ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 17)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים