ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/07/2005

הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק בטיחות קווי צנרת נפט גולמי ותזקיקיו, התשס"ג-2003

2
ועדת הכלכלה
12.7.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 456
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק בטיחות קווי צנרת נפט גולמי ותזקיקיו, התשס"ג-2003
נכחו
חברי הוועדה: אליעזר זנדברג – היו"ר
אליעזר כהן
אילן ליבוביץ
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
אהוד יחיאלי - מנהל מינהל הדלק, המשרד לתשתיות לאומיות
חגית אייזנמן - לשכת היועמ"ש, המשרד לתשתיות לאומיות
רביד דקל - משרד המשפטים
עליזה קן - משרד המשפטים
צביה אפרתי - משרד השיכון
אריה פיסטינר - ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים, המשרד
לאיכות הסביבה
שמואל קלמפנר - מנכ"ל מכון הנפט
רמי מגל - מנהל יחידת אחזקת קווים, קצא"א
אהוד זיו - ראש מחלקת אחזקה ובטיחות, קצא"א
דינה בראון - עו"ד חברת קצא"א
רפי טטרקה - מנכ"ל חברת תשתיות נפט
אריה קושניר - סגן מנהל אגף הייצור, חברת החשמל
יצחק לוי - מחלקת מינהל הדלקים, חברת החשמל
יעקב פרידגוט - יועמ"ש חברת דלק ומנכ"ל איגוד חברות הנפט
ומזכיר החברה
רפי רגב - מח' נכסים, חברת תשתיות נפט ואנרגיה
אתי סופר - ראש מדור זכויות ונכסים, חברת תשתיות נפט
ואנרגיה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרחהצעת חוק בטיחות קווי צנרת נפט גולמי ותזקיקיו, התשס"ג-2003
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו מתכנסים כאן היום על מנת לאשר או לסיים את אישור הטיוטה לקריאה ראשונה. היתה הצבעה בסוף הישיבה הקודמת והטיוטה אושרה. עכשיו אנחנו עוסקים באותם תיקונים שאנחנו מכנים אותם כתיקוני נוסח.

אנחנו מתייחסים למסמך שהמספר שלו מופיע מצד שמאל למעלה, 100508405 והוא מוקף בצהוב. יש בו גם אותיות קטנות. רשות הדיבור ליועצת המשפטית ולאחר מכן, נעבור סעיף סעיף.
אתי בנדלר
כפי שנאמר, הצעת החוק הזאת כבר אושרה למעשה בוועדה, לקריאה ראשונה. בשלב הכנתה להכנת הנוסח, פרסום ברשומות וקריאה ראשונה, סברנו שיש איזה שהם נושאים שכדאי לחדד אותם קצת יותר או לבחון שוב אם ההסדר הוא ראוי. לכן, אני מבקשת שהוועדה תצביע על דיון מחדש, כי למעשה הנושא כבר אושר ואני אגדיר בדיוק באיזה נושאים אני במקשת לפתוח את הדיון מחדש. הנושאים לחברי הכנסת מסומנים בצהוב, ואסביר בכל פרט על מה מדובר.
היו"ר אליעזר זנדברג
למה אנחנו צריכים לקיים דיון מחדש בצד המהותי? דנו בדברים וסיימנו.
אתי בנדלר
בחלק מהנושאים יש בעיות. נפגשתי גם עם חברת הכנסת פולישוק-בלוך והצבעתי עליהן כפי שאני רואה אותן וסברתי שהוועדה צריכה להיות מודעת אליהן ולקבל החלטות בנושא.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מציע שהיות ואנחנו עוברים דבר דבר, נראה בזה גם פתיחה מחדש, אלא אם כן חברת הכנסת פולישוק רוצה להעיר דבר מה.
מלי פולישוק-בלוך
אני מבינה שרק על סעיפים מסוימים פותחים את הדיון.
היו"ר אליעזר זנדברג
כן. לא נקיים דיון בהצבעות על הכל, רק על דברים שבהם יש ליועצת המשפטית הערות.

מי בעד ירים את ידו, מי נגד מי נמנע? ברוב של שלושה אנחנו פותחים מחדש את הדיון בסעיפים שליועצת המשפטית יש הערות.
אתי בנדלר
אפנה את תשומת הלב לשינויים, חלקם שינויים מאוד קלים: הגדרת בעל מקרקעין. בנוסח שאושר – היתה הגדרה רק לעניין פרק ג', שדן בביצוע פעולות דחופות ולא היתה הגדרה כללית של בעל מקרקעין, הגם שהגדרה כזאת נדרשת, כי המונח הזה משמש גם לדברים אחרים בהצעת החוק. לכן זו בעצם הגדרה כללית לכל החוק, אם כי זו אותה הגדרה שהיתה ואני מבקשת לאשר אותה.
היו"ר אליעזר זנדברג
תקריא היועצת המשפטית את ההגדרה
אתי בנדלר
"בעל המקרקעין – מי שזכאי להירשם כבעל המקרקעין, ואם המקרקעין מוחכרים בחכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), החוכר ולרבות מחזיק כדין במקרקעין;"

ההגדרה היא אותה הגדרה שהיתה רק לצורך ביצוע פעולות דחופות.
היו"ר אליעזר זנדברג
זאת בעצם הרחבה לצורך החוק כולו. מי בעד ירים את ידו.

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים - אין

הסעיף אושר פה אחד.
אתי בנדלר
יש שתי הגדרות הכלולות בפרק א' פרשנות,האחת היא הגדרה למתקן נפט והשנייה היא לעניין צנרת. אם הבנתי נכון, במתקנים מדובר לא במקרקעין עצמם אלא במתקנים שקשורים להפעלת הצנרת. ביניהם יש את המילה "מלכודות", שאינני יודעת אם הכוונה היא באמת לאיזשהו רכיב טכני כי אני לא מצאתי - -
אהוד יחיאלי
זה לא מלכודות לחזירים.
אתי בנדלר
- - לא מצאתי בכל החקיקה שימוש במונח כזה.
היו"ר אליעזר זנדברג
כולם יודעים מה זה מלכודת?
קריאות
כן.
אתי בנדלר
זה רכיב טכני שלא נכנס לכאן בטעות.
אהוד זיו
מותר לי להציע משהו לגבי מתקן נפט? יש לי רושם שאנחנו ממלכדים פה קצת את החוק. בשנה הבאה, עוד שנתיים, שלוש, חמש שנים, עלולה להיכנס טכנולוגיה מודרנית שמאחר ופירטנו פה פירוט, היא לא תיכלל והפירוט מיותר. אני מציע לרשום: מערכת הנדסית הנדרשת לצורך הקמתו, בטיחותו ותפעולו של קו צנרת.
אתי בנדלר
אני מבינה שהנושא הזה הוצע בדיון הקודם ונדחה.
אהוד זיו
אני טוען דבר פשוט - -
היו"ר אליעזר זנדברג
מתי היתה הפעם הקודמת שנכנסה טכנולוגיה ושינתה את מהות ההגדרות?
אהוד זיו
למשל: סיבים אופטיים וכל מיני דברים שנכנסו לפני שנתיים.
מלי פולישוק-בלוך
משתמשים בביטוי "לרבות" וזה אומר בנוסף ל... וזה לא להכל. מבחינה משפטית זה לא צריך להפריע.
היו"ר אליעזר זנדברג
תודה רבה. אישרנו – ולמעשה אישרנו בפעם הקודמת.
אתי בנדלר
לגבי הגדרת "צנרת" – אם ההנחה שמדובר במתקנים ולא במקרקעין, יש כאן את המילה "חצרות". "חצרות" למיטב ידיעתי זו מילה אחרת למקרקעין, ואותו הדבר לגבי שוחות. יש לי הרגשה שהמילים מיותרות כאן - -
אהוד יחיאלי
זה דבר קיים.
אתי בנדלר
מה זאת אומרת?
אהוד זיו
לפעמים יש שוחת מבוכים שעשו מסביבה גדר כדי שאף אחד לא יכנס אליה - -
היו"ר אליעזר זנדברג
זה לא חצר, זה מתחם.
אתי בנדלר
זה מתחם קיים ואותו דבר חצרות.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מציע שבמקום "חצרות" נכתוב: לרבות מתחם צנרת - -
אתי בנדלר
אין צורך כי יש רצועת צנרת.
אריה קושניר
זה לא רצועה. זה מקום מגודר בתוך הרצועה.
היו"ר אליעזר זנדברג
סליחה, אם זה נכלל בתוך הרצועה ואין הבדל מבחינת ההוראות האופרטיביות שבין צנרת לרצועת צנרת?
רפי רגב
זה משנה, כי זה לא תמיד על הרצועה. זה לפעמים גם מחוץ לרצועה או ליד הרצועה. מתחם זה משהו גדול וזה לא מתחם.
היו"ר אליעזר זנדברג
אומרים פה אנשי המקצוע שצנרת יכולה להיות ממוקמת גם מחוץ לרצועת החצרות. לכן, יש צורך בהתייחסות נפרדת.
אתי בנדלר
לא, אני לא מבינה את העניין. עיקרו של החוק הוא בכניסה לסמכויות של בעל הצנרת, כפי שמוגדר – להיכנס למקרקעין, שלעתים הם מקרקעין פרטיים וזאת הסיבה העיקרית שבגללה ביקשתי להביא את הנושא לדיון מחדש. ככל שאנחנו מדברים על כניסה למקרקעין של הזולת, הדברים צריכים להיות מאוד מוגדרים: לאן מותר להיכנס, באיזה תנאים מותר להיכנס? ההיתר להיכנס, כפי שמוצע כאן בהצעת החוק הוא לרצועת קווי הצנרת, כפי שהיא מוגדרת ואחר כך, יש גם הרחבה למקרקעין שמובילים אל הרצועה. כאן פתאום אומרים לי שמותר להיכנס למשהו שלא כלול בשום דבר, חצרות שלא נמצאים ברצועת קווי הצנרת.
היו"ר אליעזר זנדברג
יש לך פרק, למשל פרק ד': לא יפגע אדם ולא יהרוס מתקן או צנרת ללא הסכמת הבעלים. זה יכול להיות מחוץ לרצועה אבל מישהו יכול לבוא ולנסות לפגוע בו.
רפי טטרקה
יש מקומות שבהם יש הגנות קתודיות. הגנה קתודית , שזה אמצעי מאוד חשוב - -
אתי בנדלר
זה כלול במפורש בהגדרה של "צנרת".
רפי טטרקה
על יד הגנה קתודית יכולה להיות חצר שבה יש חיבור לחשמל וכל המערכות הטכניות. חשוב מאוד שהנושא הזה יהיה מוגדר וזה חסר.
אתי בנדלר
גם הבית שלי הוא חצר. האם יש לכם רשות להיכנס לחצר? אתה הרי לא מגדיר את המקרקעין שבהם יש מתקנים.
מלי פולישוק-בלוך
אולי נשתמש במילה אחרת? המילה "חצר" עושה לך קונוטציה למונחים אחרים - -
אתי בנדלר
ודאי, זה לא חלק מצנרת.
מלי פולישוק- בלוך
אז אפשר אולי שם אחר למילה "חצר".
רפי טטרקה
חצרות מתקנים.
אתי בנדלר
זה לא שייך להגדרת צנרת. אתם מדברים על מקרקעין שבהם יש מתקנים.
היו"ר אליעזר זנדברג
בואו נסכם את זה: יש מצב שבו יש מתחם שנקרא "רצועת צנרת". זה פס שעושים בו הכל. לצדו, יש מקומות שבהם יש כל מיני אמצעים טכניים שנועדו לסייע את הפעילות בפס. האמצעים הטכניים האלה הם לא בבעלות צד שלישי. כאן זה לא מכוון כלפי הצד השלישי שפרק ב' עוסק בו אלא יותר מכוון לפרק ד'.
דינה בראון
סעיף 3(1) מסביר - -
היו"ר אליעזר זנדברג
בכל מקרה, יש גם את הדברים הללו שהם חיצוניים לרצועה, אבל יש חובה לעשות בהם פעילויות מסוימות או למנוע פעולות כמו פגיעה. המטרה היא לכלול בזה גם את המתקנים הללו. ההגדרה של חצרות אולי רחבה מדי, כי לכאורה זה יכול להיות כל חצר. אולי צריכה להיות הגדרה שאומרת, שקווי צינורות המשמשים וכולי, וגם מקרקעין תחומים, במובן לתחום שבתוכם הם נמצאים, גם אם הם לא חלק מרצועת צנרת.
אהוד יחיאלי
מקרקעין תחום יכול להיות אלטרנטיבה טובה. מקרקעין תחומים. הצעה טובה.
אתי בנדלר
"מקרקעין תחומים בהם קיימים - -
רפי רגב
קווים או מתקנים.
היו"ר אליעזר זנדברג
מגופים, שוחות. מה זה שוחות?
אהוד יחיאלי
הקו תת קרקעי. על מנת שתוכל להגיע למגוף ולא תצטרך לחפור, שמים אותו בשוחת בטון.
אתי בנדלר
אבל הוא לא חלק מקווי רצועת הצנרת?
אהוד יחיאלי
בדרך כלל דבר כזה יושב על הקרקע.
אתי בנדלר
אז אם ככה, זה באמת מיותר.
היו"ר אליעזר זנדברג
אתם מרוצים? זה בסדר?
אתי בנדלר
שוחה זה מילה כללית - -
רמי מגל
זה לא תמיד ברצועה. יכולה להיות שוחה של הארקה. לפעמים – על פי חוק החשמל – צריכה להיות הארקה וזה לא בהכרח ברצועה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו צריכים ללכת פה על אותה הגדרה שמדברת על משהו תחום כזה...
אתי בנדלר
בדיוק. נכתוב: לרבות מקרקעין תחומים שבהם קווי צנרת או מתקנים, אז זה כולל גם את השוחות.
היו"ר אליעזר זנדברג
האם זה פוטר אותנו מהמילה "שדות" (מערכת)?
אתי בנדלר
לא, כאן פשוט רציתי לדעת - -
מלי פולישוק-בלוך
לא מדובר בשדות חקלאיים אלא בשדות הארקה.
אתי בנדלר
ראיתי שבחקיקה מופיע "מערכות הארקה" ורציתי לדעת אם זה שונה, כי אנחנו משתדלים לשמור על אחידות. הבנתי שלא דנו כאן בכל אחד מהמונחים.
רמי מגל
לא, יש שיטה שזו מערכת הארקה קתודית - -
היו"ר אליעזר זנדברג
סגרנו את העניין הזה. אני מציע שנצביע.
אהוד יחיאלי
מערכת הארקה.
עליזה קן
ברצועת צנרת בסיפא אין בעיה?
אתי בנדלר
יש כאן רק שאלה שצריכים להבהיר אם מדובר בסך הכל ב-20 מטרים או בסך הכל ב-10 מטרים. אז יהיה כתוב: בשטח כולל של עד 10 מטרים המשתרע - -
רמי מגל
לא, זה רק איפה שאין הגדרה, כי יש רצועות יותר גדולות.
עליזה קן
ברצוני לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית שכן נדמה לי שקיימת כאן בעיה. בסיפא, אנחנו מדברים על שטח שבהגדרה לא מופיע בתכניות. אני לא יודעת באיזו צורה – האם בהסכמת בעל מקרקעין – נדמה לי שההגדרה רחבה מאוד.
היו"ר אליעזר זנדברג
10 מטרים?
עליזה קן
לא, כל הסיפא. עצם זה שמדברים על צנרת שקיימת - -
היו"ר אליעזר זנדברג
מה הסיפא אומרת? אם לא הוגדרה הרצועה בתוכנית בשטח של עד 10 מטרים. מה לדעתך גדול או רחב מדי?
עליזה קן
ההגדרה של רצועת צנרת שכוללת פס שמסביב, שהונח שלא לפי תוכנית. לא יודעים אם היא הונחה על פי הסכמת הבעלים ועכשיו, בתחום אותה קרקע אפשר לעשות עבודות כמו בנייה מחדש, רק משום ששם נמצאת צנרת. זאת פגיעה חמורה מאוד בקניין. פגיעה מאוד לא מידתית.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני לא יודע אם הייתי בישיבה הקודמת אבל בואי אני אעדכן אותך: אנחנו החלטנו שיש אינטרס למדינת ישראל בשם האינטרס הציבורי הראוי, תוך כדי פגיעה במידתיות הנדרשת, אנחנו ועדה של הכנסת ומותר לנו, למרות שלא כולנו משפטנים אולי. החלטנו שזו מידתיות ראיה. לכן, לפתוח את העניין מחדש, אני לא מוצא בו טעם. הוועדה כבר הצביעה. מי שחושב אחרת בכנסת – יצביע.
מלי פולישוק-בלוך
זאת מטרת החוק.
עליזה קן
אני מבקשת מאדוני שיצביע על חוק אחר שבו יש איזון כל כך חמור לטובת בעלי הצנרת, שהמקצוע שלהם לא מוסדר בניסיון, שהניחו את הצנרת ללא תוכניות לפעמים. היכן בחקיקה במדינת ישראל קיים מנגנון כזה שמאפשר ללא הסכמת הבעלים להניח את הצנרת?
מלי פולישוק-בלוך
לא - -
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו כאן קובעים עכשיו הסדר מכללה, לגבי כל דבר שלא הוסדר לפני כן בחקיקה. כמו כן, הוועדה הזאת הצביעה ומה שהוועדה החליטה, מבחינתי, חזק, עמיד, אלא אם כן יש הערות ניסוחיות, כי אלה הדברים שהחלטנו בסוף הישיבה הקודמת. מבחינתי, החוק הולך הלאה.

קבענו מנגנון של איזון ראוי ועולה בין פעולה דחופה, שכידוע לך, נועדה להגן על האינטרסים של כלל הציבור לבין פעולת תחזוק שוטפת, שיש אפשרות למי שמחזיק היום במקרקעין לצאת כנגד מי שמבקש להיכנס ולבצע פעולות. אם יש עניין של כוונון עדין, נסדר אותו עכשיו. ההערות שלך היו צריכות להישקל בפעם הקודמת. הן הועלו על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, הן נשקלו על ידי חברי הכנסת ונדחו.

אם אין עוד הערות לגבי סעיף 2 – אני מבקש - -
שמרית שקד
רצינו לשאול מה הכוונה – שטח של עד 10 מטרים מצדי הצנרת שהונחה, אם סך הכל 20.
אהוד יחיאלי
שטח כולל של 10 מטר.
מלי פולישוק-בלוך
אני הבנתי שזה 5 מטר מכל צד של הצנרת, כי לפעמים הצנרת עצמה רחבה.
אהוד יחיאלי
של גבול הצנרת.
יעקב פרידגוט
10 מטר מכל צד, משני צדי הצנרת.
היו"ר מלי פולישוק-בלוך
לא, צריך לתקן את זה.
היו"ר אליעזר זנדברג
רבותיי, הצנרת היא בדיוק באמצע של ה-10 מטרים או יכולה להיות 2 מטר ימינה או שמאלה? מעירה לי מנהלת הוועדה נכון, שזה יכול להיות גם 10 מטר פה ו-9 מטרים בצד השני.
שמואל קלמפנר
כולל ביחד 10 מטר.
היו"ר אליעזר זנדברג
אז 5 מטר מכל צד של גבול הצנרת.

עד 5 מטר מכל צד, סך הכל 10 מטרים.
אהוד יחיאלי
סימטרי משני הצדדים על מנת שתהיה גישה משני הצדדים.
מלי פולישוק-בלוך
למען הרגעת הרוחות, לא מדובר על לתפוס בעלות על השטח.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו עוברים ל"תזקיקים".
שמרית שקד
הגדרת ה"תזקיקים" כפי שהוצעה, כוללת "גז פחמימני מעובה אשר בלחץ גבוה נמצא במצב צבירה נוזלי;" הפנינו את תשומת לב המציעה ורצינו לשמוע את תשובתה, האם היא התכוונה לכלול גם את זה, האם בהגדרת "תזקיקים" נכלל גם גז פחמימני מעובה?
היו"ר אליעזר זנדברג
גפ"מ.
מלי פולישוק-בלוך
מכיוון שזה יוצא בעיה שזה מכניס גם את הצנרת בבתים משותפים של "אמישראגז" - -
לאה ורון
היתה פנייה של הנהלת "אמישראגז" להופיע בוועדה.
מלי פולישוק- בלוך
נכון, ולי אין בעיה להוריד את זה אלא אם כן המומחים יגידו - -
אהוד יחיאלי
יש צנרת שמוליכה גז בין מתקנים של תשתיות. אם מתפתח נושא הזה, יכול להיות שיעשו צנרת על מנת למנוע תנועה בכבישים ואז מה יהיה גורלה? למעט צנרת פנימית בבתים משותפים.
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל אתה לא יכול, כי אם יש לך איזה חיבור בין שני בתים משותפים, זה כבר לא צנרת פנימית. אני מציע, למעט צנרת חלוקה לצרכנים.
אהוד יחיאלי
בדיוק. בגז הטבעי יש צנרת הולכה, שזאת הצנרת הראשית שמדברת בין מתקנים של בעלי התשתית ויש צנרת חלוקה שאומרת: מהקווים האלה אל הצרכנים, למעט צנרת החלוקה לצרכנים ואז אתה פותר את הבעיה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אז צריך להחיל את זה על כולם.
מלי פולישוק-בלוך
לא, בהקשר של גפ"מ - גז פחמימני מעובה.
לאה ורון
אם מחריגים את זה, יש בעיה. אם לא, אין בעיה. אפשר לדון בעיקרון, אבל זה לא ראוי.
היו"ר אליעזר זנדברג
רבותיי, אנחנו מחריגים את הגפ"מ, מוציאים את זה מהחוק. אני רוצה לפתור בעיות העבר. כשיבוא חוק גפ"מ נדון בזה. אנחנו מוציאים את הגפ"מ מהחוק הזה. האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. רפי, יש קו תש"ן שמעביר גפ"מ.
רביד דקל
כל החוק הזה נועד למנוע פגיעה סביבתית. גפ"מ, יש לו אינטרסים במובנים אחרים, כדי למנוע דליפת נפט. אולי בגלל ההכנסה של הגפ"מ - -
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו מוציאים את זה מהחוק כאן, ואם מישהו יחשוב שצריך להסדיר עניין הגפ"מ בנפרד, יביא הצעה או שתהיה הצעה של הממשלה. זה מפשט את העניינים ומאיץ את הפעולה.

אנחנו מוציאים מהגדרת "תזקיקים" את המילים בשורה השלישית מן הסוף: "גז פחמימני מעובה אשר בלחץ גבוה נמצא במצב צבירה נוזלי" ומוחקים אותן. עד כאן לגבי סעיף 2. אחרי התיקונים, מי בעד אישור סעיף 2? הרוב. אין נגד. אישרנו את הסעיף פה אחד.

אנחנו עוברים לסעיף 3.
שמרית שקד
סעיף 3 – "הבעלים, וכל אדם שהוא הרשה, רשאים, לצורך ביצוע תפקידיהם, להיכנס לרצועת צנרת, ולבצע בהם פעולות אלה: - -
היו"ר אליעזר זנדברג
מישהו מתנגד לתוספת – לצורך ביצוע תפקידיהם? אושר פה אחד.

אנחנו עוברים לסעיף 3(8).
אתי בנדלר
הנוסח שהיה הוא: "לבצע סיורים ברכב או ברגל לאורך רצועת קווי הצנרת ולבצע מדידות הגנה קתודית;" מהנוסח הזה לא היה ברור באופן חד משמעי שהכניסה לצורך הסיורים ברכב או ברגל היא לצורך ביצוע מדידות הגנה קתודיות. אז אם לא זו היתה הכוונה, אני מציעה להגדיר את זה, שזה לצורך ביצוע עבודות הגנה קתודיות או לפחות לשנות את המונח: לבצע סיורים ברכב או ברגל, לבצע בדיקות לשם מציאה או מניעה של מפגעים לאורך רצועת קווי צנרת ובצע מדידות הגנה קתודיות. אחרת, צריכים להגדיר לאיזה צורך הסיורים. אי אפשר להתיר באופן כללי סיורים ברכב או ברגל.
היו"ר אליעזר זנדברג
נכון, צריך לצמצם אותם עד כמה שאפשר. גברתי המציעה, בבקשה.
מלי פולישוק-בלוך
אני צריכה לדעת מה אנשי המקצוע אומרים. אם זה עומד בתנאים שהם צריכים לביצוע, ברור שלא עושים סיורים לצורך טיול. אבל לפעמים אתה לא מבצע בדיקות. אם הבדיקה לראות שהכל תקין – זה בסדר ואין שום בעיה לכתוב: לשם בדיקה. אבל זה לא תמיד בדיקת מעבדה או בדיקה להוצאת חומר.
אהוד יחיאלי
בדיקה זאת בדיקה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני עושה סבב של חצי דקה בעניין בדיקה.
יעקב פרידגוט
כתוב: לבצע בדיקות לשם מציאה או מניעה של מפגעים. זה גם בדיקות וגם מציאה ומניעה של מפגעים וזה יותר חשוב לפעמים. לכן צריך להיות כתוב: לבצע בדיקות ולשם מציאה או מניעה של מפגעים. אתה עושה גם בדיקות וגם מבצע - -
היו"ר אליעזר זנדברג
הרעיון הוא לאתר ולמנוע מפגעים. פגיעות מכוונות הכוונה.
אריה קושניר
אני מציע: לאיתור מפגעים בצנרת ובזה נגמר הסיפור.
רמי מגל
ראשית, יש בעיה ברגל או ברכב, משום שלפעמים אנשים גם הולכים וגם נוסעים, אבל במקום את המילה: בדיקות, הייתי מכניס את המילה: ביקורות ואולי זה היה פותר את כל הבעיה.
אתי בנדלר
לבצע ביקורות במקום לבצע סיורים ברכב או ברגל?
מלי פולישוק-בלוך
אבל אז אין לך בדיקה ואם אתה צריך לבצע בדיקה?
היו"ר אליעזר זנדברג
רבותיי, בואו נזכור שהחוק הזה נועד לטפל בבעיות מאוד ממוקדות. אם יש לנו מצב חירום, קבענו פה את העיקרון שנכנסים במצב חירום. בדברים האחרים, אנחנו רוצים שתהיה כניסה מינימאלית שרק ניתן, עם אפשרות ללכת לבית המשפט למי שהולכים לפגוע בו ולהגיד: זה לא הגיוני מה שהולכים לעשות לי. לכן, אין צורך להיות פה מדויקים עד כדי כך אלא רק לדבר על העיקרון הכללי.
דינה בראון
סעיף 3 נועד לאפשר לאנשים לבצע סיורים. לאפשר לעשות בדיקה או ביקורת וכולי, זה בסעיף 6. הדיוק פה במלים הוא - -
היו"ר אליעזר זנדברג
אז את מתכוונת להוסיף את זה לסעיף 6.
אתי בנדלר
זה בדיוק מה שמטריד אותי.
רמי מגל
6 זה המהות ו-8 זה סך כל ההרחבה. לכן, הקטע של ברכב או ברגל הוא לא נכון מכיוון שרכב חייב להיכנס. אם אותו סייר החליט ללכת ברגל – מה טוב.
אתי בנדלר
אז אולי צריך להכניס ברכב או ברגל לרישא של הסעיף: "הבעלים, וכל אדם שהוא הרשה, רשאים, לצורך ביצוע תפקידיהם, להיכנס לרצועת צנרת ברכב או ברגל ולבצע בהם את הפעולות - -
רמי מגל
אני נגד המילה "או".
אתי בנדלר
או זה גם.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מציעה שהיועצת המשפטית תכריע בדברים שכאלה כי זאת שאלה משפטית.
יעקב פרידגוט
מאחר שצמצמנו את המטרה שמותר לעשות על ידי שהוספנו: לצורך ביצוע תפקידיהם, צריך לזכור שכל מה שהם יעשו זה רק לצורך ביצוע תפקידיהם. ואז אפשר לחזור לנוסח המקורי, שהיה קודם בסעיף 8, ששם כתוב "לבצע סיורים ברכב או ברגל... לאורך רצועת קווי צנרת ולבצע מדידות הגנה קתודית". זה בסדר גמור ואין מקום לעשות צמצום נוסף כי אז נחטיא את המטרה.
אתי בנדלר
אני הצעתי להרחיב או להבהיר ולהכניס את המילים: ברכב או ברגל לרישא של סעיף 3, כדי להבהיר שבכל הפעולות אפשר.
מלי פולישוק-בלוך
זה רעיון הכי טוב.
עליזה קן
נדמה לי שהכוונה שאדוני ביטא לא באה לידי ביטוי. הנוסח הוא לא מצומצם, הוא מאפשר פעולות שאינן תחזוקה שוטפת כמו קידוחים או בנייה. לכן, אם הכוונה לתחזוקה שוטפת, אני מציעה שהדברים יאמרו. "ביצוע תפקידיהם" זה לא בהכרח תחזוקה שוטפת. אין פה הסדרה ברשיון של הפעולות. לכן, אם הכוונה לתחזוקה שוטפת, צריך לכתוב תחזוקה שוטפת.
יעקב פרידגוט
לא רק.
עליזה קן
אז אם זה לא רק, אז זאת לא הכוונה.
אתי בנדלר
הצעתי שני דברים במשולב: 1. להכניס "ברכב או ברגל" לרישא של סעיף 3 ובפסקה 8 למחוק את המלים: "לבצע סיורים ברכב או ברגל", כי זה מיותר ואז להשאיר את הנוסח שמוצע כאן: לבצע ביקורות או בדיקות, ככל שתרצו, לשם מציאה או מניעה של... לאורך רצועת קווי הצנרת ולבצע מדידות הגנה קתודיות.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני בעד להשתמש במילה "בדיקות". מי בעד ירים את ידו. אושר פה אחד.
מיכל איתן
עוד הערה: תתי סעיף 3 מאפשרים הקמת מתקנים. בסעיף 7 מדברים על פריצת דרכים לרבות מסילה הם גם כן לא רק לצורך תחזוקה ואפשר להשתמש בהם לצורך הקמת מערכות שאין סיבה לאפשר אותן - -
היו"ר אליעזר זנדברג
על זה דנו כבר בישיבה הקודמת וזה אושר.
מיכל איתן
אני חושבת שהיועצת המשפטית שלנו היתה פה וההערה התקבלה.
היו"ר אליעזר זנדברג
תבדקי. אם יש פה טעות, במובן הזה שכאן הנוסח לא משקף את מה שהוחלט – אנחנו נתקן.

מי בעד סעיף 3 לפי הניסוחים והתיקונים ירים את ידו. 4 בעד, אין מתנגדים. סעיף 3 אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 4 אושר.
אתי בנדלר
בסעיף 4 יש שני נושאים. הסעיף הזה מדבר על הודעה על כוונה להיכנס למקרקעין, הפרוצדורה להגשת התנגדות לכך והרשאה שתינתן על ידי המנהל להיכנס למקרקעין, למרות התנגדות בעל המקרקעין. בסעיף קטן (ב) מוצעת פרוצדורה למסירת הודעות על כוונה להיכנס למקרקעין לבעל המקרקעין, כשבישיבה הקודמת אני מבינה שהנושא עלה לדיון. לא היתה הצעה ואז עורכת הדין שמרית שקד התבקשה להמציא לוועדה - -
היו"ר אליעזר זנדברג
זה עולה בקנה אחד עם המקובל במקומות אחרים בשיטת המשפט הישראלי. אני מבקש מהיועצת המשפטית להקריא אותו.
אתי בנדלר
"לא ניתן למצוא את בעל המקרקעין, יפרסם הבעלים הודעה. המצאת ההודעה לידי בעל המקרקעין תהיה בדרך שממציאים כתבי בית דין לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי); לעניין זה, הסמכויות הנתונות בתקנות סדר הדין האזרחי לבית המשפט או לרשם, יהיו נתונות למנהל." זו הצעתנו.
היו"ר אליעזר זנדברג
סעיף 4(ג).
יעקב פרידגוט
יש טעות דפוס ב4(א): מי שהוא הרשה ולא מי הוא הרשה ופסיק אחרי מקרקעין.
אתי בנדלר
סעיף קטן (ג), זה אחד הנושאים הכי עקרוניים ששוחחנו עליהם, כי ככל שמדובר בפעולות תחזוקה או שינוי במקרקעין וכולי, ולא בביצוע פעולות דחופות, הנוסח שאושר בוועדה אפשר לבעל המקרקעין להתנגד רק לעיתוי ביצוע הפעולות ולא לעצם ביצוע הפעולות. כמובן שבעידן של הגנה על הקניין לא ניתן לשלול זכות כה מהותית להתנגד לעצם ביצוע הפעולות ולקבוע פרוצדורה ראויה כיצד מגישים - -
היו"ר אליעזר זנדברג
נשמע הגיוני ולכן, ההצעה של היועצת המשפטית היא להוסיף את המלים: בתחילת סעיף (ג) יהיה: בעל המקרקעין המתנגד לביצוע הפעולות או לעיתויין וגו'. זה מתכוון לעצם הביצוע או העיתוי. כלומר, הוא אומר: למה אתם צריכים לבוא בכל שעה ולהאיר עם פרוז'קטור?
אליעזר כהן
זה גם האופן. למשל, שלא יעבדו בשבת.
אתי בנדלר
זה העיתוי.
אהוד יחיאלי
"אופן" זה להזיז את הבית כדי להגיע לצינור.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני הייתי מוסיף גם את האופן ואז, אני מקווה שמשרד המשפטים ירגיש יותר בנוח.
אתי בנדלר
אופן ביצוען – זו הכבדה מיותרת על בעל התשתית, כי יש כאן שאלות טכניות.
אילן ליבוביץ
מצד שני, נתת דוגמא שרוצים להזיז לו את הבית ...
היו"ר אליעזר זנדברג
אני רוצה להזכיר לכם את המהות: יש פה שני מסלולים – מסלול חירומי שבו זה לא חל, אנחנו מדברים על המסלול הרגיל. במסלול רגיל אין היגיון שנשלול מראש מבעל המקרקעין את האפשרות להגיד: סליחה, מה שאתם עושים אולי זה נחוץ, אולי זה נכון אבל הוא סביר, כי אפשר להשתמש במקום בטרקטור ענק, במשהו קטן יותר. תעשו את זה בצורה סבירה. צורה אחרת. לא בטרקטור ענק.
אילן ליבוביץ
זה כמו שהוא יגיד: תעשה מנהרה, לא מלמעלה. זה אופן הביצוע.
היו"ר אליעזר זנדברג
יש דיון. לכל היותר העניין יתעכב בחודש ימים. אנחנו עוסקים פה בצד של התחזוקה השוטפת ועוד חודש ימים, לדעתי, זה סבירות ראויה ולכן, אני מציע להוסיף גם את זה. ואז יש לנו: בעל מקרקעין המתנגד לביצוע הפעולות, לעיתויין או לאופן ביצוען לפי סעיף 3 - -
קריאה
זה לא טוב.
מלי פולישוק-בלוך
אם תיתן לאנשים את הכלי לגבי האופן, הפסדת הרבה. המנהל יתחיל להתעסק עם טרקטור כזה או אחר?
אהוד יחיאלי
לא המנהל צריך לתת האישור.
אילן ליבוביץ
עם כל הכבוד, בעל זכות במקרקעין - -
היו"ר אליעזר זנדברג
אם חברת חשמל היתה מחליטה מחר לבוא אליך הביתה ולהחליף את השנאים שאצלך בבניין בשעה 2 בלילה, את לא יכולה להתנגד לביצוע כי השנאי צריך החלפה. אז את לא יכולה להתנגד למהות הפעולה. את יכולה להתנגד לשעה ואת יכולה להתנגד לזה שישימו ארון ענק וימקמו אותו באמצע המדרגות. זה אופן הביצוע להבדיל מעצם הביצוע כי צריך להחליף ולהבדיל מהעיתוי. לכן, בעיניי זה סביר.
רמי מגל
על כל טיעון נכון שאתה מביא פה, אפשר עשרים אלף היתקלויות. מישהו יכול להתנגד לביצוע? הוא יגיד בגלל האופן - -
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל אם אין סמכות למנהל לדון בטענה לגבי אופן הביצוע אלא רק לגבי המועד ועצם הביצוע, יטאטאו אותו מכל המדרגות בנקודה שיכול להיות שנעשה אתו חוסר צדק. לכן, אנחנו צריכים לתת למנהל את הסמכות.
חגית אייזנמן
- - -
היו"ר אליעזר זנדברג
לא ברישא, אם כבר בסיפא.
אהוד יחיאלי
חגית שואלת אם המנהל הוא הפונקציה שצריכה להתעסק בזה.
היו"ר אליעזר זנדברג
קודם עוסקים בשאלה הזאת. מי בעד לאשר הרישא?

3 בעד. אושר.
מלי פולישוק-בלוך
נזכרתי, שאין לי זכות הצבעה כי יש פה שניים משינוי.
יעקב פרידגוט
הערה נוספת: בסעיף 4 מדברים על סמכויות לפי סעיף 3, אבל יש גם סמכויות לפי 5. צריך לכתוב 3 או 5. או לחילופין, מה שיותר סביר, בטל את 5 ולכלול ב-3.
אתי בנדלר
תכף אתייחס לזה.
מלי פולישוק-בלוך
אני רוצה לשאול, למרות שהצעתי את זה במקור, האם צריך 25 ימים ולא מספיק 14 יום?
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מציע 25 ימים. אני מכיר מקרה מאיזו שהיא סיעה פוליטית, שמישהו טען שהוא היה בחו"ל והוא לא ידע על דיון של הכנסת - -
אליעזר כהן
אני מכיר עשרות מקרים על הקנסות של כביש 6, שלא נותנים מספיק זמן לאנשים - -
מלי פולישוק-בלוך
אני רוצה לשמוע מהמנהל: האם יש לך ערעור על עצם זה שיפנו אליך לקבל את האישור?
אתי בנדלר
יש לך את זה במשק הגז ובמשק החשמל. תמיד המנהל הוא זה שנותן אישור.
צביה אפרתי
אדוני היושב ראש, אנחנו רוצים רשימת צנרת לגבי החוק הזה ולהגיד בדיוק איזו פעילות מותרת או לא מותרת או - -
מלי פולישוק-בלוך
אתם צריכים להגיד אם זה חיוני לצנרת או לא. זו כל המקצוענות שנדרשת מכם.
אתי בנדלר
ההמשך שהוועדה צריכה להצביע עליו: "פנה כאמור, רשאי הבעלים"... זאת אומרת, פנה בעל המקרקעין למנהל, רשאי הבעלים שהוא הבעלים של הצנרת להיכנס למקרקעין ולבצע את הפעולות האמורות, רק אם קיבל הרשאה לכך מאת המנהל. כאן אני צריכה להזכיר שזה בניגוד למקובל בחוק משק החשמל ובהתאם להחלטת הוועדה, בעוד ששם צריך לקבל הרשאה לעצם הכניסה, כאן זה ההפך. זאת אומרת, רק אם בעל המקרקעין פונה אל המנהל בהתנגדות מתחילה מניעה כלפי בעל הצנרת להיכנס למקרקעין.
היו"ר אליעזר זנדברג
זה הוחלט בישיבה הקודמת.
מלי פולישוק-בלוך
וזה בגלל הזכות של הציבור בישראל לשתות מים נקיים. זה האיזון שאנחנו מדברים עליו. אני רוצה שיהיה ברור שאם המנהל לא נותן אישור לבעל הצנרת להיכנס, האחריות עליו, אם יש בעיה עם הצנרת.
היו"ר אליעזר זנדברג
זו אחריות מוסרית.
אתי בנדלר
אני רוצה להשלים את הסעיף הקטן זה – בהמשך לאותו קו, כיוון שמדובר בפעולות שיש חשיבות לבצע אותן לצורך הגנה על מי התהום, מוצע להסמיך את שר התשתיות הלאומיות לקבוע מועדים לקבלת החלטות המנהל כדי שבאמת שניתן יהיה להגביל - -
היו"ר אליעזר זנדברג
אני רוצה לעצור ולומר משהו, לטובת אלה שחוששים או דואגים – אנחנו מעבירים את זה לקריאה ראשונה ומציעים קונספט. יש עדיין קריאה שנייה ושלישית, במקרים שבהם יצטרכו לבצע תיקונים כאלה ואחרים, גם לאור תגובות. אני מציע שאת הנושא של המסוגלות של משרד התשתיות לטפל בעניין, אנחנו נשאיר לקריאה השנייה והשלישית. העיקרון כאן לכולנו נראה סביר. הטענה היא העדר משאבים לנהל את זה וזאת שאלה מסוג אחר, להבדיל מהשאלה העקרונית של מי צריך לטפל וכיצד. לכן, אנחנו ממשיכים הלאה.
אילן ליבוביץ
על זה יכול ליפול כל העסק.
היו"ר אליעזר זנדברג
אם הוא ייפול, אז הוא יכול ליפול גם לפני הקריאה השניה והשלישית, בדיון שנקיים כאן. אבל אם נעצור הכל על השאלה האם יש כוח אדם מספיק במשרד התשתיות לבצע את זה ומה הצפי שאפשר לשנות את המבנה ולהעמיד אדם לטובת זה, לא זה המקום.
אליעזר כהן
אני פוחד מסיבוכים בירוקרטיים.
מלי פולישוק-בלוך
אני מסכימה אתך. אני מנסה לומר שני דברים: אני שוחחתי עם שר התשתיות והוא מאוד בעד החוק, כך שלגבי מה שאמרת, אני בטוחה שיימצא פתרון.

אני רוצה לשאול למה אנחנו צריכים את המנגנון ששר התשתיות הלאומיות רשאי לקבוע מועדים, ולא לקבוע עכשיו למנהל שתוך שבועיים הוא ייתן תשובה. למה צריך מנגנון נוסף של תקנון של שר התשתיות?
אתי בנדלר
כי זה הרבה יותר מסובך. אי אפשר סתם לקבוע סתם תאריכים. נניח שהמנהל, כדי לקבל את החלטתו מבקש השלמת מסמכים ומתמהמהים במסירת המסמכים ואז, יש לו עוד בירור על סמך מסמכים שקיבל והוא פונה שוב לצד השני. יש מנגנון שצריכים להסדיר ברמה של סדרי דין. ממתי, מה הוא המועד הקובע ואז, כמה זמן סביר בנסיבות העניין. בדרך כלל גם נותנים בנסיבות מיוחדות למנהל סמכות להאריך את המועד.
היו"ר אליעזר זנדברג
הכל ביצוע של שוטף. זה לא חירום.

את זה אישרנו. אנחנו עוברים לסעיף קטן (ד).
אתי בנדלר
בסעיף קטן (ד) מדובר על מקום המוחזק בידי מערכת הביטחון. הוראה כזאת היתה בנוסח שאושר רק לגבי ביצוע פעולות דחופות.
מלי פולישוק-בלוך
ואם הוא לא נותן אישור? הבעיה הכי גדולה של איכות סביבה זה מערכת הביטחון.
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל כאשר אנחנו עוסקים בחירום, להבדיל מהתחזוקה השוטפת, אנחנו יכולים להיות יותר רגועים. בתחזוקה שוטפת, כשמדובר במערכת בין משרדית, על שני משרדי ממשלה וכולי - -
אתי בנדלר
להפך, קודם היה רק ביצוע פעולות דחופות.
אליעזר כהן
אני מצטרף להערה של המציעה, אני מפחד מסיבוכים.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מציע שאנחנו נקבל את ההצעה של היועצת המשפטית ואם מישהו ירצה, היות וזה לא יהיה נושא חדש, אפשר לדון לקראת קריאה שניה ושלישית.

רבותיי חברי הכנסת, אני מעמיד להצבעה את סעיף 4. מי בעד, מי נגד, אושר פה אחד.
אליעזר כהן
מה ההבדל בין סעיף 5 בעמוד 4 לסעיף 8 בעמוד 3?
אתי בנדלר
הסיפא של סעיף 5 אומר שאת ביצוע הפעולה הזאת אני אולי אפנה כאמור בסעיף 3(8) אף בלא הודעה כאמור בסעיף 4. אני מוכרחה לומר שאני לא מבינה מה הטעם. כל הסיפור הוא שלצורך ביצוע הפעולה הזאת, בהתאם למוצע וכך אושר בוועדה, לא צריך הודעה מוקדמת. אנני יודעת למה ואינני יודעת מה ההבדל.
שמרית שקד
אמרו שרוצים לעשות את זה באופן שוטף, בלי לבקש בכל פעם הודעה מראש.
היו"ר אליעזר זנדברג
האם הכוונה כאן למנוע הצורך באישור כל כניסה?
מלי פולישוק-בלוך
בוודאי. אם יצטרכו לעבור כל המנגנון שקבענו פה ובצדק כדי לעשות סיור, אי אפשר לעבוד.
אתי בנדלר
אבל עכשיו הכנסנו את הסיורים למעלה. אז אולי נעשה רק בדיקות למציאה ומניעה... אלה סיורים שוטפים כל הזמן, שאת מאפשרת כניסה למקרקעין בלי קבלת אישור בעלים.
היו"ר אליעזר זנדברג
זה יכול להיות גם בגינה שלך.
אהוד זיו
הנקודה החשובה פה זה נושא ההודעה. מאחר והסיורים האלה, לדוגמה: יש קטעים אצלנו שאנחנו מסיירים פעמיים בשבוע. הגנה קתודית עושים באופן שוטף על פי תכנית כל שלושה חודשים, כל חצי שנה, סיורים אחרים על פי תוכנית. איך אפשר כל הזמן לבקש אישור?
אתי בנדלר
תבקשו אישור מראש על פעולה שנתית. אתם לא צריכים על כל פעולה.
אהוד זיו
מחיפה עד אילת, מכמה אנשים וגורמים אני צריך לבקש אישור?
היו"ר אליעזר זנדברג
בא נעשה סדר בדברים. אם נתנו את הסמכות בסעיף 3 להיכנס ולבדוק, כפוף להודעה – ההודעה יכולה להינתן על תוכנית שנתית. אני יכול להודיע שבכוונתי בכל - -
אליעזר כהן
לא בהכרח.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו יכולים להגיד: כל עוד הצינור הזה קיים, אני מתכוון לעשות בו פעולות שוטפות שמשמעותן כאלה וכאלה. אם עשיתי את זה, יודע בעל המקרקעין שבכוונתי לעשות את זה באופן שוטף, גם אין צורך שתינתן הודעה על כל סיור, שזה מה שסעיף 5 מבקש למנוע, אבל זה נעשה בסוג של ביקורת. רצה אותו בעל מקרקעין להתנגד, היות שיודע שכל יום ב-2:00 בלילה צפוי לביקור, הוא יכול להתנגד. מצד שני, בעל הצנרת פטור מההודעה השוטפת. כך אנחנו לא יוצרים מצב של כניסה בהפתעה, במקרה שלא חירום ומכן, אנחנו פוטרים את בעל הצנרת להודיע כל פעם מחדש, שזה מה סעיף 5 מבקש לעשות, לתת את הפטור. האם בעיניכם זה נראה סביר?
רפי טטרקה
הבעיה המרכזית היא מי היריב. אתן לך דוגמה: אנחנו עוברים היום עשרות ישובים ובעלי קרקעות, אנחנו מסיירים 24 שעות ביממה, בגלל גניבות שהיו שם ופגיעה בערכי הטבע. האם אני יכול היום לכל בעל קרקע שהצינור עובר בו – שדות והכל וברגע שחוכרים את השטח למטרות חקלאיות – האם לכל אחד כזה אעביר את התוכנית השנתית? אני לא יודע מי זה , כי הם מתחלפים. לכן חייב להיות ללא הודעה, כדי לאפשר לנו לשמור על הצינור.
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל מה שאתה מתאר זה נסיבות מיוחדות.
מלי פולישוק-בלוך
הבעיה שזה השגרה.
היו"ר אליעזר זנדברג
בעוד שלושה חודשים יש סיכוי טוב שתפסיק שם, כי אולי תהיה לך בעיה יותר גדולה במקום אחר או שהבעיה נפתרה. גם אם אתה עושה משהו דחוף אבל לא חירומי, אתה עושה אותו בגלל סיבות אחרות מאשר פעולה שוטפת רגילה. זה מה שאתה מתאר לי ואנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון.
רפי טטרקה
מאחר ומדובר על 64 עיריות, אני לא מדבר על בעלי קרקעות, המשמעות היא שלא נוכל לעמוד בזה. נניח שהלילה יש לי בעיה של ירידת לחצים, זה עדין לא חירום. אולי אחרי שאגיע לשטח זה בעיית חירום. המשמעות היא שאני חייב להיכנס לשטח, כאשר אני עדין לא יודע אם זה חירום או לא.
אריה קושניר
לכן יש סעיף בטיחות דחופים.
אהוד זיו
כך עובדים 30 שנה.
מלי פולישוק-בלוך
זו שגרה שמחייבת.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו עושים פה משהו חדש, לטוב ולרע.
יעקב פרידגוט
צריך לזכור שסעיף 4 מדבר לא רק על הודעה ועל עצם הכוונה אלא גם על העיתוי המתוכנן. אי אפשר לתת הודעה מראש או תוכנית עבודה שנתית, שביום זה וזה אכנס למקום זה או אחר. אי אפשר.
היו"ר אליעזר זנדברג
לגבי התחזוקה השוטפת – אתה יכול.
יעקב פרידגוט
לכן, יש צורך חיוני בסעיף 5, כי הדברים האלה לצורך מציאה ומניעה של מפגעים, זה דבר שגרתי. החוק צריך לתת את ההיתר בלי לחייב את כל הפרוצדורה המסורבלת הזאת של הודעות וערעורים ומנהל וכולי.
רפי טטרקה
קבענו יחד עם איכות הסביבה, שלפחות פעם בשבוע אנחנו על הקו אבל היום אנחנו מחמירים, אנחנו יותר מפעם בשבוע. לפעמים אפילו פעמיים בשבוע.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני רוצה להציע הסדר שהוא אולי שלילי. נותנים לכם להיכנס ובלבד שהמנהל שלו אתם כן יכולים לדווח מה אתם עושים, כי הוא רק אחד והוא בקיא וכולי, לא עצר אתכם ולא אמר לא לעשות כי בעיניו זה לא סביר. אני מציע את זה כהצעה. אני פוטר את הצורך לתת הודעה לכל מיני חוכרים מזדמנים על פעולות דחופות שאתה לא מסוגל לאתר אותן או לדעת היכן הן, למרות שלדעתי, את בעלי המקרקעין אתה יודע באופן שוטף ואין לך שום בעיה גם אם היינו מחייבים לתת הודעה לבעל המקרקעין, כי אתה יודע איפה זה נמצא אבל אם אתה נותן הודעה ואומר: אני נכנס בלי הודעה כי אני צריך לעשות כך וכך. בפניו אתה יכול לחשוף את האינפורמציה, שאולי אתה לא רוצה לחשוף בפני אחרים כשאתה מבצע חלק מהפעולות שאתה מבצע. אם המנהל לא יחשוב שזה לא סביר, הוא לא מונע ממך מלבצע אותה אבל אם הוא יחשוב שאתה מגזים, הוא יעצור. בדרך הזאת אתה יודע שזה סוג מסוים של ביקורת קיימת.
יעקב פרידגוט
כיוון שסעיף 6 מאפשר למי שרואה עצמו נפגע, לערור לבית המשפט, הייתי משאיר את סעיף 5 ומוסיף בסעיף 6 אפשרות לבעל המקרקעין, אם הפגיעה בלתי סבירה, לערור לבית המשפט, כי פה מדובר בפגיעה במקרקעין.
אתי בנדלר
לערור על מה? אין כאן החלטה. אולי אתה מבקש צו מניעה. אם אין החלטה, אין ערר.
אילן ליבוביץ
יוציא צו מניעה אחרי הסיור?
היו"ר אליעזר זנדברג
ביום השני הוא הולך למנהל ואומר: אתה אישרת, תעצור. זו כאילו עוד משבצת.
אהוד יחיאלי
לאחרונה, אנחנו רואים את זה גם בתקשורת, מתבצעות הרבה גניבות מקווי דלק אישיים, כולל מקווים אסטרטגיים של דלק חירום. אם תצהיר מראש, זה גם להרתיע את הגנבים שאולי עושים יד אחת עם בעלי הקרקע, אם צריך להודיע מראש בקול.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני לא יודע מי עושה מה. אתה המנהל, אתה נותן את האישור ומי שחושב שהוא נפגע אחרי שהוא רואה את הסיור השני מופיע אצלו ומבין שזה לא היה חד פעמי, פונה למנהל ואומר לו: אדוני, תעצור את זה או לחילופין, כמו שאמר יעקב בסעיף 6 אפשר להכניס: רואה עצמו נפגע מהרשאה לפי סעיף 4 או 5, פונה לבית משפט.
אתי בנדלר
ב-5 אין הרשאה.
אם כך, בסעיף 5 יהיה כדלקמן
"הבעלים או מי שהוא הרשה לכך רשאי להיכנס למקרקעין לשם ביצוע סיור למציאה או מניעה של מפגעים ומדידות הגנה קתודית במתקנים ובצנרת אף בלא הודעה כאמור בסעיף 4, ובלבד שנמסרה למנהל הודעה על הכוונה להיכנס למקרקעין והמנהל לא הורה אחרת.
מלי פולישוק-בלוך
על כל כניסה?
אתי בנדלר
כן, למנהל מעבירים בפקס.
היו"ר אליעזר זנדברג
אתם רוצים להכניס פה רמת ביניים בין טיפול בחירום, שלא הגענו ולא כלול פה, לבין תחזוקה שוטפת שאתם יודעים את מהותה. אתם רוצים להכניס משהו שהוא באמצע וזה סעיף 5. לא יכול להיות מצב שאתם עושים מה שאתם רוצים ואף אחד לא יודע כלום.
יעקב פרידגוט
הערתי ואמרתי שאי אפשר לתת הודעה למנהל על כל פעולה נקודתית, פעולה שגרתית של יום-יום.
היו"ר אליעזר זנדברג
למה? אם אתם יודעים מראש שבשבוע הקרוב אתם עושים כך וכך...
יעקב פרידגוט
להעביר תכנית שנתית אין לי בעיה. פעם בשנה.
היו"ר אליעזר זנדברג
תגידו פעם בשנה.
רפי טטרקה
אנחנו עוברים בסמוך אליהם. הסיורים האלה דרושים ונחוצים ללא הודעה. אם אתם מצליחים בניסוח משפטי והמנהל מוכן לקבל עליו, אני אעביר לו אבל לדעתי, הוא לא יעמוד בעומס.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני לא מבין מה אנחנו מדברים פה: יש לך צינור שאתה רוצה לבדוק אותו בכל שבוע, לראות שהוא בסדר. אתה יודע מה אתה עושה כל השנה? מה אכפת לך לשלוח לו פעם בשנה הודעה, שכל השנה הבאה אני עושה כך וכך. כמו כן, נודע לך שיש כנופיית גנבים שעושה יד אחת עם בעלי המקרקעין. אתה לא רוצה להודיע לבעלי המקרקעין כי אתה מפחד שהגנבים לא יבואו ביום שאתה בא. אני לא מוכן שעל כל תחושה שאולי הולך להיות איזה משהו "חם" הלילה, פתאום יפשטו לאנשים על הנכסים שלהם. אני לא יודע כמה זה קורה וגם אם זה קורה לכם כל יום, אתם מקבלים את המידע ה"חם" סמוך לאירוע. יש אדם אחד שצריכים לתת לו הודעה. אנחנו עושים את זה כי קורה משהו בשטח או יש שמועה שהולך לקרות משהו בשטח. בדרך הזאת אני יכול למנוע את המעשה השלילי. אני לא מחייב אותך לשתף יותר מדי אנשים באינפורמציה אבל הוא לא יחליט אם זה סביר או לא. לא נראה לי שפה זה אלפי הכמויות שאתם מדברים עליהם. לבדוק כל מיני מתקנים זה ביום יום, אז תנו תכנית עבודה שנתית. תקנו אותי אם אני טועה.
אריה קושניר
ההצעה שלך מקובלת וסבירה. לגבי שם הסעיף – "סיורים והגנה קתודית". מה שדובר כאן על גניבות ועל כל מיני דברים דחופים, זה לא שייך להגנה קתודית. אם סיורים, אז להשאיר כסיורים ולא הגנה קתודית. אם מדובר בהגנה קתודית – זה בדיקות של תחזוקה וכולי וצריך לכתוב את זה.
היו"ר אליעזר זנדברג
צודק.
אתי בנדלר
אני לא מבינה מה אני אמורה לעשות.
מלי פולישוק-בלוך
יש בעיה של גניבות, ויש של הגנה קתודית. אני לא מבינה את ההערה שלך. זה נכון וזה נכון.
אריה קושניר
לגבי הגנה קתודית בטח שצריכים הודעה.
רפי טטרקה
מאיפה אתה יודע? אתה לא מכיר את המערכות. המערכות היום הן אלחוטיות ואני מקבל ב"ריל טיים" שהגנה קתודית קרסה.
אריה קושניר
אני מכיר את זה מצוין.
היו"ר אליעזר זנדברג
כל אחד מכיר ולא מכיר. תודה.
אריה פיסטינר
אני מאיכות הסביבה. לפני שבוע עברו תקלות בקווי צנרת. יש שם מצב של חשש לדליפה. זה נמצא בהנחיות הפנימיות, שאם יש חשש לדליפה, יש מערכת בקרה על דליפות שמעידה.
היו"ר אליעזר זנדברג
זה בחירום.
אריה פיסטינר
יכול להיות שהמערכת נתנה התראת שווא, אבל אתה חייב לבדוק את זה. אם הוא לא ילך לבדוק, אולי יתברר שזה שום דבר. ואז יגידו לו: למה הלכת, זה היה שום דבר?
היו"ר אליעזר זנדברג
זה בדיעבד ואנחנו לא עוסקים בדיעבד, אלא באישור לפני הפעולה כשהעובדות שנמצאות בשטח זה אזעקה ואנחנו לא יודעים אם זו אזעקת אמת או לא.
אהוד יחיאלי
יש חשד לתקלה.
אתי בנדלר
אני מציעה תוספות לסעיף 5 כדלקמן: "הבעלים או מי שהוא הרשה לכך רשאי להיכנס למקרקעין לשם ביצוע סיור למציאה או למניעה של מפגעים ובלבד שנמסרה למנהל הודעה על הכוונה להיכנס למקרקעין והמנהל לא הורה אחרת. הודעה כאמור יכול שתתייחס למספר כניסות מתוכננות, לרבות כניסות מתוכננות לאורך תקופה שיורה המנהל".
מלי פולישוק-בלוך
תשאיר הגנה קתודית.
אריה קושניר
אין צורך בזה.
היו"ר אליעזר זנדברג
הגנה קתודית זה משהו שדומה לאזעקת שווא, שיהיה בפנים.
רפי טטרקה
המערכות הן אלקטרוניות שנשלטות מרחוק. ברגע שיש איזו שהיא קריסה של הגנה קתודית זה מזעיק.
היו"ר אליעזר זנדברג
הבנתי, זה לא קורה כל יום. אז המנהל יכול להתמודד כשאתה מודיע לו על אחד כזה ביום או בשבוע?

אני מציע לאשר את הסעיף.
אתי בנדלר
הוספנו גם מדידות הגנה קתודיות.
היו"ר אליעזר זנדברג
בסדר. מי בעד, מי נגד, אושר פה אחד.
אתי בנדלר
השאלה עכשיו היא האם בסעיף 6 צריך להוסיף: "על הוראה שנתן המנהל לפי סעיף 5 או אי מתן הוראה לפי סעיף 5" אחד משניהם.
היו"ר אליעזר זנדברג
מי בעד ירים את ידו? אושר.

אנחנו עוברים לסעיף קטן 6(ב).
אתי בנדלר
יש לי בעיה. אני מבינה שזו הצעה של משרד המשפטים. האם הנציגה נמצאת כאן?
רביד דקל
כן.
אתי בנדלר
אני מבינה שאת הצעת את הגבלת הזמן למתן החלטה על ידי בית משפט, כך נאמר לי. ההוראה הזאת לא ברורה כי אנחנו סקרנו בפסיקה ומספר המקרים שבהם מגבילים את בית המשפט בפרק הזמן למתן החלטה הם מאוד חריגים.
מלי פולישוק-בלוך
באמת כדאי לשנות...
אתי בנדלר
גם באותם מקרים שיש בהם 7 ימים, זה מאוד מצומצם. השאלה ממתי? כי כתוב כאן: בית המשפט ייתן את החלטתו... ממתי? מתום הדיון?
היו"ר אליעזר זנדברג
שבועיים מתום מועד הדיון. מי בעד ירים את ידו. אושר.

עכשיו אנחנו מצביעים על סעיף 5 ו-6 אחרי התיקונים. מי בעד, מי נגד. אושר פה אחד.

עוברים לסעיף 7.
אתי בנדלר
סעיף 7 זה סעיף שכולו היה קיים רק בכל הנוגע לביצוע פעולות דחופות. אנחנו סברנו שחייבים להכניס אותו כמובן גם לכל הנוגע לביצוע פעולות לפי סעיף 3 או 5.
שמרית שקד
הסעיף הקודם דיבר על כך שהבעלים צריכים לתת פיצוי ולא דובר על אפשרות לערור לוועדת ערר על גובה הפיצוי.
היו"ר אליעזר זנדברג
לדעתי זה סביר.
מלי פולישוק-בלוך
בהצעה המקורית היה סעיף גם לא לעת חירום על פיצוי, וזה נפל יחד עם...
היו"ר אליעזר זנדברג
מצוין. מי בעד סעיף 7 כפי שמונח לפנינו, אני מקריא: "7(א) בעלים המשתמש בסמכות ומבצע פעולות לפי סעיף 3 או 5, יימנע עד כמה שהדבר ניתן מגרימת נזק, ויחזיר את המקרקעין, ככל האפשר, למצב שהיו בו אילולא נעשה שימוש בהם. (ב) נגרם נזק כתוצאה מביצוע הפעולות האמורות, ישלם הבעלים, לפי דרישת הניזוק, פיצויים על הנזק שנגרם. (ג) החליט הבעלים לדחות דרישה לפיצויים לפי סעיף קטן (ב), כולה או חלקה, ימסור לתובע הודעה מנומקת בכתב על כך בתוך 60 ימים מיום קבלת הדרישה, וישלם לו, בתוך המועד האמור, את הסכום שאינו שנוי במחלוקת; כל אחד מהצדדים רשאי להעביר את הדרישה לפיצויים להכרעה בועדת ערר שתקבע את סכום הפיצויים; שר המשפטים יקבע סדרי דין ומועדים לדיון בועדת הערר". למה לא שר התשתיות, בשביל לגמור את העניין אצל אותו שר?
אתי בנדלר
כי זה גם בחוק משק הגז.
היו"ר אליעזר זנדברג
בסדר. מי בעד ירים את ידו. סעיף 7 אושר.
יעקב פרידגוט
מי ממנה את ועדת הערר?
היו"ר אליעזר זנדברג
אתה צודק ואני מתקן: שר המשפטים יקבע את הרכב סדרי הדין וסדרי הדיון. נחזור לזה מיד, יבררו מה המצב בחוק הגז.
דינה בראון
כתוב כאן: "כל אחד מהצדדים רשאי להעביר את הדרישה לפיצויים להכרעה בוועדת הערר שתקבע את סכום הפיצויים". לפי זה אין לה סמכות לקבוע פיצויים, אם לא מגיע. רק לקבוע את סכום הפיצויים.
היו"ר אליעזר זנדברג
יש חוק משק הגז שעוסק במשהו דומה – מעבר צנרת הגז שאנחנו עדים לה היום. אני מציע שנקבל את העיקרון שזה יהיה על פי אותו מודל, לשם האחידות. מה שנקבע סביר אז, אלא אם מישהו יסתייג כנגד זה, יהיה גם פה. גם לגבי נוסח של שאלת הפיצוי וגם לגבי שאלת ההרכב.
אתי בנדלר
אנחנו נשתדל להגיע לזה. אני מודה לך על ההערה.
היו"ר אליעזר זנדברג
היתה בקשה שהובאה לכאן במכתב לחברי הוועדה, להוסיף את האפשרות "לחלט" את הציוד.
אתי בנדלר
לנושא הזה נגיע אחר כך.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו עוברים לסעיף 10 . מי בעד לאשר את סעיף 7? אושר בעד פה אחד. תכף נגיע לעניין הפרוצדורה.
מלי פולישוק-בלוך
נוסף לזה משפט שאני לא יודעת מאיפה הגיע: "החלת ביצוע פעולות דחופות לאחר שעברו 24 שעות מעת שהתגלתה דליפת הנפט... יהיה טעון אישור המנהל".
שמרית שקד
זה הנוסח שהציעה הממשלה וזה הנוסח שהוקרא בוועדה, הנוסח שהציעה חגית אייזנמן.
מלי פולישוק-בלוך
אני חושבת שהוא קצת בעייתי.
אהוד זיו
אם היית בטלן ולא התחלת בזמן, הסתבכת.
מלי פולישוק-בלוך
עשינו כל כך הרבה מנגנונים שאישר המנהל, למה צריכים עוד פעם את אישור המנהל?
היו"ר אליעזר זנדברג
היות וזה קצת אושר קצת לא נוח לי לפתוח את זה. אם זה באמת דחוף, רצת מהר. אם התעכבת, תסביר למה התעכבת. אני חושב שזה ההיגיון. שלא יהיה מצב שחברה שלהוטה להיכנס, תגיד שזה דחוף כשזה התחיל לפני 72 שעות. אם חיכית 72 שעות, סימן שזה לא כל כך דחוף, תסביר למה זה דחוף.
אתי בנדלר
ולמה לא צריך לתאם עם הבעלים?
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו רוצים להראות דחופים. אבל זה לא נושא חדש ואפשר יהיה לדון בו בקריאה שנייה ושלישית.
אהוד זיו
שם פרק ג' לא נכון.
היו"ר אליעזר זנדברג
נתקן "כניסה דחופה למקרקעין" שזה כולל הכל. כניסה למקרקעין לביצוע פעולות דחופות.
רמי מגל
אם לא נכנסת לעבודה דחופה תוך 24 שעות, סימן שהיא לא דחופה, תסביר. אבל לא יצאתי אחרי 72 שעות, כי העבודה לקחה 200 שעות, זו עבודה מורכבת. אני לא יכול תוך כדי עבודה להסביר.
אתי בנדלר
למה? המנהל מסביר, לא זה שעובד בשטח.
רמי מגל
אבל עבודה של תיקון פיצוץ זה 3-4 ימים. 72 שעות זה כלום.
היו"ר אליעזר זנדברג
אתה פונה למנהל בשעה הראשונה ואתה מודיע לו. מה, אתה רוצה להוסיף עוד 24 שעות? כמה זמן לוקח לך לתקן?
רמי מגל
3-4 ימים עד שבוע.
היו"ר אליעזר זנדברג
אז ניתן 5 ימים, שלא לפגוע בקדושת השבת. 120 שעות.
רביד דקל
הרעיון הוא למנוע שימוש לרעה בסעיף, שתוך 24 שעות, אם אתה רואה שהעבודה נמשכת - -
היו"ר אליעזר זנדברג
לא, הוא מלין שאני כבר תקוע בפנים, אז תן לי עוד יומיים.
רביד דקל
אני מבינה שרוצים שינוי של 120 שעות וזה יכול לפתות מי שרוצה להיכנס.
היו"ר אליעזר זנדברג
הם אומרים שהמינימום זה 4 ימים והם צריכים 5 ימים? אני אתן להם 4 והם יסתדרו עם זה. סגרנו את זה כמו בשוק...
רמי מגל
אם אני במרוץ נגד הזמן, 24 שעות לא רוצה מעת שהתגלתה הדליפה אלא מרגע שנודע לי.
היו"ר אליעזר זנדברג
התגלתה זה לך.
מלי פולישוק-בלוך
לא בהכרח.
היו"ר אליעזר זנדברג
צודק. מהעת שנודע לבעלים, הובא לידיעתו.
יעקב פרידגוט
ברשימת הפעולות הדחופות חסר דבר חשוב מאוד וצריך להוסיף: "למניעת פגיעה בצנרת או מתקן נפט או לטובין שבתוכם".
היו"ר אליעזר זנדברג
זה לא עכשיו.
יעקב פרידגוט
זה הכי חשוב. אם אני יודע שיש גנבים שעומדים לפרוץ את הצנרת כדי לגנוב נפט, זו לא פעולה דחופה?
היו"ר אליעזר זנדברג
זה לא בגלל שהם באים לגנוב אלא בגלל הסכנה לפגיעה במי התהום או לסביבה או בטיחות.
אהוד יחיאלי
היום יש מתוחכמים שיודעים להוציא דלק מהצינור בלי לפגוע במי התהום.
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל אתה לא יודע איזה סוג של תחכום היה להם. אתה לא יודע אם תהיה פגיעה או לא.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני רוצה להזכיר שהחוק הזה הוא לא חוק לבעלי צינורות דלק למלחמה בגנבים אלא הוא נועד להסדיר בעיות רחבות יותר – סכנות מסוג בטיחות, סביבה או מי תהום. פגיעה בצנרת – זה לא הסכנה אלא מה שיוצא מהפגיעה בצנרת. אם יש פגיעה בצנרת שלא מביאה לסכנות האלה, לא ניתן את הכניסה הדחופה.
מלי פולישוק-בלוך
אבל אם יש שם גניבה, איך אתה יודע שיש גניבה? אתה רואה שהלחץ משתנה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני לא רוצה לרדת לפרטים האלה. אני בטוח שכל אחד יבין מתי יש סכנה לצנרת.
מלי פולישוק-בלוך
העניין של הגניבה בהרבה מקרים, נכון שהגנבים מתחכמים ונעשים יותר יעילים אבל בהרבה מאוד מקרים ברגע שיש גניבה, יש חשש לסכנה למי תהום. לא תמיד איכפת להם ולא תמיד מצליח להם ולכן גם בעת גניבה יש חשש לדליפה.
היו"ר אליעזר זנדברג
לא אמרתי שלא ולא אמרתי שכן. רק אמרתי מתי יש רשות להיכנס לעשות פעולה דחופה, כשיש סכנה לבטיחות, לסביבה או למי התהום. זה אינטרסים לאומיים כשיש פגיעה במי תהום.

אני רוצה עוד שני תיקונים שקשורים האחד בשני: בסעיף 10(א) בשורה שמתחילה במלים: "דחופות לאחר שעברו 24 שעות מעת שהתגלה לבעלים". כלומר, לא שנתגלה למישהו סתם. ו-4 ימים מתחילת ביצוען, יבוא 4 ימים. זה עושה איזון נכון בין הדברים.
מלי פולישוק-בלוך
ההודעה בסעיף 4, לא בסעיף 5.
היו"ר אליעזר זנדברג
נכון. מה זה (ג)?
אתי בנדלר
זה סעיף קטן חדש שאנחנו מציעים, שהוראות סעיפים לא רק 7 אלא גם 4(ד) יחולו גם לענין ביצוע פעולות דחופות לפי פרק זה.
היו"ר אליעזר זנדברג
זה הפיצוי לאחר מכן. מקובל.
יעקב פרידגוט
צריך אפשרות ערר על החלטת המנהל, מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף קטן (ב) רשאי...
היו"ר אליעזר זנדברג
אולי נעשה סעיף קטן בסוף שמדבר על כל העררים.

מי בעד אישור סעיף 10, כפי שתיקנו אותו ירים את ידו. אושר פה אחד.

אנחנו עוברים לסעיף האחרון.
אהוד זיו
שאלה קצרה: כתבתם בסעיף 11(ב): "לא יתחבר אדם למתקן, למערכות במתקן או לצנרת, בלא הסכמת הבעלים". מה זה יתחבר? אם אני מגיע לצינור ומחבק אותו, התחברתי לצינור? מה זה "יתחבר"?
היו"ר אליעזר זנדברג
הוא צודק. לא יחבר אדם. מה אכפת לך? יש שיקול דעת לבעלים לאשר לו לחבק את הצינור או לא. אני עוצר פה. לקריאה שנייה ושלישית – אם מישהו ממשרד המשפטים חושב שהניסוח לא טוב ולא מדויק בלי לשנות את המהות, נדון בו.
אהוד יחיאלי
שאלה סמנטית: בסעיף 16(א) המנהל רשאי להסמיך מפקחים לעניין חוק זה, ולעניין סעיף 17(א) בלבד גם מקרב עובדי בעלים, ובלבד שידווח למפקח שהוא מינה? לאיזה מפקח?
היו"ר אליעזר זנדברג
על זה נדון בקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו עוברים לסעיף 18.
אתי בנדלר
אני לא מבינה על מה הוא מדבר.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מיניתי אותך, צריך ליידע.

יש פה טענה ש סעיף 18 הוא חדש.
אתי בנדלר
הוועדה החליטה על כך.
דינה בראון
ההסתייגות שלי מהנוסח היא שלגבי קצא"א יש חוק קיים ולכן מוצע להוסיף את העניין של שמירת דינים. כשאני קוראת את ההוראה, זה מופיע כך בהרבה מאוד חוקים, אבל יש חוקים שזה מופיע קצת אחרת. בסעיף 18 כתוב: "הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראת כל דין ולא לגרוע מהן". ברגע שיש מערכת יחסים של בעל מקרקעין או בעל צנרת, יש דברים שאתה מוסיף לאחד וגורע מאחר. כך שיש לך חוק שאתה מוסיף ולא גורע מאיזה צד, זה לא ברור.
היו"ר אליעזר זנדברג
אין פה צדדים. החוק מוסיף בעניין הזה בכך שהוא קובע הסדרים נורמטיביים נוספים.
דינה בראון
אני מציעה להוסיף: הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין או להחליפן. ברגע שיש הוראות קיימות, למשל בחוק - -
היו"ר אליעזר זנדברג
החוק הזה מוסיף.
אהוד זיו
אבל יש חוק קיים. לא נראה לי שאנחנו צריכים להתייחס לזה כרגע.
היו"ר אליעזר זנדברג
לא צריכים להתייחס לזה כרגע. תביאו חוות דעת שזה לא בסדר.
דינה בראון
הבאתי את זה בדיון הקודם והקראתי.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני לא חושב שיש מקום לדון בזה. אני עובר לסעיף 19.
רמי מגל
בישיבה בשבוע שעבר ביקשו ניסוח. הנה הניסוח. רק לא לגרוע.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני משאיר את זה כמו שזה כרגע.
לאה ורון
חייבים לסיים הישיבה.
אתי בנדלר
סעיף 19 הוא סעיף שנותן ביטוי להחלטת הוועדה. סעיף 19: "הוראות חוק זה יחולו על רצועת קווי צנרת שהיתה קיימת ערב תחילתו של חוק זה".
יעקב פרידגוט
מה עם רצועה בעתיד? יגידו שזה חל רק על מה שהיה.
אתי בנדלר
נכון, זאת הכוונה, על רצועה שהיתה קיימת.
יעקב פרידגוט
רצועה שיקימו בעתיד – לא? זה לא הגיוני.
היו"ר אליעזר זנדברג
למיטב זכרוני, המטרה היתה לוודא שגם מה שקיים ייכלל.
אהוד יחיאלי
צריך לכתוב: גם רצועה...
רביד דקל
הרעיון היה שצנרת שתוקם בעתיד צריכה להיות תקופה להליכי רישוי, ושם זה נבדק בצורה אחרת.
היו"ר אליעזר זנדברג
מדברים על מתקנים קיימים. אני קורא מהפרוטוקול של הישיבה הקודמת, את דבריה של חברת הכנסת מלי פולישוק- בלוך: "אנחנו לא מדברים על הקמה של משהו חדש אלא על מתקנים קיימים אבל את צריכה לתת מענה איך ניתן לטפל בהם. זה בכלל לא רלבנטי, תסלחי לי, אם יש צנרת קיימת פעילה את צריכה לתת מענה לטפל בה".
מלי פולישוק-בלוך
זה משהו אחר.
היו"ר אליעזר זנדברג
רביד, החקיקה או הרגולציה החדשה כבר קיימת בחוק או שזה משהו מתוכנן?
עליזה קן
משרד התשתיות עובד על זה.
חגית אייזנמן
כשהחוק הזה הגיע, היה בו פרק של תכנון ובנייה והיה פרק לגבי כל החקיקה שקיימת היום. לגבי העניין של תכנון ובניה אמרו: למה להוסיף את הפרק הזה? יש את חוק התכנון והבנייה. אבל אין חקיקה ספציפית לדלק, יש את חוק התכנון והבניה. אז אמרו: הצנרת הקיימת לא בהכרח עברה את הליכי הרישוי הראויים, לכן לא צריך לתת סמכויות כאלה גדולות של כניסה. צנרת חדשה, חזקה שהיא תעבור את כל כללי הרישוי התקינים ואז אין לי בעיה לתת להם את זה. זאת אומרת, שהדילמה היתה אם לתת היתר כניסה לקווים הישנים וגם לקיימים, אבל לחדשים - בוודאי שכן.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו מוסיפים את המילה "גם". "הוראות חוק זה יחולו גם על רצועת קווי צנרת שהיתה קיימת ערב תחילתו של חוק זה".

מי בעד ירים את ידו. אושר פה אחד.

יש עוד כמה תיקונים קטנים. לגבי ועדת ערר, בבקשה.
אתי בנדלר
עורכת הדין שמרית שקד מצאה שלפי חוק משק הגז, וועדת ערר מוקמת לפי חוק התכנון והבנייה – עם מומחים לתכנון וכולי. אני חוששת שזה לא רלוונטי כרגע. אני מציעה שרק לצורך הקריאה הראשונה נכתוב: לוועדת ערר שימנה שר המשפטים.
יעקב פרידגוט
אמרת שבסעיף 10 נוסיף גם.
היו"ר אליעזר זנדברג
נכון, גם את סעיף 10 נכפיף לוועדת ערר.

רבותיי, בסעיף 10(ג) – מוסיפים המילים "לעניין ועדת ערר".

מי בעד, מי נגד, אושר.

בכל הנושא של ועדת ערר קבענו הסדר זמני, נרחיב עליו מבחינת ההרכב וכולי לקראת קריאה שנייה ושלישית.

עוברים לנושא החילוט.
אתי בנדלר
בעניין החילוט, הבקשה הועלתה בישיבה הקודמת והיתה החלטה מפורשת לא להתייחס לנושא הזה בשלב הזה, בשלב ההכנה לקריאה ראשונה. משקיבלנו את המכתב, בדקנו ואני חייבת לציין ולהזכיר ולכן אני מתלבטת אם ראוי להתייחס לזה פעם נוספת: יש הסדר כללי בחוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) שחל על כל סוגי העבירות. באותו פרק רביעי, בסעיף 39, יש סעיף מפורש המתייחס לצו חילוט האומר כדלקמן: על אף האמור בכל דין רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32 - -
אהוד יחיאלי
השופטים יודעים את זה?
אתי בנדלר
התובע צריך לבקש את זה, זה לא סעד שבית המשפט נותן. "או שהגיע לידי המשטרה, כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה וכולי"....
היו"ר אליעזר זנדברג
אפשר להכניס את זה בקריאה שנייה ושלישית.
אתי בנדלר
אינני אומרת שלא אבל יכולה להתקיים טענת נושא חדש.
מלי פולישוק-בלוך
מה מפריע להכניס את זה באופן ספציפי?
אתי בנדלר
הסעיף שהוצע על-ידי החברה הוא מאוד לקוני, שלא עומד בסטנדרטים שנקבעו היום בחקיקה לגבי צווי חילוט. היום ההסדרים החדשים שנקבעו בחוק איסור הלבנת הון למשל או בחוק מניעת טרור, איסור מימון טרור, אלה הסדרים ארוכים, מפורטים שדנים בפרטי פרטים של העניין. לא הייתי רוצה להכניס הסדר כה לקוני שהוועדה לא ביררה, שעלול לפגוע בזכויות.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מציע שנעצור בעניין הזה כרגע. כאשר יועלה העניין בקריאה ראשונה, היושב ראש יזכיר שגם העניין הזה עלה.
אליעזר כהן
צריך סעיף מפנה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אין טעם, אפשר לחלט גם לפי זה. אם אנחנו רוצים להרחיב או לחדש – מילא, אבל אם עכשיו אנחנו פותחים את זה... אני רוצה לגמור את החוק לקריאה ראשונה עכשיו.

אני מעמיד להצבעה את כל הצעת החוק, על כל התיקונים שדנו בהם כרגע לקריאה ראשונה.

מי בעד ירים את ידו. מי נגד ירים את ידו. הצעת החוק עברה לקריאה ראשונה. תודה לכולם.
לאה ורון
חברת הכנסת פולישוק מצביעה במקום חבר הכנסת אילן ליבוביץ.


(הישיבה ננעלה בשעה 11:40)

קוד המקור של הנתונים