ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 86 (מיזוגים)

קוד המקור של הנתונים