ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק החברות (תיקון מס' 2)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים