ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה להצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48)(תעודות התחייבות), התשע"ב – 2011 (מ/628)

קוד המקור של הנתונים