ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת החברות ולחוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים