצר.
עמית לנג
אגב, זה המנהל בהסכמת שר האוצר. בדרך כלל – פקיד בהסכמת שר האוצר, או שר בהסכמת שר. בדרך כלל – פקיד מול פקיד, שר מול שר.
היו”ר אמנון כהן
בגלל זה אמרתי – משרד האוצר, לא שר האוצר.
עמית לנג
מי שמתעסק בעניין הזה זה הממונה על התקציבים.
לאה ורון
אז אולי צודק מר לנג וזה צריך להישאר – הממונה על התקציבים, בגלל שמדובר במנהל.
יורם זבה
שאלה: האם מדובר על היתר חד פעמי או על היתר גורף? כי אם מדובר על היתר גורף הדבר הזה הוא לדעתי לא לעניין.
רננה שחר
אתה מדבר על 6(א)?
יורם זבה
לא, אני מדבר על ההיתר לפי 4.
רננה שחר
ההיתר, באופן כללי, הוא היתר לפעילות. מרשים לך, נניח, להוביל נוסעים מחיפה לאשדוד?
יורם זבה
ל- 30 יום, נדמה לי.
רננה שחר
לא, מה פתאום. ההיתר הוא לפעילות.
יורם זבה
אז מדובר על היתר לפעילות חד פעמית.
רננה שחר
לא. על פעילות קבועה.
יורם זבה
מה זה "בפעילות"?
רננה שחר
מותר לך עכשיו להוביל נוסעים מחיפה לאשדוד. אסור לך להתחיל להוביל אותם מחיפה לעכו. זה היתר לפעילות מסוימת.
זאב לשם
ב- 2 (ד)
קריאות
לדעתי זה צריך להיות מוגבל בזמן. ל-30יום.
היו”ר אמנון כהן
לא, אל תעמיס על המנהל. כל 30 יום יבואו אליו?
רננה שחר
ההיתר הוא היתר כללי.
קריאות
- -
רננה שחר
גם לדעתי, אבל אם מישהו מתקשר ל- 5 שנים? לתת לו לשנתיים?
קריאות
- - -
קריאה
- - הוא צודק במאה אחוז לתת 30 יום - -
שמרית שקד
לפי החוק זה לא כל 30 יום. היא רק לא יכולה לתת היתר למעלה מ-30 יום כאשר לא מתקיימים התנאים, אבל ככלל – היא כן יכולה לתת היתר לתקופה שעולה מעל ל- 30 יום.
נחום גנצרסקי
באיזשהו מקום פה – לא מוזכר פה כמה זמן ניתן ההיתר מזמן הבקשה? כי לפעמים, אם זה לא מוגבל בזמן, הפעילות הזו יכולה - -
קריאה
אז הוא יקבע את תקופת תוקפו.
נחום גנצרסקי
לא, אבל מתי הוא ייתן את ההיתר? אני היום מבקש, מתי הוא ייתן את ההיתר? אם אני זכאי?
היו”ר אמנון כהן
צריך לקרוא עוד פעם את סעיף 6, שתיקנו אותו.
רננה שחר
סייגים למתן היתר לספנות חופית: "6 (א) על אף הוראות סעיף 4, רשאי המנהל לסרב לתת היתר לספנות חופית לפי חוק זה לבעל כלי שיט זר עבור כלי השיט הזר, אף אם מתקיימים התנאים למתן היתר שנקבעו לפי אותו סעיף, אם בעל כלי השיט הזר, ואם הוא תאגיד – או בעל שליטה בו , הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בפשע כהגדרתו בסעיף 24 לחוק העונשין, שמפאת חומרתו או נסיבותיו אין בעל כלי השיט הזה ראוי, לדעת המנהל, לקבל היתר לספנות חופית, או הוגש נגד בעל כלי השיט הזר או בעל השליטה בו, לפי העניין, כתב אישום, בישראל או מחוץ לישראל, בשל פשע כאמור, שטרם ניתן בו פסק דין סופי.
(ב) בסעיף זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982".
סירוב למתן היתר לספנות חופית
"7 (א) המנהל, בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית לפי חוק זה, אף אם מתקיימים התנאים למתן ההיתר שנקבעו לפי סעיף 4, אם קיימת, להנחת דעתו, חלופה סבירה לביצוע הפעילות של ספנות חופית שלגביה מתבקש ההיתר, באמצעות כלי שיט ישראלי.
(ב) המנהל רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית לפי חוק זה, אף אם מתקיימים התנאים למתן ההיתר שנקבעו לפי סעיף 4, אם המדינה שבה רשום כלי השיט הזר שלגביו מבוקש ההיתר אינה מאפשרת הדדיות בעניין ביצוע פעילות של ספנות חופית, כלפי ישראל."
היו”ר אמנון כהן
יש הערות לסעיף 7?
נחום גנצרסקי
כן. פשוט – נתקלנו בפעם הקודמת" יש ציוד של האוניה, שלדעתנו, לא יעלה על הדעת שאם אוניה מביאה מכולות ריקות, ורוצה להעביר אותן מנמל לנמל, היא תצטרך לחכות לאיזו חלופה אחרת. זה ציוד שלה, היא צריכה אותו בזמן - -
היו”ר אמנון כהן
כן, זה עלה בדיון הקודם. נתתם על זה את הדעת?
זאב לשם
אנחנו נסכים לתיקון.
היו”ר אמנון כהן
איפה תוסיפו את זה?
אריה רונה
אם אתה כותב "ציוד האוניה" – אז זה מיותר לרשום. אני גם לא מבקש ממנו להחליף דברים אחרים באוניה שלו.
יורם זבה
אני מסכים לתיקון הזה, אבל אל תחשבו לרגע שזה דבר אוטומטי. זה לא דבר אוטומטי.
רננה שחר
איפה? – בהגדרה של "ספנות חופית" - -
קריאה
- - אבל יש מדינות שכן
היו”ר אמנון כהן
איפה יהיה התיקון, אם יהיה?
רננה שחר
בבהגדרת "ספנות חופית", בפסקה 1 כתוב: "הובלה של טובין או של נוסעים שמקור המוצא שלה או מקום הסיום שלה הם נמל, כלי שיט, מתקן או מבנה אחר המצוי במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל, או באזור הימי, והכל מבלי לפקוד נמל מחוץ לישראל;" – למעט הובלה, כאמור, של מכולות ריקות.
קריאה
מכולות ריקות והנגררים של אוניות - -
שמרית שקד
האם את יכולה להגדיר "נגררים" ו "מכולות"?
היו”ר אמנון כהן
תבדקו. מכולות והנגררים.
אריה רונה
או שנכתוב – ציוד הנלווה לפעילות כלי השיט.
היו”ר אמנון כהן
בסדר. הם ימצאו את המינוחים המשפטיים. סעיף 7 אושר.
 
אנו עוברים לסעיף 9.
רננה שחר
(קוראת את סעיף 9).
היו”ר אמנון כהן
תזכירי – מה היה הוויכוח פה?
רננה שחר
לשכת הספנות העירה שהם רוצים שיהיה פה איזשהו משהו מקדמי של הודעה. שקודם יודיעו להם על הדבר הזה.
שמרית שקד
יתנו להם הזדמנות לתקן את מה שהם עשו.
היו”ר אמנון כהן
הבנתי. אז מה הכנסתם?
רננה שחר
לא הכנסנו כלום ב- 1
 
(ממשיכה בקריאת הסעיף).
היו”ר אמנון כהן
סעיף 9 בסדר עכשיו?
שמרית שקד
סעיף 5 מסומן פה כאילו לא מדובר בשינוי. למעשה, סעיף 5 לא היה בנוסח הכחול. זה לא הנוסח שאישרה הוועדה. לכן – אם רוצים לאשר את סעיף 5 צריך גם לקבל החלטה לעניין הזה. בהצעת החוק לא היה "בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות לפי חוק זה". מדוע אתם מבקשים להוסיף את זה?
רננה שחר
קודם כל – בגלל שברור שכאשר בעל ההיתר מפר הוראה מהוראות החוק זו עילה לשלול לו את ההיתר.

דבר שני – לי, במחשב, זה מופיע כמופיע בכחול. מבחינתי זה הוא דבר שהיה חלק מהצעת החוק שהממשלה אישרה. אבל אני מבינה שיש פה תקלה טכנית, אני בכלל לא שמתי לב שזה לא- -
היו”ר אמנון כהן
יש לכם בעיה עם סעיף 9? . תוקן הכל? נתקדם הלאה. אושר.
 
נעבור לסעיף 12.
רננה שחר
את 12 מחקנו, אחרי שהוועדה - -
היו”ר אמנון כהן
מחקתם הכל?
רננה שחר
כן.

יש לנו עוד בקשה להוסיף - בסעיף 5(א).
היו”ר אמנון כהן
כבר אישרנו אותו. אנחנו פותחים דיון מחדש על סעיף 5.
רננה שחר
"...באישור ועדת הכלכלה של הכנסת " – אתם הוספתם.
קריאות
- -
היו”ר אמנון כהן
נפתח לדיון את סעיף 5. תקראי את הסעיף.
רננה שחר
(קוראת את סעיף 5 (א) )
היו”ר אמנון כהן
יש בעיה עם הסעיף?
נחום גנצרסקי
ברגע שאומרים "רשאי" זה כבר שאלה של איך הסעיף הזה יופעל, ואני חושב שזה יהיה אבסורד מאד פה אם יאשרו לחברה סינית, שנוסעת פה באופן קבוע, וצריכה פתאום להעביר משהו מאשדוד לחיפה – פתאום להחליף לה את הצוות. אז שלא יתנו לה היתר
אריה רונה
מדובר על ספנות חופית. לא מדובר על ספנות בינלאומית.
זאב לשם
אם עכשיו תהיה סכנה בטיחותית - -
לאה ורון
ואת אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. תהיה פה עין ציבורית.
נחום גנצרסקי
אם אתם נותנים היתר לחברה סינית להוביל מטען מאשדוד לחיפה, זה נראה לי לא הגיוני שתדרשו ממנה להחליף אנשי צוות.
רננה שחר
קודם כל – הוא צודק. הגיוני שכאשר מדובר בהפעלה חד פעמית, לא ידרשו את החלפת הצוות, והגיוני שהוועדה לא תאשר ושר האוצר לא יאשר כאלה דברים, אם במקרה שר התחבורה ירצה לעשות כזה דבר. מצד שני, למשל – כאשר אניה מובילה נוסעים לחופי ישראל, גם היום מקובל לדרוש צוות ישראלי חלקי, כי אי אפשר להוביל מאות נוסעים ושאף אחד לא ידבר עברית בישראל, מבחינה בטיחותית, אדוני. או כשיש כאן מכליות נפט שעושות סבבים בחופי הארץ.
אריה רונה
העסק נולד מהפעלות בתחום האפור, אני לא רוצה להשתמש במילה "פלילי". כאשר הפעילו
כל מיני כלי שיט באילת, עם כל מיני אנשים שלא סמכנו על זה שעולים 300-400 נוסעים, יוצאים וחוזרים וכל הסיפור הזה. אז עוד לא היתה חקיקה כזו. ואז אמרנו – היינו רוצים מישהו שאנחנו יודעים מי האיש, מי מפעיל את כלי השיט.
היו”ר אמנון כהן
למרות שזה לא חוקי.
אריה רונה
הם לא עברו על חוקי ספנות. הם עברו על חוקים אחרים, אולי, של מדינת ישראל, שהאכיפה היא לא באחריותנו. זה נולד מזה. לא מדובר עכשיו על כך שיש אוניה סינית שעושה סחר בינלאומי ורוצה - - . כמובן שאנחנו לא מתכוונים לדבר הזה, שבגלל שהוא מעביר 4 מכולות מלאות, אז עכשיו נדרוש רב חובל ישראל
נחום גנצרסקי
הבעיה בחוקים – שמי שיפעיל אותם עוד 10 שנים זה לא יהיו האנשים שיושבים פה.
יורם זבה
אבל אף אחד בישראל לא יפעיל חוק כזה בדבר לא הגיוני. הלא יהרגו אותנו שם, בסין.
היו”ר אמנון כהן
איך אתה מציע שזה יהיה כתוב?
נחום גנצרסקי
לפחות שיהיה כתוב מה שאמר אריה רונה, כי או שאתה נותן לו אישור, או שאתה לא נותן לו אישור. אתה לא רוצה לתת לו אישור? מאה אחוז, מקובל עלי.
אריה רונה
אבל יש אישור של ועדת הכלכלה. אני עובר את שר האוצר, את ועדת הכלכלה – זה לא אישור אוטומטי. הוא בטח עובר איזשהו פיקוח ציבורי. אתם ביקשתם את זה והסכמנו לדבר הזה.
היו”ר אמנון כהן
תודה,אישרנו גם את סעיף 5(א) עם התיקון.
שמרית שקד
בסעיף 2 דנו בדיון הקודם, וביקשו לקבוע, במפורש - "נציג" וביקשו לקבוע במפורש שהנציג הזה יכול להיות "לרבות סוכן אוניה". אנחנו בחנו את הנושא הזה. אין שום בעיה שהוא יהיה סוכן האוניה, פשוט – לא צריך לכתוב את זה במפורש. אותה חברה יכולה למנות כנציג את מי שהיא רוצה.
נחום גנצרסקי
לא, אבל אני הסברתי את זה בפעם הקודמת: יש משמעות לנושא "נציג" שזה שונה מהמשמעות של סוכן אוניה.
שמרית שקד
אבל בכל אופן - הוועדה החליטה – נציג, לרבות סוכן האוניה.
נחום גנצרסקי
100 אחוז, זה מקובל עלי. אבל יש פה הערה – אם צריך לתת את ההגדרה הזו או לא. את זה אני לא יודע.
שמרית שקד
הנציג יכול להיות גם ככה – סוכן אוניה. אין צורך לכתוב את זה במפורש.
נחום גנצרסקי
אני לא אמרתי שלא יכול להיות, אבל יש הבדל בין נציג ובין סוכן אוניה. אז אם כתוב: נציג, לרבות סוכן אוניה – זה מקובל עלי. ככה צריך להיות.
שמרית שקד
וגם אם אני לא אכתוב "נציג, לרבות סוכן אוניה" – עדיין הנציג יכול להיות סוכן אוניה.
נחום גנצרסקי
לא. הוא יכול להיות, אבל יכול להיות גם שלא.
יורם זבה
ואם יש לחברה הזו רק סוכן?
שמרית שקד
ימנו את אותו סוכן כנציג.
יורם זבה
לא, חס וחלילה. יש לזה משמעות אחרת.
קריאה
סוכן – זה חברה, לא חברת האניות. נציג זה שייך לחברת האוניות. אלה שני מושגים שונים
אריה רונה
אין סוכן שיש לו איזושהי הכשרה. אני יכול להיות מחר סוכן כמו שכל אחד יכול.
היו”ר אמנון כהן
אני מעלה להצבעה את הצעת חוק הספנות החופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ה-2004 – עם כל התיקונים וכל ההערות – להכנה לקריאה שניה ושלישית. מי בעד? מי נגד? – עבר פה אחד. תודה לכם על ההשתתפות. הישיבה נעולה.

 
הישיבה ננעלה בשעה 12:05

קוד המקור של הנתונים