ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לענין תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)

קוד המקור של הנתונים