ועדה של הכנסת ה-16

לעניין תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים