ועדה של הכנסת ה-16

לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים