ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)

קוד המקור של הנתונים